Now showing items 1-20 of 222

  • Angst og sjenanse hos barnehagebarn. En kvantitativ studie om hva barnehageansatte vet om angst og sjenanse, og tiltak knytte til forebyggende arbeid for barnehagebarn. 

   Skogvoll, Maja Sofie Lind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   Masteravhandlingen er en kvantitativ studie om hva barnehageansatte vet om angst og sjenanse, og tiltak knyttet til forebyggende arbeid for barnehagebarn. For å finne svar på denne problemstillingen har jeg sendt ut en digital spørreundersøkelse ved bruk at Nettskjema. Jeg har selv utarbeidet spørreundersøkelsen som har en blanding mellom lukkede og åpne spørsmål knyttet til barnageansattes praksis ...
  • Angst og skolevegring : en teoretisk studie 

   Søderlund, Anna Lena Margareta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne masteroppgaven drøftes begrepene angst og skolevegring ut fra følgende problemstilling: Er det en sammenheng mellom angst og skolevegring hos barn i grunnskolen?
  • Arbeid for ungdom med utviklingshemning. Er det en visjon – eller et forutsigbart mål? Forslag til arbeid med en bedre overgang mellom skole og arbeidsliv for denne elevgruppen. 

   Nilssen, Lisa rotvold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Masteroppgaven er en teori studie om overgangen fra videregående skole mot arbeidsliv for elever med lett eller moderat psykisk utviklingshemming. Elevene har behov for forutsigbarhet, kontinuitet og struktur, og de har ønsker om hva de skal jobbe med som all annen ungdom. Som rådgiver, og tidligere faglærer, har jeg erfart at overgangen fra skole til arbeidsliv ikke er enklere i 2015 enn den var i ...
  • Arbeid med barn med særskilte behov og barn i krise; En kvalitativ studie i en SOS-barnehage i Sør-Afrika 

   Meyer, Christel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Formålet med denne masteroppgaven er å gjøre en beskrivende kvalitativ studie av lærerrollen i en SOS-barnehage som har mange års praktisk erfaring med å arbeide med barn som har blitt forlatt, utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, barn som er berørt av rusmisbruk og HIV/AIDS i nær familie. Oppgaven omhandler lærernes opplevelse av sin egen rolle og rammene rundt barnehagen i arbeid ...
  • At nå nye højder. Deltagelse på Arctivity. Hvordan risikosportaktiviteter bidrager til mestring og mening hos mennesker med fysiske funktionsnedsættelser 

   Brogaard, Lene Fisker (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Dette studie fokuserer på hvordan mennesker med fysiske funktionsnedsættelser oplever mening og mestring ved klatring. Forskningsstudiet har et kvalitativt design og er inspireret af fænomenologien og dens filosofiske udgangspunkt for at forstå andre menneskers livsverden. Datamaterialet og empirien blev skabt og indsamlet i løbet af en uges ophold på Arctivity i sommeren 2015. Arctivity er et ...
  • Atferdsvansker og sosiale relasjoner i barnehagen. En kvalitativ studie om pedagogers tanker rundt barn som viser atferdsvansker og deres evner til å danne sosiale relasjoner i barnehagen 

   Amundsen, Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-24)
   Denne oppgaven ønsker å undersøke hvilke tanker pedagoger har om barn som viser atferdsvansker og hvordan disse barna evner å knytte sosiale relasjoner i barnehagen. Atferdsvansker blir i denne oppgaven avgrenset til både eksternalisert og internalisert atferd. Felles for disse er at atferden vanskeliggjør egen læring og sosial utvikling og kan få store sosioøkonomiske følger hvis det ikke settes ...
  • Autisme og flerspråklighet. Hvordan er den språklige situasjonen for flerspråklige familier med barn med ASF i Norge? 

   Løvberg, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-02)
   Denne masteroppgaven omhandler flerspråklige familier i Norge som har et barn med autismespekterforstyrrelser (ASF). Det blir stadig flere barn i Norge som også er en del av minoritetsfamilier, innvandringsfamilier og andre familier som forholder seg til flere språk i hverdagen. Det er i dag mange som forsker på ulike felt innenfor autismespekterforstyrrelser, men innenfor temaet ASF og flerspråklighet ...
  • Autisme og læringsmiljø i barnehagen. Tre pedagogers forståelse av autisme og læringsmiljø, og deres tilrettelegging av læringsmiljøet for å ivareta behovene til barn med autisme i barnehagen. 

   Iversen, Sofie Nordheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2019-05-14)
   Denne studien handler om hvordan forståelse, meninger og erfaringer tre pedagoger har av et godt læringsmiljø i arbeid med barn med autismespekterforstyrrelser, samt hva de mener er viktig for å skape et læringsmiljø som ivaretar deres behov. Oppgaven tar utgangspunkt i teori som viser hvilke behov barn med autisme har i barnehagen, og hvordan man tilrettelegger for å ivareta behovene og fremme ...
  • Autismespekterforstyrrelser og livskvalitet. Hva er livskvalitet i relasjon til autismespekterforstyrrelser? 

   Alexandersen, Andreas Oskal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Det er stadig økende mengde forskningslitteratur på livskvalitet i relasjon til autismespekterforstyrrelser (ASF). Det synes å være felles konsensus vedrørende den nære tilknytningen mellom livskvalitet og livsløp (utfall). Behovet for nyansering av begrepet er sentralt, i kombinasjon med bedre måleverktøy. Majoriteten av mennesker med ASF rapporterer dårligere livskvalitet enn mennesker uten. ...
  • Å få hjelp til det uhjelpelige. Hvordan unge mennesker opplevde hjelpen etter seksuelle overgrep 

   Johnsen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
   Masteroppgaven fokuserer på hvordan man kan avdekke seksuelle overgrep, og hvordan unge mennesker utsatt for seksuelle overgrep opplevde hjelpen de fikk i etterkant. Studien tar for seg ulike hjelpepersoner; familie, venner, skole og ulike instanser. Teorigrunnlaget er fra tidligere forskning om seksuelle overgrep, samt forskning rundt traumatisk stress og traumer, resiliens og posttraumatisk vekst. ...
  • Å formidle et fagstoff. Hvordan kommunisere og anskueliggjøre et tema i undervisning. 

   Larsen, Maud-Erna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-18)
   Masteroppgaven omhandler fenomenet "formidling av fagstoff og gir et lite bilde om - Hvordan kommunisere og anskuliggjøre et fagstoff i faget naturfag på ungomsskolen. Jeg har observert en lærer i undervisning der jeg har sett på hvilke språk - og handlingsvalg læreren gjør i praksisfeltet. Oppgaven omhandler og hvilke didaktiske refleksjoner som ligger til grunn for valg og differensieringstiltak ...
  • Å ikke være en sau. En spørreundersøkelse om hvordan ungdom opplever egen trivsel, læring, inkludering og atferd i dramakonteksten. Oppfulgt av dybdeintervjuer 

   Fossesholm, Stine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-10)
   Dette studiet har sin bakgrunn i min interesse for bruk av kreative fag i samfunnet, herunder bruk av drama, og min interesse for ungdom som strever med ulike typer atferd. Den har blitt til på bakgrunn av de ungdommene jeg har møtt som mestrer dramakonteksten bedre enn skolekonteksten. Studiet gir et viktig tilskudd til forskningen både innenfor det teaterfaglige og det spesialpedagogiske feltet. ...
  • Å stå alene: Pedagogisk arbeid med barnehagebarn i fosterhjem 

   Skaug, Linda Severine Kolloen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-11)
   Tittel: Å stå alene: Pedagogisk arbeid med barnehagebarn i fosterhjem. Bakgrunn og formål: Barn i fosterhjem kan ha en risiko for en svakere sosial- emosjonell fungering på grunn av omsorgssvikt. Ved 8 årsalder viser barn som ble plassert før 2-3 årsalder mer utagerende og innadvendt atferd. Det er også en risiko for svakere allsidig utvikling. Barnehagen er en arena for tidlig innsats, og det ...
  • Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) - Hvilke erfaringer har foresatte til barn med autismespekterforstyrrelse ved bruk av ASK? 

   Gotvassli, Mathilde Nilsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-14)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om foresattes erfaringer med alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Jeg har gjennomført fem intervju av foresatte til barn med autisme som bruker ASK. Jeg ønsket å framskaffe kunnskap om hvordan foresatte erfarte bruk og opplæring av ASK. Barn med autisme kan ha vansker med språk og kommunikasjon, og ASK kan spille en viktig rolle i å støtte ...
  • Barn med minoritetsspråklig bakgrunn og språkvansker. Et kvalitativt studie av barnehagelæreres erfaringer. 

   Johansen, Ann Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-30)
   Problemstilling: Hvilken forståelse har barnehagelæreren i barnehagen av språkvansker blant barn med minoritetsspråklig bakgrunn? Språkvansker omtales gjerne som en skjult vanske, i og med at vanskene ofte avdekkes og kartlegges sent. Likevel er språkvansker et relativt vanlig problem blant barn i førskolealder. I styringsdokumenter knyttes tidlig innsats opp mot barn med minoritetsspråklig ...
  • Barn med utagerende atferdsvansker i barnehagen 

   Nilsen, Hilde Merete (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-05-21)
   I denne kvalitative intervjustudien har jeg utforsket hvordan barnehagelærere beskriver arbeidet med å gi utviklingsstøtte til barn med utagerende atferdsvansker. Studiens problemstilling er: Hvordan beskriver barnehagelærere arbeidet med å gi utviklingsstøtte til barn med utagerende atferdsvansker? Studien belyser tre forskningsspørsmål: 1. Hvordan forstår barnehagelærere barns utagerende ...
  • Barn som lever med vold i nære relasjoner 

   Fosse, Rachel Nygård; Løberg, Ida Lillehagen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   Oppgaven tar opp temaet barn som lever med vold i nære relasjoner. Den belyser og drøfter forskningsspørsmål knyttet til konsekvenser og tegn hos barnet. Oppgaven tar for seg utfordringer i forhold til helsesøsters arbeid, med å hjelpe og avdekke familievold, samt utfordringer i forhold til kulturforskjeller. Videre retter vi søkelyset mot helsesøsters kunnskap og kompetanse i arbeid med voldsutsatte ...
  • Barnehageansattes arbeid med forebygging og avdekking av seksuelle overgrep 

   Olsen, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Hensikten med studien å undersøke i hvilken grad de ansatte i barnehagene arbeider med å forebygge og avdekke seksuelle overgrep mot barn. Det er også ønskelig at den ferdige avhandlingen kan bidra til refleksjon over egen praksis for de som arbeider med barn, samt gi et innblikk i hvilken grad barnehageansatte arbeider med temaet. Derfor er problemstillingen som følger; I hvilken grad og hvordan ...
  • Barnehagebarns kunnskap om kropp, seksualitet og følelser. Forebygging av seksuelle overgrep 

   Bergersen, Sandra Angelita; Jensen, Tatjana Solberg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Denne studien tar for seg å undersøke på hvilken måte barnehagebarns kunnskap om kropp, seksualitet og følelser kan virke forebyggende mot seksuelle overgrep. I tillegg undersøker den hvordan barnehageansattes holdninger kan innvirke på det forebyggende arbeidet i barnehagens praksis. Teorigrunnlaget for oppgaven presenterer aktuell teori og forskning som omhandler barns seksuelle og følelsesmessige ...
  • Barnehagelærerens opplevelse av veiledning fra eksterne instanser knyttet til identifisering og tiltak for barn med utagerende atferd. 

   Nilsen, Sigrid Langseth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-09)
   I denne kvalitative intervjustudien belyser jeg hvordan barnehagelærere opplever veiledning fra eksterne instanser. Studiens problemstilling er: Hvordan opplever barnehagelærere veiledning fra eksterne instanser knyttet til identifisering og tiltak for barn med utagerende atferd? Studiens teoretiske grunnlag består av teori knyttet til utagerende atferd hos barn, som sees i lys av ...