Now showing items 21-40 of 89

  • Kjærlighet og intimitet i seksuelt "åpne" parforhold 

   Ravnevand, Nina Christensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-09)
   Oppgaven tar for seg kjærlighet og intimitet i seksuelt "åpne" forhold. Under denne benevnelse faller en rekke praksiser, men felles for de alle er en uttalt aksept på at man kan ha sex utenfor forholdet, enten sammen eller hver for seg. Ettersom det finnes ulike måter å organisere "åpne" forhold på, har et av de spørsmål jeg har søkt svar på gjeldt i hvilken grad parene jeg intervjuet hadde "regler" ...
  • Relasjoner mellom Norge og Russland : en sosiologisk analyse av norske markedsaktørers utfordringer i møtet med det russiske samfunnet 

   Ushakova, Natalia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-14)
   Det var en sterk personlig oppfatning av at Norge og Russland var to svært forskjellige samfunn som fikk meg til å skrive denne oppgaven. Jeg kom som russisk borger til Norge i voksen alder og forsøkte å forstå hvordan samfunnslivet fungerer her. Senere ble den personlige oppfatningen videreutviklet til en forskningsinteresse om å studere norsk – russiske relasjoner og finne ut av hvordan menneskene ...
  • "Det kan jo være kunst likevel-" : tanker om kunst og kunstinstitusjoner hos kunstarbeidere i Tromsø 

   Buhaug, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-15)
   Dette er en undersøkelse av kunstfeltet i Tromsø. Studenter ved Tromsø kunstakademi, utøvende billedkunstnere og fagansatte ved kunstinstitusjoner har blitt spurt om hvilke tanker de har om kunst, og kunstinstitusjoner. Undersøkelsen tar bl.a. opp hvordan disse informantene tenker om kunstnerrollen, hvordan de ser på skillet mellom ”fin” kunst og populær eller ”folkelig” kunst, og hvilke oppfatninger ...
  • På (scene-)kanten : en sosiologisk casestudie av unge i høyere musikkutdannelse 

   Ståland, Maria Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   I denne masteroppgaven har jeg skrevet om 6 studenter ved Musikkonservatoriet i Tromsø. Emnene oppgaven tar for seg omhandler disse informantenes tanker om fremtiden som musikere, og hvordan de begrunner sitt udanningsvalg. Jeg kommer innom utvalgets tanker om å etablere seg på arbeidsmarkedet, og vanskelighetene med dette. Samtidig viser de i sin begrunnelse av utdanningsvalget en sterk lidenskap ...
  • Regjeringen og fiskerinæringen : en sosiologisk diskursanalyse av forståelsene av fiskerinæringens framtidsutfordringer som er lagt til grunn i Strukturmeldingen 

   Pedersen, Willy Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Mastergradsprosjektet tar for seg de forskjellige diskursene som vi finner i Stortingsmelding nr 21 (2006-2007): Prosjektet forsøker å vise hvordan fiskerinæringens framtidsutfordringer blir påvirket av de forskjellge interesseorgnaisasjonenes problematiseringer. Prosjektet forsøker også å vise hvordan disse problematiseringene får konsekvenser for regjeringens målsetninger med fiskeripolitikken.
  • Pen, malmsterk og flott : en sosiologisk analyse av Svarta Bjørn-utvelgelsen i Narvik 

   Syversen, Åse-Johanna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010)
   Temaet for denne oppgaven er Svarta Bjørn-utvelgelsen i Narvik. Utvelgelsen finner sted under Vinterfestuka i Narvik. Jeg har utforsket Svarta Bjørn-utvelgelsen i den hensikt å belyse Svarta Bjørn-utvelgelsen som et sosialt fenomen. Primærkilden er kvalitative intervju av involverte aktører som har eller har hatt direkte innflytelse på arrangementets utforming.
  • Mens vi likevel er her : hverdag og arbeid som værobservatør 

   Eliassen, Jorunn Hildur (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-31)
   Temaet i oppgaven er arbeid og hverdag som værobservatør. Oppgaven bygger på et intervjumateriale fra 1996 med folk som arbeider i bistilling for Meteorologisk Institutt og har værstasjon ved hjemmet og/ eller på gården. Minimumskravet til værobservatører er at de leverer værrapporter tre ganger daglig alle dager og over så lang tid som mulig. Spørsmål som tas opp er hva bidro til at de ble ...
  • På veien mot den finale eksklusjon : en systemteoretisk analyse av alderdom og død 

   Krøger, Helga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Hvorvidt alderdom og død medfører inklusjon eller eksklusjon er oppgavens overodnede tema. Alderdom og død ble analysert og drøftet gjennom Niklas Luhmanns systemteori. I systemteorien er inklusjon og eksklusjon sentrale koder de autonome, autopoietiske systemene anvender når de skal innlemme eller utelukke mennesker. Dette betyr at inklusjon/eksklusjon må ses systemspesifikt. Tilsvarende utløser ...
  • -så kom finanskrisa : en sosiologisk kasusstudie av arbeidsmiljø 

   Østnes, Ann Christin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Denne masteroppgaven omhandler arbeidsmiljøet i en spesifikk bedrift. REC ScanCell AS i Narvik startet produksjon av solceller i 2002. De kommende årene vokste bedriften sterkt, spesielt i løpet av årene 2006 og 2007. De har på de meste hatt rundt 320 ansatte. Den globale finanskrisen som slo til høsten 2008, medførte at REC ScanCell måtte permittere 120 ansatte den påfølgende våren. Det sosiologiske ...
  • "Man må ha bil hvis man har små barn" : strukturelle fortellinger og valg av transportmiddel 

   Undseth, Kjetil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
   Denne oppgaven undersøker hvordan ansatte ved Universitetet i Tromsø begrunner sitt valg av transportmiddel til og fra jobben. Bakteppet for oppgaven er at bilen og bilismen i dag har en sentral og selvfølgelig plass i samfunnet i den vestlige verden, og at bilen og moderniteten på mange områder er nært knyttet til hverandre. Bilens mange fordeler har gitt den en viktig posisjon i samfunnet, men det ...
  • Facebook-revolusjonen og sosiale mediers rolle i samfunnet 

   Waaler, Andreas Skog (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-01)
   Sosiale medier har etablert seg som en selvsagt måte å kommunisere på, noe vi tar for gitt på lik linje med SMS, epost og mobiltelefon. En signifikant andel av den oppvoksende generasjon er på Facebook, Twitter, MSN og Youtube. Mediet sprer seg stadig ut i ny samfunnsstrata. Det begynner etterhvert å bli klart at sosiale medier har gjort noe med måten vi oppfatter verden, det som skjer på maskinen ...
  • WHAT`s in it for me? : motivasjon og erfaringer med forskningsdeltagelse hos en gruppe kvinner som utgjør kontrollgruppen i en pilotstudie med treningsintervensjon for postmenopausale kvinner 

   Martinsen, Lill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Denne oppgaven tar for seg motivasjon og erfaring av forskningsdeltakelse. Motivasjon og erfaring uttrykkes gjennom en kvalitativ studie av kvinner i overgangsalderen. Deres erfaringer baseres på deltakelse i forskning gjennom å delta i kontrollgruppen. Hensikten er å få en innsikt i motivasjon for å melde seg til frivillig deltakelse og erfaringer med å delta i forskning. Gjennom å kontekstualisere ...
  • Helsesøstres erfaring med brukerorientering : en studie av helsesøstres forvaltning av brukerorientering i arbeidet med å redusere fedme og overvektproblematikk 

   Hjertstrøm, Helle Kise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Tema for denne masteroppgaven er brukerorientering, Jeg har intervjuet 10 helsesøstre som jobber med barn og unge med fedme- og overvektproblemer. I dette arbeidet er brukerorientering sentralt. I retningslinjene fra Helsedirektoratet, legges det vekt på en forsiktig og åpen tilnærming til familier som sliter med denne type helseproblematikk. Helseproblemet betegnes som kompleks, da det er komplekse ...
  • «Her står døra alltid åpen» : en institusjonell etnografi av formelle og uformelle sider ved studentvelferden på et russisk universitet 

   Selboe, Åshild Husjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne oppgaven handler om hvordan et russisk universitet gir sosial støtte til sine studenter. Ut fra en interesse for forholdet mellom det formelle og det uformelle i det russiske samfunnet, har jeg undersøkt hvordan dette forholdet kommer til uttrykk innenfor institusjonelle rammer. Oppgaven baserer seg på et to måneders langt feltarbeid på et universitet i den nordvest-russiske byen Murmansk. ...
  • Å få i gang en ny rutine : treningsmotivasjon - fra teori til praksis 

   Kristiansen, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i en gruppe kvinner som ikke allerede holdt på med fysisk aktivitet, men som gjorde et forsøk på å implementere en treningsrutine. Oppgaven tar sikte på å undersøke både motivasjonen for å igangsette en treningsrutine, og hvordan forsøket på å starte med regelmessig trening ble gjennomført og erfart. Teoriene som brukes for å belyse problemstillingen er praksisteoriene ...
  • Risikokontrolløren : en sosiologisk studie om egenutførte blodtrykksmålinger 

   Johnsen, Silje (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   I dagens samfunn har det oppstått en kommersiell og konsumeristisk interesse for kroppen, hvor et stadig voksende helse- og kroppsmarked er med på å forme dagens kropps- og helseidealer. Medisinske varer og målesintrument som før var forbeholdt legen er i stor grad nå tilgjengelig på det åpne markedet. En blodtrykksmåler er et eksempel. Hvilke begrunnelser gis for egenutført blodtrykksmåling? Finnes ...
  • «Jeg vet ikke hvor vi har trødd feil» : å være foreldre til et overvektig barn : en diskursanalytisk tilnærming 

   Strige, Christina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   Samfunnsdebatten har den siste tiden vært preget av diskusjon omkring en angivelig fedmeepidemi som berører store deler av verden. Fedme fremstår som en trussel mot god helse, samtidig som det å være overvektig bryter med idealet for skjønnhet i vår kultur. En utbredt holdning i samfunnet er at enhver er ansvarlig for å forme sin egen kropp slik at den nærmer seg det som anses som det sosialt legitime. ...
  • Forbruk av banktjenester: Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg av banker og banktjenester i Murmansk? 

   Fagerjord, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   Russisk økonomi generelt og det russiske banksystemet spesielt har gjennomgått store endringer siden Sovjetunionens fall i 1991. Nye økonomiske reformer og flere dyptgående økonomiske kriser har satt sitt preg på banksektoren i Russland. Det har resultert i at den russiske befolknings tillit til det russiske banksystemet har blitt betydelig svekket. Undersøkelsen belyser hvilke faktorer som ligger ...
  • «Diplom og vitnemål er no berre papir. Det er kva du gjer med livet ditt som er viktig.» Åtte studentar sine erfaringar av å vera klassereisande i akademia 

   Gjerstad, Askild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Denne oppgåva belyser klassereisande studentar sine erfaringar i akademia. Sjølv om det tidvis har vore eit friskt offentleg ordskifte om klassereiser i eigen kultur i Noreg dei siste åra, er det gjort overraskande lite kvalitativ forsking på temaet. Oppgåva fokuserer i hovudsak på kulturelle forskjellar mellom oppvekstmiljøet og universitetsmiljøet for studentar som har foreldre utan høgare utdanning, ...
  • Prosjekt: Familie. En kvalitativ studie av lesbiske foreldre som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning og donorsæd 

   Skoglund, Jeanette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Denne studien tar utgangspunkt i lesbiske foreldre som har fått barn ved hjelp av assistert befruktning og donorsæd. Denne familiekonstellasjonen er bare et eksempel på økende muligheter til å leve i utradisjonelle parforhold og familieformer i vestlige samfunn. Men til forskjell fra heterofile par som velger utradisjonelle levemåter har det lesbiske foreldreskapet en kort historie. Utenfor det ...