Now showing items 21-40 of 165

  • Endring i fylkeskommunal forvaltning : suksess og fiasko i omorganisering av videregående skoler. 

   Ellingsen, Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-02)
   Masteravhandlingen omhandler implementering av forvaltningspolitikk i videregående skoler. Studien tar sikte på å avdekke hvordan implementering av en omorganisering foregikk, og hva som ble resultatet. Målet med studien er å identifisere forhold som kan ha betydning for implementering av forvaltningsendringer. Formålet er å avdekke premisser for vellykket implementering i offentlig forvaltning. Med ...
  • Når barnevernet skal rettferdiggjøres - en studie av utviklingen av en kommunikasjonsstrategi 

   Mofoss, Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-11)
   Omdømmehåndering i offentlig forvaltning
  • Fjernledelse eller nærledelse: gjør det noe forskjell? : en studie av fenomenet fjernledelse i Statens vegvesen 

   Hoel, Hanna Udnæs (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-27)
   I det meste av dagens ledelseslitteratur tas det nærmest for gitt at ledere og de som ledes er samlokalisert. Denne formen for lederskap kan omtales som ”management by walking around” eller nærledelse. Men det er et empirisk faktum at ledere og ansatte i dag i stadig større grad har fysisk avstand mellom seg, noe som gjør at det er nødvendig å måtte lede folk på avstand, fjernledelse. Videre har vi ...
  • Core competence og outsourcing : en litteraturstudie av konseptets spredningsevne og effekter 

   Willersrud, Andreas Engen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Avhandlingen er en litteraturstudie av et av de mest populære managementkonseptene på 1990- og 2000-tallet; Core Competence. Formålet er todelt. For det første analyserer jeg hvilke oppfatninger som finnes i litteraturen om konseptets opphav, utprøvdhet og status som organisasjonsoppskrift. For det andre undersøker jeg hvilke effekter outsourcing - som grep for å rendyrke kjernekompetansestrategier ...
  • Omdømme - betydning for andre enn toppledelsen? : en studie av forholdet mellom omdømmeforsvar og jobbtilhørighet og -tilfredshet i NAV 

   Eliassen, Magnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Virksomheters evne til å skape, opprettholde og beskytte et godt omdømme er i dag et viktig element i rasjonell virksomhetsstyring. Et økende fokus på omdømme, samtidig som media har fått en sterkere samfunnsrolle, gjør at alle typer virksomheter, både offentlige og private, i større og mer synlig grad enn tidligere, blir utsatt for angrep mot sitt omdømme. I denne avhandlingen har jeg valgt å studere ...
  • Prosjektarbeid - har det noe å si? : implementeringen av interne prosjektgruppers konsepter i basisorganisasjonen 

   Andersen, Kjerstin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Denne masteravhandlingen har forsøkt å belyse en kritisk fase i prosjektsammenheng; fasen da målet med prosjektet skal implementeres og realiseres i basisorganisasjonen. Denne fasen kan være utfordrende samtidig som den kan forløpe uten nevneverdige implikasjoner. Spørsmålet om hvordan prosjektets leveranse kommer til uttrykk i organisasjonen, utfall ved implementeringen av prosjektet, og hvilke ...
  • Kreativitet i forsikringsbransjen : hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? 

   Bjørnstad, Mari Fjørtoft (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   Kreativitet er viktig for organisasjoners evne til å tilpasse seg dagens marked. Forskning på kreativitet så langt har rettet seg mot industri og FoU-bedrifter (Forsknings og Utviklings-bedrifter). I denne oppgaven samler jeg inn data fra forsikringsbransjen, nærmere bestemt SpareBank 1 Skadeforsikring, for å finne svar på problemstillingen min om hva som påvirker de ansattes kreativitet. På ...
  • Hvordan gikk det når elektronisk pasientjournal ble forsøkt innført ved Nordlandssykehuset Vesterålen 

   Villadsen, Gro-Marith (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-01)
   Hovedfokuset for oppgaven retter seg mot tre områder som er av betydning for om en ide eller oppskrift kommer til anvendelse i en organisasjon. For det første ser vi på mulige årsaker til innføring av elektronisk pasientjournal. For det andre forsøker vi å belyse selve endringsprosessen. Her ser vi på hvordan prosessen forsøkes styrt, og hvordan de ansatte forholder seg til de endringene som forsøkes ...
  • Kan Jim Collins’ teori ”Good to Great” også forklare vekst i små og mellomstore virksomheter? : en litteraturreview. 

   Kajander, Lotte Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-09)
   I denne avhandlingen har jeg i lys av Jim Collins’ svinghjulkonsept sett på et utvalg publikasjoner som omhandlet vekst i små og mellomstore virksomheter. Ved å gå gjennom svinghjulets oppbygning av konsepter, har disse også blitt satt i et organisasjonsteoretisk rammeverk for støtte i analysen. Analysen ble utført på bakgrunn av informasjon gjennom avhandlingens valgte kartleggingsmetode. Innholdskartene ...
  • Der nokon skulle tru at alle ville bu : en studie av Drammen og Bodøs nettbaserte selvskildringer 

   Hvalryg, Marte Monsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-16)
   I denne oppgaven har jeg sett nærmere på Drammen og Bodø sine omdømmeprosjekt. Jeg har beskrevet hva som kjennetegner de to byenes selvskildringer, for å se hvorvidt de framstår som like eller unike, og foklart variasjonene i presentasjonene. Jeg har valgt å karakterisere de to omdømmeprosjektene som en reformidé, da det er stadig flere steder som på ulike vis benytter seg av omdømmebygging som et ...
  • Coaching i organisasjoner : effektivt verktøy eller organisasjonsmote? 

   Larsen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011)
   I debatten om coaching verserer det mange ulike synspunkter på hva coaching er og hva det skal være godt for. Coach-tittelen er ikke beskyttet, og ingen av sertifiseringene som i dag finnes er offentlig godkjente. Coaching er et av de store hurtigvoksende konsept. Stadig flere hevder at coaching er dokumentert virkningsfullt. Denne avhandlingen er et litteraturstudie hvor jeg ser på coaching i ...
  • Hva er god krisehåndtering? : empirisk illustrasjon av krisehåndtering som planlegging og tilpasning 

   Amundsen, Kristoffer Lykke (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Temaet for denne avhandlingen er spennende fordi planleggingen av en beredskapsplan kan i mange tilfeller være begrenset fordi man aldri kan forutse et spesifikt scenario. Dette er fordi en hver krise har unike eganskaper. På den andre siden er tilpasning vanskelig uten noen form for opprinnelig ramme. Dersom leser ser for seg ekstrem tilpasningssituasjon uten noen form for forberedelse, og møter ...
  • Ukritisk moteløve eller sovende bjørn i hi? : en studie om oversettelse av omdømmeoppskriften Verdibasert posisjonering 

   Storvoll, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Moderne organisasjoner må forholde seg til stadig nye bølger av populære oppskrifter eller ideer for “riktige” måter å organisere og lede på. Oppskrifter spres gjennom utviklingsarenaer og gjennom dekontekstualisering fra organisasjoner. Et stort og viktig fokus som “herjer landet” er oppskrifter på omdømmehåndtering. Som mange oppskrifter har også disse vært lenge i private virksomheter forkledd i ...
  • Omdømmeforsvar og krisekommunikasjon i Norges Statsbaner (NSB). En casestudie av hvordan NSB beskyttet sin identitet og forsvarte sitt omdømme under det som omtales som "togkaoset" vinteren 2009-2010 

   Kovacs, Barbara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Både det økende fokus på omdømme og medias sterke innflytelse over publikummets mening har ført til at de fleste virksomheter, både offentlige og private, i større grad enn tidligere må forsvare sin identitet og sitt omdømme mot angrep. I denne avhandlingen gjennom en empirisk studie av Norges Statsbaner (NSB) har jeg forsøkt å belyse hva som skjer når en organisasjons identitet blir truet og hvilke ...
  • NAV og omdømmehåndtering : en studie av forsvarsstrategier 

   Sellin, Guro (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06)
   Den senere tiden har det vært et stadig økende fokus på omdømme, også når det gjelder offentlige organisasjoner. Temaet for denne avhandlingen er omdømmeforsvar, og NAV benyttes som case fordi organisasjonen er en stor offentlig organisasjon som i en perode har scoret lavt på omdømmemålinger. Media er en ivrig kritiker av NAV og dette belyses gjennom hyppige angrep av organisasjonen, blant annet i ...
  • Hvordan påvirker deltakelse og informasjonstilfredshet forpliktelse til endring? 

   Bachmann, Ulrikke Årikstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Dagens organisasjoner preges av et hyppig krav til endring, men hvordan kan organisasjoner legge til rette for at deres ansatte forplikter seg til endringen? En stadig større mengde litteratur på dette området fremstiller ansattes deltakelse i endringsprosessen som den ultimate løsning på utfordringen om å skape oppslutning. Organisasjoner er komplekse sosiale systemer; er det virkelig så enkelt? ...
  • Lik eller unik? : en studie av identitetsuttrykkene til Universitetene i Tromsø og Stavanger 

   Pedersen, Lars Ebeltoft (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Identitet og omdømme har blitt populære tema både for offentlig og private organisasjoner. Med bakgrunn i den strategiske tilnærmingen sine argumenter om å skille seg ut for å få et god omdømme prøver denne oppgaven å analysere identitetsuttrykkene til Universitetet i Tromsø og Universitetet i Stavanger. Dette for å finne ut om de uttrykker seg likt eller unikt.
  • Identitet i offisielle selvskildringer : kommunisert, men ikke praktisert? En casestudie om oversettelse av Skatteetatens verdier 

   Krag, Stine Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Organisasjonsidentitet er et tema som har fått stor oppmerksomhet de senere år, både innen forskning, praksisfelt og dagligtale. Organisasjonsidentitet handler om hvem vi er som organisasjon og hvordan vi ønsker å bli oppfattet i omgivelsene generelt og overfor bestemte interessenter spesielt. I Norge blir det trolig brukt flere millioner hvert år på å utvikle og formidle organisasjonsidentitet. ...
  • Historiefortelling blant tradisjonsbedrifter : Mack Ølbryggeris og Aron Mats fortellinger om seg selv 

   Bækø, Inger Kaisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   Omdømme og omdømmehåndtering er begreper som er med i tiden, og det forventes nærmest fra alle hold at alle virksomheter skal være opptatte av dette. Denne avhandlingen ser spesielt på en type virksomheter, nemlig såkalte tradisjonsbedrifter, og deres måter å planmessig presentere seg selv på ‒ dvs. fremme sitt omdømme – særskilt med tanke på hvordan de forteller sine historier om seg selv. Mer ...
  • Corruption across cultures: how Norwegian organisations can operate in China and Russia 

   Øverland, Lars Kristian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-15)
   This thesis focuses on how Norwegian organisation can handle corruption across cultures, between Norway on the one hand, and China and Russia on the other. In order to handle corruption one first has to map out the cultural environment one will be managing in. The majority of thesis is therefore tied to topic question 1: What is the type, localisation and institutionalisation of corruption in China ...