Now showing items 1-20 of 59

  • At bidrage til et grønlandsk fællesskab. Et studie i kulturelle værdier i Sisimiut, med særlig fokus på deling og kaffesamvær 

   Madsen, Susanne Fomsgaard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-04-28)
   Opgaven giver et glimt af et moderne Grønland og med en kort beskrivelse af kolonihistorien introduseres læseren overfor nogen af de vigtige faktorer som spiller en rolle i konstruktionen af den kulturelle og sociale person i Grønland. Ved at stille mig kritisk til begreber som deling, generøstitet og den sociale person i fællesskaber, forklarer jeg, hvad det betyder når jeg siger, at at bidrage er ...
  • Avkoloniserte kulturarrangement : et studie av kulturarrangementers uttrykksmessige utvikling 

   Ulriksen, Kai Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Oppgaven handler om grønlandske kulturarrangementer og hvordan de har endret karakter i takt med Grønlands politisk konjunkturer og identitetsmessige utviklinger. Med utgangspunkt i landets drøyt 230 år lange kolonihistorie ønsker jeg å finne ut om kulturarrangementer på Grønland kan virke som avkoloniserende verktøy, hvor den grønlandske identiteten og kulturen blir satt som de primære og i opposisjon ...
  • Å bevege seg med tiden : en studie av polygynier i Gambia 

   Kiil, Mona Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
   Med utgangspunkt i sosialt liv, hovedsaklig, i en urban kontekst, ønsker jeg gjennom denne oppgaven å utfordre forestillinger om polygyni som representativt for det tradisjonelle landsbylivet i Gambia- eller som en slags arkaisk sosial institusjon. Polygyni i Gambia er et omfattende felt, og formålet med prosjektet har derfor vært å identifisere og diskutere noen trekk ved det som pekte seg ut som ...
  • Å ikke snakke om det. En studie av selvpresentasjon, inntrykkskontroll og avoidance som strategi i Nord-Irland. 

   Stenberg, Michael Sverdrup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
   Denne avhandlingen handler om hvordan personer som ikke ønsker å ta del i den sekteriske splittelsen av Nord-Irland, benytter seg av unnvikelsesstrategier for å melde seg ut. Sekterisme har preget samhandlingen mellom de to etniske fellesskapene i Nord-Irland i gjennom århundrer, og legger føringer for hvor man kan bevege seg, hvem man kan omgås med og hva man kan uttale seg om. Mitt fokus er på de ...
  • «Å være med på noe». En studie av motivasjon og fellesskap i Buktafestivalen 

   Alexandersen, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne avhandlingen er et resultat av mitt masterprosjekt i sosialantropologi som ble påbegynt våren 2014. Prosjektet tar for seg Buktafestivalen, en musikkfestival i Tromsø som jeg selv var aktiv i, i løpet av feltarbeidet. Hensikten med prosjektet var å se på hvordan organisasjonen til Buktafestivalen fungerte internt, og hvordan folk i organisasjonen forholdt seg til de økonomiske ...
  • Balansekunst : en studie av tverrfaglig kommunikasjon og kompetansebytte blant ansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling 

   Folkvord, Gitte Aaseby Bergersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Dette er en studie av tverrfaglig kommunikasjon og kompetansebytte blant ansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Utgangspunktet er det tverrfaglige samarbeidet med vekt på kompetansebytte og hvordan de ansatte nyttiggjør seg kompetansen som er tilgjengelig i avdelingen. Og jobbe tverrfaglig er en balansekunst og viser til hvordan profesjonene balanserer på kanten mellom egen ...
  • Barn med sosiale medier. Digitaliserte fellesskap i en nordnorsk femteklasse 

   Videt, Lea Louise (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2022-05-11)
   Med et antropologisk blikk på barns egne perspektiver undersøker denne masteroppgaven hvordan barn i femteklasse i en nordnorsk bygd forholder seg til bruken av mobiltelefon og sosiale medier, og hvordan det påvirker deres sosiale relasjoner. Masteroppgaven skriver seg inn i et krysningsfelt mellom antropologiske studier av sosiale medier og barndomsforskning. Studien bygger på fokusgrupper og ...
  • Contradicciones. Historie og generasjoner i brytning på Cuba 

   Grini, Anne Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-06)
  • Coping with disaster in the Philippines. Local practices for coping with natural disasters 

   Rød, Daniel Andre Voll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-09)
   This master thesis is based on a fieldwork carried out in Tagbilaran, Bohol and Tacloban, Leyte in the Philippines the autumn of 2015. The Philippines is frequently exposed to natural disasters, and the inhabitants of the Philippines has developed local practices for coping, known as coping strategies, buffering mechanisms or coping mechanisms. This thesis describes and discusses these coping ...
  • "Den bærekraftige inuitt"? Et studie av fangstfolk på Grønland 

   Arntzen, Liv Margit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-06)
   Mange mennesker i den arktiske regionen lever under krevende forhold og står overfor store utfordringer som er knyttet til økt utnyttelse av naturressurser, klimaendringer og forurensning. Basert på empiriske data, vil denne oppgaven vise hvilke utfordringer fangstyrket i Ittoqqortoormiit by på Øst-Grønland står overfor i dag. Hovedfokuset er rettet mot å vise hvilke erfaringer, tanker og holdninger ...
  • Den grønne drømmen. En studie av sosialt fellesskap og gruppetilhørighet i en økologisk landsby 

   Tøllefsen, Silje Angelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Denne masteroppgaven er basert på et feltarbeid utført i Hurdal økolandsby, våren 2014. Tidligere har økolandsbyen vært et mindre, privat intiativ, men er i dag et prosjekt delvis støttet av offentlige midler, i tillegg til at landsbyen har vært portrettert i norske medier flere ganger de siste årene, noe som har satt landsbyen i en posisjon som «allemannseie». Oppgaven tar utgangspunkt i dannelsen ...
  • Det gode liv : visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn 

   Berntsen, Gro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   "(...) det er faktisk sånn at her ute lever vi litt i to verdener (...)". Med utgangspunkt i et lite nordnorsk kystsamfunn, ønsker jeg å utfordre forestillinger om livet i byen og på bygda, hvor livet i byen ofte blir framstilt som moderne og pulserende og livet i bygda som tradisjonelt og kjedelig. Hvordan forholder innbyggerne seg til det å leve i ”to verdener”, representert ved det moderne og ...
  • "Det lille ekstra". Om integrering i et nordnorsk lokalsamfunn 

   Sollied-Aamodt, Hege Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Avhandlingen tar sikte på å belyse ulike aspekt ved integrering i et lokalsamfunn. Konteksten er bydga og den mangeårige driften av et asylmottaket, og bakgrunnen er den stadig mer polariserte debatten om flyktninger og integrering. Ved å undersøke faktorer som kan virke fremmende eller hemmende for integrering, ønsker en å sette fokus på betydningen av «det lille ekstra» som fellesnevner for utvikling ...
  • "Du må finne dæ sjøl". En studie av identitet, holdninger og skoletilhørighet blant ungdom i Tromsø 

   Leming, Lina Bjerre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
   Enkelte identitetsteorier i nyere tid har vektlagt en forståelse av enkeltindividet som fritt til å velge identitet ubegrenset (Giddens, 1991), mens andre hevder at bakgrunn og tidlig sosialisering implisitt vil legge føringer for valg og framtid (Bourdieu, 1995). Formålet med denne avhandlingen er å undersøke hvordan en gruppe ungdommer utvikler identitet igjennom valg av, og tilhørighet til skole. ...
  • Dølakultur som delkultur. Kontinuitet og endring hos ei østnorsk innvandrerbefolkning i Indre Troms 

   Bårnes, Vibeke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1991-12-13)
   Hovedproblemstilling i dette prosjektet er å se på kontinuitet og endring av kulturell egenart hos dølbefolkninga i Indre Troms (etterkommere av østnorske innvandrere og nybyggere). Disse dølene har fram til i dag beholdt sitt kulturelle særpreg gjennom mer eller mindre aktivt og bevisst kulturformidlingsarbeid, og de innehar en positiv selvidentifikasjon som kan oppfattes som prototypen på ”norskhet”; ...
  • Et modernisert jordbruk med tradisjonelle verdier: En todelt studie av store og små jordbruk ved Mjøsa 

   Blekastad, Eir Berit (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-05-14)
   I denne masteroppgaven tar jeg for meg betydningen av de tradisjonelle verdiene i det moderne jordbruket. Problemstillingen min er; hvilken betydning har tradisjonelle verdier i et moderne jordbruk for bøndene, mennesker rundt og staten? Oppgaven tar for seg hvorfor det er viktig å prioritere norske gårdsbruk og videreutvikle gårdsbrukene vi har, og for å tilpasse dem til fremtidig drift på en ...
  • Etniske stereotyper i Grønland 

   Abelsen, Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-11-16)
   Denne afhandling undersøger hvilke type etniske stereotyper, der spiller en rolle i folks hverdagsliv i Grønland i dag; hvilke forventninger, der er fra grønlandsk perspektiv, for at tilhøre den grønlandske eller den danske etniske gruppe samt hvilke kulturelle forskelle, der kunne medføre misforståelser, der har afsæt fra en anden måde at tænke på. Det værende, for eksempel, en individualistisk og ...
  • Fagre og farlige fjell i flotte fellesskap. En studie av relasjoner og dynamikker blant skikjørere i Troms 

   Skille, Tarjei Tveito (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
   Denne studien undersøker hvordan ulike folk i stadig voksende toppturmiljøer i Troms nærmer seg vinterfjellet. Statistikken er tydelig; Troms har de dystreste tallene når det gjelder skredhendelser og -ulykker på nasjonal basis. Når man vet at aktiviteten innebærer risiko må det være noe sterkt som allikevel tiltrekker, når folk viselig enda oppsøker den. Teksten setter søkelys på de sensoriske, de ...
  • The fight to breathe - an analysis of the anti-smog-organization Polski Alarm Smogowy in Poland 

   Lillevik, Trine Hesstvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   The objective of this thesis is to show how the organization Polski Alarm Smogowy (Polish Smog Alert) has organized themselves and their ways of fighting against high levels of air pollution in Poland. By basing their actions on scientific evidence of detrimental somatic effects of low-stack emissions of coal in private households, the organization has revealed widespread and harmful cultural practices ...
  • Flyktninger og integrering: forventninger og snublesteiner 

   Abdullahi, Mohamed (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-05-16)
   Denne avhandlingen belyser vanskeligheter i integreringsprosessen for flyktninger som kommer til Norge i en voksen alder. Perspektivet er fra ansatte i innvandrersenter og ikke minst selve flyktningene. Jeg undersøkte faktorer som er sentrale som hemmer integrering for flyktninger. Målet med oppgaven har vært å gi mere nyansert bilde i integreringspolitikken.