Matrismannens återkomst : ett skolutvecklingsprojekt och en didaktisk studie

DSpace/Manakin Repository

Matrismannens återkomst : ett skolutvecklingsprojekt och en didaktisk studie

 

Tweet Share on Facebook
Title: Matrismannens återkomst : ett skolutvecklingsprojekt och en didaktisk studie
Author: Olofsson, Joakim
Date: 21-Apr-2008
Type: Master thesis; Mastergradsoppgave
Abstract: Bakgrund: ”Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig” (Lpf 94, s 4) Elever skall ges betyg i varje gymnasiekurs. Betygen skall baseras på i vilken utsträckning de mål som skolverket uppställt i kursplanerna är uppfyllda. Svenska kursplaner är inte klart och tydligt formulerade. Det finns ett tolkningsutrymme som elever och lärare kan/skall/uppmanas att utnyttja för att anpassa undervisningen efter rådande förutsättningar. Mål att sträva mot anger en riktning för hur arbetet i det specifika ämnet kan bedrivas. Mål att uppnå är de mål som anger vad eleverna skall uppnå för att erhålla ett visst betyg. Utbildning skall vara likvärdig, dock inte densamma, samtidigt som lärares bedömning av elevers prestationer bör vara likvärdig över hela landet. Bedömning bör således även vara begriplig, till skillnad från godtycklig. Eftersom betygskriterier är svårtolkade kan det kanske vara en poäng att förtydliga dem. Syfte: Mitt syfte är att utröna hur bedömningsmatriser kan förtydliga kursplanernas mål och elevers förståelse av målen, samt hur detta kan säkra lärares bedömning och betygssättning. Metod: Som deltagande forskare har jag varit med att utveckla bedömningsmatriser och att använda dem som ett verktyg i undervisning och bedömning. Undersökningen baseras på egna observationer och reflektioner, samtal och intervjuer med kollegor, enkäter med elever och lärare samt elevers loggböcker. Resultat: Matriser fungerar bra som bedömningsverktyg vid begränsade uppgifter såsom muntliga presentationer, rapporter, essä-skrivande etc. Matrisen ger, om den är bra formulerad, klara och tydliga ramar som eleverna kan förhålla sig till och fungerar då som ett hjälpmedel att forma elevers kunskaper. Baksidor med användning av bedömningsmatriser är att de kan vara svårtolkade. I vissa fall kan de t.o.m. hämma elevens kreativitet. Bedömningsmatriser kan fungera som ett verktyg för att säkra lärares bedömning. Men det visar sig att även strikt formulerade och gemensamma matriser kan ge upphov till en viss diskrepans i bedömningarna.
Publisher: Universitetet i Tromsø; University of Tromsø
URI: http://hdl.handle.net/10037/1442


File(s) in this item

Files Size Format View
thesis.pdf 625.6Kb PDF View/Open

The following license file are associated with this item:

This item appears in the following collection(s)

Show full item record

Search Munin
Advanced Search

Browse

Statistics

Help