• Påvisning av sekundærmetabolitter i marine bakterieisolater 

      Wedø, Charlotte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-14)
      Bioaktive forbindelser påvist hos marine invertebrater ses ofte å ha strukturelle likheter med bakterielle sekundærmetabolitter og antas derfor å være produsert av mikrobielle symbionter. Målet med oppgaven var å screene ...