Now showing items 1-20 of 45

  • At bidrage til et grønlandsk fællesskab. Et studie i kulturelle værdier i Sisimiut, med særlig fokus på deling og kaffesamvær 

   Madsen, Susanne Fomsgaard (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-04-28)
   Opgaven giver et glimt af et moderne Grønland og med en kort beskrivelse af kolonihistorien introduseres læseren overfor nogen af de vigtige faktorer som spiller en rolle i konstruktionen af den kulturelle og sociale person i Grønland. Ved at stille mig kritisk til begreber som deling, generøstitet og den sociale person i fællesskaber, forklarer jeg, hvad det betyder når jeg siger, at at bidrage er ...
  • Avkoloniserte kulturarrangement : et studie av kulturarrangementers uttrykksmessige utvikling 

   Ulriksen, Kai Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Oppgaven handler om grønlandske kulturarrangementer og hvordan de har endret karakter i takt med Grønlands politisk konjunkturer og identitetsmessige utviklinger. Med utgangspunkt i landets drøyt 230 år lange kolonihistorie ønsker jeg å finne ut om kulturarrangementer på Grønland kan virke som avkoloniserende verktøy, hvor den grønlandske identiteten og kulturen blir satt som de primære og i opposisjon ...
  • Å bevege seg med tiden : en studie av polygynier i Gambia 

   Kiil, Mona Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
   Med utgangspunkt i sosialt liv, hovedsaklig, i en urban kontekst, ønsker jeg gjennom denne oppgaven å utfordre forestillinger om polygyni som representativt for det tradisjonelle landsbylivet i Gambia- eller som en slags arkaisk sosial institusjon. Polygyni i Gambia er et omfattende felt, og formålet med prosjektet har derfor vært å identifisere og diskutere noen trekk ved det som pekte seg ut som ...
  • Å ikke snakke om det. En studie av selvpresentasjon, inntrykkskontroll og avoidance som strategi i Nord-Irland. 

   Stenberg, Michael Sverdrup (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-16)
   Denne avhandlingen handler om hvordan personer som ikke ønsker å ta del i den sekteriske splittelsen av Nord-Irland, benytter seg av unnvikelsesstrategier for å melde seg ut. Sekterisme har preget samhandlingen mellom de to etniske fellesskapene i Nord-Irland i gjennom århundrer, og legger føringer for hvor man kan bevege seg, hvem man kan omgås med og hva man kan uttale seg om. Mitt fokus er på de ...
  • «Å være med på noe». En studie av motivasjon og fellesskap i Buktafestivalen 

   Alexandersen, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Denne avhandlingen er et resultat av mitt masterprosjekt i sosialantropologi som ble påbegynt våren 2014. Prosjektet tar for seg Buktafestivalen, en musikkfestival i Tromsø som jeg selv var aktiv i, i løpet av feltarbeidet. Hensikten med prosjektet var å se på hvordan organisasjonen til Buktafestivalen fungerte internt, og hvordan folk i organisasjonen forholdt seg til de økonomiske ...
  • Balansekunst : en studie av tverrfaglig kommunikasjon og kompetansebytte blant ansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling 

   Folkvord, Gitte Aaseby Bergersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Dette er en studie av tverrfaglig kommunikasjon og kompetansebytte blant ansatte i en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Utgangspunktet er det tverrfaglige samarbeidet med vekt på kompetansebytte og hvordan de ansatte nyttiggjør seg kompetansen som er tilgjengelig i avdelingen. Og jobbe tverrfaglig er en balansekunst og viser til hvordan profesjonene balanserer på kanten mellom egen ...
  • Coping with disaster in the Philippines. Local practices for coping with natural disasters 

   Rød, Daniel Andre Voll (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-09)
   This master thesis is based on a fieldwork carried out in Tagbilaran, Bohol and Tacloban, Leyte in the Philippines the autumn of 2015. The Philippines is frequently exposed to natural disasters, and the inhabitants of the Philippines has developed local practices for coping, known as coping strategies, buffering mechanisms or coping mechanisms. This thesis describes and discusses these coping ...
  • "Den bærekraftige inuitt"? Et studie av fangstfolk på Grønland 

   Arntzen, Liv Margit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12-06)
   Mange mennesker i den arktiske regionen lever under krevende forhold og står overfor store utfordringer som er knyttet til økt utnyttelse av naturressurser, klimaendringer og forurensning. Basert på empiriske data, vil denne oppgaven vise hvilke utfordringer fangstyrket i Ittoqqortoormiit by på Øst-Grønland står overfor i dag. Hovedfokuset er rettet mot å vise hvilke erfaringer, tanker og holdninger ...
  • Den grønne drømmen. En studie av sosialt fellesskap og gruppetilhørighet i en økologisk landsby 

   Tøllefsen, Silje Angelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Denne masteroppgaven er basert på et feltarbeid utført i Hurdal økolandsby, våren 2014. Tidligere har økolandsbyen vært et mindre, privat intiativ, men er i dag et prosjekt delvis støttet av offentlige midler, i tillegg til at landsbyen har vært portrettert i norske medier flere ganger de siste årene, noe som har satt landsbyen i en posisjon som «allemannseie». Oppgaven tar utgangspunkt i dannelsen ...
  • Det gode liv : visjoner og realiteter i et nordnorsk kystsamfunn 

   Berntsen, Gro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   "(...) det er faktisk sånn at her ute lever vi litt i to verdener (...)". Med utgangspunkt i et lite nordnorsk kystsamfunn, ønsker jeg å utfordre forestillinger om livet i byen og på bygda, hvor livet i byen ofte blir framstilt som moderne og pulserende og livet i bygda som tradisjonelt og kjedelig. Hvordan forholder innbyggerne seg til det å leve i ”to verdener”, representert ved det moderne og ...
  • "Det lille ekstra". Om integrering i et nordnorsk lokalsamfunn 

   Sollied-Aamodt, Hege Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Avhandlingen tar sikte på å belyse ulike aspekt ved integrering i et lokalsamfunn. Konteksten er bydga og den mangeårige driften av et asylmottaket, og bakgrunnen er den stadig mer polariserte debatten om flyktninger og integrering. Ved å undersøke faktorer som kan virke fremmende eller hemmende for integrering, ønsker en å sette fokus på betydningen av «det lille ekstra» som fellesnevner for utvikling ...
  • "Du må finne dæ sjøl". En studie av identitet, holdninger og skoletilhørighet blant ungdom i Tromsø 

   Leming, Lina Bjerre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-06-03)
   Enkelte identitetsteorier i nyere tid har vektlagt en forståelse av enkeltindividet som fritt til å velge identitet ubegrenset (Giddens, 1991), mens andre hevder at bakgrunn og tidlig sosialisering implisitt vil legge føringer for valg og framtid (Bourdieu, 1995). Formålet med denne avhandlingen er å undersøke hvordan en gruppe ungdommer utvikler identitet igjennom valg av, og tilhørighet til skole. ...
  • Dølakultur som delkultur. Kontinuitet og endring hos ei østnorsk innvandrerbefolkning i Indre Troms 

   Bårnes, Vibeke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1991-12-13)
   Hovedproblemstilling i dette prosjektet er å se på kontinuitet og endring av kulturell egenart hos dølbefolkninga i Indre Troms (etterkommere av østnorske innvandrere og nybyggere). Disse dølene har fram til i dag beholdt sitt kulturelle særpreg gjennom mer eller mindre aktivt og bevisst kulturformidlingsarbeid, og de innehar en positiv selvidentifikasjon som kan oppfattes som prototypen på ”norskhet”; ...
  • The fight to breathe - an analysis of the anti-smog-organization Polski Alarm Smogowy in Poland 

   Lillevik, Trine Hesstvedt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   The objective of this thesis is to show how the organization Polski Alarm Smogowy (Polish Smog Alert) has organized themselves and their ways of fighting against high levels of air pollution in Poland. By basing their actions on scientific evidence of detrimental somatic effects of low-stack emissions of coal in private households, the organization has revealed widespread and harmful cultural practices ...
  • Forestillinger om alderdom i Norge 

   Lygre, Sara Hope (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
   Sammendrag: Mitt tema har vært alderdom i Norge, hvordan man ser på alderdom og hvordan eldre og gamle ser seg selv og sin rolle i samfunnet. Jeg har valgt å se på dette som et spørsmål om identitet, både på individnivå og som kollektiv identitet, og kommer inn på gruppedannelse og hvordan media og offentlig diskurs påvirker gamles selvopplevelse. Under feltarbeid med intervjuer og survey har ...
  • "Forget who we are and let the people free" : changing Christianities and tradition in post tsunami Samoa 

   Holmgaard, Sanne Bech (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   In September 2009, the south Pacific islands of Samoa were hit by a tsunami causing severe material damage and casualties. Based on empirical data from two tsunami affected villages, this thesis explores how members of the affected populations make sense the tsunami and engage in post disaster processes of social change. As will be illustrated, religious interpretations of the tsunami were expressed ...
  • Formidling av sjøsamisk kultur og identitet i et lokalsamfunnsmuseum i Finnmark 

   Jenssen, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i den sjøsamiske bygda Kokelv som ligger i Kvalsund Kommune, Vest Finnmark. Kokelv har som mange andre steder i Finnmark opplevd store endringer i samfunnet i tiårene etter andre verdenskrig. Dette gjelder både etniske, kulturelle og næringsmessige endringer. De tradisjonelle primærnæringene jourdbruk og fiske har blitt kraftig redusert, mens nye arbeidsplasser innen ...
  • Frihet fra valg? : et studie av forbudte symboler i det offentlige rom i Istanbul, Tyrkia 

   Abelsen, Silje Skårer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppgaven retter søkelyset mot forbud mot religiøse symboler i det offentlige rom og hvilke konsekvenser et forbud kan ha for aktørene. Mitt hovedfokus ligger på å studere hvordan det muslimske hodekledet kan brukes for å kommunisere tilhørighet og hvilke konnotasjoner knyttes til symbolet blant ulike aktører fra ulike samfunnslag i Istanbul, Tyrkia. I Tyrkia har religiøse symboler som kors, ...
  • Frivillighet og fellesskap : en studie av samværsformer blant ungdom i en frivillig organisasjon i Russland 

   Kildal, Annette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-18)
   Sammendrag Oppgaven handler om frivillighet blant ungdom i en russisk ungdomsorganisasjon. Jeg tar utgangspunkt i at frivillighet og frivillig organisering ikke kan anses som universelle begreper som forklarer seg selv, men må ses i forhold til konteksten de inngår i. Ut fra dette har jeg studert ...
  • Frivillighet og integrasjon : en kvalitativ studie om møter mellom innvandrere og nordmenn i regi av frivillige organisasjoner i Tromsø 

   Iden, Sandra Milena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-17)
   Denne oppgaven tar for seg frivillighet og integrasjon. Oppgaven retter søkelyset frivillige organisasjoners tiltak for å innlemme innvandrere i det norske samfunnet, mer spesifikt Tromsø. studiet tar opp faktorer som hemmer og fremme et mer gjensidig og likeverdig forhold mellom ”frivillige” og ”brukere” i organisasjoners aktiviteter. Lokale prosesser for innlemmelse i Tromsø er også influert av ...