Now showing items 21-40 of 125

  • Synet på Sovjetunionen i norske lærebøker 

   Sørensen, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-02)
   En avhandling om synet på Sovjetunionen i norske lærebøker. Belyst gjennom lærebøker fra 1950-, 1970-, 1990-, og 2000-tallet.
  • Fiskere, forfattere og andre stereotypier : en undersøkelse av ungdommers holdninger til dialektene i Grenland og Tromsø 

   Rimestad, Rasmus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   Arbeidet er en kvantitativ masketest som søker å avdekke holdninger ungdommer i Troms og nedre Telemark har til tromsø- og grenlandsdialekten. Av variabler som kan virke inn på holdninger, er følgende undersøkt: kjønn, hvor informantene er fra, oppvekst i byen eller på landet, linjevalg ved videregående skole og hvor i Norge informantene kunne tenke seg å bosette seg. Spørreskjemaet som informantene ...
  • Er historiefaget i den norske skolen preget av moderne forskning, eller er historiefaget en dyrkning av nasjonale myter? : en studie av historieforskning på norsk middelalder og måten tradisjonell historieskriving har påvirket vårt kollektive syn på tidlig middelalder i norsk historie 

   Rønning, Steinar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   Denne masteroppgaven er en studie av historieforskning på norsk middelalder og måten tradisjonell historieskriving har påvirket vårt kollektive syn på tidlig middelalder i norsk historie. Oppgaven relaterer det sedvanlige og tradisjonelle historiesynet som har dominert i over 100 år til den læringen elevene blir presentert for i den norske skolen. For å belyse hvordan elever får presentert denne ...
  • Holocaust : med internett som kilde 

   Schønningsen, Patrick (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-28)
   Masteroppgaven tar for seg holocaust med internett som kilde. Jeg tar utgangspunkt i ungdomsskole og videregående. Hvordan skal elevene forholde seg til internettet. Er det stor sannsynelighet for at elevene vil møte på holocaustfonektelse på nettet? Hvordan lære elevene å være kritisk til nettet? Jeg deler holocaust inn i 5 kategorier. Hvor kategori 1 er av de svært rasistiske nettsidene som ønsker ...
  • “…….det er ikke kjønn det kommer an på …..” : en undersøkelse av ulike holdninger til historie og historieundervisning blant gutter og jenter 

   Reinholdtsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-28)
   Oppgaven tar for seg jenter og gutters ulike holdninger til historie og historieundervisning. Den er basert på en spørreundersøkelse som ble utført i to klasser på en skolen i Tromsø. Det ble også gjennomført intervjuer med utvalgte elever. Hovedmålet med oppgaven var å finne ut om gutter er mer interesserte i historie enn jenter og hvorfor det eventuelt kunne være slik.
  • It's not how smart you are, it's how you're smart : an MI-theory focussed study on the English subject 

   Johnsen, Steffen Zahl (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   The main objective of this thesis was to research whether or not books used in teaching pupils in schools took into consideration the aims of the Norwegian government regulations and the theory of multiple intelligences, which coincide in several aspects. In order to do achieve this objective, two books used in teaching pupils in the first year English in the programmes for general studies were ...
  • Literature as windows on the world : a literary approach to second language learning : cultural and literary competence in Toni Morrison’s “A Mercy” (2008) 

   Moltubakk, June Navjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   The thesis suggests a literary approach to second language learning in upper secondary school. Terms as literary- and cultural competence are explored and put in context with the literary approach. The thesis examines what positive effects and challenges such an approach represents, and suggests a literary approach to Toni Morrison´s novel A Mercy (2008).
  • Winnie the Pooh in the classroom 

   Knudsen, Elisabeth M. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-01)
   In this master’s thesis, I have chosen to write about Winnie the Pooh, and the main characters of four children’s books written by Alan Alexander Milne and illustrated by E.H. Sheppard. The statement of hypothesis is: Can the characters in Winnie the Pooh be argued to be personifications of the various traits of Christopher Robin? And what can these traits tell us, when shown, in a pupil? To answer ...
  • Digital mobbing og krav til lærerrollen : en sosiologisk problematisering av opplæringsloven 

   Walbye, Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-18)
   Digital mobbing er et alvorlig og økende problem for elever i den norske skolen. Digital mobbing er et relativt nytt fenomen, selv om mobbing ikke nødvendigvis er det. Gjennom samfunnets og skolenes økte tilgang til digitale verktøy og sosiale medier støter skoler og lærere rundt om i landet på nye krav og utfordringer. Den gylne regel blir ofte omtalt i sammenheng med digitale mobbesituasjoner. I ...
  • Debatten om kunnskapsløftet og endringer i historiefaget 

   Mathisen, Audun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-09-03)
   En masteroppgave som tar for seg læreplanreformen Kunnskapsløftet og så kalt K06 eller LK06. Debatten rundt Kunnskapsløftet, endringer i læreplanene, med et fokus på historiefaget i den videregående skole. Oppgaven handler om den offentlige politiske debatten som begynte på 2000-tallet. Etter norske elevers resultater i den internasjonale PISA-undersøkelsen ble det fra politisk hold ment at man ...
  • Claiming mastery of the word : The power of discourse in Ray Bradbury's Fahrenheit 451 and George Orwell's 1984 

   Wien, Henriette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-30)
   In this thesis, the main objective is to look at the power of discourse in relation to two dystopian texts, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four (1948) and Ray Bradbury’s Fahrenheit 451 (1953). Additionally, the thesis proposes how these two texts, as well as literary texts in general, are suitable for the teaching of English as a foreign language (TEFL) in upper secondary school, especially in terms ...
  • Kjønn og kjønnsroller i lærebøker i religion og etikkfaget i den videregående skolen : en tekstanalyse 

   Tuft, Cathrine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-08)
   Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av lærebøker i religion og etikkfaget i den videregående skolen. Følgende bøker er med i denne analysen: I samme verden utgitt av Cappelen og skrevet av Ole Andreas Kvamme, Eva Mila Lindhardt og Agnethe Steineger, Tro og Tanke utgitt av Aschehoug og er skrevet av Gunnar Heiene, Bjørn Myhre, Jan Opsal, Harald Skottene og Arna Østnor, og ...
  • Reading Literature Supports Cognitive and Emotional Development. A Practical Realization on the basis of Zora Neale Hurston’s Their Eyes Were Watching God 

   Furuseth, Trude (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-15)
   The thesis reflects on how literature can provide new understandings in regards to how we conceive ourselves and the world. Further, it directs attention to the need to strengthen students’ response to the cognitive, emotional and aesthetic aspects of the literary text. This thesis suggests that literature can be used to address important social aspects which a class might encounter. I illustrated ...
  • 199 innovasjoner : ei kartlegging av mannsnavn avleda av kvinnenavn på 1800-tallet 

   Grønvik, Brynjulv Henk Waling Gorter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-19)
   Ei kartlegging av mannsnavnsinnovasjoner med endelsen -in(i)us avleda av kvinnenavn på grunnlag av folketellingene i 1865 og 1900.
  • Konstruksjoner med tallord i russisk - et overkommelig problem i norsk skole 

   Dvoynikova, Liudmila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05)
   Denne avhandlingen er basert på en empirisk undersøkelse som omhandler russiske tallord og konstruksjoner med tallord. Tallord er et vanskelig tema for norske elever og studenter, og avhandlingen er et forsøk på å avdekke hva som er vanskelig og hvorfor. I lys av dette omfatter avhandlingen også refleksjoner omkring hvordan lærere kan få elever til å mestre russiske tallord bedre.
  • Tekstens utfordring. Hvordan kan videregående skoler organisere leseopplæringen til minoritetsspråklige elever? 

   Johansen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   I denne masteroppgaven ser jeg nærmere på hvordan videregående skoler kan organisere leseopplæringen til minoritetsspråklige elever. Flere ulike rapporter, blant annet PISA og PIRLS, viser sammenfallende funn rundt de minoritetsspråklige elevenes skoleprestasjoner. Resultatene viser at de minoritetsspråklige elevene skårer svakere enn de majoritetsspråklige elevene og at flere ligger på et så lavt ...
  • From Pemberley Park to the VG3-classroom. The leading men of Pride and Prejudice and Persuasion: Created, Adapted and Analysed 

   Lambela, Tine Pedersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   This thesis will focus upon some of Jane Austen’s significant authorial qualities: her ability to create believable and timeless characters and her ironical discourse. Austen’s use of the romantic novel as a medium to criticize her contemporary society will also be addressed. The thesis will discuss how Austen may be taught to students at VG3-level in the Upper Secondary School by using novel, film ...
  • Historieundervisningsteorier i lærebøker for videregående skole 

   Kim, Tae Jo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Hvorfor er historie viktig? For en historiedidaktikker eller en historielærer vil spørsmålet være ”hva slags funksjon eller oppgave skal historie som skolefag ha i dag? Med dette som utgangspunkt ønsker jeg å utrede historieundervisningsteorier som kan gi svar på dette. De går ut ifra hva hvilke målsetninger historiefaget bør ha, hvilket innhold og hvilken funksjon historiefaget bør etterstrebe. Men ...
  • The Evolution of Monsters in the Romantic and Victorian eras, seen through Frankenstein and The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

   Storøy, Ina Helen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
   The following thesis explores the dynamic quality of a conceptualization of monstrosity. It is divided into two parts: a literary analysis and pedagogical part. The first part of the study will concentrate on Mary Shelley's Frankenstein (1818) and Robert Louis Stevenson's The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886). The novels will be read alongside contemporary fears from the Romantic and ...
  • An interdisciplinary project on the post-colonial novel Remembering Babylon 

   Gregersen, Ida Aalstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
   My objective of this thesis is to do a scrutiny of the post-colonial novel Remembering Babylon and investigate in which ways the novel could form the basis of an interdisciplinary project on British colonialism in the two subjects English and history at upper secondary school, VG2. Embedded in the layers of history and emerging as a major theme in Remembering Babylon is the sense of identity. Central ...