Now showing items 21-40 of 130

  • Hvordan skjer uformell læring i et praksisfellesskap hos ambulansepersonell? 

   Pedersen, Jon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan ambulansepersonell uformelt lærer yrket i ambulansefellesskapet. Med denne oppgaven ønsker jeg å peke på og belyse den uformelle læringa i ambulansetjenesten i Troms og hvordan man kan bruke ulike teorier til å for et sterkere fokus på denne læringa som skjer i praksis.
  • Det grenseløse samfunn : en komparativ undersøkelse av to kunnskapsregimer 

   Hanssen, Levi Ottar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-01)
   Hovedproblemet i oppgaven er hvorfor uroen i skolen i forhold til uønsket atferds synes å øke samtidig med at stadig nye profesjoner gjør sitt inntog i skolen. Vi kan derfor spørre om det er en sammenheng mellom uønsket atferd og det økende antall ”eksperter” som foreldre, barn og lærere må forholde seg til i skolen. Har det noe å gjøre med at ekspertkunnskap, bygd på vitenskapelige modeller, ikke ...
  • And why should I go to the museum? : the museum as a learning arena for the kindergarten : examples from Norway and Greece. 

   Dardanou, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   This study presents the concepts in practice regarding museum as a learning arena for kindergarten children. Information was obtained by kindergarten teachers both in Norway and in Greece, through questionnaires. The findings indicated that kindergarten teachers in Norway and in Greece have a positive attitude towards museum use in relation to their National Curriculum for the kindergarten. Consequently, ...
  • Byråkrat eller hjelper? : paternalisme og myndiggjøring i klientrelasjoner i barnevernet 

   Pettersen, Vivi-Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Studien undersøker den kommunale barnevernsarbeideren i sin todelte rolle som kontrollør og hjelper. Undersøkelsen er basert på studier av saksbehandleren i en etablert tradisjonell praksis, og en praksis basert på deltakelse og innflytelse fra klienten. Studien er basert på barnevernsarbeidere i en videreutdanning der egen yrkesutøvelse står i fokus. Den moderne barnevernsarbeideren har krav på seg ...
  • Læring i lag : en komparativ studie av organsisasjonstyper med ulikt innhold og mål 

   Walberg, Renate Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Min undersøkelse tok sikte på å utforske hvordan organisasjonene jobber med kompetanseutvikling. Jeg har satt lærende organisasjoner som mål for dem og vurdert dem ut fra kriterier hentet fra teori. Studien har vært komparativ der tre organisasjoner har vært under lupen. Jeg ville se om organisasjonenes ulike mål og ulike innhold gav konsekvenser for hvordan de arbeidet med kompetanseutvikling, både ...
  • Leksehjelp - vei eller blindvei? : en casestudie 

   Bakkevold, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne masteravhandlingen presenterer en leksehjelpsorganisering ved en prosjektskole. Leksehjelp ble fra høsten 2010 lansert som en nasjonal satsning, hvor alle landets skoler ble pålagt å tilby leksehjelp til alle elever i 1.-4. klasse i grunnskolen. Viljen til å ”viske ut” sosiale ulikheter, styrke opplæringstilbudet, målsettingen om tilpasset opplæring og internasjonale undersøkelser(TIMSS, PIRLS ...
  • Alene med barn : levekår og mestring : ulike beretninger : en kvalitativ studie av seks eneforsørgerfamilier 

   Rist, Mona Vibeke Pettersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-20)
   Denne undeersøkelsen har sett på hvordan enslige forsørgere og deres barn opplever og håndterer sine liv med varierende betingelser. Utgangspunktet for studien var å se på betydningen av faktorer som økonomi og sosialt nettverk for aleneforeldre, og hvordan disse aspektene influerer på barns deltakelse på viktige sosiale arenaer. Undersøkelsen har en kvalitativ tilnærming, med intervju av voksen og ...
  • Voksne analfabeter i norskopplæring : språklæring og rammebetingelser 

   Lindsjørn, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Oppgaven handler om voksne innvandrere som er analfabeter og deres læringssituasjon på norskkurs. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap på norskkurs er en del av introduksjonsprogrammet som bosatte flyktninger er deltakere i. Det er kommunene i landet som har ansvar for introduksjonsprogrammet. Undersøkelsen i mastergradsprosjektet omfatter hvordan lærere og deltakere i tre forskjellige kommuner ...
  • Hva er godt sjømannskap : og hvordan oppnå dette? 

   Jørgensen, Jarle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   I et stadig mer teoretisk og utdanningsfiksert miljø forsøker jeg her å vise til viktigheten av praktisk tilnærming som læringsform i enkelte yrker, spesielt i et maritimt miljø, men eksempelvis er det like viktig på operasjonssalen eller hos tannlegen. Deltakelse, sosialisering, samhandling og fortelling som opplæringsmetode er langt mer viktig en det fremstilles i mange yrker. Bourdieus habitusbegrep ...
  • Musikkopplæring i fengsel : musikk som habilitering 

   Riise, Geir Asmund Grønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Temaet for denne oppgaven er de livskarrierene deltakerne i prosjektet Musikk i fengsel og frihet har generert, og hvilken habiliterende effekt den musikalske kompetansen de tilegner seg gjennom deltakelsen har. Gjennom informantenes livshistorier får vi et innblikk i hvordan livet deres har utviklet seg og noen av de utfordringene de har møtt underveis. Hvem er de? Hvordan blir de møtt i samfunnet? ...
  • Verdien av et anerkjennende smil : en kvalitativ studie av vellykkede rådgivningssamtaler i videregående skole sett fra elevenes perspektiv 

   Valstad, Inger Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   En kvalitativ studie av vellykkede rådgivingssamtaler i videregående skole sett fra elevenes perspektiv. Oppgaven er besvart ut fra følgende problemstilling: "Hva er betydningsfullt for at en samtale mellom en elev og en rådgiver i videregående skole kan oppleves som vellykket? Spørsmålet besvares med overordnet vekt på elevens perspektiv"
  • ”Min tilstedeværelse – din deltakelse” : en kvalitativ studie av hva skolerådgivere i videregående skole opplever som vellykkede samtaler 

   Pinto, Duarte Nuno Farbu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   En kvalitativ studie av hva skolerådgivere i videregående skole opplever som vellykkede samtaler.
  • Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen : på hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? 

   Steensrud, Ida Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   I denne oppgaven undersøkes forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skole, med tanke på frafall som en prosess. Jeg har sett på om negative opplevelser og situasjoner i grunnskolen kan være med på å skape en negativ holdning til skolegang, og ha en betydning for frafallsbeslutningen. Gjennom kvalitative dybdeintervju med tre jenter som har sluttet på videregående har jeg ...
  • Investment in fellowship : investigating student behaviour within the context of self-regulated learning study classes from an identity perspective; how these behaviours are supported within the school; and what effect, if any they have on self-regulated learning processes : a case study 

   Collins, Celia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   By incorporating self-regulated learning study (SRL) classes into its timetable, Breivang Senior High School has created a specific arena for the school to potentially realise its obligations and responsibilities to key aims in the Upper Secondary Education Act. However, the teaching staff is frustrated that the students do not take responsibility for their learning in the study classes. This case ...
  • En studie av foreldres læringsutbytte av deltakelse på De utrolige årenes foreldrekurs 

   Johnsen, Anne-Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   I studien blir fire foreldre intervjuet etter å ha deltatt på De utrolige årenes foreldrekurs. I analysen rettes fokus mot læringsutbytte sett i lys av Batesons begreper: protolæring og deuterolæring.I tillegg presenteres noen av de erfaringer foreldrene har som følge av å være mor eller far til et barn med atferdsproblemer.
  • «Nettet» : en ny sosial arena med nye normer for kommunikasjon og samhandling? 

   Johannessen, Inger Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne undersøkelsen er et forsøk på å se om ungdoms bruk av sosiale medier er en ny sosial arena der nye normer for kommunikasjon og samhandling gjelder. Undersøkelsen er basert på kvalitative forskningsintervju utført med syv ungdommer som er valgt ut strategisk. Informantene er blitt bedt om å si litt om deres bruk av ulike sosiale medier for deretter å vurdere sin egen og andres bruk av slike ...
  • Sosiale medier og frafall i videregående skole 

   Meijers, Gretha Kjeldsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
   Formålet med denne studien har vært å undersøke hvorvidt elevers deltagelse og bruk av sosiale medier i skoletiden kan framstå som en mental flukt fra skolen, sett i lys av frafallsproblematikk i videregående opplæring. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i studier som viser at så mye som 35 % av eleven i videregående skole sitter opptatt med sosiale medier mens undervisningen pågår, mens det da ...
  • Se min skole. En studie av elevens tilstedeværelse i klasserommet 

   Arntzen, Lisbeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
   Denne oppgaven kan betraktes som et innspill i debatten om hva som skal til for å forbedre læringsmiljøet i dagens norske skole. Oppgaven er basert på dybdeintervjuer med syv elever ved en ungdomsskole i Finnmark, og den er strukturert rundt ett sentralt spørsmål: Hvordan befinner elevene seg i klasserommet – altså, hvordan opplever de skolehverdagen sin på godt og ondt? Formålet med oppgaven er ...
  • Et barn med autismespekterforstyrrelse sin skolehverdag - en case-studie 

   Øien, Roald Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Avhandlingen tar for seg sentrale teoretiske begreper knyttet opp mot autismespekterforstyrrelser, opplæringsloven, og stigmatisering. Den er videre tuftet på en case, og er en case studie av en jentes opplevelser med å være annerledes i skolen, sett igjennom foreldrenes øyne. Oppgaven fokuserer forøvrig på opplæringstilbud, behov for kompetanse og rettigheter ovenfor en gruppe barn med utviklings ...
  • Hva kjennetegner optimistisk tenkning, og hvordan kan det læres? 

   Amundsen, Tim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Oppgavens problemstilling er: Hva kjennetegner optimistisk tenkning, og hvordan kan det læres? Teoretisk oppgave med utgangspunkt i teoriene disposisjonell optimisme (Carver & Scheier) og optimistisk forklarende stil (Seligman mfl.). Oppgaven fokuserer på kategorien ungdom/ung voksenalder samt barn. Disposisjonell optimisme: Generell forventning om at flere gode enn dårlige ting vil hende i ...