Now showing items 1-20 of 23

  • Coacing - nyttig for organisasjonen, eller kun en hyggelig samtale? 

   Aasland, Tormod (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   Sammendrag av masteravhandlingen Coaching – nyttig for organisasjonen eller kun en hyggelig samtale? Denne masteravhandlingen handler om implementering av coaching som et lederutviklingsverktøy i et regionalt helseforetak med 12000 ansatte. Det regionale helseforetaket er paraplyorganisasjon for 4 helseforetak med fra 15oo til 6000 ansatte, med andre ord en stor organisasjon. De fire helseforetakene ...
  • En selvbiografisk beretning om en omorganiseringsprosess 

   Larssen, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-08-11)
   Ved bruk av selvbiografi har jeg skrevet en oppgave om en omorganiseirngsprosess i egen organisasjon, hvor fokuset er på overgangen fra en tradisjonell etatsmodel til en 2-nivå-struktur i en mellomstor norsk kommune. Stikkord forøvrig er: nyinstitusjonalisme, endringsprosesser og motstand mot forandring.
  • En skoles omdømme : kjennetegn og konsekvenser 

   Skallerud, Wenche (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge hva som kjennetegner en skoles omdømme og mulige konsekvenser med hensyn til foreldrenes tilfredshet, lojalitet og positive ”skoleprat”. Dette innebærer spørsmål hvor foreldrene som interessenter til en skole kan vurdere de ulike aspektene ved omdømme, og hvordan foreldrene bedømmer ulike utsagn relatert til skolens omdømme. Det teoretiske utgangspunktet ...
  • Endringsprosesser i Forsvarsbygg utleie : fra forvaltning til forretning 

   Skogstad, Svein-Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-05)
   Denne masteroppgaven omhandler Forsvarsbygg utleie som er et av seks forretningsområder i Forsvarsbygg. Utgangspunktet er opprettelsen av Forsvarsbygg (FB) i 2002 og beslutningen som er gjort i Stortingsproposisjon 45 2000-2001 om at FB skal drives etter forretningsmessige prinsipper. Dette er grunnlaget for problemstillingen i studien: Har Forsvarsbygg utleie endret identitet fra forvaltning til ...
  • Fjernledelse - betyr lederadferd mer enn avstand? 

   Hegghammer, Tone Lokkertsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   Studiet av fjernledelse i en geografisk spredt statlig organisasjon viste at lederadferd og fysisk avstand har signifikant betydning for medarbeideres opplevelse av rolleklarhet, rollekonflikt, affektiv forpliktelse, bemyndigelse og samspill mellom ledere og de som ledes. Det ble også samlet påvist en større betydning av lederadferd enn fysisk avstand for disse faktorene. Bruk av samarbeidsteknologi ...
  • Følelser og verdier i samiske virksomheter 

   Solbakk, Mona; Solbakk, Synnøve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-20)
   Det er lite kunnskap om organisasjon og ledelse i samiske virksomheter, til tross for at det er en rekke samiske institusjoner i Norge. Vi har begge erfaring fra samiske virksomheter og ønsket derfor å undersøke om det er spesielle forhold ved samiske virksomheter, slik vi hadde inntrykk av. Blant annet har vi hatt inntrykk av at ansatte ved samiske virksomhetene har et spesielt engasjement, og at ...
  • Hva påvirker en oversettelse? : en kvalitativ studie av to implementeringsprosesser 

   Amdal, Susan; Dahlberg, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-26)
   Dette er en erfaringsbasert masteroppgave innenfor studietilbud til Institutt for Statsvitenskap, erfaringsbaserte mastergradsprogram i ledelse. Det er en kvalitativ studie over implementeringsprosessen av et coachingkonsept i to norske sykehus. Problemstillingen vi har valgt er følgende: ”Innføring av coaching som lederverktøy i to sykehus. Hvilke faktorer gjorde at konseptet ble ulikt implementert?” ...
  • Hvordan utøves fjernledelse i hærstaben med henblikk på lederstil? Hvilke forklaringer gis, og hvordan er samsvaret mellom anvendt lederstil og Forsvarets ledelsesfilosofi? 

   Hardersen, Jan Helge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Hensikten med dette studiet var å studere fjernledelse med henblikk på lederstiler, samt se på samsvar bruken av lederstiler i forhold til Forsvarets ledelsesfilosofi. Å lede på avstand gir spesielle utfordringer for både de som leder og de som ledes, og det er derfor interessant å få frem de forklaringer som gis fra de fjernledede og fjernledere. Problemstillingen min er som følger: Hvordan ...
  • Hybride organisasjoner og håndtering av deres omdømme 

   Haugland, Svein Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-05)
   Denne oppgaven omhandler hybride organisasjoner, disse organisasjonenes organisasjonsidentitet og håndtering av deres omdømme. Innenfor organisasjonsvitenskapen er det vanlig å omtale tre grunnformer av organisasjoner, nemlig forening, forretning og forvaltning. De fleste organisasjoner passer inn i en av disse grunnformene. Det finnes imidlertid organisasjoner som ikke passer direkte inn, men som ...
  • I hvilken grad har rederienes Human Resource Management betydning for om sjøfolkene blir værende i rederiet eller ikke? 

   Davies, Paul Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   I denne oppgaven forsøker jeg å finne ut om det er en sammenheng mellom organisasjoners fokus på Human Resource Management og om dette påvirker organisasjonenes evne til å beholde sine ansatte. Personer med maritim kompetanse er ettertraktet i arbeidsmarkedet- både nasjonalt og internasjonalt. Den kraftige veksten i maritim sektor og spesielt innenfor olje og gass er med på å skape en kannibalisme ...
  • Kan en pluss en bli en? : en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009 

   Rasmussen, Evy Ann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Masteroppgaven ”Kan en pluss en bli en?” er en studie av forsøket med regionskolemodellen i Troms fylke i perioden 2006-2009. Studieobjektene er fem videregående skoler i Indre Troms og Sør-Troms som ble slått sammen til to enheter. Oppgaven tar utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: Hvorfor ble beslutninga om å slå sammen skoler gjort? Hvilke aktører deltok i implementeringsprosessen, og hvilke ...
  • Konstruerer media Helse Finnmarks omdømme? 

   Bjørgve, Violet Sigrid Karoliussen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Helse Finnmark HF og temaet har vært hva slags omdømme media konstruerer om foretaket. I den forbindelse var det interessant å finne ut hvilken innvirkning denne konstruksjon av omdømme har hatt på de ansattes opplevelse av eget foretak. Formålet med undersøkelsen har vært å beskrive ”virkeligheten” ut fra de ansattes ståsted. Jeg har avgrenset oppgaven ...
  • "Kvalitet? Det er vel ingen som spør etter det? En studie av oppfatninger om kvalitetsaspekter ved kulturhistoriske museer 

   Alstad, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-06-01)
   Denne fremstillingen problematiserer kvalitetsaspekter ved kulturhistoriske museer. Utgangspunktet er at kvalitet fremstår som underkommunisert og lite uttalt i museumssektoren. Ved å studere faglitteratur, styringsdokumenter og andre undersøkelser fra museumsfeltet, gis det forklaringer på denne tilstanden. Dette er både særtrekk ved museenes aktiviteter og relasjoner til omgivelsene. Videre drøftes ...
  • Kvinners karriereutvikling : har tiltak som karriereutviklingsprogram, mentor og nettverk betydning? 

   Carlyle, Cathrin; Kristiansen, Philippa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-20)
   Temaet for denne oppgaven er å se nærmere på karriereutviklingen til kvinnelige topp- og mellomledere. Årlig brukes det store summer på tiltak for å fremme kvinners karriereutvikling. Det startes organiserte karriereutviklingsprogram og arbeidsgivere tilrettelegger for en rekke tiltak som skal være med på å få frem flere kvinnelige toppledere. Selv om disse tiltakene har vært i bruk i en årrekke er ...
  • Lederarbeidet og sosiale nettverk : en undersøkelse blant ledere i norske organisasjoner 

   Elle, Per Jarl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-30)
   Organisasjonsledere trenger sosiale nettverk som skaffer lederne handlingsrom, informasjon og ressurser. Masteravhandlingen har undersøkt lederarbeidet og sosiale relasjoner hos 107 ledere i private, offentlige og halvoffentlige organisasjoner. Utgangspunktet for undersøkelsen er at det er publisert relativt få akademiske undersøkelser om organisasjonsledere og deres sosiale nettverk. ...
  • Lederstil i politi- og lensmannsetaten : en studie av lederstil i politi- og lensmannsetaten : i hvilken grad har denne betydning for effektiviteten, helsen og jobbtilfredsheten til de ansatte i politiet? 

   Fjærli, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   Avhandlingen tok sikte på å kartlegge lederstilene i politiet med utgangspunkt i fullspektrumsteorien til Bass & Avolio (1994). Bass opererer med 3 hovedtyper lederstiler. Dette er transforsmasjonsledelse, transaksjonsledelse og la-det-skure-ledelse. Undersøkelsen og analysene identifiserte to lederstiler i politiet. Dette var TRANS-LEDELSE og LA-DET-SKURE-LEDELSE, og sistnevnte lederstil ble benyttet ...
  • Omdømmeberedskap : en undersøkelse av variasjon i omdømmeberedskap i et utvalg norske organisasjoner 

   Breines, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-02)
   Omdømmeberedskap var som teoretisk begrep utgangspunktet for at det i forbindelse med denne masteravhandlingen har blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant et utvalg av Norges største organisasjoner. Med omdømmeberedskap menes den her definerte beredskap en organisasjon ideelt sett bør ha utarbeidet i forkant av en eventuell krisesituasjon med påfølgende fall i omdømme. Undersøkelsen fokuseres ...
  • Omstilling i Studentsamskipnaden - fra tradisjonell familie til multistandard organisasjon 

   Bjørnsborg, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-25)
   Endring er et viktig fenomen i tiden. Det nærmest forventes at individer og organisasjoner skal være opptatt av endringer, og det stilles stadig sterkere krav om å endre seg. Bedriften i min undersøkelse gjennomgikk en omfattende omstillingsprosess. Jeg ønsket derfor å undersøke om bedriften gjennom prosessen utviklet seg i retning av å bli en mer moderne organisasjon. Størst vekt legges i denne ...
  • Planlagt, styrt og regissert : organisasjonsendringen ved UNN i perioden mars 2007 til august 2008 betraktet utfra et rasjonelt, institusjonelt og nyinsitusjonelt perspektiv : bakgrunn, forløp og teoretiske fremskrivninger av mulige utfall 

   Pettersen, Carl-Erik; Bjerke, Fred Emil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   Tema for oppgaven er hvordan organisasjonsendringen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i perioden mars 2007 til august 2008 kan forstås og aller helst forklares med utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske perspektiver: Et rasjonelt, et institusjonelt og et nyinstitusjonelt perspektiv. Oppgaven har tre problemstillinger knyttet til tre tidsmessig definerte faser i utviklings- og ...
  • Politisk ledelse i et kvinneperspektiv : en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune 

   Balandin, Inger Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-24)
   Masteroppgaven "Politisk ledelse i et kvinneperspektiv" er en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune for perioden 1999-2007. I oppgaven rettes fokuset mot hva som kan forklare den lave kvinneandelen i sentrale politiske lederposisjoner, som omfatter tre kommunevalgperioder. Jeg har valgt å fokusere på både interne og eksterne forhold. Interne forhold er formelle forhold ...