Now showing items 21-40 of 130

  • Nevropsykologisk undersøkelse av pasienter med rusavhengighet i døgnbehandling 

   Gulbrandsen, Mariken Knudsen; Mikkelborg, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   Studien evaluerer et tilbud om en begrenset nevropsykologisk undersøkelse hos pasienter innlagt ved en døgninstitusjon for rusbehandling. Man ønsket å undersøke om denne pasientgruppen har vansker i kognitiv fungering, og innenfor hvilke kognitive domener pasientene har kliniske utfall. Videre ønsket man å vurdere hvor ofte en slik undersøkelse ender opp med vurderinger om utfall av klinisk betydning ...
  • Aggression replacement training : deltakernes vurdering av motivasjonelle faktorer 

   Eliassen, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Denne studien undersøkte effekt av Aggression Replacement Training (ART) på om lag 70 barn og unge i Norge, samt viktigheten av motivasjonelle faktorer underveis i intervensjonen. Studien fokuserte på to mål: Effektdata basert på Sosial Skills Rating System (SSRS), der lærere og foreldre vurderte problematferd og sosial kompetanse før og etter ART-intervensjonen, og motivasjonsdata basert på et ...
  • Utforskning av en ny metode for presentasjon av subliminale stimuli og dens effekt på holdninger 

   Nordahl, Dag; Lindgård, Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Det bestrides ikke at informasjon kan oppfattes subliminalt og forskning på dette området har vært av interesse siden 1884. Litteraturen viser i nyere tid bruk av subliminale stimuli i betinging. Stor uklarhet er likevel knyttet til metoden subliminal betinging, hvor modererende faktorer ikke er ferdig utforsket. Den aktuelle studien undersøker en ny metode for subliminal betinging. Tidligere metoder ...
  • Nevropsykologisk funksjon og brukeropplevelse av nevropsykologisk utredning hos pasienter på rusinstitusjonen Færingen (UNN) 

   Haagensen, Leif Ole; Sørli, Gry Lassesen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-02)
   Denne studien evaluerer nevropsykologisk utredning av henviste pasienter i alderen 19-36 år (M = 26.23, SD = 3.69, N = 26) med hovedsakelig avhengighet til stimulanter (amfetamin, metamfetamin, kokain) fra rusinstitusjonen Færingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Man har også gjort en brukerundersøkelse av pasientenes opplevelse av utredningen i etterkant. I resultater fra nevropsykologisk ...
  • Vold mot kvinner i nære relasjoner : hva bidrar til og hva motvirker at voldutsatte forlater voldsutøveren? 

   Nilsen, Ann Sylvi (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2012-05-02)
   Formålet med oppgaven er ved hjelp av eksisterende forskningslitteratur å belyse ulike mekanismer som ligger under i beslutning om å bli eller forlate en voldelig partner. I denne prosessen er det flere faktorer som synes å være avgjørende for om kvinnen velger å bli i forholdet eller bryte med den voldelige partneren. De voldsutsatte kvinnene ser ut til å gå gjennom en prosess som resulterer enten ...
  • Studenter på høyere utdanning med studierelaterte vansker : har de kognitive vansker, og kan en nevropsykologisk utredning være nyttig for dem? 

   Berg, Camilla; Vetlesen, Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-02)
   Denne studien er et klinisk samarbeidsprosjekt mellom Psykologisk klinikk IPS ved UiT, og Studentrådgivninga i Tromsø. Utvalget besto av 23 studenter henvist fra Studentrådgivinga til nevropsykologisk undersøkelse grunnet studierelaterte vansker. To problemstillinger ble belyst. Kognitiv fungering ble kartlagt med et omfattende nevropsykologisk testbatteri. I etterkant av undersøkelsen ble det utført ...
  • En smart metode? : en kvalitativ studie om erfaringer med SMART-manualen 

   Fossbakken, Torhild; Bårdsen, Julie Leiknes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-02)
   Formålet med studien var gjennom et fokusgruppeintervju å undersøke klinikeres erfaringer med implementering og bruk av manualer i klinisk praksis. Tre klinikere ble valgt ut på bakgrunn av inngående kjennskap til og erfaring med behandlingsmanualen SMART. SMART er et manualbasert gruppeprogram for forebygging og behandling av emosjonelle problemer hos ungdom i alderen 14-18 år. Prinsipperklæringen ...
  • Perceived safety among off-piste & backcountry skiers 

   Berget, Håkon (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-02)
   Survival in avalanche terrain is about being in the right place at the right time, i.e. taking the right decisions regarding avalanche danger. Psychological research has shown that emotions like fear and safety (absence of fear) influence our decisions. Perceived safety might therefore be an important part of the human factor in avalanche accidents. Few studies have examined perceived safety from a ...
  • Personlighet og jobbtilfredshet : en kunnskapsoppsummering av teori og empiri 

   Voldnes, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-07-30)
   Tidligere forskning har vist at det er en forbindelse mellom personlighet og jobbtilfredshet, til tross for at dette forskningsområdet har vært preget av stridigheter. Formålet med denne oppgaven var å foreta en kunnskapsoppsummering av teori som kan belyse, og forskning som undersøker sammenhengen mellom personlighet og jobbtilfredshet. En annen problemstilling i denne oppgaven er å presentere ...
  • Predikerer implisitte og eksplisitte holdninger atferdsintensjon mot kvinnelig befal i Forsvaret? 

   Kjøllesdal, Torgeir (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-01)
   Tidligere studier indikerer at det foreligger negative holdninger mot kvinnelige ledere. I dette studiet ble mannlige soldaters (N= 24) holdninger mot kvinnelig befal i Forsvaret målt for å teste dette. Implisitte holdninger ble målt av IAT og CF- IAT, eksplisitte holdninger ble målt av GAM og atferdssenario ble brukt for å måle atferdsintensjon. Hypotesene var at negative holdninger til kvinnelige ...
  • Familiestruktur og atferdsforstyrrelser blant barn henvist til spesialisthelsetjenesten: Er det forskjeller mellom ene– og toforelderfamilier? 

   Ilstad, Linn Kathrin Karlsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-04-28)
   Det er en vekst i antall barn som bor sammen med en av sine foreldre. Flere studier viser at barn som vokser opp i eneforelderfamilier har større sannsynlighet for å vise atferdsforstyrrelser. Det er viktig med økt kunnskap om hvordan denne risikofaktoren henger sammen med atferdsproblemer for å kunne sette inn forebyggende tiltak og bedre behandlingseffekten av tiltak for denne gruppen. Alle barna ...
  • Kjønnsforskjeller i mental rotasjon: Effekt av generell intelligens i utnyttelse av strategier 

   Seljelid Bordewick Kirsebom, Bjørn-Eivind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-04-29)
   Flere studier har avdekket kjønnsforskjeller i mental rotasjon. Med utgangspunkt i studier som indikerer at kvinner benytter mindre effektive løsningsstrategier enn menn, tok denne oppgaven for seg en hypotese om at ulik effektivitet i informasjonsbehandling, målt av g-faktoren i intelligens, kan påvirke nytteeffekten av kjønnsrelaterte løsningsstrategier. Tester inkludert var mental rotasjonstest ...
  • Can drug-related information reverse the effects of a local anesthetic cream? An investigation into the nocebo hyperalgesic response 

   Zwarg, Maria Lorentze; Hage Eilertsen, Hans-Ingvald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-04-30)
   Objective: Verbal information accompanying administration of a drug has been shown to modulate treatment outcome, in both positive and negative directions. If drug effects alter as a function of verbal suggestions, negative information may potentially abolish or even reverse treatment effects. To test whether nocebo information can reverse the effect of a drug, we investigated how such information ...
  • Transkranial likestrømstimulering (tDCS) som behandling for smerter hos fibromyalgipasienter: en placebokontrollert randomisert dobbeltblind studie. 

   Tjeldnes, Maria Svartsund; Ekeland, Andrea (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
   Fibromyalgi er et kronisk smertesyndrom kjennetegnet av vedvarende smerter og er sett på som en stor helsemessig utfordring. Verken behandlingsmetoder eller patofysiologi er fullstendig kartlagt, men nyere forskning indikerer at sentralnervøse dysfunksjoner kan være en av årsakene til lidelsen. Transkraniell likestrømstimulering (tDCS) er en ikke-invasiv hjernestimuleringsteknikk som har vist seg ...
  • Behandleres holdninger til evidensbasert praksis: en studie av EBPAS-50 i et BUP-utvalg 

   Aalo, Nora Mortensen; Johansen, Ingrid Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
   Bakgrunn: Ansattes holdninger til evidensbasert praksis er av betydning ved implementering av evidensbaserte metoder. Evidence-Based Practice Attitude Scale-50 (EBPAS-50) måler ansattes holdninger til evidensbasert praksis og inneholder 12 subskalaer fundert på teoretisk innholdsanalyse. Instrumentet er nylig oversatt til norsk. Verken den engelske eller den norske versjonen har gjennomgått statistisk ...
  • Prokrastinering: en studie av sammenhengen mellom utsettelsesatferd og velvære blant studenter 

   Botnmark, Daniel Bergheim; Kvalnes, Svein Sigurd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
   Prokrastinering – det at man frivillig utsetter en planlagt handling slik at en blir dårligere stilt på grunn av utsettelsen – er et problem med selvregulering og er særlig utbredt blant studenter. Det foreligger lite forskning på fenomenet i Norge. Samtidig rapporterer mange studenter om vansker i sin studiehverdag, og det er sannsynlig at noe av forklaringen kan tilskrives prokrastinering. Hensikten ...
  • Det umulige prosjektet: hva er perfeksjonisme, hvordan kan det forklares og behandles? 

   Sevaldsen, Mette; Høier, Sabine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
   Perfeksjonisme som psykologisk fenomen er kjent i faglitteratur fra begynnelsen av 1900- tallet. Det er forskjeller i hvordan perfeksjonisme defineres. Fellestrekk for definisjonene er at perfeksjonisme ses på som streben etter feilfrihet samt å sette ekstremt høye standarder for ytelse. Denne oppgaven forsøker å besvare tre problemstillinger: hva er perfeksjonisme, hvordan kommer det til uttrykk i ...
  • Effekten av kognitiv og dynamisk depresjonsbehandling; Meta-analyser med fokus på temporale aspekter. 

   Johnsen, Tom Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-03-27)
   Denne artikkelen presenterer meta-analyser med fokus på den tidsmessige utviklingen av kognitiv atferds (KAT) og dynamisk terapi mot depresjon. Ved å bruke BDI som utfallsmål og årstall for studie som prediktor, ble meta-regresjonsanalyser utført på grunnlag av effektstørrelser (hedges g) pre/post intervensjon for 98 studier (totalt 2831 pasienter) utført mellom 1977 og 2012. Det ble også utført ...
  • Når massemedia slår DSM-V: Lekfolks beslutninger omkring kliniske lidelser 

   Fredriksen, Trine; Gurandsrud, Elise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-04-25)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke hvordan lekfolk tar beslutninger omkring hva som oppfattes som sykt og friskt. Undersøkelsen er basert på forskning av Vandereycken (2011), som undersøkte hvordan fagfolk gjorde vurderinger vedrørende fire foreslåtte lidelser i DSM-V innen spiseforstyrrelsesfeltet; ortoreksi, emetofobi, muskeldysmorfi og nattspisesyndrom. I denne undersøkelsen ønsker vi å ...
  • Funksjonell og dysfunksjonell grubling : Teoretiske perspektiver 

   Eide, Rudi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-04-30)
   Grubling, eller vedvarende selvfokusert tenkning, er et sentralt karaktertrekk ved depresjon og andre emosjonelle forstyrrelser. Kliniske teorier beskriver grubling som et dysfunksjonelt fenomen med negative konsekvenser for psykisk helse. Samtidig foreligger det forskning som indikerer at enkelte former for grubling kan være fordelaktig ved å bidra til problemløsning og emosjonell bearbeiding. ...