Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDreyer, Bent
dc.contributor.authorIsaksen, John R.
dc.date.accessioned2010-07-07T08:20:32Z
dc.date.available2010-07-07T08:20:32Z
dc.date.issued2007-06-08
dc.description.abstractIn this thesis, four different articles address the correlation between vertical integration and profitability in the Norwegian fish processing industry. By vertical integration we mean the ownership and control of one firm over different stages in the value chain. Firms within this industry consider the uncertain supply of fish as a main challenge. Literature prescribes vertical integration as an organisational form that can enable industries to overcome uncertainties in raw material supply, and, hence, increase profitability. Therefore, upstream vertical integration, i.e. ownership in – and supply from own – fishing vessels or fish farms, is expected to influence profitability positively in this industry. <br>Detailed firm and industry data, from the period 1977–2002, reveals a great diversity of firms, with varying profitability. Also, their organisation towards the fishing fleet varies. A central conclusion from this work is that no clear correlation can be revealed between the profitability of firms and their degree of upstream vertical integration toward their raw material source. <br>The study also demonstrate that the key to success in this industry seem to be connected to the resources firms possess, which enables them to make the most of the advantages – and minimise the disadvantages – of their choice of strategy. While successful integrated firms utilise a continuous production and reduced transaction costs, firms without ownership in – and supply from – fishing vessels have to develop alternative relations towards the fishing fleet, and exploit the advantages from a flexible production to succeed. <br>A central part of the thesis has concentrated on developing adequate measures for evaluating the degree of vertical integration in firms in this industry – related to prior research and methodologies. Analyses show that in this particular industry, there exist effective and profitable alternatives which firms can utilise in order to handle the inherent uncertainty in the raw material markets.en
dc.description.abstractI dette doktorgradsarbeidet studeres sammenhengen mellom vertikal integrering (eg. en bedrifts kontroll over flere ledd i en verdikjede) og lønnsomhet i norsk fiskeindustri gjennom fire ulike artikler. Dette er ei næring hvor en av hovedutfordringene er usikkerhet i tilgangen på fisk. Vertikal integrering er i litteraturen ansett for å være en organisasjonsform som kan gi økt lønnsomhet i industrier med stor usikkerhet knyttet til råvaretilgang. Av den grunn forventes det at lønnsomheten påvirkes positivt av eierskap i – og råstofftilførsel fra – egne fiskefartøy (eller oppdrettsanlegg); såkalt oppstrøms vertikal integrasjon. <br>Datamaterialet, som stammer fra ”Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien”, er hentet fra perioden 1977–2002, og vitner om et stort mangfold av bedrifter med varierende lønnsomhet. Deres organisering mot fangstleddet utviser også stor variasjon. Et sentralt funn fra analysene er at det ikke kan avdekkes en entydig sammenheng mellom bedriftenes lønnsomhet og deres grad av vertikal integrering mot råvarekilden. <br>Studien viser at suksessfaktorene ser ut til å være knyttet til de verdifulle ressurser bedriftene innehar, og som gjør dem i stand til å dra størst mulig nytte av fordelene – og minimere ulempene – fra deres strategivalg: Mens vellykkede integrerte bedrifter nyttiggjør seg et jevnere produksjonsvolum og reduserte transaksjonskostnader, må bedrifter uten eierskap i – og landinger fra – egne fiskefartøy utvikle alternative relasjoner mot fangstleddet og utnytte fordelene med en fleksibel produksjon for å lykkes. <br>En sentral del av arbeidet har vært å utvikle gode metoder for å måle grad av vertikal integrering i denne næringa, og sette tidligere forskning og angrepsvinkler under et kritisk lys. Analysene viser at effekten av denne organisasjonsformen avhenger av den enkelte bedrifts forutsetninger og ressurser, et funn som bidrar til økt forståelse av fenomenet vertikal integrasjon. Et annet resultat er at det fins effektive og lønnsomme alternativer til vertikal integrering som bedrifter kan velge for å håndtere usikkerhet i råvaremarkedene.en
dc.description.doctoraltypeph.d.en
dc.format.extent3772671 bytes
dc.format.extent1797788 bytes
dc.format.extent59880 bytes
dc.format.extent245812 bytes
dc.format.extent241025 bytes
dc.format.extent239427 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn82-91086-47-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10037/2546
dc.identifier.urnURN:NBN:no-uit_munin_2293
dc.language.isoengen
dc.publisherUniversitetet i Tromsøen
dc.publisherUniversity of Tromsøen
dc.rights.accessRightsopenAccess
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en
dc.subjectoppstrøms vertikal integrasjonen
dc.subjectfiskeindustrien
dc.subjectlønnsomheten
dc.subjectupstream vertical integrationen
dc.subjectNorwegian fish processing industryen
dc.subjectfinancial performanceen
dc.titleUpstream vertical integration and financial performance : the case of the Norwegian fish processing industryen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typeDoktorgradsavhandlingen


Tilhørende fil(er)

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel