Now showing items 29-48 of 58

  • Medarbeiderskap i barnehagen. En studie av barnehageansattes syn på medarbeiderskap, og implikasjoner for ledelse 

   Johannesen, Åshild Trones (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   I denne oppgaven presenteres en studie av medarbeiderskap i barnehagen, og hvilke implikasjoner det kan får for ledelse i barnehagen. Problemstillingen er: hva bidrar til å utvikle godt medarbeiderskap i barnehagen? Studiet kan betegnes som en kvalitativt, psykologisk fenomenologisk studie. Gjennom studiet er det søkt å finne ut hva barnehageansatte selv mener er godt medarbeiderskap, og hva de ...
  • Mellomlederen innimellom. En oppgave om faglederen i barneskolen 

   Elvestad, Hildegunn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   Det er i avbrytelsene det skjer ledelse! Dette er tittelen på siste kapittel i denne oppgaven, og en viktig oppdagelse som ble gjort under observasjonene av to fagledere i barneskolen. Hensikten med oppgaven er å besvare problemstillingen; «er faglederen en pedagogisk leder eller en administrator med ledertittel?». Forskningen som oppgaven er basert på er i utgangspunktet kvalitativ, og ved siden ...
  • Mest hverdag, litt fest... Om rektors rolle i partnerskap om utdanning av dagens lærerstudenter – fremtidens lærere 

   Johansen, Janne Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Sentrale myndigheter signaliserer tydelig at praksisskolen er viktig i lærerutdanningen, blant annet gjennom Mld.St.nr. 11 (2008-2009) (Kunnskapsdepartementet 2009). Det signaliseres at en god lærerutdanning betinges av en god praksis. Herunder ansvarliggjøres lærerutdanningsinstitusjonene og skoleeiere i arbeidet med å få til en god velfungerende praksis gjennom godt samarbeid i partnerskap. Jeg ...
  • Modernisering og vitalisering : Divtasvuona Suohkan/Tysfjord kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk – utviklingsmuligheter innenfor oppvekstetaten 

   Sæter, Ann Irene Skoglund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven ”Modernitet og vitalisering, med undertittel Divtasvuona Suohkan/Tysfjord kommune som en del av forvaltningsområdet for samisk språk – utviklingsmuligheter innenfor oppvekstetaten” er en masteroppgave innenfor utdanningsledelse ved Universitetet i Tromsø. Fokus i oppgaven har vært å beskrive og forstå hva som har skjedd innenfor skole og oppvekst etter at kommunen ble en del av forvaltningsområdet ...
  • ”Nasjonal realfagsstrategi – hva gjør vi?” : et aksjonsforskningsprosjekt knyttet til implementering av den nasjonale strategiplanen ”Et felles løft for realfagene” i videregående skole 

   Bjørk, Janet Margaret (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Den nasjonale strategiplanen "Et felles løft for realfagene" involverer svært mange aktører i en nasjonal dugnad for å sikre bedre kvalitet og økt rekruttering til fagfeltet. Tiltaksplanen ansvarliggjør mange, men ser ut til å ha glemt skolene. Bakgrunnen for strategiplanen er bekymringen over at norske elever skårer lavt i internasjonale undersøkelser, og at for få velger realfagskrevende studier. ...
  • -og ingen stod igjen og hang? 

   Halvorsen, Trine; Vara, Eli Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   På hvilken måte evalueres pedagogisk utviklingsarbeid i Harstad kommune? Hvilke komsekvenser får slik evaluering for skoleutviklingsarbeidet? I dette forskningsarbeidet er blikket spesielt rettet mot styringssystemet som kommunen har etablert og hvordan det påvirker pedagogisk utviklingsarbeid og evaluering, Undersøkelsen omfatter både skole- og kommunenivå, og informantene er representanter for ...
  • På vei mot en digitalt kompetent skole. 

   Flakken, Kjell Arne; Olaussen, Vera Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Sammendrag: Tema: På vei mot en digitalt kompetent skole. Ved innføringen av Kunnskapsløftet (K06), kom kravet til å kunne bruke digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det å lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig og regne. Problemstilling: På vår skole hadde rektor allerede satt igang en IKT-satsing på to trinn. Ut fra dette ble vår problemstilling følgende: ...
  • På vei mot god digital praksis. Bruk av iPad i undervisningen 

   Torsteinsen, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
   Denne oppgaven handler om utvikling av god digital praksis med fokus på anvendelse av iPad i undervisningen. I denne oppgaven satte jeg problemstillingen: Hva slags lederskap må til for å få lærere til å forandre sin digitale praksis i klasserommet? De teoretiske perspektivene omhandler digital kompetanse, en digitalt kompetent skole, lærende organisasjon, kollektive prosesser omkring læreres ...
  • "The point of no return" - om involvering og ærlighet i ledelse av skoler i utvikling 

   Johansen, Magne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Denne oppgaven tar for seg ledelse av skoler i utvikling, med utgangspunkt i egen ledelse av den nasjonale satsingen ungdomstrinn i utvikling. Oppgaven fokuserer på ulike former for ledelse og hvordan skoleutviklingen påvirkes av disse. Jeg har gjennomført en aksjonsforskning på egen skole og søker å finne svaret på hvordan ærlighet og involvering kan styrke ledelsen av utvikling. Nyere forskning ...
  • Prestasjonskultur i skolen 

   Vik, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-09)
   Denne masteroppgaven handler om prestasjonskultur i skolen. I oppgaven forsøker jeg å identifisere nærværet av en prestasjonskultur i et utvalg skoler, basert på teorier med ulik innfallsvinkel. For å kunne definere begrepet prestasjonskultur i denne sammenhengen, har jeg presentert en teoretisk tilnærming som er delt inn i tre perspektiv: Management, toppidrett og skole. Fra disse perspektivene har ...
  • Profesjonalitet i skolen : om sammenhenger mellom profesjonsforståelse, lederstrategier og profesjonsutvikling 

   Ovesen, Birgit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Denne oppgaven handler om profesjonalitet i skolen. Oppgavens overordnede problemstilling er: på hvilken måte kan profesjonsforståelse ha sammenheng med lederstrategier og profesjonsutvikling i skolen? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom kvalitative gruppeintervju av ledere og lærere på tre ulike skoler. Empirien er blitt fortolket med en hermeneutisk tilnærming og i lys av teorier om ...
  • ”Que sera, sera” eller målrettet handling? : en kvalitativ analyse av ledere og lærere i et lærende nettverk. 

   Mentzoni, Kjell Olav; Abrahamsen, Rigmor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Innføringen av LK-06 stilte rektorene ved åtte distriktsskoler i en to-nivå kommune overfor en enorm utfordring. Hvordan skal små enheter makte å utføre det omfattende arbeidet med å lage nye lokale læreplaner etter LK-06? Noen skolerer preget av stor turn-over og det er få lærere ved hver skole. Ledernettverket fattet vedtak om et felles prosjekt for å implementere og iversksette reformen gjennom ...
  • "Rektor må ønske å yrkesrette og sette av tid til det". Leders rolle i arbeidet med utvikling av vurdering og opplæring. 

   Jenssen, Jon Sneve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt vurderingsordninger i opplæringen på yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole. Vurderingsordningene er undersøkt i forhold til vurderingsteori for å se etter områder som kan utvikles. Dette settes i et perspektiv med tanke på ledelse i forbindelse med implementering og oppfølging av opplæring og vurdering i forhold til noen av dagens myndighetskrav. ...
  • Rektors rolle i LP-modellen 

   Willgohs-Knudsen, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   LP (lærings- og pedagogisk analyse)-modellen er innført ved flere av skolene i vår kommune, også min. Den er utviklet av Dr. Pilot Thomas Nordahl og det er Lillegården kompetansesenter som er ansvarlig for opplæring og oppfølging. Det er et skoleutviklingsprosjekt der hovedmålet er å lære seg hvordan man skal prøve å hjelpe elever med adferdsproblemer og få et bedre læringsmiljø ved skolen. I ...
  • «Resultatene er kommet! Hva nå?» Nasjonale prøver - fra fokus på resultat til utvikling av kvalitet 

   Solli, Ane-Marie Hjelm; Isaksen, Toril Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-26)
   Denne masteroppgaven handler om nasjonale prøver som et kvalitetsverktøy i skolen. Gjennom organisasjonsteori ser vi på nasjonale prøver på systemnivå for å finne hvilke faktorer som er med å påvirke skolen som organisasjon, og i hvilken grad dette overføres i forhold til arbeid med kvalitet i skolen. Studien vår består av forskningsintervju med alle nivåene fra skoleeier til læreren i klasserommet, ...
  • "Skal vi no være med på noe no igjen?" - En kvalitativ studie av endringsprosesser og endringsledelse i skolen. 

   Eliassen, Gry Anita; Holst, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Denne masteroppgaven er basert på aksjonsforskning i egen kommune. De økende endringskravene i norsk skole krever at skoleeier og skoleledere innehar relevant kunnskap om endringsprosesser og ledelse av endringsprosesser som fører til varige endringer i skolen. Målet med endringsprosessene er å oppfylle skolens samfunnsmandat. I vår kommune ble det vedtatt å innføre skolemåltid og fysisk aktivitet ...
  • Skoleeier og rektorer i skjæringspunktet mellom styring, ledelse og kvalitetsutvikling 

   Mæland, Kirsti M.H.; Sparrman, Eva Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
   I vår oppgave har vi gjort en analyse av hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorer i prosessen med å utarbeide lokale strategiplaner. Vi har stilt følgende hovedspørsmål: I hvilken grad er samhandlingen en styrt prosess? Har samhandlingen betydning for kvalitet i skolen? I analysen har vi sett på hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorene i prosessen med å utarbeide ...
  • Skolen og de gode hjelperne 

   Amundsen, Åshild; Gamst, Gunnar; Gundersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne oppgaven har vi sett på samhandlingen mellom PPT, BUP, barnevern, skolehelsetjenesten og skole i arbeidet med elever som er ferd med å falle utenfor dagens skolesystem. Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming til feltet ved at vi har gjennomført halvstrukturerte intervju med representanter fra hver organisasjon. På bakgrunn av intervjuet laget vi fortellinger på 1,5 – 2 sider som ble ...
  • Skolevandring som idé på reise inn i norsk skole 

   Jacobsen, Grete Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Masteroppgaven handler om spredning av lederverktøyet skolevandring i norsk skole. Problemstilling for forskningsarbeidet er: Hva er årsak til at lederverktøyet skolevandring er på reise i stort omfang inn i norsk skole? Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for studien. For å belyse valgt problemstilling og forskningsspørsmål, har jeg foretatt en kvalitativ undersøkelse med et undersøkelsesutvalg ...
  • Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? 

   Johansen, Heidi Alfhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Min oppgavetittel er: Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? Med dette som utgangspunkt ble min problemstilling formulert til: Hvordan kan skolelederen, i samarbeid med aksjonsforskeren, øke kulturen for tilpasset opplæring i et lærerkollegium? Jeg har særlig fokusert på: Hvordan forståes begrepet tilpasset opplæring i lærerkollegiet? - Hvordan kan aksjonsforskning, gjennom tiltak som IGP og ...