Now showing items 1-20 of 185

  • The ability of the strengths and difficulties questionnaire to detect mental health disorders in a child and adolescent outpatient clinic in Northern-Norway 

   Sæther, Guri; Moe, Therese Fjeldmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-03)
   The aim of the study was to examine the ability of the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) to detect mental health disorders among patients referred to a child and adolescent outpatient clinic. The sample consisted of 100 participants between 5 and 17 years referred to an outpatient clinic in Northern-Norway. The SDQ-generated diagnostic predictions were compared to a gold standard to ...
  • Age matters. A study on motivation, flow and self-esteem in competing athletes. 

   Fossmo, Toril (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11)
   The present study tested whether there were any differences between athletes varying in age, or practising different sports at different levels, on the variables motivation, flow, self-esteem and personality. Of the 145 athletes that participated in the study, there were 85 males and 59 females (one missing) ranging from 18 to 40 years of age (M = 21.34, SD = 3.89). The athletes were grouped as ...
  • Age-related differences in dichotic listening in dual-tasks situations 

   Krogstad, Marcus; Knive, Tom Jørund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-05)
   Auditiv oppmerksomhet målt ved Dikotisk -Lytting (DL), ble brukt for å undersøke høyrehendte friske eldre og yngre. Normal hjernealdring og det å gjøre flere oppmerksomhetskrevende oppgaver påvirker REA i ikke tvungen tilstand (NF) for eldre. Dette ble testet ved ren DL samt ved dual task metodikk med parallell utføring av DL med motorisk oppgave, gange eller fingertapping. Eldre viste en svak ...
  • Aggression replacement training : deltakernes vurdering av motivasjonelle faktorer 

   Eliassen, Siri (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-01)
   Denne studien undersøkte effekt av Aggression Replacement Training (ART) på om lag 70 barn og unge i Norge, samt viktigheten av motivasjonelle faktorer underveis i intervensjonen. Studien fokuserte på to mål: Effektdata basert på Sosial Skills Rating System (SSRS), der lærere og foreldre vurderte problematferd og sosial kompetanse før og etter ART-intervensjonen, og motivasjonsdata basert på et ...
  • Assessment of bacteria gene expression changes in host oral microbiome during stress.A pilot study 

   Kaurin, Sunniva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-11-01)
   The key objective of this study was to assess changes in the oral microbiome in relation to acute stress. Saliva samples were collected to analyze stress hormones and bacterial transcriptomic profiles. The participants underwent a socially evaluative cold pressor task (SECPT), reliably activating the HPA axis and eliciting pain and physiological responses in the participants, respectively (Skoluda ...
  • Assosiasjon mellom lungefunksjon og kognitive evner hos friske ungdommer 

   Wahlmann, Trond Asbjørn Eriksen; Henriksen, Eva (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-02)
   Sammendrag En rekke studier har rapportert en assossiasjon mellom pustemekanismer og kognitiv funksjon hos voksne og eldre. Hvorvidt denne sammenhengen også gjelder for yngre individ er ennå ikke fullt utforsket. Vi ville med denne studien undersøke dette nærmere, ved å sammenligne en tenåringsgruppe med en ung voksen gruppe. Vi har brukt ulike lungemål for å se om de var relatert til kognitive ...
  • Assosiasjoner mellom individuelle- og livsstilsfaktorer og kognitiv funksjon hos friske eldre 

   Berger, Siri; Johansen, Margrethe Hagen (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2021-12-14)
   Hensikten med denne studien var å undersøke om det er en assosiasjon mellom ulike individuelle- og livsstilsfaktorer og kognitiv funksjon hos friske eldre. Antallet eldre i verden og i Norge har økt drastisk de siste årene, og det predikeres at dette vil fortsette å øke. Aldring er assosiert med en rekke kognitive endringer og svekkelser, samt økt risiko for sykdommen demens. Det finnes ingen ...
  • Å ha diabetes, bare i en annen kropp. Foreldres erfaringer med å ha barn med diabetes type 1 – en kvalitativ studie 

   Furnes, Martine Arnesen; Tøndel, Kathrine Gladsø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-12-15)
   Å ha et barn med diabetes krever at foreldrene går inn i rollen som behandler. Behandlerrollen kan være så omfattende at for foreldrene kan det bli som å selv ha diabetes, bare i en annen kropp. Forskning på foreldreperspektivet i forbindelse med diabetes hos barn er begrenset. Dersom vi skal hjelpe foreldregruppen bør vi belyse hvilke erfaringer foreldre til barn med diabetes har. Gjennom ...
  • Barn i asylmottak : en kvalitativ studie 

   Sivertsen, Hilde Buvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Det er forsket lite på barn i asylmottak og deres psykiske helse. Derimot er det gjort en del studier på flyktningbarn og barn som har vokst opp under andre belastende vilkår. Mange av de faktorene som er avgjørende for at barn klarer seg, er forhold utenfor barnet. Denne studien ønsket å finne ut hvilke spesielle faktorer i hverdagen på asylmottak, som kunne ha betydning for barns psykisk helse. ...
  • Barnefordelingssaker ved domstolene : en evaluering av de nye saksbehandlingsreglene av 01.04.2004 

   Holme, Hilde; Isachsen, Linn B. Brattli; Jarnæs, Nina C. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-01)
   De nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker trådte i kraft 01.04.04. I den forbindelse var hovedformålet å styrke barns rettssikkerhet, blant annet ved at barnets beste skal være avgjørende både for saksbehandlingsprosessen og resultatet i den enkelte sak. Undersøkelsen er basert på erfarne dommere, advokater og sakkyndige sine erfaringer fra praksis. Hensikten var å evaluere hvorvidt de ...
  • Barnets beste og brukermedvirkning på Statens Barnehus i Tromsø 

   Scherffenberg, Ellen Sofie; Sjøtun Lydersen, Guri (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-12-14)
   I tråd med samfunnets økte fokus på barns rett til medvirkning var formålet til denne studien å undersøke hvordan barnets beste og brukermedvirkning ivaretas på Statens Barnehus i Tromsø. Med utgangspunkt i rådene fra Forandringsfabrikkens rapport “Rett og sikkert” (2019) ønsket vi å belyse hvilke hindringer som kan oppstå i implementeringen av rådene, samt mulige løsninger for å imøtekomme rådene. ...
  • Barns deltakelse i mekling. Påvirker det samarbeidet mellom foreldrene? 

   Kaarbø, Tora; Andersen, Stine Moe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-03)
   Formålet med oppgaven var å undersøke om barns deltagelse i mekling påvirker samarbeidet mellom foreldrene, sett ut ifra foreldrenes opplevelse. Vi ønsket også å undersøke om samarbeidet mellom foreldrene påvirkes ulikt ut ifra om det mekles etter ekteskapsloven, barneloven (samboende i brudd eller tvist om foreldreansvar). Videre ble foreldre og meklers vurdering av konfliktnivået sammenlignet. ...
  • Behandleres holdninger til evidensbasert praksis: en studie av EBPAS-50 i et BUP-utvalg 

   Aalo, Nora Mortensen; Johansen, Ingrid Hilde (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-02)
   Bakgrunn: Ansattes holdninger til evidensbasert praksis er av betydning ved implementering av evidensbaserte metoder. Evidence-Based Practice Attitude Scale-50 (EBPAS-50) måler ansattes holdninger til evidensbasert praksis og inneholder 12 subskalaer fundert på teoretisk innholdsanalyse. Instrumentet er nylig oversatt til norsk. Verken den engelske eller den norske versjonen har gjennomgått statistisk ...
  • Borderline personlighetsforstyrrelse. En systematisk litteraturgjennomgang av faktorer under omsorgssvikt og tilknytning som kan påvirke utviklingen av borderline personlighetsforstyrrelse 

   Johansen, Vanja Veronika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-02)
   Formålet med studiet var å undersøke sammenhengen mellom omsorgssvikt, tilknytningsstil og borderline personlighetsforstyrrelse. Det ble tatt utgangspunkt i eksisterende forskningslitteratur, og PRISMA´S retningslinjer for strukturert litteratursøk ble fulgt. På grunn av en mengde tidligere studier på dette feltet ble artikkelsøket avgrenset til å kun omhandle nyere litteratur fra januar 2013 til ...
  • Buried alive: A qualitative study of avalanche survivors’ learning experience after an avalanche accident 

   Kristensen, Thea; Hielm, Iselin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2023-02-14)
   With the growing appeal of backcountry skiing, there has been a rise in interest and research into avalanches and people's embedded role in these. Avalanche terrain presents a complex learning environment as the feedback one receives from the terrain can be both misleading and non-existent. Previous accident studies in particular along with avalanche literature at large has been conducted using ...
  • Bør rusavhengige kvinner tilbys kjønnsspesifikk behandling? En kvalitativ studie av helsepersonells erfaringer med behandlingstilbudet for kvinnelige rusmiddelavhengige 

   Ekanger, Silje Margrethe; Straume, Randi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2022-12-13)
   Denne hovedoppgaven er en kvalitativ, semi-strukturert intervjustudie av 8 behandleres erfaringer med behandlingstilbudet til rusmiddelavhengige kvinner og menn. Hovedfokus var hvordan de opplever at rusmiddelavhengige kvinner har det i døgnbehandling for rusmiddelavhengighet. Underveis i studien ble vi klar over at rusmiddelavhengige er en svært heterogen pasientgruppe, med mange og sammensatte ...
  • Can drug-related information reverse the effects of a local anesthetic cream? An investigation into the nocebo hyperalgesic response 

   Zwarg, Maria Lorentze; Hage Eilertsen, Hans-Ingvald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-04-30)
   Objective: Verbal information accompanying administration of a drug has been shown to modulate treatment outcome, in both positive and negative directions. If drug effects alter as a function of verbal suggestions, negative information may potentially abolish or even reverse treatment effects. To test whether nocebo information can reverse the effect of a drug, we investigated how such information ...
  • Cerebrale volumetriske endringer hos jenter med anorexia nervosa 

   Eriksen, Mie-Susanne Høeg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-01)
   Tidligere studier som har undersøkt hjernens strukturelle og funksjonelle karakteristikker hos pasienter med Anorexia nervosa (AN), har vist korrelasjoner mellom AN og svekkelse i eksekutive funksjoner, og mellom AN og volumetriske mål av hjernen. I denne studien var hensikten å undersøke om det er volumetriske forskjeller i hjernen kortikalt og subkortikalt, mellom pasientgruppen (AN-pasienter) og ...
  • Children’s sensitivity to eyebrow flash as an ostensive stimulus: a pilot study 

   Suhr, Emilie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-12-14)
   Ostensive signals are an integral part of normal everyday communication, a body of evidence indicates that some of them are innately recognizable to infants. The eyebrow flash has been suggested to be an ostensive signal by authors of human ethology studies. This have been shown little attention in the psychological field, this pilot study therefore has as goal of setting the basis for studying young ...
  • Circle of security – Effektivitet, virksomme mekanismer og implementering i barnehage og skole. 

   Kippe, Ida Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-30)
   Circle of security (COS) er et intervensjonsprogram med opprinnelse i USA, som er ment å fremme tilknytningskvaliteten mellom barn og omsorgsperson, og implementeres for tiden i stor grad i Norge. Denne oppgaven tok sikte på å gjennomgå den empiriske forskningslitteraturen som finnes på COS og undersøkte i tillegg om det finnes tilstrekkelig grunnlag for denne implementeringen. Oppgaven tok også for ...