Now showing items 1-20 of 31

  • Ahmadiyya og «de andre» muslimene i dagens India: Selvkultivering, anerkjennelse og balansekunst hos en omstridt minoritet 

   Felde, Hans Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Denne masteroppgaven handler om ahmadiyya-muslimer i India, og er basert på feltarbeid i en menighet i Delhi. Ahmadiene er en omstridt religiøs gruppe i alle land hvor de er representert, og de har også vært utsatt for forfølgelse, særlig i Pakistan. Dette har ført til migrasjon til en rekke vestlige land, deriblant Norge. Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvordan en slik religiøs ...
  • Brigade Nord - en feminin brigade? Hvilke maskuline og feminine egenskaper finnes i MPKp, PBn og ArtBn? 

   Hallan, Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Oppgaven identifiserer hvilken kompetanse ulike avdelinger i Brigade Nord har om gender som tema. Videre formidler oppgaven de egenskaper som avdelingene beskriver som feminine og maskuline.
  • Bruk av CIMIC i høyintensitetsoperasjoner: Hvorfor det norske Forsvaret fortsatt har bruk for dette militære verktøyet i nasjonale operasjoner 

   Gjørv, Jardar Einride (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Problemstillingen i denne oppgaven er i hvilken grad den militære fagfunksjonen CIMIC er relevant i en høyintensitetsoperasjon i Norge, hvor hensikten er å danne et terskelforsvar mot ethvert militært angrep mot Norge? Ved å bruke forskjellige sikkerhetsteorier er det gjennomført en analyse av fagfunksjonen CIMIC i konteksten nasjonalt høyintensitetskonflikt og totalforsvaret. For å støtte analysen ...
  • «CIMIC driver vi ikke med!». Hvordan har den norske modellen påvirket forsvarets evne til å gjennomføre stabiliseringsoperasjoner? 

   Berntsen, Einar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-17)
   Oppgaven tar sikte på å se hvilken sammenheng «den norske modellen», det vil si føringene om å skille mellom militær og humanitær innsats i Afghanistan, har hatt på det sivil-militære samarbeidsfeltet og derigjennom forsvarets evne til å gjennomføre stabiliseringsoperasjoner.
  • Endret trusselbilde og Hærens struktur 

   Opdal, Trond Viggo Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-10-27)
   Nord-Norges beliggenhet i verden, har gjort at landsdelen har vært svært sentral i sikkerhetspolitisk sammenheng gjennom de siste 50-60 årene. Etter krigen ble området med alle de isfrie fjordene gjenstand for oppmerksomhet fra stormaktene USA og Sovjet. Det var tilgangen til havet som var i fokus. USA fryktet at Sovjet ville ta landområdet med makt, noe som ville medføre betydelig mindre kontroll ...
  • Endret trusselbilde og hærens struktur 

   Opdal, Trond Viggo Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-27)
   Nord-Norges beliggenhet i verden, har gjort at landsdelen har vært svært sentral i sikkerhetspolitisk sammenheng gjennom de siste 50-60 årene. Etter krigen ble området med alle de isfrie fjordene gjenstand for oppmerksomhet fra stormaktene USA og Sovjet. Det var tilgangen til havet som var i fokus. USA fryktet at Sovjet ville ta landområdet med makt, noe som ville medføre betydelig mindre kontroll ...
  • EUs afrikanske eventyr. Trening av en afrikansk regjeringshær i en asymmetrisk konflikt. 

   Aamelfot, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-17)
   I 2012 gikk mer eller mindre den maliske stat i oppløsning. Terrorgrupper fra nord- øst i Mali erobret seg lenger og lenger sør mens den maliske hæren flyktet og gikk i oppløsning. Fra å være et relativt vellykket demokrati i Vest- Afrika sto nå landet i fare for å bli et arnested for terrorgrupper og radikal islam. Bilder av ødeleggelse av kulturskatter, innføring av sharialov og flyktende sivile ...
  • Fra Afghanistan til Øst Afrika? : kulturelle erfaringers overføringsverdi ved norske militære operasjoner 

   Erichsen, Olaf von Porat; Sandal, Pål (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Norske soldaters erfaringer fra internasjonale operasjoner har ført til en økt oppmerksomhet i Forsvaret omkring operasjonenes kontekstuelle forhold. Blant annet diskuteres viktigheten av å ha innsikt i fremmede kulturer og levesett. Regjeringen la i sin Soria Moria-erklæring premissene for hvor det kan forventes at norske soldater skal tjenestegjøre under internasjonale militære operasjoner i ...
  • Humanitært arbeid i internasjonale operasjoner : en analyse av feltprestens rolle i humanitært arbeid i Kosovo i 2004 

   Furuseth, Reidun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-18)
   Som feltprest i Kosovo i 2004 gjorde jeg meg noen tanker om gjennomføring av humanitært arbeid utført av en militær enhet. Dette studiet omhandler i hvilken grad bør eller kan feltpresten delta i humanitært arbeid den tid hun er i internasjonal tjeneste. Analysen tar utgangspunkt i egne erfaringer fra feltpresttjeneste i FIST L/H i KFOR X (forsvarets innsatsstyrker luft/helikopter i Kosvo Force siste ...
  • Hvorfor Libya og ikke Syria? Var R2P bare et blaff? 

   Opdal, Laila Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-21)
   Den Arabiske Våren brøt ut i en rekke land i Nord-Afrika og deretter Midtøsten og førte til en rekke politiske endringer i flere land. Deriblant regimeendringer i Tunisia, Egypt, Libya og skifte av statssjef i Jemen, samt vedvarende borgerkrig i Syria. De folkelige opprørene hadde til felles at de markerte misnøye med sittende regimer og rådende politikk. Opprørene antok ulik karakter ettersom hvilke ...
  • Jeg ser hvordan du handler, men forstår ikke hvorfor 

   Laursen, Stig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-28)
   Masteroppgave basert på felterfaringer i Afghanistan der fokus har vært på å forstå hvorfor afghanerne handler som de gjør. Erfaringene er basert på min rolle som militær mentor ovenfor min afghanske motpart.
  • Karrierestopp med kvinnekropp? - en analyse av kvinnelige habitus, karrierevalg og kjønnsdominans i Forsvaret 

   Netland, Karen Sofie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-26)
   I dag er kvinneandelen i Forsvaret på bare 8,5 %, og det er få kvinner på toppnivå. Ferske tall fra personellregisteret bekrefter at kvinnelig befalet i Hæren i størst grad jobber i logistikkavdelinger, men i tillegg til dette synes de fleste å velger seg administrative- /støttestillinger internt i egen avdeling også. Dermed velger de bort de operative stillingene som er mer karrierefremmende. ...
  • Kosovo : et politisk spill, med gode intensjoner 

   Hongseth, Rolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Krigen i Kosovo var et vendepunkt for NATO. Den underbygger påstanden om at militærmakt fortsatt er aktuell som et instrument for politikken, samtidig som den har vist sine begrensninger. Kosovokonflikten var i tillegg en påminnelse om at forhandlinger for å løse politiske konflikter har ingen troverdighet hvis det ikke forhandles ut i fra en evne og vilje til bruk av makt. Kosovokonflikten tar for ...
  • Krav til konfliktløsning øker. En studie av FNs bidrag til fred i Syria i 2012 

   Reinskou, Mari Cecilie Tolfsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   Hvorfor klarte ikke partene i Syria å implementere en fredsplan i 2012? Hva kunne vært gjort annerledes i denne prosessen? Hvilke erfaringer kan brukes konstruktivt ved senere anledninger?
  • Kultur og identitet blant kampsoldatene i Task Uniten 

   Kilde, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Oppgaven handler om kultur og identitet blant kampsoldater fra en kontingent ved den norskledete Provincial Construction Team (PRT) i Meymaneh i Afghanistan. Den brukte metoden for å undersøke dette har vært antropologisk refleksjon rundt egenopplevd empiri fra en operasjon som hadde en omfattende stridskontakt (kamphandling). I tilknytning til James Spradley og Clifford Geertz sine teorier ...
  • Kunsten å bli fornærmet, eller bare en dårlig opptreden. - Et håndtrykk mellom to allierte. 

   Håkonsløkken, Øystein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   SAMMENDRAG Denne oppgaven beskriver hvordan en situasjon fra internasjonal tjeneste kan forstås i forhold til teoretiske retninger i sosialantropologi. Situasjonen er et møte mellom en fransk kaptein og meg som ung norsk løytnant som brått opphører da jeg gjengjelder en patriarkalsk hilsen under en gaveoverrekkelse. Teoriene for å forstå situasjonen tar utgangspunkt i samhandlingsnivået, ...
  • Landegrensen mellom Norge og Russland 

   Bakstad, Knut (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Masteroppgavens problemstilling og mål er å beskrive etablering, utvikling og forvaltning av landegrensen mellom Norge og Russland frem til 2010. Oppgaven er statsvitenskapelig og har brukt kvalitativ metode med litteraturstudier som utgangspunkt. Funnene viser det var en prosess over mange hundre år som gjorde at grensen ble liggende der den er i dag. I tillegg relateres utviklingen ift hendelser ...
  • Lokale konflikters implikasjoner for Norges Faryabstrategi 

   Bergman, Rune Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   1 september 2005 overtok Norge som ledernasjon i PRT MEY i Faryab provins. Sikkerhetssituasjonen i Faryab provins har siden den gang utviklet seg i negativ retning med et stadig økende antall sikkerhetsrelaterte hendelser. Denne utviklingen har funnet sted på tross av et stadig større vestlig, og afghansk engasjement, sivilt som militært. Denne studien forsøker å forklare den negative sikkerhets ...
  • Militær rådgivning og flerkulturell kompetanse. Norske spesialstyrker i utenlandsoperasjoner 

   Grosberghaugen, Per Gunnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-18)
   Denne oppgaven handler om flerkulturell kompetanse og norske spesialstyrkers oppdrag med kapasitetsbygging og militær rådgivning av lokale styrker i Afghanistan, Indonesia og Irak. Disse oppdragene utføres i en kulturell kontekst som er forskjellig fra det ene operasjonsområdet til det andre og stiller derfor krav til flerkulturell kompetanse. Forsvaret spesifikt og militære styrker generelt ...
  • Møte med en politisjef i Bosnia 

   Dyrkorn, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Hovedfokuset i denne oppgaven er å diskutere den relasjon jeg fikk med en politisjef i Bosnia gjennom en møterekke vi hadde i 2005-06 mens jeg tjenestegjorde som liaison offiser i EUFOR. Gjennom flere møter fremstod politisjefen som relativt uinteressert og avvisende, men etter at jeg hadde vist han bilder av familien min, og fortalt mer om meg selv skiftet han karakter og ble svært positiv til meg ...