Now showing items 15-34 of 58

  • Han hadde jo knapt tilhørighet : en kvalitativ intervjuundersøkelse om og eventuelt hvordan rektorer i grunnskolen mener de kan være med å forebygge frafall i videregående skole 

   Helgaas, Elisabeth Gulbrandsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-11)
   Denne masteroppgaven er en kvalitativ undersøkelse om og eventuelt hvordan rektorer i grunnskolen mener at de som ledere kan være med å forebygge frafall i videregående skole. Forskning viser at skolens evne til å legge til rette for god læring gjennom tilpasset opplæring og mestring er en av flere avgjørende faktorer knyttet til frafallsproblematikken. I masteroppgaven er det undersøkt hvordan ...
  • «Hvilken rolle spiller rektor i implementeringen av prosjektet Ny GIV i noen utvalgte videregående skoler?» En kvalitativ studie med fokus på erfaringer fra 5 rektorer som har vært med i satsingen på Ny GIV i eget fylke 

   Svenning, Bente Renate Gudesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-31)
   Det handler om tidlig innsats, se eleven og ha lærere som inspirerer og engasjerer med gode undervisningsopplegg som gir alle elever egen mestringsfølelse. Rektor skal bidra til bedre læringsmuligheter for elevene. Rektor sitt bidrag til den pedagogiske tilnærmingen og oppfølging av eleven er viktig. Masteroppgaven er bygd på en kvalitativ metode som innebærer spørreundersøkelse og intervju. De ...
  • "Hvor blir det av det hvite i snøen når snøen smelter?" Barrierer og muligheter i å lede og være i utviklingsprosesser 

   Olsen, Geir Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Min forskerinteresse er knyttet opp til prosessen med å utvikle en skole som jeg selv er leder for. Utgangspunktet for denne forskningen er utviklingsarbeid på egen arbeidsplass; implementering av kommunens kvalitetsplan med fokusområdet vurdering. Nærmere bestemt arbeidet med «vurdering for læring». Det er et aksjonsforskningsprosjekt der sluttproduktet primært er å foreslå tiltak som tar sikte på ...
  • "Jeg køddet bare" - da betyr det jo ingenting...: Om krenkende språkbruk og ledergrep for å forebygge krenkelser i skolen 

   Halvorsen, Kristin Bjørnsdatter; Evjen, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Vår forskning handler om krenkende språkbruk blant barn og unge. Forskningens grunnpilar ser på ledelse av endrings- og transformeringsprosesser i organisasjonen og hvordan skoleleders fokus på arbeid med danning basert på felles verdigrunnlag kan bidra til større bevisstgjøring i forhold til krenkende språkbruk. Vårt forskerfokus er på hvilke ledergrep og muligheter skolen har for å forebygge og ...
  • "Jeg var nok en pådriver" - om ledelse av skoleutvikling Suksessfaktorer i prosjektet En bedre skole for elevene våre, Nordland fylke 2009-2012 

   Nygård, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   Denne oppgaven søker å finne svar på hvordan man kan lykkes med skoleutviklingsprosjekter. Utgangspunktet for denne studien er prosjektet En bedre skole for elevene våre, som ble gjennomført i de videregående skolene i Nordland fylke i perioden 2009 – 2012. Denne mastergradsoppgaven er et forsøk på å formidle hvordan to utvalgte skoler i Nordland fylke har lykkes og oppnådd suksess i dette ...
  • Kan du ikke sende meg en e-post på det? En studie av hvordan skoleleders e-postbruk kan være hemmende eller fremmende for skoleutvikling 

   Stiberg, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   E-post er en av de mest brukte kommunikasjons- og informasjonskanalene i dagens samfunn, også i skolen. Hensikten med studien har vært å utvikle kunnskap og bevissthet om digitale verktøy, i dette tilfellet e-post, og hva de kan løse og skape av utfordringer i skolesammenheng. E-post er en av mange digitale kommunikasjonsverktøy skoleleder kan velge å benytte i sin samhandling med personalet og et ...
  • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige. 

   Hansen, Linda Elisabeth; Berg-Sletteng, Siri; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ledere. ...
  • Kan kompetanseutvikling serveres på fat? Om hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves matnyttige 

   Berg-Sletteng, Siri; Hansen, Linda Elisabeth; Westgård, Ann-Sissel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-13)
   Oppgavens tittel «Kan kompetanseutvikling serveres på fat?» tar utgangspunkt i begrepet «matnyttig» som vi hører lærere bruke i sin omtale av utviklingstiden, og deretter hvordan skoleledelsen kan legge til rette for utviklingsprosesser som oppleves relevant for profesjonsutvikling. Vår forskerinteresse er knyttet opp til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling på skoler der vi selv er ...
  • Ledelse og kjønn. Et kjønnsperspektiv på utøvelsen av autoritet i den videregående skolen 

   Robertsen, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   I denne masteroppgaven ser jeg om kjønn har betydningen for hvordan kvinnelige- og mannlige lærere opplever lederautoritet. Empirien er innhentet ved hjelp av fokusgruppesamtaler med 13 lærere i den videregående skolen. I tillegg til dette har forskningsdeltakerne deltatt i en spørreundersøkelse i etterkant av fokusgruppeintervjuet. I arbeidet med å analysere og drøfte lærernes oppfatninger har ...
  • Ledelse og motivasjon. Ledernes dilemma når lærere skal motiveres 

   Jacobsen, Keilin Annie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Denne oppgaven er en kvalitativ studie av lærernes motivasjon og ledelsens betydning for denne. Problemstillingen er: Hvordan motiveres lærerne og hvilken betydning har skolens ledelse for lærernes motivasjon? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom strukturerte gruppeintervju av ledere og lærere ved en videregående skole. Empirien er tolket med hermeneutisk tilnærming og funnene er drøftet ...
  • Ledergrep for å utvikle et godt læringsmiljø 

   Jakobsen, Stein Roar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Kombinasjon student – rektor motiverte meg til å gjøre et forskningsarbeid som retter fokus på læringsmiljøet, kompetanseheving og kartlegging av skolekulturen. Med utgangspunkt i egen arbeidsplass formulerte jeg følgende forskningsspørsmål: Hva bør «Heia skole» vektlegge i sitt arbeid med utvikling av et godt læringsmiljø, og hvordan kan jeg som rektor lede disse prosessene? Forskningsspørsmålet ...
  • Ledervandring i barnehagen - utvikling av læring i praksisfellesskap 

   Fjeldavli, Raina; Pedersen, Annalena Nordin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-10)
   Denne oppgaven omhandler vårt prosjekt der vi har tatt skolevandring inn i barnehagen og prøvd det ut under navnet ledervandring. Vår problemstilling er: Hvilke muligheter gir ledervandring for utvikling av læring i praksisfellesskap? Prosjektet var et aksjonsforskningsprosjekt, og det empiriske materialet ble samlet inn gjennom kvalitative gruppeintervju av syv team i to ulike barnehager ...
  • Livsmestring i Norske klasserom. Fra idè til virkelighet - i et lederperspektiv. 

   Aannerud, Nanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Problemstillingen er: hvordan lede implementering av LINK i egen organisasjon? Gjennom aksjonsforskning har forsker aktivt deltatt i implementering av et undervisningsopplegg som heter Livsmestring I Norske Klasserom (LINK) i egen organisasjon. Gjennom fire aksjoner sammen med lærere og ledere ble det empiriske materialet samlet inn. Empiri sees i lys av teori om ledelse, lærende organisasjon, ...
  • "Lærende nettverk" en strategi for lærende skoler? En undersøkelse av 3 skolers erfaringer fra deltakelse i "Lærende nettverk IKT" med vekt på lederes betydning 

   Aas, Willy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-16)
   Dette er en masteroppgave i utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø. Jeg har intervjuet 3 rektorer og 5 lærere fra deltakende skoler i Lærende nettverk IKT. Skolene har deltatt i forskjellig varighet, men alle samtidig i to nettverk som tidvis har møttes i årene 2004-2009. En skole i årene 2004-2009, en i årene 2005-2009 og en fra 2006-2009. Undersøkelsen er gjort i perioden desember 2009 til ...
  • Medarbeiderskap i barnehagen. En studie av barnehageansattes syn på medarbeiderskap, og implikasjoner for ledelse 

   Johannesen, Åshild Trones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne oppgaven presenteres en studie av medarbeiderskap i barnehagen, og hvilke implikasjoner det kan får for ledelse i barnehagen. Problemstillingen er: hva bidrar til å utvikle godt medarbeiderskap i barnehagen? Studiet kan betegnes som en kvalitativt, psykologisk fenomenologisk studie. Gjennom studiet er det søkt å finne ut hva barnehageansatte selv mener er godt medarbeiderskap, og hva de ...
  • Mellomlederen innimellom. En oppgave om faglederen i barneskolen 

   Elvestad, Hildegunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Det er i avbrytelsene det skjer ledelse! Dette er tittelen på siste kapittel i denne oppgaven, og en viktig oppdagelse som ble gjort under observasjonene av to fagledere i barneskolen. Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen; «er faglederen en pedagogisk leder eller en administrator med ledertittel?». Forskningen som oppgaven er basert på er i utgangspunktet kvalitativ, og ved siden ...
  • Mest hverdag, litt fest... Om rektors rolle i partnerskap om utdanning av dagens lærerstudenter – fremtidens lærere 

   Johansen, Janne Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Sentrale myndigheter signaliserer tydelig at praksisskolen er viktig i lærerutdanningen, blant annet gjennom Mld.St.nr. 11 (2008-2009) (Kunnskapsdepartementet 2009). Det signaliseres at en god lærerutdanning betinges av en god praksis. Herunder ansvarliggjøres lærerutdanningsinstitusjonene og skoleeiere i arbeidet med å få til en god velfungerende praksis gjennom godt samarbeid i partnerskap. Jeg ...
  • Modernisering og vitalisering : Divtasvuona Suohkan/Tysfjord kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk – utviklingsmuligheter innenfor oppvekstetaten 

   Sæter, Ann Irene Skoglund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven ”Modernitet og vitalisering, med undertittel Divtasvuona Suohkan/Tysfjord kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk – utviklingsmuligheter innenfor oppvekstetaten” er en masteroppgave innenfor utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø. Fokus i oppgaven har vært å beskrive og forstå hva som har skjedd innenfor skole og oppvekst etter at kommunen ble en del av forvaltningsområdet ...
  • ”Nasjonal realfagsstrategi – hva gjør vi?” : et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av den nasjonale strategiplanen ”Et felles løft for realfagene” i videregående skole 

   Bjørk, Janet Margaret (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Den nasjonale strategiplanen "Et felles løft for realfagene" involverer svært mange aktører i en nasjonal dugnad for å sikre bedre kvalitet og økt rekruttering til fagfeltet. Tiltaksplanen ansvarliggjør mange, men ser ut til å ha glemt skolene. Bakgrunnen for strategiplanen er bekymringen over at norske elever skårer lavt i internasjonale undersøkelser, og at for få velger realfagskrevende studier. ...
  • -og ingen stod igjen og hang? 

   Halvorsen, Trine; Vara, Eli Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   På hvilken måte evalueres pedagogisk utviklingsarbeid i Harstad kommune? Hvilke komsekvenser får slik evaluering for skoleutviklingsarbeidet? I dette forskningsarbeidet er blikket spesielt rettet mot styringssystemet som kommunen har etablert og hvordan det påvirker pedagogisk utviklingsarbeid og evaluering, Undersøkelsen omfatter både skole- og kommunenivå, og informantene er representanter for ...