• "Ei god blanding". Om kollektiv læring og lederstrategier som grunnlag for skolebasert kompetanseutvikling 

   Richardsen, Anita; Anthonsen, Berit Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-01)
   Utgangspunktet for dette studiet er den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet; skolebasert kompetanseutvikling. Formålet med strategien er å øke elevenes motivasjon slik at elevene lærer mer. Satsingen går ut på at kompetanseutviklingen skal foregå på hver enkelt skole, og dette utfordrer alle som jobber med elevenes læring og læringsutbytte. Oppgavens overordnede problemstilling er: ”Hvordan kan ...
  • Elevmedvirkning : hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? 

   Sværd, Heidi Olsen; Sletteng, Astri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Temaet for denne masteroppgaven er elevmedvirkning. Vår problemstilling er: Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Vi har særlig fokusert på: Hvordan kan elevene delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med arbeidsplanen som et viktig redskap? Vi har hatt fokus på ...
  • Endringsarbeid i skolen. Hvordan opplever læreren at videreutdanningen "Endringsarbeid i organisasjoner" har hatt betydning for egen utvikling og skolens endringsarbeid? 

   Hansen, Anette Veronika Berg; Hansen, Kristin Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
   Kompetanseutvikling er et av de viktigste virkemidlene staten har for å støtte opp under arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen. I strategien Kompetanse for kvalitet fra Kunnskapsdepartementet (2015) for videreutdanning for lærere og skoleledere står følgende delmål: "Videreutdanning for lærere og skoleledere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes ...
  • Et lærende fellesskap i hjem og skole - Med hode og hjerte i skolen 

   Nøstvik, Stein Are; Lilleby, Solrunn; Sørensen, Wenke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   I masteroppgaven vår vil vi se om vi finner noen sammenhenger mellom foreldrenes medvirkning i skolearbeidet, elevens faglige resultater og familiens sosioøkonomiske bakgrunn. I forskningsarbeidet er det gjennomført studie av to skoler der vi har valgt å gjennomføre en spørreundersøkelse blant foreldrene på ett trinn og knytta resultatene fra nasjonale prøver opp mot svaret til respondentene. Videre ...
  • Fastere håndtrykk og stolthet : hvordan kan rektor bidra til at assistentenes arbeid synliggjøres og verdsettes i større grad i skolen? 

   Hansen, Susann Steinsvik; Seppälä, Anette Susanne Lyngmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Denne kvalitative oppgaven retter fokus mot assistentenes tilsynelatende «usynlighet» i skolen tross den viktige jobben de innehar. Det finnes lite forskning på denne yrkesgruppen, og vi vil få frem viktigheten av at assistentene blir mer verdsatt som yrkesgruppa, og at de får den veiledningen de trenger for å gjøre en god nok jobb i skolen. Vi er ikke ute etter å sammenligne skoler, men ønsker å ...
  • Fra indre dilemma til ytre disputt? : en studie av grunnskolerektorers atferdspreferanser i konfliktsituasjoner 

   Nikolaisen, Arild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Avhandlingen tar for seg atferd i konfliktsituasjoner blant rektorer i grunnskolen. Avhandlingen baserer sin kvantitative strategi på et måleinstrument av Thomas, 1975. Måleinstrumentet er bygd opp av motsetningen mellom hensynet til en selv (selvhevdelse) og hensynet til andre (samvirke). Motsetningen håndteres da av fem atferdsformer, dvs konkurrerende atferd, unnvikende atferd, føyelig atferd, ...
  • Fra tilstandsrapport til kvalitetsmelding. En studie av Lenvik kommunes prosesser rundt den årlige, lovpålagte tilstandsrapporten for grunnskolen 

   Eidissen, Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Jeg har i denne masteroppgaven gjort en studie av Lenvik kommunes arbeid med den årlige, lovpålagte tilstandsrapporten for grunnskolen. Her har jeg studert kommunens prosesser rundt denne rapporten som verktøy for kvalitetsutvikling, og utviklingen kommunen har vært gjennom fra tilstandsrapporten ble lovpålagt 1.august 2009 og frem til i dag. Jeg har gjennomført en kvalitativ studie hvor jeg har ...
  • Han hadde jo knapt tilhørighet : en kvalitativ intervjuundersøkelse om og eventuelt hvordan rektorer i grunnskolen mener de kan være med å forebygge frafall i videregående skole 

   Helgaas, Elisabeth Gulbrandsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-11)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om og eventuelt hvordan rektorer i grunnskolen mener at de som ledere kan være med å forebygge frafall i videregående skole. Forskning viser at skolens evne til å legge til rette for god læring gjennom tilpasset opplæring og mestring er en av flere avgjørende faktorer knyttet til frafallsproblematikken. I masteroppgaven er det undersøkt hvordan ...
  • «Hvilken rolle spiller rektor i implementeringen av prosjektet Ny GIV i noen utvalgte videregående skoler?» En kvalitativ studie med fokus på erfaringer fra 5 rektorer som har vært med i satsingen på Ny GIV i eget fylke 

   Svenning, Bente Renate Gudesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-31)
   Det handler om tidlig innsats, se eleven og ha lærere som inspirerer og engasjerer med gode undervisningsopplegg som gir alle elever egen mestringsfølelse. Rektor skal bidra til bedre læringsmuligheter for elevene. Rektor sitt bidrag til den pedagogiske tilnærmingen og oppfølging av eleven er viktig. Masteroppgaven er bygd på en kvalitativ metode som innebærer spørreundersøkelse og intervju. De ...
  • "Hvor blir det av det hvite i snøen når snøen smelter?" Barrierer og muligheter i å lede og være i utviklingsprosesser 

   Olsen, Geir Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Min forskerinteresse er knyttet opp til prosessen med å utvikle en skole som jeg selv er leder for. Utgangspunktet for denne forskningen er utviklingsarbeid på egen arbeidsplass; implementering av kommunens kvalitetsplan med fokusområdet vurdering. Nærmere bestemt arbeidet med «vurdering for læring». Det er et aksjonsforskningsprosjekt der sluttproduktet primært er å foreslå tiltak som tar sikte på ...
  • "Jeg var nok en pådriver" - om ledelse av skoleutvikling Suksessfaktorer i prosjektet En bedre skole for elevene våre, Nordland fylke 2009-2012 

   Nygård, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   Denne oppgaven søker å finne svar på hvordan man kan lykkes med skoleutviklingsprosjekter. Utgangspunktet for denne studien er prosjektet En bedre skole for elevene våre, som ble gjennomført i de videregående skolene i Nordland fylke i perioden 2009 – 2012. Denne mastergradsoppgaven er et forsøk på å formidle hvordan to utvalgte skoler i Nordland fylke har lykkes og oppnådd suksess i dette ...
  • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

   Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
  • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige 

   Berg-Sletteng, Siri; Hansen, Linda Elisabeth; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
   Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ...
  • Ledelse og kjønn. Et kjønnsperspektiv på utøvelsen av autoritet i den videregående skolen 

   Robertsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   I denne masteroppgaven ser jeg om kjønn har betydningen for hvordan kvinnelige- og mannlige lærere opplever lederautoritet. Empirien er innhentet ved hjelp av fokusgruppesamtaler med 13 lærere i den videregående skolen. I tillegg til dette har forskningsdeltakerne deltatt i en spørreundersøkelse i etterkant av fokusgruppeintervjuet. I arbeidet med å analysere og drøfte lærernes oppfatninger har ...
  • Ledelse og motivasjon. Ledernes dilemma når lærere skal motiveres 

   Jacobsen, Keilin Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie av lærernes motivasjon og ledelsens betydning for denne. Problemstillingen er: Hvordan motiveres lærerne og hvilken betydning har skolens ledelse for lærernes motivasjon? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom strukturerte gruppeintervju av ledere og lærere ved en videregående skole. Empirien er tolket med hermeneutisk tilnærming og funnene er drøftet ...
  • Ledergrep for å utvikle et godt læringsmiljø 

   Jakobsen, Stein Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Kombinasjon student – rektor motiverte meg til å gjøre et forskningsarbeid som retter fokus på læringsmiljøet, kompetanseheving og kartlegging av skolekulturen. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass formulerte jeg følgende forskningsspørsmål: Hva bør «Heia skole» vektlegge i sitt arbeid med utvikling av et godt læringsmiljø, og hvordan kan jeg som rektor lede disse prosessene? Forskningsspørsmålet ...
  • Ledervandring i barnehagen - utvikling av læring i praksisfellesskap 

   Fjeldavli, Raina; Pedersen, Annalena Nordin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-10)
   Denne oppgaven omhandler vårt prosjekt der vi har tatt skolevandring inn i barnehagen og prøvd det ut under navnet ledervandring. Vår problemstilling er: Hvilke muligheter gir ledervandring for utvikling av læring i praksisfellesskap? Prosjektet var et aksjonsforskningsprosjekt, og det empiriske materialet ble samlet inn gjennom kvalitative gruppeintervju av syv team i to ulike barnehager ...
  • "Lærende nettverk" en strategi for lærende skoler? En undersøkelse av 3 skolers erfaringer fra deltakelse i "Lærende nettverk IKT" med vekt på lederes betydning 

   Aas, Willy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-16)
   Dette er en masteroppgave i utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø. Jeg har intervjuet 3 rektorer og 5 lærere fra deltakende skoler i Lærende nettverk IKT. Skolene har deltatt i forskjellig varighet, men alle samtidig i to nettverk som tidvis har møttes i årene 2004-2009. En skole i årene 2004-2009, en i årene 2005-2009 og en fra 2006-2009. Undersøkelsen er gjort i perioden desember 2009 til ...
  • Medarbeiderskap i barnehagen. En studie av barnehageansattes syn på medarbeiderskap, og implikasjoner for ledelse 

   Johannesen, Åshild Trones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne oppgaven presenteres en studie av medarbeiderskap i barnehagen, og hvilke implikasjoner det kan får for ledelse i barnehagen. Problemstillingen er: hva bidrar til å utvikle godt medarbeiderskap i barnehagen? Studiet kan betegnes som en kvalitativt, psykologisk fenomenologisk studie. Gjennom studiet er det søkt å finne ut hva barnehageansatte selv mener er godt medarbeiderskap, og hva de ...
  • Mellomlederen innimellom. En oppgave om faglederen i barneskolen 

   Elvestad, Hildegunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Det er i avbrytelsene det skjer ledelse! Dette er tittelen på siste kapittel i denne oppgaven, og en viktig oppdagelse som ble gjort under observasjonene av to fagledere i barneskolen. Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen; «er faglederen en pedagogisk leder eller en administrator med ledertittel?». Forskningen som oppgaven er basert på er i utgangspunktet kvalitativ, og ved siden ...