Now showing items 34-53 of 58

  • -og ingen stod igjen og hang? 

   Halvorsen, Trine; Vara, Eli Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   På hvilken måte evalueres pedagogisk utviklingsarbeid i Harstad kommune? Hvilke komsekvenser får slik evaluering for skoleutviklingsarbeidet? I dette forskningsarbeidet er blikket spesielt rettet mot styringssystemet som kommunen har etablert og hvordan det påvirker pedagogisk utviklingsarbeid og evaluering, Undersøkelsen omfatter både skole- og kommunenivå, og informantene er representanter for ...
  • På vei mot en digitalt kompetent skole. 

   Flakken, Kjell Arne; Olaussen, Vera Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Sammendrag: Tema: På vei mot en digitalt kompetent skole. Ved innføringen av Kunnskapsløftet (K06), kom kravet til å kunne bruke digitale verktøy som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det å lese, uttrykke seg muntlig og skriftlig og regne. Problemstilling: På vår skole hadde rektor allerede satt igang en IKT-satsing på to trinn. Ut fra dette ble vår problemstilling følgende: ...
  • På vei mot god digital praksis. Bruk av iPad i undervisningen 

   Torsteinsen, Rune (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
   Denne oppgaven handler om utvikling av god digital praksis med fokus på anvendelse av iPad i undervisningen. I denne oppgaven satte jeg problemstillingen: Hva slags lederskap må til for å få lærere til å forandre sin digitale praksis i klasserommet? De teoretiske perspektivene omhandler digital kompetanse, en digitalt kompetent skole, lærende organisasjon, kollektive prosesser omkring læreres ...
  • "The point of no return" - om involvering og ærlighet i ledelse av skoler i utvikling 

   Johansen, Magne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-14)
   Denne oppgaven tar for seg ledelse av skoler i utvikling, med utgangspunkt i egen ledelse av den nasjonale satsingen ungdomstrinn i utvikling. Oppgaven fokuserer på ulike former for ledelse og hvordan skoleutviklingen påvirkes av disse. Jeg har gjennomført en aksjonsforskning på egen skole og søker å finne svaret på hvordan ærlighet og involvering kan styrke ledelsen av utvikling. Nyere forskning ...
  • Prestasjonskultur i skolen 

   Vik, Sturla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-09)
   Denne masteroppgaven handler om prestasjonskultur i skolen. I oppgaven forsøker jeg å identifisere nærværet av en prestasjonskultur i et utvalg skoler, basert på teorier med ulik innfallsvinkel. For å kunne definere begrepet prestasjonskultur i denne sammenhengen, har jeg presentert en teoretisk tilnærming som er delt inn i tre perspektiv: Management, toppidrett og skole. Fra disse perspektivene har ...
  • Profesjonalitet i skolen : om sammenhenger mellom profesjonsforståelse, lederstrategier og profesjonsutvikling 

   Ovesen, Birgit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Denne oppgaven handler om profesjonalitet i skolen. Oppgavens overordnede problemstilling er: på hvilken måte kan profesjonsforståelse ha sammenheng med lederstrategier og profesjonsutvikling i skolen? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom kvalitative gruppeintervju av ledere og lærere på tre ulike skoler. Empirien er blitt fortolket med en hermeneutisk tilnærming og i lys av teorier om ...
  • ”Que sera, sera” eller målrettet handling? : en kvalitativ analyse av ledere og lærere i et lærende nettverk. 

   Mentzoni, Kjell Olav; Abrahamsen, Rigmor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Innføringen av LK-06 stilte rektorene ved åtte distriktsskoler i en to-nivå kommune overfor en enorm utfordring. Hvordan skal små enheter makte å utføre det omfattende arbeidet med å lage nye lokale læreplaner etter LK-06? Noen skolerer preget av stor turn-over og det er få lærere ved hver skole. Ledernettverket fattet vedtak om et felles prosjekt for å implementere og iversksette reformen gjennom ...
  • "Rektor må ønske å yrkesrette og sette av tid til det". Leders rolle i arbeidet med utvikling av vurdering og opplæring. 

   Jenssen, Jon Sneve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt vurderingsordninger i opplæringen på yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole. Vurderingsordningene er undersøkt i forhold til vurderingsteori for å se etter områder som kan utvikles. Dette settes i et perspektiv med tanke på ledelse i forbindelse med implementering og oppfølging av opplæring og vurdering i forhold til noen av dagens myndighetskrav. ...
  • Rektors rolle i LP-modellen 

   Willgohs-Knudsen, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   LP (lærings- og pedagogisk analyse)-modellen er innført ved flere av skolene i vår kommune, også min. Den er utviklet av Dr. Pilot Thomas Nordahl og det er Lillegården kompetansesenter som er ansvarlig for opplæring og oppfølging. Det er et skoleutviklingsprosjekt der hovedmålet er å lære seg hvordan man skal prøve å hjelpe elever med adferdsproblemer og få et bedre læringsmiljø ved skolen. I ...
  • «Resultatene er kommet! Hva nå?» Nasjonale prøver - fra fokus på resultat til utvikling av kvalitet 

   Solli, Ane-Marie Hjelm; Isaksen, Toril Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-26)
   Denne masteroppgaven handler om nasjonale prøver som et kvalitetsverktøy i skolen. Gjennom organisasjonsteori ser vi på nasjonale prøver på systemnivå for å finne hvilke faktorer som er med å påvirke skolen som organisasjon, og i hvilken grad dette overføres i forhold til arbeid med kvalitet i skolen. Studien vår består av forskningsintervju med alle nivåene fra skoleeier til læreren i klasserommet, ...
  • "Skal vi no være med på noe no igjen?" - En kvalitativ studie av endringsprosesser og endringsledelse i skolen. 

   Eliassen, Gry Anita; Holst, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Denne masteroppgaven er basert på aksjonsforskning i egen kommune. De økende endringskravene i norsk skole krever at skoleeier og skoleledere innehar relevant kunnskap om endringsprosesser og ledelse av endringsprosesser som fører til varige endringer i skolen. Målet med endringsprosessene er å oppfylle skolens samfunnsmandat. I vår kommune ble det vedtatt å innføre skolemåltid og fysisk aktivitet ...
  • Skoleeier og rektorer i skjæringspunktet mellom styring, ledelse og kvalitetsutvikling 

   Mæland, Kirsti M.H.; Sparrman, Eva Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
   I vår oppgave har vi gjort en analyse av hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorer i prosessen med å utarbeide lokale strategiplaner. Vi har stilt følgende hovedspørsmål: I hvilken grad er samhandlingen en styrt prosess? Har samhandlingen betydning for kvalitet i skolen? I analysen har vi sett på hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorene i prosessen med å utarbeide ...
  • Skolen og de gode hjelperne 

   Amundsen, Åshild; Gamst, Gunnar; Gundersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne oppgaven har vi sett på samhandlingen mellom PPT, BUP, barnevern, skolehelsetjenesten og skole i arbeidet med elever som er ferd med å falle utenfor dagens skolesystem. Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming til feltet ved at vi har gjennomført halvstrukturerte intervju med representanter fra hver organisasjon. På bakgrunn av intervjuet laget vi fortellinger på 1,5 – 2 sider som ble ...
  • Skolevandring som idé på reise inn i norsk skole 

   Jacobsen, Grete Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Masteroppgaven handler om spredning av lederverktøyet skolevandring i norsk skole. Problemstilling for forskningsarbeidet er: Hva er årsak til at lederverktøyet skolevandring er på reise i stort omfang inn i norsk skole? Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for studien. For å belyse valgt problemstilling og forskningsspørsmål, har jeg foretatt en kvalitativ undersøkelse med et undersøkelsesutvalg ...
  • Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? 

   Johansen, Heidi Alfhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Min oppgavetittel er: Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? Med dette som utgangspunkt ble min problemstilling formulert til: Hvordan kan skolelederen, i samarbeid med aksjonsforskeren, øke kulturen for tilpasset opplæring i et lærerkollegium? Jeg har særlig fokusert på: Hvordan forståes begrepet tilpasset opplæring i lærerkollegiet? - Hvordan kan aksjonsforskning, gjennom tiltak som IGP og ...
  • Tilvenning i barnehage 

   Bråthen, Anny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   I de siste årene har antall små barn i barnehagene økt kraftig, samtidig har nyere forskning vist at barn som begynner i barnehage har et høyt stressnivå de første ukene opp mot det første halve året. Forskning viser at dersom barn etablerer tilknytning til personalet før foreldrene forlater dem, kan stressnivået reduseres. Hvilken betydning har denne nye kunnskapen for barns tilvenning i barnehagene, ...
  • Towards a new contract? Understanding school leadership in a distributed perspective 

   Randolph, Daniel Packard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   The thesis provides a detailed analysis of the distribution of leadership in one school; as well, it attempts to place the findings at one school in the larger context of Norwegian education. The thesis is descriptive and asks the question: How is leadership connected to instructional quality distributed in one upper secondary school in Norway? To answer this question, empirical data were gathered ...
  • Tre rektorers syn på innføringen av LOG-modellen i skolen. 

   Stenhaug, Anja Merete Storvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   NIFU gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant lærere, som viste at åtte av ti lærere i løpet av de tre siste årene har hatt elever med psykiske vansker. Undersøkelsen viste at lærerne ytret ønske om at skolen skal arbeide mer systematisk med elevenes psykiske helse. Både for å forbygge psykiske utfordringer og for å fremme en god psykisk helse hos elevene. «Et lag rundt eleven» oppstod som et ...
  • "Unnskyld, vet du hvor jeg finner administrasjonen?" : skoleutviklingsprosjekt som innfallsvinkel til styrket pedagogisk ledelse. 

   Abrahamsen, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   De siste tiårene har skolelederrollen endret seg til en mer sammensatt lederrolle der ansvaret for den pedagogiske virksomheten har kommet tydeligere frem. Selv om det er enighet om at skoleledere skal ha dette ansvaret, skjer det ikke uten videre i praksis. Dette handler blant annet om at de mer administrative oppgavene ser ut til å øke på tross av fokuset på pedagogisk ledelse. Denne oppgaven har ...
  • Utforskende samtale eller «sosialt forsvarssystem»? En kvalitativ studie av hvordan rektor kan bruke utforskende samtaler for å fremme kollektiv læring 

   Ollila, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-30)
   Denne studien retter søkelyset på skolebasert kompetanseutvikling som har sitt utspring i den nasjonale satsingen «ungdomstrinnet i utvikling». Betydningen av kraftfull refleksjon i utforskende samtaler er avgjørende når kompetanseutviklingen skal foregå skolebasert. Ut fra dette er følgende problemstilling valgt: Hvordan kan rektor bruke utforskende samtaler som et ledergrep for å fremme kollektiv ...