Now showing items 1-20 of 29

  • Läsa genom att skriva : datorstödd läs- och skrivinlärning 

   Holm, Anne-Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-12)
   The aim of this study is to examine in which way a computer can support in learning how to read an write. A group containing eight pupils at ages seven and eight, at first grade, was studied. Four actions were performed over a period of about three months. The pupils worked together in pairs at each computer. They cooperated in writing stories together. During the actions the children were observed ...
  • Reflektera för att lära med grundskolans yngre elever 

   Möller, Lillemor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-12)
   Bakgrund: Mitt intresse för reflektioner hänger ihop med den verksamhet som jag arbetar i. Vi hör ofta skolledningen uppmana oss pedagoger att reflektera och även att eleverna ska ges möjlighet till reflektion. Reflektioner finns även beskrivet i våra styrdokument som styr verksamheten. Jag upplevde att reflektionsbegreppet var ett nytt pedagogiskt modeord och ville ta reda på vad som gömde sig ...
  • Mellan reproduktion och reflektion : om reflektionens möjligheter i en postmodern skola 

   Rosdahl, Björn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-04-21)
   Bakgrund: Att forma reflekterande människor är ett väsentligt mål för skolsystemet, men man har svårt att utveckla en praktik för det: Få elever förmår självständigt bearbeta tankar och idéer när de skriver arbeten och när de lär sig. Syfte: Rapporten beskriver en aktion vars syfte varit att utveckla elevers förmåga att reflektera och att hitta en hanterbar textgenre för ett sådant arbete. I ...
  • Matrismannens återkomst : ett skolutvecklingsprojekt och en didaktisk studie 

   Olofsson, Joakim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-04-21)
   Bakgrund: ”Utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig” (Lpf 94, s 4) Elever skall ges betyg i varje gymnasiekurs. Betygen skall baseras på i vilken utsträckning de mål som skolverket uppställt i kursplanerna är uppfyllda. Svenska kursplaner är inte klart och tydligt formulerade. Det finns ett tolkningsutrymme som elever och lärare kan/skall/uppmanas att utnyttja för att anpassa undervisningen ...
  • Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? : ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå 

   Lindgren, Eva-Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-04-21)
   Resultat från olika tester, såväl nationella som internationella, visar att allt fler svenska högstadie- och gymnasieelever har försämrad läsförståelse. Främst gäller det problem med reflektion och att klara av längre texter. Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat är markant, till flickornas fördel. Då jag tidigare i min lärargärning arbetat med läsning på gymnasienivå, ville jag pröva nya ...
  • Vad krävs för att CAS ska få högre status och upplevas som meningsfullt lärande? 

   Roupé, Birgitta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-04-21)
   Bakgrund: Inom gymnasieutbildningen International Baccalaureate (IB) finns ämnet CAS (Creativity, Action, Service). CAS ska involvera eleverna i nya interaktiva roller och aktiviteter som eleverna ska reflektera över. CAS ska vara en motvikt och ett komplement till IB’s teoretiska ämnen och bidra till elevernas personliga utveckling. Generellt sett upplevde inte eleverna CAS som meningsfullt och ...
  • Kulturanalys – en väg mot förståelse och förbättring 

   Lundin, Katarina (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2008-04-21)
   Aktionsforskning och aktionslärande handlar om att utveckla och förändra men också om kunskap om hur förändring går till samt olika skeenden i förändring, vilket är en central kompetens i lärande organisationer. Att studera och analysera organisationers, i det här fallet en skolas, kultur är ett sätt att förstå en organisation i all dess komplexitet. Varje skola präglas av en speciell slags kultur, ...
  • Försök med lösningsfokuserade tekniker i skolan 

   Jensen, Michael (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-04-21)
   Sammanfattning av: Försök med lösningsfokuserade tekniker i skolan. Jag har gjort en aktion med lösningsfokuserade tekniker där jag har velat se om det kan förbättra lärandet och den sociala interaktionen i klassen. Jag presenterar sex olika huvudintryck från aktionen där jag provar olika metoder för att försöka förbättra lärandet. Det är ett försök att se om det går att lösa problem i skolan ...
  • Förbättring av problembaserat lärande med hjälp av tankefärdigheter i ämnesintegrerad undervisning 

   Holmén, Per Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-26)
   Uppsatsen beskriver ett förbättringsarbete som genomfördes och som syftade till att förbättra kvaliteten i kunskapsutvecklingen och lärandet hos eleverna och därmed det elevaktiva arbetssättet på Naturhumanistiska Gymnasiet i Helsingborg. Det sätt på vilken detta gjordes var att förändra de problem som är utgångspunkt för elevernas lärande. Förändringen var att införa tankefärdigheter och erfarenheter ...
  • Hur och när man lär. 

   Wahnström, Kurt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Grunden för en god lärandemiljö, är att läroplanens tankar om mänskliga värden och demokratiska förhållanden, blir stabila i skolan och ger den harmoni elever har rätt att kräva. För att kunskap ska befästas och inte bara vara till för provet eller betyget, måste eleverna få medvetenhet om lärandets problematik, vilka arbetsformer som passar den enskilde bäst och vad som är framgångsvägarna. Man lär ...
  • Att utveckla samsyn med hjälp av Transaktionsanalys (TA) 

   Nilsson, Håkan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Sedan 2003 pågår ett fortbildningsprojekt på Nicolaiskolan i Helsingborg. Hela skolans personal har möjlighet att delta. Det finns med andra ord ingen uppdelning i yrkeskategori eller annat. Grupperna blandas medvetet utifrån arbetslag, yrke och funktion på skolan. Anledningarna till detta är flera. Vi ökar förståelsen mellan verksamheter, program och arbetslag. Vi kan även lära av varandra. Viktigaste ...
  • Hur kan rektor skapa nya mötesplatser för att utveckla lärarnas reflektion om sin egen praktik? 

   Munter, Ann-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Jag har under mina år som skolledare och mina tidigare erfarenheter som förskollärare upplevt en brist och en svårighet i det dagliga arbetet, att utvärdera och reflektera över den pedagogiska processen och att avsätta tid till reflektion. Hur får man då en kultur som präglas av gemenskap och delaktighet, och hur hittar man ett bra system för återkommande pedagogisk reflektion? Jag menar att det ...
  • Hur kan man utvecklas i ett bra lärarsamarbete och vilka konsekvenser får detta för lärarens kompetens? 

   Sirland, Wiola (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Uppsatsen kommer att handla om mitt samarbete med två lärare på Södervärnskolan i Visby och vad som sker i detta möte. Syftet med min aktion är att få till stånd en förändring, som ger insikt om för- och nackdelar med att samarbeta. Det kan t.ex. innebära att vi tillsammans utarbetar en ämnesövergripande läsårsplanering i bild, svenska och naturorienterande ämnen, där det finns naturliga ...
  • Strengthening an international teacher team profile as a catalyst for development 

   Oldby, Elizabeth Logan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   In the autumn of 2006, the national government had introduced a gymnasium reform bill, called GY07, which was going to have a significant impact on the school curriculm. Facing major restructuring, we struggled with the challenge of finding new ways to adapt, prepare and improve the international teacher team’s profile, to meet the changes and challenges ahead. As part of my master’s program, I ...
  • Att utveckla språkstimulans i förskolan genom sång, musik, rytmik, rim och ramsor 

   Ek-Olofsson, Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Att erövra ett språk är en grundförutsättning för människor att aktivt kunna delta i en demokrati. Språket lärs i en social gemenskap där förskolan har en stor och mycket viktig funktion. Mycket av förskolans pedagogiska arbete bedrivs i ett språkstimulerande syfte där det lustfyllda lärandet genom lek poängteras. Att aktivt och medvetet stimulera och utveckla språket i förskolan lägger grunden för ...
  • Sinnenas betydelse för lärandet – ett aktionsforskningsarbete 

   Anthin, Tina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Sammanfattning Syfte: Syftet med mitt arbete har varit att försöka ta reda på hur man kan använda sinnena för att underlätta elevernas lärande. För att utforska detta har jag använt mig av ett arbetsmaterial från USA som heter ”How does your enigine run?” Materialet har som mål att utveckla elevernas sensoriska integration med hjälp av många olika typer av övningar för de olika sinnena. Eleverna ...
  • Pojkars och flickors ögonblickstexter : hur kan man arbeta för att utveckla mångfalden i texterna och genom detta främja jämställdhet? 

   Mansler, Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Ett av mina uppdrag som lärare i den svenska skolan är att främja jämställdhet mellan könen. I mitt masterarbete har jag valt att arbeta med mina elevers ögonblickstexter - korta beskrivande texter om ett ögonblick i deras liv. Man kunde lätt se vilka texter som var skrivna av flickor och vilka som var skrivna av pojkar. Jag ville medvetandegöra eleverna om detta för att därefter ge dem möjlighet ...
  • Inflytande på riktigt 

   Mortazavi, Zohreh (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Skolan är en viktig del i vårt demokratiska samhälle. Värdegrundsfrågorna i skolan bevakar över uppfostran av framtida samhällsmedborgare och kulturarvet. Elevinflytande är en viktig värdegrundsfråga. Syftet med den här studien är att visa hur man genom erövring av skolans frirum kan skapa en lärmiljö där eleverna genom högre medbestämmande och inflytande uppnår bättre måluppfyllelse. Frågeställningar ...
  • Elevernas sociala lärmiljö : hur kan man skapa en social lärmiljö i skolan, som präglas av faktorer som grupptrygghet, meningsfullhet och närhet till elevernas vardagserfarenheter? 

   Nicklasson, Carin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Uppsatsen fokuserar på elevernas lärande och sociala lärmiljö på ett av gymnasiets yrkesförberedande program. I uppsatsen utgår jag från en klass som går första årskursen på Barn- och fritidsprogrammet och följer deras studier i Barn- och fritidsprogrammets karaktärskurser. Syftet med uppsatsen har varit att ge en bild av några faktorer som påverkar elevernas lärmiljö. Hur kan man arbeta för att ...
  • Delad kunskap är dubbel kunskap : hur kan man genom reflektion i ett arbetslag öka lärares medvetenhet om sin egen undervisning och utveckla den för elevernas ökade lärande? 

   Bromö, Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03-01)
   Den här uppsatsen handlar om min aktion i ett arbetslag med åtta personer på Handelsprogrammet på Elfrida Andrée-gymnasiet i Visby. Jag har genomfört sju möten med gruppen, där vi reflekterat kring pedagogiska frågor. Vi har försökt att tillsammans komma underfund med vad en ”bra” lektion är, vad vi grundar våra pedagogiska ställningstaganden på, hur vi kan utveckla undervisningen för våra elever ...