Now showing items 1-20 of 94

  • Fra årsak til ansvar i sosialpolitikken. Om endringer i den statlige velferdsideologien 

   Myrvang, Robert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993-06-22)
   Hovedoppgaven er en komparativ dokumentstudie av offentlige politiske utredninger fra henholdsvis 1970-tallet og 1990-tallet. De offentlige dokumentene omhandler attføring som sosialt hjelpetiltak. Hovedsiktemålet med oppgaven har vært å vise at det skjedde et perspektivskifte i sosialpolitikken i løpet av dette tidsrommet. Dette perspektiv-skiftet innebærer en endring i hvordan sosiale hjelpebehov ...
  • Den psykiatriske pasienten i nord. Pasienter innlagt ved Rønvik asyl 1905-1935. 

   Hunstad, Bjørg Helene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-18)
   Denne oppgaven handler om de pasientene som var innlagt ved Rønvik asyl i årene 1905 til 1935. Asylet var sentralinstitusjon for psykiatriske pasienter i Nord-Norge fra 1902 til 1961. Historien om de sinnssyke viser oss en gruppe sterkt stigmatiserte mennesker. Hvilke sosiodemografiske kjennetegn hadde pasientene innlagt i asyl i nord? Skilte pasientene innlagt i årene før krigen fra pasienter ...
  • Lokalsamfunn og omstillingsprosesser. Sør-Varanger kommune og AS Sydvaranger. 

   Teistevoll, Nina Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-18)
  • På stedet: hvil? – en sosiologisk analyse av motivasjoner for verving i Telemark Bataljon 

   Johannessen, Bjørn-Henrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
  • Dømt til frihet eller fengsel? En vurdering av samfunnsstraffens funksjoner og dysfunksjoner. 

   Länsman, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Tema for oppgaven er kriminalitet som samfunnsfenomen, der fokuset vil bli satt på en straffereaksjon der målet er å skape samsvar mellom individuell handling og samfunnets normer og regler. Avhandlingen tar utgangspunkt i straffereaksjonen samfunnsstraff, også tidligere kjent som samfunnstjeneste, og er delt inn i tre deler: Den første delen vil ta utgangspunkt i de individualpreventive funksjoner ...
  • Arbeidsinnvandringens betydning for den lokale byggebransje 

   Pedersen, Hans-Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Oppgaven heter arbeidsinnvandringens betydning for den lokale byggebransje, noe som betyr at oppgaven tar utgangspunkt i arbeidsinnvandring, og betydningen arbeidsinnvandringen virker å ha for en lokal byggebransje situert i Nord-Norge. Formålet var å belyse noen av de utfordringer lokale bransjer kan få når større mer mektige krefter på en relativt anonym måte styrer/ endrer en lokal bransje på ...
  • Et sosiologisk blikk på mobbing. En teoretisk studie av paradigmet og fenomenet mobbing 

   Stemland, Linn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Mobbing er et tema som har fått stadig mer oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Det er gjort lite sosiologisk forskning omkring fenomenet mobbing. Forskningsfeltet mobbing er i dag konstruert og dominert av psykologiens begreper og forståelse. I denne oppgaven prøver jeg å nærme meg en sosiologisk forståelse av begrepet og fenomenet mobbing.
  • Drømmen om en verden uten menneskehandel. En sosiologisk analyse av hvordan ulike problemforståelser av menneskehandel blir påvirket av konteksten de utvikles i 

   Larssen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Menneskehandel er et fenomen som er blitt mer og mer omtalt og forsket på de siste årene. Fokuset på temaet har vært enormt og innsatsen for å bekjempe denne handelen med kvinner har vært stor både nasjonalt og internasjonalt. Denne oppgaven omhandler handel med kvinner til prostitusjon og Norges forsøk på å håndtere dette. Gjennom å definere menneskehandel som et sosialt problem benytter oppgaven ...
  • Coaching. Et verktøy for personlig utvikling i det moderne arbeidsliv 

   Kristiansen, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   I denne oppgaven ser jeg nærmere på hvordan man bruker coaching i en moderne bedrift. I og med at det moderne samfunnet har kommet med mange nye teknologiske utviklinger og dette legger press på arbeidstakerne har det oppstått mange ekspertsystemer. Disse ekspertsystemene har mange forskjellige oppgaver. Coaching er et av disse ekspertsystemene som skal hjelpe individer til personlig utvikling, ...
  • Samarbeid og kontakt mellom hjem og skole : en undersøkelse ved en skole i Troms 

   Erdal, Liv-Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-18)
   Temaet for avhandlingen er kontakt og samarbeide mellom hjem og skole. Hensikten med oppgaven er å belyse kontakten mellom hjem og skole basert på læreres og foreldres erfaringer, og hvilke rammebetingelser som er tilstede for denne kontakten. Først gir oppgaven et bilde av statens ideologi, som til dels legger føringer for fordeling av makt mellom skole og foreldre. I en kort gjennomgang av ...
  • Bilisme i hverdagen. Hva påvirker bilistenes valg av vinterdekk? 

   Mathisen, Britt Cristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-19)
   Oppgaven tar utgangspunkt i miljøvern i hverdagslivet og ser på hvorfor bilister velger henholdsvis piggdekk eller piggfrie vinterdekk. Formålet er å belyse hva som kan gjøres for å få opp piggfriandelen i Tromsø, på grunn av at kjøring med piggdekk bidrar til dannelse av svevestøv i byluften, (PM10 forurensning). Oppgaven har en empirisk fokus og bygger først og fremst på en kvalitativ intervjuundersøkelse ...
  • Sjekking i realityserier - en del av medias demokratiseringsprosess? 

   Blix, Agnetha Thormodsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Endringene i medias fokus og meningsinnhold gjør at folk flest i større og større grad er en del av den mediale offentligheten. Denne undersøkelsen ble gjennomført i november 2004 og januar 2005, og bare på de få årene som har gått siden den gang har det skjedd endringer. Tidligere har mediebildet vært preget av en elite som representerte og presenterte viktige saker i dette offentlighetens viktigste ...
  • Pasient og kunde - eller fortsatt bare pasient? : om pasientens rolle i ny organisering av helsesektoren. 

   Sletvold, Tormod Eilertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Oppgaven tar for seg forståelsen av pasientens rolle i et moderne helsevesen, med fokus på pasientens økonomiske funksjoner i ny, markedsinspirert organisering av sektoren. Utviklingen i synet på pasienten betraktes i lys av endringer i velferdsstatens betingelser og forvaltningsprinsipper, New Public Management. Overgangen fra synet på pasienten som klient, til bruker og kunde betraktes også som ...
  • Betydningsfulle møter : adopsjonssøkeres erfaringer i ventetiden 

   Gaare, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Tema for masterprosjektet er ventetiden til adopsjonsforeldre. For å kunne adoptere et barn skal en godkjennes av offentlige myndigheter i eget land og i barnets opprinnelsesland. For å få godkjenningen må adopsjonssøkere i mange møter med ulike instanser. Fokus i denne oppgaven er å få innsikt i hvordan adopsjonssøkere opplever møtene med kommune, stat og adopsjonsorganisasjon. Jeg har intervjuet ...
  • Teori som politisk og samfunnsmessig kraft : en sosiologisk kasusstudie av Fremskrittspartiets politiske sosiologi 

   Hansen, Mona Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Oppgaven har som utgangspunkt at samfunnet mangler fruktbare begreper for rasjonell kollektiv handling, og at dette er et problem fordi politiske reformer som har til hensikt å endre samfunnet bygger på utilstrekkelige teorier. Velferdsstaten er et empirisk eksempel på kollektiv handling på samfunnsnivå som verken økonomisk inspirerte, eller sosiologiske teorier kan gjøre tilstrekkelig rede for. ...
  • En annerledes utdanningspraksis : norske helsefagstudenters erfaringer fra Zambia 

   Holm, Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   I masteroppgaven har jeg fokusert på norske helsefagstudenters erfaringer fra praksisopphold i Zambia. Jeg har intervjuet studentene både før, under og etter oppholdet for å få et innblikk i forventninger, førsteinntrykk og refleksjoner. Studentene begrunnet valg av praksisplass i Zambia med et ønske om å prøve noe nytt, se en annen del av verden og lære en fremmed kultur å kjenne. De var spente på ...
  • Miljøet i fokus : unge mennesker diskuterer miljø 

   Olsen, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-26)
   Bakgrunnen for å skrive oppgaven er det massive fokuset som har vært på klimatrusselen, særlig det siste året. Oppgavens tema er unge personers oppfatning av de miljømessige problemer som følger av den globale oppvarmingen. Problemstillingen min er hvordan de ser på nytteeffekten av, og muligheten til, en egeninnsats i forhold til miljøet. Jeg undersøker også hva det er de trekker fram som kan gjøre ...
  • Det norske samfunns sosiologiske refleksjon : en empirisk analyse av ulike teoretiske tilnærminger til forholdet mellom samfunnsdel og samfunnshelhet i norsk sosiologi 

   Kristiansen, Truls Tunby (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-29)
   Oppgaven tar utgangspunkt i en debatt initiert av Gunnar C. Aakvaag i tidsskriftet Sosiologi i dag i 2006. Aakvaags påstand er at norsk sosiologi er fragmentert og at dette går ut over evnen til å diagnostisere samfunnet som helhet. Han velger boka Det norske samfunn fra 2003/2005 som illustrasjon på dette. Denne oppgaven følger opp denne debatten og prøver med utgangspunkt i en epistemologisk ...
  • Den moderne kroppskunsten : et studie av tatovering som felt i Norge i dag 

   Andreassen, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-30)
   Kroppskunsten ble før den fikk økt utbredelse på 1970-tallet sett på som en avvikerkultur på grunn av sine ekstreme metoder og ritualer som kan spores tilbake til gamle religiøse stammesamfunn. Jeg vil ta utgangspunkt i dette feltets endringer fra 70-tallet og frem til i dag. Tatovering som kroppskunst ble fra 70-tallet mer og mer utbredt og brukes i dag av en større gruppe mennesker. Tatovering har ...