Viser treff 201-220 av 385

  • Land-Based Marine Pollution in Arctic 

   Haile, Fitsum Gebreselassie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-17)
   Land-based pollution represents the single most important cause of marine pollution. The threat of land-based pollution to the marine environment is a serious one since it mainly affects coastal waters, which are sites of ...
  • Landlocked States and the Protection of the Marine Environment – with Special Emphasis on Switzerland 

   Maurer, Anina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-09-03)
   This thesis assesses the obligations of landlocked states (LLSs) to protect the marine environment as a whole. In order to limit the scope, three international instruments are focussed upon: the United Nations Convention ...
  • Lederatferd og mobbing 

   Pettersen, Birgitte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   I denne oppgaven gjennomgås arbeidsmiljølovens mobbebegrep, og forbudet mot mobbing som følger av arbeidsmiljøloven § 4-3 (3). Leders atferd har stor betydning for arbeidsmiljøet i virksomheter, og her gjennomgås forskjellige ...
  • Legal Issues of Anti-Monopoly Review on M&A by Foreign Investors in China 

   Forseth, Guro Skar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-07-30)
   The main objective of this master thesis, titled Legal Issues of Anti-Monopoly Review on M&A by Foreign Investors in China, is to find and analyse the legal issues of the P.R.C. Anti-Monopoly Law in the area of merger & ...
  • The Legal Regime Applicable to Migrant Smuggling 

   Cerbule, Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-09-01)
   The number or migrants that are smuggled to coastal states is increasing last years with emergence of new trends such as usage of large crewless cargo vessels for transportation of people. This thesis analyses whether it ...
  • The legality of a future EU Emission Trading Scheme for shipping 

   Heerings, Moniek (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-25)
   The European Union is planning to introduce an emission-trading scheme for the shipping industry to reduce the emission of greenhouse gasses. The scheme will be flag blind and will cover all vessels calling at European ...
  • The legality of Exit Taxes within the EU- and the EEA: Where are we now? 

   Grindvold, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-07-03)
   The compatibility of national exit tax regimes, both by Member States of the European Union (EU) and states that are signatories to tax treaties, has been discussed for some time. In the international sphere is such a tax ...
  • Lemping av styremedlemmers erstatningsansvar 

   Skadsem, Toril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-05)
   Temaet for masteroppgaven er lemping av det personlige erstatningsansvaret som styremedlemmer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kan pådra seg. Oppgavens hoveddel består av en gjennomgang av skadeerstatningsloven § ...
  • Likhunders markeringer ved molekylære søk som bevismiddel i straffesaker 

   Korneliussen, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Problemstillingen i avhandlingen er for det første om likhundmarkeringer kan føres som bevis for retten. Videre vurderes hvilken bevisvekt en slik markering i så fall kan tillegges.
  • Lovlig kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer mv. : om unntaksbestemmelsen i aksjeloven § 8-7 (3) 

   Mjelle, Silje Thoresen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
   Oppgaven inneholder en redegjørelse for unntaksregelen i aksjeloven § 8-7 (3), som tillater kreditt og sikkerhetsstillelser til aksjonærer mv.
  • Lovvalg i arbeidsavtaleforhold 

   Henriksen, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   Oppgaven tar for seg hva som skal skje der et arbeidsforhold har tilknytning til mer enn et land. De to hovedspørsmålene er hva utfallet skal bli der partene har valgt lov og hva som skal skje der partene ikke har valgt lov.
  • Læren om bristende forutsetninger, med fokus på arbeidsforhold 

   Sletten, Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-15)
   Hva kan anses å være en bristende forutsetning ved inngåelse av arbeidsavtalen, og når kan bristende forutsetninger være grunnlag for å fri seg fra den? I fremstillingen ligger hovedfokuset på hva som kan ansees for en ...
  • Marin forsøpling. Hvilke regler gjelder med formål å forhindre primærmikroplastforsøpling i norske kyst-og havområder 

   Slungård, Andrea Øiahals (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-03)
   Masteroppgaven omhandler primær mikroplastforsøpling som følge av norsk bruk eller virksomhet og tar utgangspunkt i forsøplingskildene av primær mikroplast som er kosmetikk, gummigranulat fra idrettsbaner og utilsiktet ...
  • Maskert utbytte 

   Olsen, Tone Merethe Viklem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Oppgaven er en rettsdogmatisk undersøkelse av det maskerte utbyttet. I hovedsak reiser oppgaven problemstillinger om grensedragningen mellom det som er å anse som et maskert utbytte mot det som er å anse som en gjensidig ...
  • Mekling i forliksrådet. Er meklingen i tråd med alminnelig meklingsteori? 

   Hansen, Christoffer Elshaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-01)
   Temaet for oppgaven er mekling i forliksrådet og hvordan meklingen foregår. Meklingen i forliksrådet vurderes opp mot alminnelige prinsipper og teori innenfor mekling.
  • Menneskehandel etter strl. § 224 - Tilfellet voodoo, og situasjonen til au pairer 

   Garfjell, Martin Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-12-16)
   Avhandlingen foretar en redegjørelse for vilkårene i strl. § 224, og tar opp problemstillinger vedrørende inngåelse av voodoo-eder og om au pairer er i en sårbar situasjon.
  • Menneskehandel til prostitusjonsformål 

   Hansen, Linn Rognli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Menneskehandel synes å utgjøre den nest største illegale økonomien i verden, og bare i Europa blir ca 500.000 unge jenter og kvinner ofre for menneskehandel hvert år. Også Norge er berørt av denne type illegal virksomhet, ...
  • Miljøbombers rett til nødhavn 

   Larsen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-04)
   Avhandlingen tar for seg spørsmål knyttet til retten til adgang til nødhavn etter internasjonal rett og etter norsk rett. Videre drøftes spørsmål knyttet til erstatning for tap som har oppstått etter et utslipp i en ...
  • Minoritetsvernet i aksjeselskapsretten : en sammenligning mellom norsk og dansk rett : utvalgte problemstillinger 

   Mehus, Torill Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-15)
   En minoritetsaksjonær kan ikke forvente å prege et selskap, men de må likevel kunne forvente å det foreligger en balanse mellom et effektivt flertalsstyre og en rimelig mindretallsbeskyttelse. Denne fremstillinge vurderer ...
  • Minsteytelse for unge uføre. En analyse av lovens vilkår og rettighetskrets 

   Hovig, Geir Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-02)
   En analyse av lovens vilkår og rettighetskrets