Now showing items 1-20 of 136

  • Aktiv læring. En påvirker for motivasjon og begrepsforståelse i samfunnsfag 

   Apeland, Mariell Bertelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Temaet for denne masteroppgaven er aktiv læring i samfunnsfaget. Ludvigsen m.fl skriver i NOU 2015:8 Framtidens skole at opplæringen skal ”bidra til å utvikle elevenes kunnskap og kompetanse slik at de kan bli aktive deltakere i et stadig mer kunnskapsintensivt samfunn” (NOU 2015). Studiens hensikt er å bidra til kunnskap om hvorvidt aktiv læring i samfunnsfag kan bidra til å gjøre elevene klar til ...
  • Al-Qaida i Midtøsten og Nord-Afrika 

   Abou-Qassem, Ala (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-08)
   I denne oppgaven har jeg tatt for meg følgende problemstilling: ”Hva er al-Qaidas strategi i Midtøsten og Nord-Afrika etter 11. september 2001?” Gjennom å belyse problemstillingen ut fra al-Qaidas ståsted, har vi fått et innblikk i organisasjonens strategiske perspektiv. Først og fremst startet jeg med å belyse den ideologiske retningen al-Qaida tilhører, og her kom jeg fram til at al-Qaidas ideologi ...
  • All makt hos journalisten? En casestudie i hva som påvirker journalisten i valg av nyheter. 

   Engen, Astrid Lund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-14)
   I denne oppgaven søker jeg å finne svar på problemstillingen "hva påvirker journalisten i valg av nyheter? Er det nyhetsformat, nyhetskriterier eller subjektive preferanser?" For å finne ut av dette, har jeg tatt utgangspunkt i en tese om at journalisten bestemmer mye når det gjelder hvilke nyheter som produseres. Det teoretiske grunnlaget for oppgaven bygger på David Manning Whites gatekeeperstudie ...
  • «Alle» vil slå sammen kommunene, men hva ønsker kommunepolitikerne skal skje i Vest-Finnmark? En holdningsundersøkelse blant kommunepolitikere og ordførere i Vest-Finnmark om en ny kommunestruktur og hvilke alternativer som finnes 

   Vaseli, Johan Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Det er nå over 50 år siden den siste store kommunereformen ble gjennomført i Norge. Dette ønsker regjeringen Solberg å gjøre noe med, og har kommet med et forslag til en ny kommunereform. Dermed er kommunestrukturen nok en gang i fokus, og regjeringen har pålagt samtlige kommuner om å inngå i nabo-samtaler med kommunene rundt, for å diskutere mulighetene for en sammenslåing. Man frister med gulrøtter ...
  • The Arctic Shortcut: A study of Russian political commitment to a revitalisation of the Northern Sea Route 

   Pedersen, Kjartan Tveitnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-31)
   This master’s thesis analyses Russian political commitment to a revitalisation of the Northern Sea Route. In order to address the research questions asked the thesis delve into Russian political commitment to international cooperation in the High North and the current natural, economic and political condition of the sea route itself. Two theoretical pendulum perspectives are used to illustrate ...
  • Av "Kærlighed til Constitutionen" : noen begreper og definisjoner i deler av den kommunale endringsprosess 

   Ryeng, Runa Rønning (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1993-02)
  • Avholdsbevegelsen mot den korporative plattform. En analyse af IOGT og DNTs valg av politiske påvirkningsstrategier i utformingen av norsk alkoholpolitikk etter 1945 

   Hansen, Jon Aleksander (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Oppgaven er en analyse av IOGT og Det Norske Totalavholdsselskaps(DNT) valg av politiske påvirkningstrategier i utformingen av norsk alkoholpolitikk etter 1945. I hovedsak hadde disse organisasjonene tre valg for i sine forsøk på å påvirke regjeringens alkoholpolitikk fra 1945 og fram til i dag. Valgene stod mellom: den numeriske demokratiske kanal, korporativisme og lobbyisme.I tillegg kan også ...
  • Å bryte et monopol. Norges Kystfiskarlags gjennomslag i fiskeriforvaltningen. 

   Vedal, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-25)
   Denne hovedoppgaven beskriver Norges Kystfiskarlags kamp for å få gjennomslag i fiskeriforvaltningen. I oppstarten, på slutten av 1980-tallet, hadde de svært begrenset innflytelse, mens de i dag framstår som en anerkjent organisasjon med de samme formelle rettigheter som de øvrige organisasjonene i fiskerinæringen. Sentralt i denne prosessen er Faglagssaken og at de har oppnådd representasjon på ...
  • Barentsregionen - en næringsregion? En studie av regionale politiske strukturer i forhold til et integrert og funksjonelt næringssamarbeid 

   Abelsen, Lillian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-06-21)
   Samspillet mellom regionale politiske strukturer, næringsutvikling, finansielle virkemidler og nordvest russiske betingelser og utviklingstrekk er det sentrale i oppgaven. Avgrensingen er en politisk initiert Barentsregion. Politiske strukturer er knyttet til et geografisk avgrenset rom, der politiske strukturer uttrykker visjoner og mål nettopp for dette spesifikke ”barentsrommet.” En slik avgrensing ...
  • Barentssamarbeidet før og etter Ukrainakrisen. En øy av normalitet? 

   Blakar, Kristin Bækken (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-15)
   Studien har som siktemål å avklare hvilken betydning Russlands anneksjon av Krimhalvøya i 2014 har hatt for det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland i Barentssamarbeidet. For å avklare dette tar undersøkelsen utgangspunkt i perioden 2010 – 2016, og analyserer store hendelser i de to landene i den aktuelle tidsperioden. Ved å undersøke Barentssamarbeidet over en periode, er formålet å få ...
  • Blest i havlandet : en studie av samstyring i tre småkommuners samfunnsutviklingsarbeid 

   Lockert, Åshild Skjegstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Denne masteroppgaven tar for seg kommunene Gratangen, Skånland og Lavangens innsats mot befolkningsstagnasjon. Gjennom samfunnsutviklingsprosjektet ‘Blest i havlandet’ skulle de skape engasjement og fornyet vekst, samt stabilisere innbyggertallet i kommunene. Kommunens rolle i det større distriktspolitiske bildet fører imidlertid med seg en rekke implikasjoner for kommunal styring. Samarbeid og ...
  • Bruk av miljømerking innen norsk marin sektor : hvilke utfordringer kan erfares når markedsbaserte ordninger, som Marine Stewardship Council ønsker økt innflytelse versus tradisjonell statlig ressursforvaltning? 

   Bjerkreim, Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-18)
   Miljømerking er et fenomen som får økende innpass innen marin sektor. I dag er en vitne til at miljømerking også berører norsk fiskerisektor da den internasjonale miljømerkeordningen Marine Stewardship Council har sertifisert norske sei – fiskerier. Oppgaven vil se på utfordringer som kan erfares når slike private ordninger ønsker økt forvaltningsansvar versus tradisjonell statlig ressursforvaltning. ...
  • Canada's Arctic policy. Striking a balance between national interests and circumpolar cooperation 

   Steinveg, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-07)
   The Arctic is undergoing rapid changes, both environmentally and politically, and the Arctic states as well as non-Arctic actors are working to establish a presence, secure national interests and natural resources in the High North. Canada is an interesting player in this unpredictable region, with the potential to become an Arctic great power. Canada is the world’s second largest country, over 40% ...
  • Consociationalism and segmented cleavages : the case of Lebanon 

   Nicolaysen, Leif Gunnar Nyseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Consociationalism and segmented cleavages. The case of Lebanon is about the political development of Lebanon. It is intended to be an exploration, as objective as possible, to the development of major cleavages of Lebanese society related to Lebanese consociationalism. The “science of experience” has been useful as a basis of this thesis, thus the thesis is based on a theoretical framework, exploring ...
  • A culture for democracy? : emergent civil society and culture in Southern Kurdistan 

   Dalsbø, Hans Eivind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-01)
   Denne oppgaven tar for seg demokratiseringen i området under Kurdisk selvstyre i Nord-Irak, og betrakter prosessen ut fra de teoretiske perspektivene for statsbygging og demokratisering som har blitt presentert av Francis Fukuyama. Et sentralt tema er framveksten av KRG, og etableringen av et selvstyre under et føderalt Irak i perioden 1991-2003, og den videre sameksistensen med det nye Irakiske ...
  • Cybertruslene mot Norge. En analyse av trusselbildet og drivkreftene bak cyber-sikkerhetspolitikken 

   Seel-Bahr, Nora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Cyberdomenet er grenseløst og bidrar til at hele verden deler kontaktflate, avstandene er korte og teknologien er allment tilgjengelig i store deler av verden. Cyberangrep oppfattes i dag som en av de fremste truslene mot norsk sikkerhet, og feltet muliggjør nye former for angrep med lavere kostnad og enklere midler. Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og et storskala angrep mot kritisk ...
  • Democratization in southern Kurdistan. An analytical study of the prospects for democracy 

   Mirza, Imad M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-20)
   For the Kurds in Iraq regime change in 2003 created a unique opportunity since 1919 to promote their political rights. The aftermath of the Gulf War in 1991 witnessed the installation of the Safe Haven in the Kurdish areas in northern Iraq under the international protection. Under this circumstance the Kurds conducted the first democratic elections in Iraq in 1992. Several political parties competed ...
  • Den gylne time. En analyse av anskaffelsesprosessen bak de nye redningshelikoptrene 

   Salomonsen, Olav Strømø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   Redningshelikoptre har vært en viktig del av den norske redningstjenesten siden 1973. Deres unike evne til å forflytte seg raskt og effektivt har reddet mange mennesker innenfor det norske redningsansvarsområdet siden den gang. Man så i 1997 at det var på tide å ta på alvor helikoptrenes økende alder og starte prosessen med å anskaffe nye helikopter. Dette har resultert i flere utvalg og rapporter. Dette ...
  • Den som tier samtykker? : samiske erfaringer fra Snøhvit 

   Henriksen, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Petroleumsutbygginger i urfolksområder løses på ulike måter i forskjellige land, og denne oppgaven søker å belyse hvorfor det ikke forekom noen samisk mobilisering i forhold til Snøhvit-utbyggingen. Snøhvitanlegget i Hammerfest er Nord-Norges største industrisatsning noen sinne, og anleggets plassering i samisk område byr på nye utfordringer. Lignende utbygginger i urfolksområder i Canada og Russland ...