Now showing items 1-20 of 27

  • Aksjonslæring i sykepleierutdanningen : en bro mellom skole og arbeidsliv? 

   Huemer, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Utgangspunktet for denne studien er utfordringer knyttet til utvikling av endringskompetanse hos studentene i sykepleierutdanningen. Jeg ønsker å belyse om aksjonslæring som pedagogisk tilnærming i utdanningen kunne bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere. For å få svar på problemstillingen ”Kan aksjonslæring i utdanningen bidra til å utdanne endringsorienterte sykepleiere?” har jeg ...
  • "Den voksne er sine erfaringer" 

   Brønstad, Hanne Guri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-18)
   ....
  • Den voksne heltidsstudenten : studier og familieliv 

   Mikkelsen, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Temaet for masteroppgaven er den voksne heltidsstudentens vilkår for læring. Hensikten med studien er å få innsikt i og kunnskap om heltidsstudentens studiesituasjon, dvs. hvordan heltidsstudenten erfarer og opplever en studietilværelse når en samtidig har familie og barn. Forståelse av den helheten som utgjør heltidsstudentens studiehverdag er altså i fokus. Bronfenbrenners økologiske systemteori ...
  • Det store mangfoldet : utfordringer i norskopplæring for voksne innvandrere : en kvalitativ undersøkelse om hvordan den voksne innvandreren opplever kommunens norskopplæringstilbud 

   Henriksen, Ragnhild Steien (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Undersøkelsen omfatter 10 deltakere i norskopplæring for voksne innvandrere på tre skoler, en stor byskole og to mindre distriktsskoler. Formålet med undersøkelsen var å få vite hvordan voksne innvandrere opplever kommunens norskopplæringstilbud, med særskilt fokus på hva som fungerer best for den voksne innvandreren som skal lære seg norsk, og hvilken organiseringsform som egner seg for voksnes ...
  • En rett vei til jobb? Langtidslediges opplevelser av deltakelse i arbeidsmarkedstiltak 

   Dahl, Gunn Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Stortingsmelding nr. 6 (2002 – 2003) er regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. Hovedstrategien for å bekjempe fattigdomsproblemet er her å gjøre flere i stand til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Ett av de tiltakene som tas opp, er målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere. Oppgaven presenterer historiene til 5 langtidsledige som ikke har fullført opplegget i ...
  • Et veivalg som fører til målet! : kvinners opplevelser under en attføringsprosess 

   Storø, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Attføring er et tiltak for yrkedhemmede, og i denne oppgaven har jeg forsket på kvinner i 40-årene, som ikke klarer å fortsette i den jobben de hadde, men er for frisk til å bli uføretrygdet.Hensikten med attføring er å gi dem en vei tilbake til jobb slik at de ikke blir permanent uføretrygdet. Som attføringsklient og arbeidssøker kan kvinnene være være usikker på hva de ønsker og hva de kan klare ...
  • Flerkulturelle studenter som ressurs i høyere utdanning 

   Munkvold, Kirsti Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-17)
   Denne masteroppgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn ved en tannpleierutdanning. Innledningsvis tas det utgangspunkt i Kompetansetrekanten, som viser inndelingen av profesjonell kompetanse. For å kunne utøve tannpleieryrket på en kompetent måte er teoretisk kunnskap, yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse en forutsetning. Hovedfokus i denne oppgaven var minoritetsstudentenes ...
  • Fra styring til selvstyring : voksenpedagogisk opplegg i ferdighetstreningen : hvorfor og hvordan innføre et pedagogisk opplegg basert på selvstyring i ferdighetstreningen for radiografstudenter 

   Kristensen, Viggo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Selvstyring er blitt et begrep innen voksenpedagogikk. I grunnskolen og den videregående skole har "Ansvar for egen læring" blitt et slagord. Den aktive, selvstendige og medbestemmende elev skal settes i fokus. I høgere utdanning kom "Kvalitetsreformen" i 2001. Den følger opp reformene "Reform 94" og "Reform 97". også Kvalitetsreformen setter den aktive, selvstendige og medbestemmende student i ...
  • Grunnopplæring i IKT for voksne : utfordringer og muligheter med undervisningsopplegg til selvstudium for nybegynnere i IKT 

   Hatlevik, Frode Severin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   This Master's thesis addresses the need for further development of programs facilitating basic training in ICT for adults unfamiliar with the technology. Three different training options for self-intruction in ICT available to the Norwegian public are compared. One of theese, DataPower Learning eBorger, is studied in detail, and an empirical study following one participant's use of this program is ...
  • Hva innebærer voksenpedagogisk tenkning i dagens profesjonsutdanning? 

   Johansen, May-Brith (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-13)
   Tema for min masteroppgave er lærerrollen i høyere utdanning. Jeg tenker spesielt på de pedagogiske utfordringene som lærerne ved høgskolen møter når en stor del av de lærende er godt voksne med realkompetanse. Fordi jeg ønsket å få en dybdeforståelse av den enkeltes mening og opplevelse valgte jeg et kvalitativt forskningsintervju. Jeg har intervjuet fire lærere ved Fagerli høgskole. Utvalget er ...
  • Hvilke utfordringer kan studenter med minoritetsbakgrunn møte i løpet av studietiden på Politihøgskolen? 

   Fjellvoll, Ann-Sofi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-04)
   Denne masterutgaven omhandler studenter med minoritetsbakgrunn på Politihøgskolen. Innledningsvis tas det utgangspunkt i en modell som viser vesentlige faktorer og sammenhenger for å forstå den lærendes møte med konteksten – Politihøgskolen. I voksenpedagogisk tenkning framheves livserfaring som en sentral faktor ved voksnes læring. Merriam og Caferalla (1999) viser f.eks til at det i et multikulturelt ...
  • Jeg lærer, altså er jeg! : en kvalitativ undersøkelse om voksnes læringserfaringer på arbeidsplassen 

   Andersen, Lis Karin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-13)
   Denne oppgaven handler om hvordan høyt utdannete arbeidstakere reflekterer rundt egen læring på arbeidsplassen, og hvordan læringserfaringene kan forstås i lys av kognitive og sosiokulturelle læringsteorier. Det er fem personer fra en kunnskapsbedrift som er intervjuet, og alle har høyere utdanning i form av fordypning i et hovedfag. Det empiriske materialet viser at læring for dem er like mye en ...
  • Kunnskapsdeling - en rik kilde til læring : en undersøkelse av vilkår for kunnskapsdeling i arbeidslivet 

   Juuhl, Jorun; Tronrud, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Bedrifter som lykkes vil være de som vet å verdsette medarbeidernes læring og utvikling og forstår hvilken betydning dette vil ha for bedriftens resultater. Knut Fossestøl (2004) hevder at det å være faglig god ikke lenger er nok, men at man må beherske sitt fag i et likeverdig samarbeide med overordnede, kollegaer, kunder og brukere. Derfor vil behovet for relasjonelle og kommunikative ferdigheter ...
  • Livsverden til besvær? : det affektive og sosiale aspektet ved læring 

   Jacobsen, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-16)
   I norsk videregående skole, allmennfaglig studieretning for voksne deltakere med voksenrett, har det vært tradisjon å fokusere på den kognitive siden ved læring. Dette fordi kurset er formell læring, det er forholdsvis få undervisningstimer, men stort pensum, særlig i matematikk og norsk. Derfor har man vært nødt til å gå ganske fort fram ettersom deltakerne skal ha studiekompetanse ved skoleårets ...
  • Læring gjennom skriving! : en kvalitativ undersøkelse hvordan sykepleierstudentene opplever/erfarer det å skrive en situasjonsrapport 

   Tharaldsteen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-25)
   Etter ti års erfaring som høgskolelærer i grunn- og videreutdanning for sykepleiere har jeg erfart at studenter synes det er vanskelig å reflektere over situasjoner fra praksis både muntlig og skriftlig. Med utgangspunk i dette ble jeg nysgjerrig og ønsket å se nærmere på hvordan sykepleierstudentene opplever at refleksjon muntlig og skriftlig kan bidra til læring. Jeg tok utgangspunkt i et av de ...
  • Læring, dialog og samarbeid : utvikling av et nettbasert læringsfellesskap 

   Thoresen, Anne-Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-20)
   Denne masteroppgaven i voksenpedagogikk omhandler en endrings og utviklingsprosess der hensikten var å styrke lærerens pedagogiske kompetanse innefor nettbasert undervisning og samtidig forbedre studentens læringsmuligheter ved å utvikle et bedre opplegg for denne type undervisning. Prosjektet som danner grunnlaget for oppgaven ble gjennomført ved jordmorutdanningen, Høgskolen i Tromsø. ...
  • Læringsrom i moderne industriell arbeidsorganisasjon : kott eller katedral? : operatørenes læringsbetingelser i en bedrift med produksjonsfilosofien Lean production 

   Ivarson, Elin Bjørnsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-21)
   Denne oppgaven tar for seg forholdet mellom moderne industriell arbeidsorganisasjon, representert ved Lean production og læring, med spesiell vekt på den uformelle læringen, det vil si læring som finner sted som biprodukt av andre aktiviteter. Gjennom en casestudie kartlegges læringsrommet, definert som operatørenes muligheter til å lære gjennom det daglige arbeid, ved to avdelinger en Lean-bedrift, ...
  • Med bonden i sentrum : refleksiv læring i Tine Meieriet Øst 

   Ulvestad, Mette Karin Flem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Denne oppgåve omhandlar bruk av erfaring og refleksjon som virkemiddel i arbeidsplasslæring. Desse faktorane har vore ein raud tråd gjennom heile etterutdanningsperioden for rådgivarane i Tine. Eg har sett søkelys på kva måte desse faktorane har påverka både læring og implementering av ny kompetanse i vår organisasjon. Via observasjon og intervju har eg søkt å kartlegge korleis rådgivarane har opplevd ...
  • Mellom tradisjon og fornying : arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole 

   Bogaard, Randi Torbjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven redegjør for arbeidsplasslæring ved Eilert Sundt videregående skole. Det fokuseres spesielt på personalets oppfatning av vilkår knyttet til deres læring og utvikling. Gjennom spørreskjema og intervju avdekkes forhold relatert til arbeidsplassens læringsmiljø og læringspotensial, kombinasjon av formell/uformell læring og mulighet for samarbeid, erfaringsdeling og refleksjon, med hovedvekt ...