Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBorge, Baard Herman
dc.contributor.authorSagstuen, Martin
dc.contributor.authorBalke, Nils Ole
dc.date.accessioned2017-06-27T07:23:41Z
dc.date.available2017-06-27T07:23:41Z
dc.date.issued2017-05-31
dc.description.abstractÅ prestere under krevende forhold er for soldater i Forsvaret ofte avgjørende for å kunne løse sine oppdrag på en god måte. Det er behov for robuste, tilpasningsdyktige og ressurssterke offiserer og soldater for å imøtegå det krevende stridsfeltet (Bartone et al., 2013). Dette støttes av Johnsen med kollegaer (2013) som påpeker at et moderne innsatsforsvar har økt det operasjonelle tempoet og dermed kravene til mer villige og robuste personer. Resultatet av dette er at viktigheten av psykologisk stabilitet og evne til å prestere øker i takt med frekvensen på krigslignende operasjoner (ibid). Denne robustheten er i oppgaven navngitt combat mindset. Stress har i en årrekke blitt sett på som en av de viktigste årsakene til feil og menneskelige tap på stridsfeltet (Coomler, 1985) og er derfor sentral i vår studie. Forskning har videre vist at det er en rekke ulike stressorer som påvirker evnen til å løse oppdrag (Staal, 2004) og det er av interesse å undersøke hvordan en soldat kan prestere i en situasjon med en rekke påførte stressorer. Spørsmålet er da hva som gjør den enkelte i stand til å prestere. På bakgrunn av dette er studiens problemstilling: Hva påvirker soldaters prestasjoner i krevende situasjoner? Studien har en deduktiv tilnærming og gjennom litteraturgjennomgangen presenteres teori relevant for problemstillingen og de utvalgte faktorene erfaring, tekniske ferdigheter, personlighet og opplevd stress (workload). Fra gjennomgangen av faktorene ble utledet totalt syv hypoteser for sammenhengen mellom dem og prestasjoner i krevende situasjoner. For å kunne teste hypotesene ble det valgt et eksperimentelt design med en kvantitativ tilnærming bestående av et kvasi-eksperiment, i form av en skytetest, i kombinasjon med spørreskjema for å hente inn kvantitative data om erfaringsnivå, ferdighetsnivå og personlighet. Fra skytetesten ble det hentet inn data om skyteprestasjon og makspuls, med et spørreskjema i etterkant som målte opplevd stress (workload). Studiens utvalg består av 38 profesjonelle soldater og offiserer fra Kystjegerkommandoen som gjennomførte skytetesten capsicum operator test (COT) i mars 2017. Undersøkelsens datagrunnlag ble analysert ved hjelp av dataverktøyet IBM Statistical Package for the Social Science (SPSS) versjon 24. Prestasjonsdata fra eksperimentet viste at gjennomsnittlig verdi for relativ prestasjon i eksperimentet var på 81% av deltakernes forventede personlige prestasjonsnivå i en standard COT skytetest. Dette indikerer at stressorene påført gjennom aktiv manipulasjon i eksperimentet som forventet har gjort det vanskeligere å prestere. Resultatene fra analysen viste imidlertid ikke statistisk sammenheng mellom opplevd stress og prestasjon, men bekreftet noen av de andre teoretiske forventningene. De viktigste funnene fra regresjonsanalysene er at erfaring fra internasjonale operasjoner (INTOPS) og ferdighetsnivå hver for seg har klare signifikante positive effekter for relativ prestasjon. Også generelt erfaringsnivå viste en positiv effekt for relativ prestasjon, dog ikke like signifikant. Disse statistiske sammenhengene kan tyde på at soldater med høy grad av operativ erfaring og tekniske ferdigheter vil ha bedre muligheter for å prestere opp mot sitt personlige potensiale i krevende situasjoner. I tillegg ble det funnet at ferdighetsnivå har en særdeles signifikant negativ effekt for opplevd stress, operasjonalisert gjennom overall workload som avhengig variabel. Denne statistiske sammenhengen bekreftet forventningen om at jo høyere ferdighetsnivå var, desto lavere var graden av opplevd stress.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10037/11181
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUiT Norges arktiske universiteten_US
dc.publisherUiT The Arctic University of Norwayen_US
dc.rights.accessRightsopenAccessen_US
dc.rights.holderCopyright 2017 The Author(s)
dc.subject.courseIDBED-3084
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Kognitiv psykologi: 267en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Psychology: 260::Cognitive psychology: 267en_US
dc.subjectCombat mindseten_US
dc.subjectStressen_US
dc.subjectStressoren_US
dc.subjectTekniske ferdigheteren_US
dc.subjectErfaringen_US
dc.subjectPrestasjoneren_US
dc.subjectPersonligheten_US
dc.subjectWorkloaden_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.subjectVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.titleSoldaters prestasjoner under stress. Hva påvirker soldaters prestasjoner i krevende situasjoner?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeMastergradsoppgaveen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel