• En rett vei til jobb? Langtidslediges opplevelser av deltakelse i arbeidsmarkedstiltak 

      Dahl, Gunn Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
      Stortingsmelding nr. 6 (2002 – 2003) er regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. Hovedstrategien for å bekjempe fattigdomsproblemet er her å gjøre flere i stand til å forsørge seg selv gjennom arbeid. Ett av de tiltakene som tas opp, er målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere. Oppgaven presenterer historiene til 5 langtidsledige som ikke har fullført opplegget i ...