Now showing items 1-20 of 26

  • Anerkjennelse, status og identitet. En diskusjon av Nancy Frasers teori om anerkjennelse 

   Stensen, Vegard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   Stensen drøfter i denne oppgaven Nancy Frasers teori om anerkjennelse: statusmodellen av anerkjennelse. Å være underkjent betyr i denne teorien å være hindret fra å kunne delta på like vilkår i samfunnet av kulturelle forhold. Å anerkjenne betyr å oppheve slike hindringer. Han diskuterer denne teorien i hovedsak gjennom å ta for seg de fordelene Fraser mener hennes teori har sammenlignet med en ...
  • Å bøye seg med vinden: En diskusjon av tre forskjellige aspekter av et ansvar for å motarbeide globale klimaendringer 

   Mällberg, Kristoffer S. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
   Oppgaven fokuserer på diskusjonen rundt et ansvar for å motarbeide de globale klimaendringene. Jeg diskuterer hvem som kan være innehaver av et slikt ansvar, hvordan ansvaret bør fordeles mellom disse innehaverne, og hvordan den kan skapes støtte for innehavernes klimatiltak.
  • Conceptions of meaning in music. On the possibility of meaning in absolute music 

   Larsen, Joakim Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
   The thesis aims to refute claims from Peter Kivy that so-called ““Absolute music,” then, as defined, is pure instrumental music without text, title, program, dramatic setting, or any other extra-musical apparatus. It is music, as defined, without representational, narrative, semantic or other extra-musical content”. Or, that music is a “quasi-syntactical structure of sound understandable solely in ...
  • Den frie vilje. Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. 

   Mørtsell, Erik Leo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   Har mennesket fri vilje? Dette har spørsmålet har vært diskutert fra antikken frem til i dag. Denne oppgaven har tittelen Den frie vilje – Den menneskelige viljes plassering i våre handlinger – ut fra den vestlige filosofi. Det menneskelige sinn, har helt fra Aristoteles, blitt beskrevet som at det inneholder forskjellige egenskaper. Med det har man startet på en beskrivelse av sinnet som om det ...
  • «Denne verden er viljen til makt - og intet utenom!» : Nietzsches viljesbegrep og dets relasjon til Schopenhauers metafysikk 

   Landgaard, Stian M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-10-28)
   SAMMENDRAG Mitt forehavende i denne masteroppgaven er å komme til en bedre forståelse av «viljen til makt» innen Nietzsches filosofi. I 1883 lanserer han denne ideen som et alternativ til Schopenhauers begrep om viljen til liv, og via en undersøkelse av viljen til makts utviklingshistorie i relieff av Schopenhauers filosofi argumenterer jeg for at viljen til makt, i likhet med viljen til liv, er ...
  • Epistemologi og epistemologi-kritikk 

   Breivik, Jens (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-04)
  • Freedom of the dialogical self. A critical examination of Charles Taylor’s Political Philosophy 

   Asbøll, Emil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-02)
   This thesis is an investigation into the political philosophy of Charles Taylor considering his wider work on human nature and the distinctness of human agency. For Taylor, human beings are significant from other intelligent animals because we are motivated be the search for meaning in on our own lives, and in our relationship towards others. Taylor thinks that our dialogical identity, the fact that ...
  • Frihet mellom tenkning og handling : Kant og Levinas 

   Stormo, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-06-12)
   Frihet er et tema som går igjen i Kants kritiske filosofi. Jeg har vært engasjert i dette temaet, samtidig som jeg har vært interessert i en helt annen filosofi, nemlig Levinas’. Under lesningen av Levinas’ filosofi, kom jeg over et lite avsnitt hvor Levinas tar et oppgjør med Kants transcendentale frihetsbegrep. De få linjene som Levinas skriver direkte om dette, uttrykker en skepsis mot Kants ...
  • From Care Ethics to Care Politics. Toward a Political Notion of Care 

   Dassler, Tim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-14)
   This thesis is an investigation into the notion of care and what role it can play for developing a concept of the political based on care. It is a systematic attempt to lay a foundation and sketch out the premises and ramifications in which a full-fledged philosophical theory of a politics of care may be grounded. In chapter I, the thesis traces the etymological and historical development of the ...
  • Green Colonialism: Conceptualizing Contemporary Sami Struggles for Life and Land 

   Bjerklund, Hedda Smedheim (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-11-01)
   The goal of this thesis is to contribute to the conceptualization of the contemporary Sami struggles for life and land. In doing so, I conduct a philosophical investigation of the emerging concept of “green colonialism.” The former president of the Sami parliament in Norway, Aili Keskitalo, has in multiple occasions invoked the term “green colonialism” to describe the contemporary implementation of ...
  • I theoria og praxis. Immanuel Kant om teorien det høyeste gode, innen etikk og religionsfilosofiens praksis 

   Thoresen, Paul Viktor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   I denne thesis følger vi Immanuel Kants, 1724 – 1804, konstruktive utvikling av konseptet det høyeste gode, Höchstes Gut, i form av transcendent teoretisk idé og videre i kraft av immanent praktisk ideal, innen en total etikk og religionsfilosofi. I besvarelsen foretas en kritisk refleksjon over flere av Kants verk, i hovedsak de tre Critiques og Religionsskriftet, samt hans siste verk Opus Postumum. ...
  • Justice for the LGBTQ+ community through Celebrating Pride. An examination of justice for sexual minorities in the light of recognition and redisribution, as presented by Axel Honneth and Nancy Fraser. 

   Kjærnes, Cornelia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-11-18)
   The LGBTQ+ community has over the past fifty years gone from being a severely oppressed group of people, where most people lived closeted lives, to become a well known minority group that many people associate with celebration, bravery and pride. This is not to say that the circumstances have completely changed for the LGBTQ+ community. They are still subjected to a high level of threat when it comes ...
  • Kants viljesorienterte etikk 

   Nilsen, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12-11)
   Som tittelen tilsier, dreier denne avhandlingen seg om viljesbegrepet i Kants etikk, samtidig som den representerer en kritikk av den gjengse bestemmelsen av Kants etikk som handlingsorientert. Etter min mening er det mer adekvat å karakterisere Kants etikk som viljesorientert, da den i første rekke dreier seg om bestemmelsesgrunnene for handlingen, ikke selve handlingen. Kants etikk er riktignok ...
  • Mangfoldets enhet : en refleksjon over det udifferensierte som de værende tings bindeledd. 

   Paulsen, Geir Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-14)
   Har du noen gang opplevd å tenke på noen, og like etterpå tilfeldigvis møtt den samme personen? Eller har du midt i en samtale oppdaget at den du snakker med står og forteller deg akkurat det du selv tenkte på for et øyeblikk siden, uten at du fortalte det på forhånd? Man kan undres over hvordan slike hendelser henger sammen. Ofte oppleves disse hendelsene som påfallende og uforklarlige, til ...
  • Mennesket og naturen : veien tilbake til meningen 

   Bergli, Kjærsti Løkholm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-29)
   Målet med denne oppgaven er å undersøke hva forholdet mellom mennesket og naturen er. Først og fremst i et eksistensielt perspektiv. Jeg tar utgangspunkt i Tromsøværingen og filosofen Peter Wessel Zapffe og utfordrer hans konklusjoner med støtte av den franske filosofen Michel Serres. Zapffe ønsker å finne svar på hva det vil si å være menneske. Mennesket er overutrustet i forhold til livet. ...
  • Metaforer og modeller som kreativitet 

   Hansen, Per-Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Hvordan oppstår originale ideer - uten paradoksale eller mystiske forutsetninger? Er det mulig å forklare kreativitet uten ontologiske "støtteanordninger"? Jeg forsøker i denne oppgaven å forklare kreativitet i lys av metaforisk interaksjon; som "original bruk av gamle(kjente)ideer". Et illustrativt eksempel: Hvordan kan originale matretter oppstå? De fleste av oss tenker ikke videre over dette. ...
  • Naturopplevelsen og kreativitetens pusterom: Vår altfor-menneskelige dialog med verden 

   Sørmo, Eirik Stenseth (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-06-02)
   Med utgangspunkt i personlige erfaringer og empiriske undersøkelser, tar jeg i denne oppgaven fatt på å gi et filosofisk svar på hvorfor naturopplevelsen ser ut til å stimulere til kreativitet. Jeg bruker spesifikke momenter fra Graham Harmans objektorienterte ontologi til å argumentere for at artefakter døyver opplevelser av verden som annen og fremmed fra vår egen 'livsverden', og dermed bidrar ...
  • Nietzsche and Spinoza: From Ontology to Ethics 

   Jacobsen, Kim André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-25)
   What do two of the most widely recognized modern philosophers, Friedrich Nietzsche and Benedictus de Spinoza, have in common? One would believe that they were quite different, as Nietzsche famously wrote “God is dead”, while Spinoza claimed that God is everything. There are actually several similarities in the philosophies of the two thinkers. Nietzsche claims that Spinoza shared his own ...
  • PALS i lys av utilitarismen og kantianismen. 

   Hanssen, Levi Ottar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-24)
   En moralfilosofisk undersøkelse av PALS.
  • Populismens tvetydighet. Politisk kommunikasjon og demokratisk deltakelse i populismens tid 

   Isaksen, Thea Konstanse Bjørnsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
   Det er ikke entydig hvilken effekt populisme har på demokratiet. Dagens populismedebatt har hatt overvekt av bidrag som fremhever hvordan populisme utgjør en trussel mot liberale demokratiers eksistens. Målet med denne oppgaven er å nyansere debatten ved å vise at populisme ikke utelukkende bør forstås som en destruktiv kraft, men også som et fenomen med viktige konstruktive sider. Med Chantal Mouffes ...