Now showing items 1-20 of 332

  • 1. Kor. 11:23-26 : fellesskapet i menigheten 

   Johnsen, Lars (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Apostelen Paulus kritiserer i sitt første brev til korinterne måten som de holder nattverdmåltidet på når de samles som menighet (1. Kor 11:17-34). Han retter oppmerksomheten mot ”partier” eller ”grupper” i menigheten i vers 19. Det er i oppgaven argumentert for at problemene i Korint ved ”Herrens måltid” ikke var forårsaket av teologiske eller religiøse forhold, men av sosial status og konvensjoner ...
  • 1.Kor. 13 - Paulus' forkynnelse om kjærligheten. Kjærligheten som grunnlag for den kristne eksistens 

   Steen, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06)
   oppgaven omhandler Paulus' 1. brev til Korinterne, med et særskilt fokus på 1.Kor. 13. 1.Kor. 13 eksegeres og tolkes i sin litterære og historiske kontekst. Det er en allmenn oppfattelse av at 1.Korinterbrev handler om etikk og religiøs praksis. Jeg vil forsøke å vise at brevet i tillegg er et godt utgangspunkt for å studere Paulus' teologi. Flere spørsmål har dukket opp mens jeg har lest dette ...
  • 2 Kor 11:28-29 – μέριμνα og religiøs veiledning hos Paulus 

   Kiærbech, Henrik Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-11)
   På bakgrunn av den paulinske brevlitteraturen og Apostlenes gjerninger er denne oppgaven et historisk-kritisk forsøk på å danne et bilde av den religiøse veiledningen hos Paulus. Kjernen i oppgaven er en eksegese av 2 Kor 11:28-29. Her bruker Paulus begrepet μέριμνα, «pleie», «omsorg» eller «bekymring», et ord som i oppgaven drøftes som en mulig grunntanke i hans religiøse veiledningspraksis. Dessuten ...
  • Adrian Jacobsen, fra polarkulden og inn i varmen? : en biografisk beretning om etnografen, eventyreren og polarpioneren Norge glemte 

   Holiman, Kirsten Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-19)
   Denne masteroppgaven er en biografisk fremstilling av Johan Adrian Jacobsen fra Risøya. Man får et innblikk i hans mange ekspedisjoner, og hans forbindelser til Carl Hagenbeck i Hamburg og Adolf Bastian ved Det etnografiske museum i Berlin.
  • Albertmyra i Bodø. Undersøkelsen av kokegropfelt, dyrkingslag og ardspor fra eldre jernalder 

   Henriksen, Jørn Erik; Niemi, Anja Roth (Research report; Forskningsrapport, 2014)
  • Aleksandr Geljevitsj Dugin i russisk politikk og åndsliv fra 1980-2005. 

   Berntzen, Oda Knutsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
   Oppgaven tar for seg Aleksandr Dugins utvikling fra 1980-2005 gjennom å se på tre av hans litterære verk fra 1993, 1997 og 2005. Jeg ser også på det russiske politiske sfæren i dette tidsrommet for å forklare Dugins utvikling som person. Jeg har også presentert det russiske bakteppet for Dugin, en rekke idehistorikere i 1840-tallets Russland og videre i mellomkrigstiden. Jeg ser også kort på kirkens ...
  • Analogislutningers rolle i kunnskapsproduksjonen. En kritisk studie eksemplifisert ved arkeologiske analyser av kjønn og rom. 

   Torsetnes, Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-06-02)
   Arkeologiske analyser av kjønn og rom ender ofte opp i binære opposisjoner, og gir et lignende bilde av forholdet mellom kjønnene selv om de beskriver totalt ulike samfunn. Utgangspunktet for oppgaven var at valg av analogislutninger på ulike nivåer har betydning for dette resultatet. For å komme fram til hvilken betydning analogislutninger har på ulike nivåer i en analyse, og konsekvensen av dette ...
  • Analyse av forholdet mellom samiske hellige steder og urgraver i Nord-Troms og Finnmark. 

   Ciućka, Jan Jakub (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-14)
   Denne teksten handler om forholdet mellom samiske hellige steder og urgraver i nordlige kystområder i Nord-Troms og Finnmark. Målet til min undersøkelse var å finne ut hvordan graver og offerplasser er plassert i det samme området og hvordan man kan tolke det. Min oppgave er basert på egen befaring fra perioden mellom juli og september 2018 og skriftlige kilder som beskriver bruken av disse to typer ...
  • Arbeidarpatiet, bolsjevikpartiet og sovjetstaten 1917-1991 

   Tjelmeland, Hallvard (Journal article; Tidsskriftartikkel; Peer reviewed, 2017-01-06)
   The article discusses the long-term effects of the Russian revolution on the Norwegian labour movement, primarily the dominant Norwegian Labour Party. This influence will be assessed from two aspects: its relationship to the Soviet Communist Party, and to the state it created. To reveal the content of and changes in the Norwegian Labour Party in relation to these two variables, it is necessary ...
  • Arbeiderkvinner i Sulis. Arbeid og livsvilkår i det tidlige og det etablerte industrisamfunnet. Ca. 1900 og ca. 1930. 

   Evjen, Bjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1987-08-01)
   Oppgaven har som mål å belyse arbeiderkvinners hverdag på det ensidige industristedet Sulitjelma (Sulis), og endringer i perioden 1900 til 1930. Fire kvinnegrupper er valgt ut: kokkene, skeiderskene, hushjelpene og husmødrene. Skeiderskenes arbeidsoppgave var å skille malmklumpene ut fra gråsteinen som kom ut av gruva. Arbeiderkvinnenes arbeid og livsvilkår blir sett i relieff til endringene i ...
  • Arkeologens stereotypier. Hvordan arkeologer blir framstilt i norsk media. 

   Rask, Birgitte Linvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Denne oppgaven handler om hvordan arkeologer blir framstilt i norsk media. Gjennom aviser kan man få et inntrykk av hvilke forventninger og holdninger folk flest vil møte arkeologer med, og hva folk mener arkeologi handler om og hvordan arkeologer jobber. Et stereotypisk bilde av en fiksjonell arkeolog vil være det vi ser på film, Indiana Jones, Lara Croft, og britiske imperialister som forsyner seg ...
  • Arkeologi i grenseland. Bruk av (skolte)samisk etnografi i studier av forhistoriske fangstsamfunn. 

   Berg, Edel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-11-23)
   Innledningen til oppgaven omfatter, i tillegg til oppgavens problemstillinger og disposisjon, en presentasjon av skoltesamene og deres tradisjonelle sosiale organisasjon og økonomiske ervervsform, samt en kort gjennomgang av de nasjonalpolitiske forhold som påvirket de samiske samfunnene i grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland i senere historisk tid. I kapittel 2 diskuteres spørsmålet ...
  • Arkeologi og genetikk. En teoretisk - metodisk studie med hovedfokus på DNA analyse av humant arkeologisk materiale. 

   Vikshåland, Leif Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-31)
   DNA analyse er en av de nyeste metodene som er tatt i bruk innen arkeologisk forskning. Denne avhandlingen er tenkt å fungere som et hjelpemiddel både for arkeologer og genetikere som er interessert i emnet. Håpet er at begge parter her vil finne interessant og tankevekkende informasjon, og at noen potensielle misforståelser dermed kan ryddes av veien. Det blir i avhandligen først gjort rede for hva ...
  • Arkeologiske synsfeltanalyser. Om landskapsforståelse og GIS. 

   Kleppe, Jan Ingolf (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-31)
   Hovedmålsetningen med oppgaven er å se på synsfeltanalyse som metode i forbindelse med arkeologisk materiale. Først fastlegges et teoretisk utgangspunkt for anvendelsen av metoden både i forhold til hva et landskap er eller kan være og i forhold til hvordan synsfeltanalysen formes av våre målsetninger og det materialet vi ønsker å benytte. Her fokuseres på hypertekst som en metafor både for landskap ...
  • Arkeologiske undersøkelser av Kalvik krigsfangeleir 

   Figenschau, Ingar; Arntzen, Johan Eilertsen (Research report; Forskningsrapport, 2019)
   De arkeologiske undersøkelsene av Kalvik krigsfangeleir ble gjennomført med finansiering fra Statens Vegvesen, Nordland fylkeskommune og Riksantikvaren med bakgrunn i utbedring av E6 i Sørfold kommune, Nordland fylke. Undersøkelsen, som ble gjennomført av AHR ved UiT, Norges arktiske universitet, foregikk høsten 2017. Feltarbeidet inkluderte arkeologisk utgraving, detaljert dokumentasjon av synlige ...
  • Armaments and ornaments: mate-guarding and the evolutionary roots of religion 

   Czachesz, Istvan (Journal article; Tidsskriftartikkel; Preprint; Manuskript, 2018-09-13)
   This article explores the connection between sexual selection and religion, locating the origins of religious behavior in mate guarding after the transition to terrestrial life in <i>Homo erectus</i> 1.8 million years ago. An important consequence of the transition was the emergence of a polygynous, multiple-family social structure, which gave rise to mate guarding as a successful strategy. Further, ...
  • Asbestkeramikk fra Slettnes, Finnmark : typologi, teknologi og bruk 

   Oppvang, Janne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-18)
   Oppgaven tar for seg asbestkeramikk fra en enkelt lokalitet på Slettnes i Finnmark. Hoveddelen er en visuell analyse av keramikken, som belyser variasjoner og sammenhenger i materialet. Denne analysen brukes så for å kartlegge mønster i teknologi, praksis og romlig spredning, for dermed å se hvilke rolle keramikken har i en lokal kontekst. Dette sees i lys av teknologisk stil og chaîne opératoire ...
  • "At straffis paa deris hals". Kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len mellom 1610 og 1660 

   Figenschau, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Dette er den første undersøkelsen av kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len på 1600-tallet. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kriminaliteten i Vardøhus len samt vise endringer i kriminalitetsbildet i løpet av en periode på 50 år. Undersøkelsen bygger på tingbøker og sakefallslister fra lensregnskapet. Dette er et unikt kildemateriale som ikke har vært mye brukt i historiske undersøkelser
  • Å skape historie : et essay om historisk bevissthet 

   Kristensen, Ivar Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Dette essayet handler om hva det vil si å skape historie. Det tar for seg hvordan forestillingen om en stor sammenhengende historie (den europeiske historien, eller historien overhodet ) oppstod sammen med en ny forståelse av hva det vil si å skape historie; hva som har kjennetegnet denne nye eller ”moderne” historieforståelsen, og hvordan den vil kunne affekteres hvis forestillingen om den store ...