Now showing items 21-40 of 165

  • Trenger Sjtokman Norge eller Norge Sjtokman? : en diskursanalyse av petroleumsressurser i nordområdene. 

   Weisser-Svendsen, Haakon N. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Denne oppgaven er en diskursanalyse av den norske debatten rundt Sjtokmanfeltet og norske muligheter i nordområdene. Det sentrale her er å redegjøre for hvilke posisjon Sjtokman har fått i denne debatten. På bakgrunn av dette er det utledet to diskurser; Sjtokman trenger Norge og Norge trenger Sjtokman. Dette er gjort for å vise hvilke argumenter aktørene i den norske debatten bruker og om disse ...
  • Ungdomsråd - et godt tiltak for deltakelse og innflytelse i lokaldemokratiet? : en studie av kommunalt initierte ungdomsråd i to kommuner 

   Grimnes, Gunvor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-20)
   Denne oppgaven tar for seg ordningen med ungdomsråd i to utvalgte kommuner, og ser på hva slags betydning ungdomsråd har for ønsket om økt deltakelse og innflytelse for ungdom i lokaldemokratiet. Bakgrunnen for valg av tema er lav valgdeltakelse blant førstegangsvelgere og unge voksne, ungdom som en viktig brukergruppe for kommunen og flere statlige initiativ som retter seg mot økt deltakelse fra ...
  • NAV - mål, visjoner og resultater : en studie av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen sett i lys av New Public Management 

   Michelsen, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-15)
   Våren 2005 vedtok Stortinget at NAV reformen skulle gjennomføres; en reform karakterisert som den mest omfattende reformen i nyere norsk forvaltnings historie. Målene med reformen er flere i arbeid, økt effektivitet og bedre brukermedvirkning. Dette er begreper som kan knyttes opp mot New Public Management. Studien tar sikte på å forklare hvordan NPM kommer til utrykk i NAV reformen. På hvilken måte ...
  • Norge i EØS - mektig eller avmektig? : en analyse av Norges påvirkningsmuligheter og tilpasning i forhold til EU's rettsakter 

   Ellingsen, Martin Andreas Aaneland (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Med EØS-avtalens inngåelse 1. jan 1994 fulgte den største mottagelsen av fremmed rett i Norge siden kanonisk rett kom inn med kristendommen for 1000 år siden. EØS-avtalen ble til i en spesiell historisk-politisk kontekst på tidlig 90 tallet der antallet EFTA- og EU stater var to jevnbyrdige blokker. Det var på den tiden 7 EFTA-stater og 12 EU-stater, mens det i dag er bare 3 små EFTA-stater mot 27 ...
  • Consociationalism and segmented cleavages : the case of Lebanon 

   Nicolaysen, Leif Gunnar Nyseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Consociationalism and segmented cleavages. The case of Lebanon is about the political development of Lebanon. It is intended to be an exploration, as objective as possible, to the development of major cleavages of Lebanese society related to Lebanese consociationalism. The “science of experience” has been useful as a basis of this thesis, thus the thesis is based on a theoretical framework, exploring ...
  • Grønne verdier og partivalg : en komparativ analyse av seks vesteuropeiske land 

   Austerheim, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   En av valgforskningens sentrale oppgaver er å undersøke hvilke faktorer som er relevante for dannelsen av individuelle partipreferanser. I denne analysen rettes fokuset mot grønne verdier som forklaringsfaktor for partivalg. Bakgrunnen for dette er forventninger om at verdiorienteringer knyttet til nye stridsspørsmål, som natur- og miljøvern, har fått en mer sentral betydning for valg av parti. Den ...
  • A culture for democracy? : emergent civil society and culture in Southern Kurdistan 

   Dalsbø, Hans Eivind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   Denne oppgaven tar for seg demokratiseringen i området under Kurdisk selvstyre i Nord-Irak, og betrakter prosessen ut fra de teoretiske perspektivene for statsbygging og demokratisering som har blitt presentert av Francis Fukuyama. Et sentralt tema er framveksten av KRG, og etableringen av et selvstyre under et føderalt Irak i perioden 1991-2003, og den videre sameksistensen med det nye Irakiske ...
  • Bruk av miljømerking innen norsk marin sektor : hvilke utfordringer kan erfares når markedsbaserte ordninger, som Marine Stewardship Council ønsker økt innflytelse versus tradisjonell statlig ressursforvaltning? 

   Bjerkreim, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-18)
   Miljømerking er et fenomen som får økende innpass innen marin sektor. I dag er en vitne til at miljømerking også berører norsk fiskerisektor da den internasjonale miljømerkeordningen Marine Stewardship Council har sertifisert norske sei – fiskerier. Oppgaven vil se på utfordringer som kan erfares når slike private ordninger ønsker økt forvaltningsansvar versus tradisjonell statlig ressursforvaltning. ...
  • Fra fiskerioppsyn til kystvakt : en studie av en beslutningsprosess 

   Knudsen, Willy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-20)
   Tema og oppgavens hovedfokus var å forsøke å belyse de mange prosesser som fant sted før og under etableringen av Kystvakten. Oppgavens formål var og gjøre et forsøk på å belyse de mange hendelser og prosesser som fant sted under de årene det tok å etablere Kystvakten. Og oppgavens hovedstruktur er bygd over et forløp på 29 år, som igjen er delt opp i tre naturlige faser. Prosessen som fant sted ...
  • The Nuclear Non-Proliferation Treaty and regime theories 

   Søndenaa, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-21)
   Since the beginning of the atomic age, nuclear weapons proliferation has been on of the major security issues facing the international society, and a growing concern for the consequences of a potential spread of nuclear weapons in the aftermath of World War II led to the negotiation of the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) in 1968. The two main purposes of the treaty was to prevent the spread ...
  • En skole mellom mekanisme og vitalisme : om innføringen av PALS i grunnskolen. 

   Hanssen, Levi Ottar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   Oppgaven tar opp innføringen av PALS i grunnskolen. I tillegg tar den opp hvordan skolen i større grad er blitt en mekanisk skole, og at det vitalistiske er på tilbakegang. Dette kan begrunnes med økt fokus på det vitenskapelige som ofte beskrives i esoteriske teorier bare ekspertene forstår. På denne måten mister barn, foreldre og lærere makt i forhold til opplæringen i skolen.
  • "This will be a monumental struggle of good versus evil" : en diskursanalyse av president Bush sitt verdensbilde etter terrorangrepene 11. september 2001 

   Birkeland, John Olav (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Terrorhandlingene den 11. september 2001 var spektakulære og tragiske. President Bush sin tale samme kveld og de påfølgende septemberdagene inneholdt dikotomiseringen ”evil” satt opp mot ”good” og utdypninger om at Amerika lever som en ”beacon for freedom and opportunity”. Da presidenten henvendte seg til en samlet Kongress hevdet han at: ”Every nation, in every region, now has a decision to make. ...
  • Skjær i sjøen : utvikling av marin verneplan : om hvordan Norge definerer og følger opp det internasjonale arbeidet med vern av kystnatur : en studie av en beslutningsprosess 

   Ese, Ann-Christin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Det overordnede temaet for denne oppgaven er vern av kystnatur generelt og marin verneplan spesielt. Om lag 14,3 av Norges areal er vernet. Kyst- og havområdene er foreløpig dårlig representert. Kystnaturen påvirkes i dag av ulike former for tekniske inngrep, og det økende presset på kyst- og havområdene har satt sine spor. Dette er utgangspunktet for flere internasjonale avtaler som søker å regulere ...
  • Russlands maritime grenser 

   Johansen, Geir Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Etter at det gjennom utviklingen i havretten ble vanlig at stater krever 200 mils økonomiske soner i havet har det oppstått svært mange nye grenser. Den fysiske avgrensingen av statlige territoriene er svært viktig. Grenser er det som definerer den geografiske utstrekningen av stater, og bestemmer også grensene for statenes suverenitet. På grunn av strategiske og økonomiske behov er det i statenes ...
  • Kampen om media : en analyse av hvordan partiene jobber for å få gjennomslag for sin politikk i mediene 

   Antonsen, Therese Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Tema for denne oppgaven er hvordan de politiske partiene arbeider for å få gjennomslag for sin politikk i mediene. Hvilke kommunikasjonsstrategier velger partiene når de er avhengig av massemediene? Denne oppgaven handler om hvordan partiene forholder seg til den medialiserte valgkampen. Hva er partienes strategi for å få oppmerksomhet om sin politikk? Hvilke teknikker utvikler politikerne for å ...
  • New Public Management i praksis : en studie av Narvik VAR KF 

   Kvensjø, Marianne Dobak (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Oppgaven ser på hvordan New Public Management fungerer i praksis med hensyn til effektivitet og kontroll i kommunesektoren. Oppgaven er et casestudie av Narvik VAR KF og viser hvordan implementering av New Public Management kan fungere i praksis. Oppgaven ser på hvilke effektivitetsgevinser man kan finne i Narvik VAR KF og hvordan Narvik kommune holder seg orientert og sikrer seg kontroll over foretaket.
  • A study of the Norwegian-led PRT in Meymaneh, Afghanistan, and it's contribution to security. 

   Nergård, Lill-Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-02)
   Today, Norway contributes to the ongoing international operation in Afghanistan, in order to fight insurgency and to reconstruct and contribute to development for the Afghan population by building a democratic state built on the principles of human rights and the rule of law. However, the political and strategic rationale for Norway to be present in Afghanistan must also be seen in light of our ...
  • Hva kan forklare et lokalt valgutfall? : en studie av lokalvalget i Andøy 2007 

   Larsen, Erle Renate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-02)
   I lokale valg er det flere forhold kan påvirke valgutfallet. Som et resultat av diffuse politiske skillelinjer og mer like partier, venter velgerne med å bestemme seg for valg av parti til langt inn i valgkampen. Samtidig har saker som preger valgkampen blitt mye viktigere enn tidligere, og ikke minst hvordan partiene stiller seg til disse sakene. En bekymring er rikspolitikkens økende innflytelse ...
  • Menneskerettighet eller økonomisk gode? : Verdensbankens behandling av vann belyst gjennom tre prosjekter 

   Marker, Rikke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-02)
   Verdensbanken er en viktig aktør i mange lands utbygginger av vannressurser. Organisasjonen gir lån, gir råd og legger en del føringer på hvordan en slik utbygging vil fortone seg. I denne avhandlingen undersøkes Verdensbankens handlingsmåte i utbygging av vannressurser, og hvordan to tilsynelatende motstridende prinsipper er med på å påvirke hvordan utbygging og fordelingen av vann skal bli. I ...
  • NAV-reformen : iverksetting i Troms 

   Schjølberg, Birger Andre Rafael (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-02)
   Oppgaven er først og fremst en studie om iverksetting av NAV-reformen i Troms. Her har jeg tatt for meg Troms fylke og analysert hvordan implementeringsprosessen har gått. Dette i lys av Storting og Regjeringens modell for ny arbeids- og velferdsforvaltning i Norge. Et vesentlig spørsmål her blir da, hva ligger i begrepet iverksetting? I følge Offerdal (1992) defineres iverksetting som en fase der ...