Now showing items 40-58 of 58

  • ”Que sera, sera” eller målrettet handling? : en kvalitativ analyse av ledere og lærere i et lærende nettverk. 

   Mentzoni, Kjell Olav; Abrahamsen, Rigmor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Innføringen av LK-06 stilte rektorene ved åtte distriktsskoler i en to-nivå kommune overfor en enorm utfordring. Hvordan skal små enheter makte å utføre det omfattende arbeidet med å lage nye lokale læreplaner etter LK-06? Noen skolerer preget av stor turn-over og det er få lærere ved hver skole. Ledernettverket fattet vedtak om et felles prosjekt for å implementere og iversksette reformen gjennom ...
  • "Rektor må ønske å yrkesrette og sette av tid til det". Leders rolle i arbeidet med utvikling av vurdering og opplæring. 

   Jenssen, Jon Sneve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt vurderingsordninger i opplæringen på yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole. Vurderingsordningene er undersøkt i forhold til vurderingsteori for å se etter områder som kan utvikles. Dette settes i et perspektiv med tanke på ledelse i forbindelse med implementering og oppfølging av opplæring og vurdering i forhold til noen av dagens myndighetskrav. ...
  • Rektors rolle i LP-modellen 

   Willgohs-Knudsen, Kari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   LP (lærings- og pedagogisk analyse)-modellen er innført ved flere av skolene i vår kommune, også min. Den er utviklet av Dr. Pilot Thomas Nordahl og det er Lillegården kompetansesenter som er ansvarlig for opplæring og oppfølging. Det er et skoleutviklingsprosjekt der hovedmålet er å lære seg hvordan man skal prøve å hjelpe elever med adferdsproblemer og få et bedre læringsmiljø ved skolen. I ...
  • «Resultatene er kommet! Hva nå?» Nasjonale prøver - fra fokus på resultat til utvikling av kvalitet 

   Solli, Ane-Marie Hjelm; Isaksen, Toril Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-26)
   Denne masteroppgaven handler om nasjonale prøver som et kvalitetsverktøy i skolen. Gjennom organisasjonsteori ser vi på nasjonale prøver på systemnivå for å finne hvilke faktorer som er med å påvirke skolen som organisasjon, og i hvilken grad dette overføres i forhold til arbeid med kvalitet i skolen. Studien vår består av forskningsintervju med alle nivåene fra skoleeier til læreren i klasserommet, ...
  • "Skal vi no være med på noe no igjen?" - En kvalitativ studie av endringsprosesser og endringsledelse i skolen. 

   Eliassen, Gry Anita; Holst, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-12)
   Denne masteroppgaven er basert på aksjonsforskning i egen kommune. De økende endringskravene i norsk skole krever at skoleeier og skoleledere innehar relevant kunnskap om endringsprosesser og ledelse av endringsprosesser som fører til varige endringer i skolen. Målet med endringsprosessene er å oppfylle skolens samfunnsmandat. I vår kommune ble det vedtatt å innføre skolemåltid og fysisk aktivitet ...
  • Skoleeier og rektorer i skjæringspunktet mellom styring, ledelse og kvalitetsutvikling 

   Mæland, Kirsti M.H.; Sparrman, Eva Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
   I vår oppgave har vi gjort en analyse av hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorer i prosessen med å utarbeide lokale strategiplaner. Vi har stilt følgende hovedspørsmål: I hvilken grad er samhandlingen en styrt prosess? Har samhandlingen betydning for kvalitet i skolen? I analysen har vi sett på hva som preger samhandlingen mellom skoleeier og rektorene i prosessen med å utarbeide ...
  • Skolen og de gode hjelperne 

   Amundsen, Åshild; Gamst, Gunnar; Gundersen, Geir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne oppgaven har vi sett på samhandlingen mellom PPT, BUP, barnevern, skolehelsetjenesten og skole i arbeidet med elever som er ferd med å falle utenfor dagens skolesystem. Vi har benyttet en kvalitativ tilnærming til feltet ved at vi har gjennomført halvstrukturerte intervju med representanter fra hver organisasjon. På bakgrunn av intervjuet laget vi fortellinger på 1,5 – 2 sider som ble ...
  • Skolevandring som idé på reise inn i norsk skole 

   Jacobsen, Grete Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Masteroppgaven handler om spredning av lederverktøyet skolevandring i norsk skole. Problemstilling for forskningsarbeidet er: Hva er årsak til at lederverktøyet skolevandring er på reise i stort omfang inn i norsk skole? Det er utarbeidet fire forskningsspørsmål for studien. For å belyse valgt problemstilling og forskningsspørsmål, har jeg foretatt en kvalitativ undersøkelse med et undersøkelsesutvalg ...
  • Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? 

   Johansen, Heidi Alfhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   Min oppgavetittel er: Tilpasset opplæring - en hverdagslig sak? Med dette som utgangspunkt ble min problemstilling formulert til: Hvordan kan skolelederen, i samarbeid med aksjonsforskeren, øke kulturen for tilpasset opplæring i et lærerkollegium? Jeg har særlig fokusert på: Hvordan forståes begrepet tilpasset opplæring i lærerkollegiet? - Hvordan kan aksjonsforskning, gjennom tiltak som IGP og ...
  • Tilvenning i barnehage 

   Bråthen, Anny (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-16)
   I de siste årene har antall små barn i barnehagene økt kraftig, samtidig har nyere forskning vist at barn som begynner i barnehage har et høyt stressnivå de første ukene opp mot det første halve året. Forskning viser at dersom barn etablerer tilknytning til personalet før foreldrene forlater dem, kan stressnivået reduseres. Hvilken betydning har denne nye kunnskapen for barns tilvenning i barnehagene, ...
  • Towards a new contract? Understanding school leadership in a distributed perspective 

   Randolph, Daniel Packard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   The thesis provides a detailed analysis of the distribution of leadership in one school; as well, it attempts to place the findings at one school in the larger context of Norwegian education. The thesis is descriptive and asks the question: How is leadership connected to instructional quality distributed in one upper secondary school in Norway? To answer this question, empirical data were gathered ...
  • Tre rektorers syn på innføringen av LOG-modellen i skolen. 

   Stenhaug, Anja Merete Storvoll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   NIFU gjennomførte i 2014 en undersøkelse blant lærere, som viste at åtte av ti lærere i løpet av de tre siste årene har hatt elever med psykiske vansker. Undersøkelsen viste at lærerne ytret ønske om at skolen skal arbeide mer systematisk med elevenes psykiske helse. Både for å forbygge psykiske utfordringer og for å fremme en god psykisk helse hos elevene. «Et lag rundt eleven» oppstod som et ...
  • "Unnskyld, vet du hvor jeg finner administrasjonen?" : skoleutviklingsprosjekt som innfallsvinkel til styrket pedagogisk ledelse. 

   Abrahamsen, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   De siste tiårene har skolelederrollen endret seg til en mer sammensatt lederrolle der ansvaret for den pedagogiske virksomheten har kommet tydeligere frem. Selv om det er enighet om at skoleledere skal ha dette ansvaret, skjer det ikke uten videre i praksis. Dette handler blant annet om at de mer administrative oppgavene ser ut til å øke på tross av fokuset på pedagogisk ledelse. Denne oppgaven har ...
  • Utforskende samtale eller «sosialt forsvarssystem»? En kvalitativ studie av hvordan rektor kan bruke utforskende samtaler for å fremme kollektiv læring 

   Ollila, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-30)
   Denne studien retter søkelyset på skolebasert kompetanseutvikling som har sitt utspring i den nasjonale satsingen «ungdomstrinnet i utvikling». Betydningen av kraftfull refleksjon i utforskende samtaler er avgjørende når kompetanseutviklingen skal foregå skolebasert. Ut fra dette er følgende problemstilling valgt: Hvordan kan rektor bruke utforskende samtaler som et ledergrep for å fremme kollektiv ...
  • Utviklingsgruppen - gull verdt? Utviklingsgruppens betydning for utvikling av det profesjonelle fellesskapet 

   Bakkevold, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Sammendrag Den nasjonale satsningen på skolebasert kompetanseutvikling har som hovedmålsetting å utvikle lærernes undervisningskompetanse, slik at elevene presterer bedre. Til tross for at målene er like for skolene, er det variasjoner skolene imellom med tanke på hvordan utviklingsarbeidet organiseres og ledes. I denne oppgaven presenteres hvordan en utviklingsgruppe leder skolens utviklingsarbeid. ...
  • Verdsettende skolevandring som ledelseskonsept 

   Nilssen, Halvar Stig; Halvorsen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning verdsettende skolevandring som ledelseskonsept har for relasjonen mellom lærere og rektor i en skole. Skolevandring handler i pedagogisk sammenheng om at lederen ved en skole besøker klasserom med tanke på å observere undervisningen. Til dette hører det med et helhetlig system hvor man forbereder, gjennomfører og reflekterer sammen med impliserte ...
  • "Vi gleder oss til mandag!" Om drivkrefter og prosesser i en skoles utvikling av organisatorisk identitet og omdømme 

   Loftås, Marte Enoksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-25)
   Denne masteroppgaven handler om organisasjon, identitet og omdømme. Oppgaven er en studie der en søker å kartlegge hvilke drivkrefter og prosesser som ligger til grunn for utvikling av organisatorisk identitet og omdømme i en ny organisasjon, et nytt bygg, et nytt personale og ny pedagogisk tenkning. Forskningen er en studie ev en enkelt skole, som med sitt utgangspunkt og sine rammefaktorer fikk ...
  • "Vi vil - vi vil, men får vi det til?". Innføring av LP-modellen i Målselvskolen 

   Aarbogh, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-30)
   Denne masteroppgaven handler om innføringen av metodikken Lærings- og pedagogisk analysearbeid (LP) i Målselvskolen. Oppgaven er en studie hvor jeg forsøker kartlegge drivkrefter og prosesser som ligger bakenfor innføringen. Hvordan har selve innføringen foregått jamfør utfordringer og motstand en kan forvente når nye oppskrifter skal inn i skolen? Tittelen gjenspeiler spenningen som alltid er til ...
  • Vi vil, vi vil, men får det ikke til... Om profesjonelle læringsfellesskap av skoleledere 

   Yttergård, Vegard Alexander Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne oppgaven handler om profesjonelle læringsfellesskap av ledere på tvers av skoler. Oppgavens problemstilling er: Hvordan utvikle et profesjonelt læringsfellesskap av ledere som kan styrke den enkeltes leders kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen skole? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom aksjonsforskning sammen med rektorer, fagledere og SFO-ledere i fem skoler. Skolene har ...