Now showing items 21-40 of 223

  • Matematikkvansker i skolen : lærernes kompetanse 

   Hultgren, Trond (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Formål og problemstilling: Formålet med undersøkelsen er å finne ut av hvilken faglig kompetanse lærerne har i matematikk. Jeg ønsker med denne undersøkelsen å bidra til økt innsikt i matematikklæreres kompetanse og forståelse av matematikkvansker. Med utgangspunkt i formålet er denne tematiske problemstillingen formulert: ”Matematikklæreres kompetanse i spesialpedagogikk, og forståelse av ...
  • Hva er effektiv behandling av angstlidelser? 

   Melberg, Linda; Hødnebø, Paul Tellef (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Vi har i denne oppgaven sett på begrepet angst og hva som kjennetegner den sykelige angsten. Ut fra ulike teorer har vi belyst årsaker til at angstlidelser oppstår, og forsøkt å finne frem til hva som regnes som effektiv bahandling av disse. Vi har også gjort rede for forebyggende tiltak, da forebygging og behandling bør sees i en sammenheng. Det virker som om det er bred enighet om at de som har ...
  • Et intensivt lesetreningstiltak for to elever med lærevansker : en effektstudie 

   Jakobsen, Arnt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Masteroppgaven handler om et intensivt lesetreningstiltak, bygget på Helhetslesingsmetoden for to elever med lærevansker. Det å kunne beherske skriftspråket regnes som grunnleggende for å kunne lykkes i dagens samfunn. Selv om elever har lærevansker, kan de med trening forbedre leseferdighetene. Dette fører til at de i større grad kan mestre informasjonssamfunnet som påvirker oss i dagliglivet. ...
  • Er det en sammenheng mellom utenlandsadopterte barns tilknytning og trivsel i barnehage? 

   Sylvarnes, Kirsti Linaker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Denne masteroppgaven forsøker å gi svar på problemstillingen om det er en sammenheng mellom utenlandsadopterte barns tilknytning og trivsel i barnehage. Problemstillingen er belyst gjennom teorier, faglitteratur og aktuelle undersøkelser. Det er rimelig å anta en sammenheng mellom tilknytning og trivsel.Jo mer trygg tilknytning for barnet, dess større sannsynlighet for trivsel, og jo mer utrygg ...
  • Stille piker 

   Wennberg, Anniken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Denne avhandlingen handler om de stille og usynlige pikene. Det er en litteraturstudie, jeg har studert andres forskning på de stille og usynlige barna, i tillegg til skjønnlitteratur. Jeg ser på noen forklaringer hvorfor noen kan bli usynlig, kategorier og hvordan rus kan brukes som en utfallsport. Bland kategoriene er barn med sosial angst og sjenanse, selektiv mutisme, ADD, hvordan mobbing kan ...
  • Mindfulness i skolen : ABC, 123, samt elever i balanse 

   Kristiansen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   I oppgaven redegjøres for begrepet og tilstanden mindfulness. Både mindfulness med opphav i Østens kontemplative tradisjon, og Ellen Langers vestlige mer kognitive mindfulness, defineres og utdypes. Videre diskuteres mindfulness i en pedagogisk sammenheng. Siste del av oppgaven er en spørreundersøkelse, der lærerne i Tromsøskoler sine erfaringer, holdninger og interesser relatert til kontemplativ ...
  • Hjelp til barn og unge med prestasjonsangst 

   Haugen, Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-15)
   Prestasjonsangst er et utbredt problem for barn og unge i skolen og kommer primært til uttrykk i akademiske settinger, der særlig andres vurdering er påfallende. De fleste mennesker har følt prestasjonsangst på kroppen i større eller mindre grad. Det kan være under en tale vi skal holde, lese høyt for noen enten det var på barneskolen eller universitetet, før og under eksamener og så videre. Dette ...
  • Dysleksi - en spesifikk lese- og skrivevanske? : en gjenomgang og drøfting av ulike teoretiske modeller 

   Johansen, Kristina; Ballovarre, Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   Dysleksi er et begrep som har hatt et visst troverdighetsproblem gjennom tidene. En av grunnene er at alt av lese- og skrivevansker til tider har blitt kalt dysleksi. The International Dyslexia Associations (IDAs) definerer dysleksi som en spesifikk lærevanske med nevrobiologisk base og manifesterer seg ved vansker med skriftspråkferdigheter. Vanskene skyldes en svikt på det fonologiske nivå. Å ...
  • Kartlegging av språkutvikling hos førskolebarn 

   Meijers, Saskia Helena Kjeldsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   De siste årene er det satt et økt fokus på barnehagen som læringsarena, og mye sentral forskning har vist at det er sterke sammenhenger mellom talespråklige ferdigheter i førskolealder og lese- og skriveutviklingen i skolen (Hagtvet, 2002; Aukrust, 2005). Regjering og Kunnskapsdepartementet har derfor gjennom en rekke stortingsmeldinger (St.mld.nr.41, 2008-2009; St.mld.nr.23, 2007-2008; St.mld.nr.16, ...
  • Romforståelse og matematikkvansker : kan fysisk aktivitet ha positiv innvirkning på elevers matematikkprestasjoner? 

   Hammerud, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Tema for masteroppgaven: Romforståelse er anerkjent som en kognitiv faktor som påvirker matematikkprestasjoner. All kunnskap om verden lagres som mentale representasjoner i begrepsstrukturene. Elever med matematikkvansker har ikke adekvate begrepsstrukturer i matematikk, de mangler dermed god matematikkforståelse. Forestillinger er én form for representasjon. Disse elevenes forestillinger er ofte ...
  • Blant ulver og sjiraffer i den videregående skolen 

   Bjørnstad, Jon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-31)
   Forfatteren har i denne avhandlingen forsøkt å analysere et skolemeglingsprosjekt ved Breivang videregående skole i Tromsø-regionen i perioden 2009-2011. Erfaringer fra prosjektet forsøkes analysert gjennom intervjuer av ulike respondenter fra ulike nivåer på skolen og en uformell observasjon i en klasse. Dette relateres til Einar og Sidsel Skaalviks ideer om hva som kjennetegner et godt læringsmiljø ...
  • «Nei, her har vi ikkje kollegarettleiing …». Ein studie om lærarar og assistentar sine meiningar og oppfatningar av kollegarettleiing 

   Grøttebø, Frode Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-30)
   Tema for oppgåva: Kollegarettleiing er ein del av det store rettleiingslandskapet. Kort sagt handlar all rettleiing om å hjelpe andre menneskje til å nå mål. Kollegarettleiing er ikkje særleg annleis, den handlar om å hjelpe kollegaar til å nå mål. Innanfor skuleverket er det enkelte overordna mål. Eit av desse er likeverdig, inkluderande og tilpassa opplæring. Alle i skuleverket skal jobbe etter ...
  • Ugyldig skolefravær. En litteraturstudie om risikofaktorer til ugyldig skolefravær 

   Aas, Benedikte; Jensen, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
   Tema for masteroppgaven er risikofaktorer som kan føre til ugyldig skolefravær. Problemstillingen har som målsetning å søke svar på om forhold ved individ, hjem, skole, miljø og andre sosiale forhold har betydning for elevers skolefravær. I oppgaven redegjør vi for ulike former og begreper for skolefravær. Oppgaven er en gjennomgang av eksisterende forskning og litteratur om temaet. I tillegg har ...
  • Hvordan hjelpe barn med innadvendt atferd i overgangssituasjonen barnehage/skole? 

   Hansen, Gørill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
   Problemområde: I oppgaven vil fokuset være rettet mot barn med innadvendt atferd, som skal over i en ny arena, grunnskolen. Forskning viser at barn med innadvendt atferd forsvinner lett i mengden av andre barn i barnehage og skole. Denne gruppen barn har større risiko for å utvikle angstproblematikk, om det ikke settes i gang tiltak tidlig. Overgangen fra barnehage og skole sies å kunne være ...
  • Innagerende atferd. Hvordan ivaretar skolen den innagerende ungdomsskoleeleven? 

   Sørensen, Wenche Stubkjær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Bakgrunn for undersøkelsen: Jeg har valgt å skrive en oppgave om innagerende ungdom fordi dette er et tema som trenger mer oppmerksomhet. Tidligere har det vært utagerende atferd som har fått det meste av oppmerksomheten, og dette er også naturlig da denne elevgruppen forstyrrer undervisningen i størst grad. Konsekvensene av innagerende atferd er man i økende grad blitt mer oppmerksom på (Bru, 2011) ...
  • Påvirker ordforståelse og fonologiske ferdigheter utviklingen av avkodingsferdigheter? 

   Grime, Erna Birgithe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Jeg har gjort en undersøkelse der tema er å finne ut noe om det er slik at ordforståelse og fonologiske ferdigheter påvirker utviklingen av avkodingsferdigheter. Undersøkelsen har omfattet et utvalg på fem barn. De har blitt testet med Språk 6-16 (i november i første klasse), deltestene Likheter og Ordforståelse i WISC-IV( i november i første klasse) og LOGOS ( i februar i første klasse og november ...
  • "Hvilken sammenheng er det mellom talespråklige ferdigheter i førskolealder og avkodingsvansker i lesing, og hvilke betingelser synes eventuelt å fremme eller hemme denne utviklingen?" 

   Larsen, Tove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Gode leseferdigheter er grunnlaget for å tilegne seg kunnskaper i alle fag, og nødvendig for å lykkes i de fleste situasjoner. Ut i fra større internasjonale studier vet man i dag at det er en sammenheng mellom utvikling av talespråklige ferdigheter i førskolealder og senere skriftspråklige ferdigheter. Man har også kunnskap om ulike betingelser som kan påvirke utviklingen av disse ferdighetene. ...
  • Ervervet døvblindhet og arbeidsliv 

   Lund-Hansen, Anelin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Det finnes lite forskning på området ervervet døvblindhet og arbeidsliv. I spesialpedagogisksammenheng vil døvblinde representere en minoritetsgruppe som risikerer å bli ekskludert, med mindre vi kan tilrettelegge for deltakelse. Grunnen til at dette vil være relevant å belyse, er at personer som får diagnosen sent kan da ha vært gjennom et utdanningsløp, de står ferdig utdannet, og klar for å komme ...
  • Et barn i dine hender - en undersøkelse av ICDP-programmets potensial for å utvikle relasjonskompetanse i skolen 

   Krøyserth, Agnethe Ingvild Linnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Funn: De fem informantene har gitt informasjon om hvilke inntrykk fra programgjennomføringen som har uthevet seg, om innholdet i filmene, om ny og gammel kunnskap, om bevissthet, tanker og holdninger. De har også gitt informasjon om endringer i praksis, verktøy i samtale, og refleksjoner over de tre dialogene, i forhold til egen hverdag. Oppsummering: Resultatene i undersøkelsen viser at det har ...
  • LP-modellen - Erfaringer med fokus på lærergruppearbeid, problematferd og utvikling av egen praksis 

   Tangvik, Vigdis Abelvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-31)
   Tema for masteroppgaven er læreres erfaringer med LP-modellen (Læringsmiljø og pedagogisk analyse). Problemstillingen er: Hvordan opplever lærere arbeidet med LP-modellen, og har det hatt innvirkning på deres praksis? Formålet er å beskrive erfaringer fra lærergruppene, hvilken innvirkning LP-modellen har hatt på forståelsen for problematferd, og om den har hatt innvirkning på deres og skolens ...