Now showing items 52-58 of 58

  • "Unnskyld, vet du hvor jeg finner administrasjonen?" : skoleutviklingsprosjekt som innfallsvinkel til styrket pedagogisk ledelse. 

   Abrahamsen, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-01)
   De siste tiårene har skolelederrollen endret seg til en mer sammensatt lederrolle der ansvaret for den pedagogiske virksomheten har kommet tydeligere frem. Selv om det er enighet om at skoleledere skal ha dette ansvaret, skjer det ikke uten videre i praksis. Dette handler blant annet om at de mer administrative oppgavene ser ut til å øke på tross av fokuset på pedagogisk ledelse. Denne oppgaven har ...
  • Utforskende samtale eller «sosialt forsvarssystem»? En kvalitativ studie av hvordan rektor kan bruke utforskende samtaler for å fremme kollektiv læring 

   Ollila, Grete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-04-30)
   Denne studien retter søkelyset på skolebasert kompetanseutvikling som har sitt utspring i den nasjonale satsingen «ungdomstrinnet i utvikling». Betydningen av kraftfull refleksjon i utforskende samtaler er avgjørende når kompetanseutviklingen skal foregå skolebasert. Ut fra dette er følgende problemstilling valgt: Hvordan kan rektor bruke utforskende samtaler som et ledergrep for å fremme kollektiv ...
  • Utviklingsgruppen - gull verdt? Utviklingsgruppens betydning for utvikling av det profesjonelle fellesskapet 

   Bakkevold, Cecilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-14)
   Sammendrag Den nasjonale satsningen på skolebasert kompetanseutvikling har som hovedmålsetting å utvikle lærernes undervisningskompetanse, slik at elevene presterer bedre. Til tross for at målene er like for skolene, er det variasjoner skolene imellom med tanke på hvordan utviklingsarbeidet organiseres og ledes. I denne oppgaven presenteres hvordan en utviklingsgruppe leder skolens utviklingsarbeid. ...
  • Verdsettende skolevandring som ledelseskonsept 

   Nilssen, Halvar Stig; Halvorsen, Ørjan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilken betydning verdsettende skolevandring som ledelseskonsept har for relasjonen mellom lærere og rektor i en skole. Skolevandring handler i pedagogisk sammenheng om at lederen ved en skole besøker klasserom med tanke på å observere undervisningen. Til dette hører det med et helhetlig system hvor man forbereder, gjennomfører og reflekterer sammen med impliserte ...
  • "Vi gleder oss til mandag!" Om drivkrefter og prosesser i en skoles utvikling av organisatorisk identitet og omdømme 

   Loftås, Marte Enoksen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-25)
   Denne masteroppgaven handler om organisasjon, identitet og omdømme. Oppgaven er en studie der en søker å kartlegge hvilke drivkrefter og prosesser som ligger til grunn for utvikling av organisatorisk identitet og omdømme i en ny organisasjon, et nytt bygg, et nytt personale og ny pedagogisk tenkning. Forskningen er en studie ev en enkelt skole, som med sitt utgangspunkt og sine rammefaktorer fikk ...
  • "Vi vil - vi vil, men får vi det til?". Innføring av LP-modellen i Målselvskolen 

   Aarbogh, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-30)
   Denne masteroppgaven handler om innføringen av metodikken Lærings- og pedagogisk analysearbeid (LP) i Målselvskolen. Oppgaven er en studie hvor jeg forsøker kartlegge drivkrefter og prosesser som ligger bakenfor innføringen. Hvordan har selve innføringen foregått jamfør utfordringer og motstand en kan forvente når nye oppskrifter skal inn i skolen? Tittelen gjenspeiler spenningen som alltid er til ...
  • Vi vil, vi vil, men får det ikke til... Om profesjonelle læringsfellesskap av skoleledere 

   Yttergård, Vegard Alexander Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne oppgaven handler om profesjonelle læringsfellesskap av ledere på tvers av skoler. Oppgavens problemstilling er: Hvordan utvikle et profesjonelt læringsfellesskap av ledere som kan styrke den enkeltes leders kapasitet til å lede utviklingsarbeid i egen skole? Det empiriske materialet ble samlet inn gjennom aksjonsforskning sammen med rektorer, fagledere og SFO-ledere i fem skoler. Skolene har ...