Now showing items 1-20 of 31

  • Fra Afghanistan til Øst Afrika? : kulturelle erfaringers overføringsverdi ved norske militære operasjoner 

   Erichsen, Olaf von Porat; Sandal, Pål (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Norske soldaters erfaringer fra internasjonale operasjoner har ført til en økt oppmerksomhet i Forsvaret omkring operasjonenes kontekstuelle forhold. Blant annet diskuteres viktigheten av å ha innsikt i fremmede kulturer og levesett. Regjeringen la i sin Soria Moria-erklæring premissene for hvor det kan forventes at norske soldater skal tjenestegjøre under internasjonale militære operasjoner i ...
  • Endret trusselbilde og Hærens struktur 

   Opdal, Trond Viggo Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-10-27)
   Nord-Norges beliggenhet i verden, har gjort at landsdelen har vært svært sentral i sikkerhetspolitisk sammenheng gjennom de siste 50-60 årene. Etter krigen ble området med alle de isfrie fjordene gjenstand for oppmerksomhet fra stormaktene USA og Sovjet. Det var tilgangen til havet som var i fokus. USA fryktet at Sovjet ville ta landområdet med makt, noe som ville medføre betydelig mindre kontroll ...
  • Endret trusselbilde og hærens struktur 

   Opdal, Trond Viggo Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-27)
   Nord-Norges beliggenhet i verden, har gjort at landsdelen har vært svært sentral i sikkerhetspolitisk sammenheng gjennom de siste 50-60 årene. Etter krigen ble området med alle de isfrie fjordene gjenstand for oppmerksomhet fra stormaktene USA og Sovjet. Det var tilgangen til havet som var i fokus. USA fryktet at Sovjet ville ta landområdet med makt, noe som ville medføre betydelig mindre kontroll ...
  • Under den militære horisont : tilbake til fremtiden i Afghanistan 

   Aarvold, Jan Reidar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11)
   Aktuelle handlemåter i krigføring, og aktørenes organisering er influert av sosiokulturelle systemer. Ved eksterne militære trusler, slik som for eksempel i Afghanistan, kan motstandsorganisasjoner oppstå og organiseres basert på tradisjonelle og eksisterende sosiale strukturer. Allianseinngåelser og beslutninger om å gå til krig påvirkes både av strukturelle og individuelle faktorer. Individuelle ...
  • Møte med en politisjef i Bosnia 

   Dyrkorn, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Hovedfokuset i denne oppgaven er å diskutere den relasjon jeg fikk med en politisjef i Bosnia gjennom en møterekke vi hadde i 2005-06 mens jeg tjenestegjorde som liaison offiser i EUFOR. Gjennom flere møter fremstod politisjefen som relativt uinteressert og avvisende, men etter at jeg hadde vist han bilder av familien min, og fortalt mer om meg selv skiftet han karakter og ble svært positiv til meg ...
  • Kosovo : et politisk spill, med gode intensjoner 

   Hongseth, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Krigen i Kosovo var et vendepunkt for NATO. Den underbygger påstanden om at militærmakt fortsatt er aktuell som et instrument for politikken, samtidig som den har vist sine begrensninger. Kosovokonflikten var i tillegg en påminnelse om at forhandlinger for å løse politiske konflikter har ingen troverdighet hvis det ikke forhandles ut i fra en evne og vilje til bruk av makt. Kosovokonflikten tar for ...
  • Landegrensen mellom Norge og Russland 

   Bakstad, Knut (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Masteroppgavens problemstilling og mål er å beskrive etablering, utvikling og forvaltning av landegrensen mellom Norge og Russland frem til 2010. Oppgaven er statsvitenskapelig og har brukt kvalitativ metode med litteraturstudier som utgangspunkt. Funnene viser det var en prosess over mange hundre år som gjorde at grensen ble liggende der den er i dag. I tillegg relateres utviklingen ift hendelser ...
  • Lokale konflikters implikasjoner for Norges Faryabstrategi 

   Bergman, Rune Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   1 september 2005 overtok Norge som ledernasjon i PRT MEY i Faryab provins. Sikkerhetssituasjonen i Faryab provins har siden den gang utviklet seg i negativ retning med et stadig økende antall sikkerhetsrelaterte hendelser. Denne utviklingen har funnet sted på tross av et stadig større vestlig, og afghansk engasjement, sivilt som militært. Denne studien forsøker å forklare den negative sikkerhets ...
  • Right vs wrong, right vs right or wrong vs wrong? : the concept and history of nationalism in the Israeli-Palestinian conflict. 

   Svindseth, Dag (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   According to Ernest Gellner , nationalism is primarily a political principle, which holds that the political and the national unit should be congruent. Consequently only one nation should live within the state borders. Nationalism involves a strong identification of a group of individuals, and as Ger Duijzings states, conflict is an extremely powerful tool when it comes to creating identity . Within ...
  • Humanitært arbeid i internasjonale operasjoner : en analyse av feltprestens rolle i humanitært arbeid i Kosovo i 2004 

   Furuseth, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Som feltprest i Kosovo i 2004 gjorde jeg meg noen tanker om gjennomføring av humanitært arbeid utført av en militær enhet. Dette studiet omhandler i hvilken grad bør eller kan feltpresten delta i humanitært arbeid den tid hun er i internasjonal tjeneste. Analysen tar utgangspunkt i egne erfaringer fra feltpresttjeneste i FIST L/H i KFOR X (forsvarets innsatsstyrker luft/helikopter i Kosvo Force siste ...
  • Sikkerhet i en globalisert verden - NGOenes rolle 

   Melå, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   NGOer har blitt sentrale aktører på mange områder og på tvers av landegrenser. Sikkerhet, i henhold til en tradisjonell, smal sikkerhetsforståelse, besørges av staten og statlige tiltak som militære styrker. Men i tråd med den brede menneskelig sikkerhetstilnærmingen, kan også ikke- statlige aktører anses som relevante aktører. Det er faktorer som utvikling, myke maktmidler og samarbeid på tvers av ...
  • Kultur og identitet blant kampsoldatene i Task Uniten 

   Kilde, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Oppgaven handler om kultur og identitet blant kampsoldater fra en kontingent ved den norskledete Provincial Construction Team (PRT) i Meymaneh i Afghanistan. Den brukte metoden for å undersøke dette har vært antropologisk refleksjon rundt egenopplevd empiri fra en operasjon som hadde en omfattende stridskontakt (kamphandling). I tilknytning til James Spradley og Clifford Geertz sine teorier ...
  • Verdibasert ledelse på førstelinjenivå 

   Håkaby, Gunn-Evy Olafsdatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-06)
   Seksjonssykepleieren er førstelinjeleder til medarbeidere i kjernevirksomheten i Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). UNN får og gir overordnede føringer om verdibasert ledelse på alle nivå i organisasjonen. Føringene anses å ha betydning for seksjonssykepleierens handlingsrom. Førstelinjelederens relasjon til medarbeidere er vesentlig for ledelse av kjernevirksomheten. Med bakgrunn i dette ...
  • Bruk av CIMIC i høyintensitetsoperasjoner: Hvorfor det norske Forsvaret fortsatt har bruk for dette militære verktøyet i nasjonale operasjoner 

   Gjørv, Jardar Einride (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Problemstillingen i denne oppgaven er i hvilken grad den militære fagfunksjonen CIMIC er relevant i en høyintensitetsoperasjon i Norge, hvor hensikten er å danne et terskelforsvar mot ethvert militært angrep mot Norge? Ved å bruke forskjellige sikkerhetsteorier er det gjennomført en analyse av fagfunksjonen CIMIC i konteksten nasjonalt høyintensitetskonflikt og totalforsvaret. For å støtte analysen ...
  • Karrierestopp med kvinnekropp? - en analyse av kvinnelige habitus, karrierevalg og kjønnsdominans i Forsvaret 

   Netland, Karen Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-26)
   I dag er kvinneandelen i Forsvaret på bare 8,5 %, og det er få kvinner på toppnivå. Ferske tall fra personellregisteret bekrefter at kvinnelig befalet i Hæren i størst grad jobber i logistikkavdelinger, men i tillegg til dette synes de fleste å velger seg administrative- /støttestillinger internt i egen avdeling også. Dermed velger de bort de operative stillingene som er mer karrierefremmende. ...
  • Ny hverdag, nye trusler - krisehåndtering i NATO anno 2014. Active Fence Turkey - et empirisk eksempel på anvendelse av ballistisk missilforsvar i et moderne trusselbilde 

   Kongshavn, Lina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-10)
   Verdens sikkerhetspolitiske situasjon har gjennomgått en markant endring etter den kalde krigen var over. Overgangen fra bipolaritet med de to dominerende stormaktene USA og Sovjetunionen til, i første omgang, unipolaritet hvor USA stod igjen som eneste supermakt var den mest framtredende av disse endringene. Da muren falt betød det også på mange måter slutten på de to stormaktenes hegemoni og ...
  • Norges militære engasjement i Afghanistan - En rettferdig krig? 

   Engmann, Marthin Thuve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-13)
   Norge har siden 2001 vært involvert med et militært engasjement i Afghanistan. Dette engasjementet har i all hovedsak vært knyttet til den NATO-ledede operasjonen "ISAF", og til den amerikanskledede operasjonen "Enduring Freedom". Dette militære engasjementet går nå i 2014 mot slutten, og fra 2015 vil Norge kun ha et fåtall militære rådgivere igjen i Afghanistan. I løpet av det siste tiåret har ...
  • Ahmadiyya og «de andre» muslimene i dagens India: Selvkultivering, anerkjennelse og balansekunst hos en omstridt minoritet 

   Felde, Hans Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Denne masteroppgaven handler om ahmadiyya-muslimer i India, og er basert på feltarbeid i en menighet i Delhi. Ahmadiene er en omstridt religiøs gruppe i alle land hvor de er representert, og de har også vært utsatt for forfølgelse, særlig i Pakistan. Dette har ført til migrasjon til en rekke vestlige land, deriblant Norge. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan en slik religiøs ...
  • Jeg ser hvordan du handler, men forstår ikke hvorfor 

   Laursen, Stig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
   Masteroppgave basert på felterfaringer i Afghanistan der fokus har vært på å forstå hvorfor afghanerne handler som de gjør. Erfaringene er basert på min rolle som militær mentor ovenfor min afghanske motpart.
  • Obersten og vannflasken. Et møte mellom mennesker i internasjonale operasjoner 

   Ohrstrand, Ole-Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-13)
   Når norske og afghanske sikkerhetsstyrker møtes er det ikke bare et møte mellom mennesker, men det er også et møte mellom kulturer. Oppgaven bygger på en hendelse hvor en norsk sjef ønsker å skape en god relasjon til sin afghanske motpart og lover han en flaske vann. Vannflasken ble ikke overlevert av han personlig, men ble kastet til den afghanske sjefen av en norsk soldat. Den afghanske sjefen ...