Doctoral presentations of current interest, where the thesis is available in Munin:

14 Sep 2018: John Fredrik Strøm

Ocean migration of Atlantic salmon

28 Sep 2018: Tatiana N. Ageeva

Live-storage of wild mature cod (Gadus morhua L.) without feed supply. Effects on biological and quality properties

28 Sep 2018: Ivar Kristian Thomassen

Octaiodoporphyrin and Octaiodocorrole: Isolation of a Cis Porphyrin Tautomer

 • Læreres arbeid med tilpasset opplæring og inkludering. Hvordan arbeider lærere med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning? 

  Eira, Sara Inger Lisbeth Mina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Sammendrag Tema for denne oppgaven er tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. Jeg har tatt utgangspunkt i elever med lærevansker, og som av den grunn mottar spesialundervisning i skolen. Problemstillingen har som målsetting å søke svar på hvordan lærere jobber med tilpasset og inkluderende opplæring for elever med lærevansker og spesialundervisning. ...
 • Lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? 

  Johansen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Temaet for studien er lærer-elevrelasjoner i arbeidet for et inkluderende læringsmiljø. Studien består av fire intervju av lærere på fire forskjellige videregående skoler. Oppgavens problemstilling er som følger: Hvordan forstår og arbeider lærere med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende læringsmiljø? Undersøkelsen viser at alle fire lærerne jobber med elevrelasjoner for å fremme et inkluderende ...
 • Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? 

  Marienko, Mikhail Mikhailovitsj (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
  Formål Formål med studiet har vært å få innsikt i assistentenes funksjoner og oppgaver i spesialundervisning i skolen. Problemstilling og forskningsspørsmål handler om: Hvilke funksjoner og oppgaver har assistenten i spesialundervisningen? Forskningsspørsmålene handler om hvilke oppgaver har assistenter og hvilke oppgaver får dem, og hvordan assistentenes involveres i samarbeid i spesialundervisning ...
 • Jeg hører til i klassen. Sosial tilhørighet i et salutogent perspektiv. 

  Håkenrud, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Denne masteroppgaven er en kvantitativ studie av elevers rapportering om sosial tilhørighet før og etter en intervensjon. Teorigrunnlaget tar utgangspunkt i det salutogene perspektiv; hvordan skape begripelighet, håndterbarhet og menigsfullhet i livet (Antonovsky, 2012). Dette samsvarer med skolens oppgåve; å ruste elevene for møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre. Haugen ...
 • Elevers opplevelse av relasjon. Hva rapporterer elever om opplevelse av relasjon til sine lærere? 

  Suhr, Janne Håkegård (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
  Masteroppgaven undersøker elevers opplevelse av relasjon til sine lærere. Hensikten ved studiet er å undersøke om elevene rapporterer effekt av innovasjonene i forhold til opplevelsen av god relasjon til lærere. Oppgaven redegjør for teori rundt ulike sider knyttet til relasjon og drøfter om innovasjon kan hatt effekt på relasjon. Denne studien er en kvantitativ studie som beskrives deskriptivt ...

View more