Now showing items 1-20 of 45

  • The concept of 'overlay' in relation to the Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) 

   Enger, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-12-14)
   The evolution of scholarly documentation is discussed in light of the theory of the "ecology of documentation". The OAI-PMH is presented, and a survey of features found in existing service providers/overlays is presented. A prototype overlay incorporating features of wikis and "tagging" is presented along with some thoughts on how overlays may evolve and differentiate in the future.
  • Jeg fant, jeg fant! - men hva fant jeg? En dokumentasjonsvitenskapelig analyse av studenters oppfatninger av kildekritikk 

   Dahl, Ingvill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   I denne oppgaven har jeg sett på hva studenter gjør og hvordan de tenker i forhold til kildekritikk. Funnene mine viser at kunnskap om kildekritikk og praktiske ferdigheter knyttet til kildekritiske vurderinger mangler i stor grad i dag. Forskningen viser at informasjonssøking er en rutinemessig aktivitet som styres og organiseres på den måten vi tidligere har foretatt den på. Dette betyr at de ...
  • Komplementær tegneserieanalyse. Bildefortellinger og dokumentasjonsvitenskap 

   Baumann, Michael (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-15)
   Oppgaven er skrevet med to formål. Det første er diskusjonen av begrepet tegneserie og innføringen av et bredere bildefortellingsbegrep. Det andre formålet er en drøfting og utprøving av dokumentasjonsvitenskap som metode i analyse av tegneserier og bildefortellinger. I oppgaven drøftes det problematiske forholdet mellom tekst og bilde i kunst- og kulturhistorien. Videre blir tegneseriens definisjons- ...
  • HIGI-eksperimentet 

   Schmidt, Kristian Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Der udføres et tankeeksperiment hvor et HIGIs (Historisk Informationssystem med Geografisk Indgang) potentiale for arkæologifaget testes. Bilagt opgaven er en flashfil med en prototype af et sådant dokument, et interaktivt historisk atlas over napoleonskrigene. Erfaringerne fra udarbejdelsen af, og teoretiske bestemmelser om, denne bruges for at teste konceptet op imod arkæologifaget. Dettes behov ...
  • Kvinner og dokumentasjon : Rebecca - en dokumentasjonsvitenskapelig analyse av betydningen av kjønn 

   Aspenes, Anne Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven diskuterer muligheten for og relevansen av et kjønnsperspektiv i dokumentasjonsvitenskap, basert på en forståelse av dokumenter som objekter knyttet til både produsentene og brukerne, og dermed til de sosiale og kulturelle omstendighetene som har vært en del av både produksjonsmiljø og bruksmiljø. Utgangspunktet for disse diskusjonene er et case studium som består av romanen Rebecca ...
  • Digitale seriar, sosiale rammer : ei studie av digitale teikneseriar frå eit brukarperspektiv 

   Solstrand, Olaf Moriarty (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   I denne avhandlinga har eg, ved hjelp av dokumentasjonsvitskapleg teori og metode, studert korleis digitale teikneseriar blir brukt i dag som sosiale og økonomiske dokument i utvikling, og kvifor dei blir brukt på denne måten. Eg argumenterer for at tidlegare teori om digitale teikneseriar har fokusert veldig mykje på teknologiske aspekt, og ser difor her på sosiale aspekt – korleis brukarane opplever ...
  • Peer review at the University of Tromsø : a study of time spent on reviewing and researchers’ opinions on peer review 

   Refsdal, Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06)
   This thesis examines peer review at the University of Tromsø (UiT). It focuses on how much time is spent on reviewing at this particular institution, in addition to examine the researchers’ opinions on several aspects of peer review. It starts with a theoretical introduction to peer review, with a historical background, presentations of different models, problems and advantages in the review process, ...
  • Splitting the world : distributed performance as document 

   Sømhovd, Astrid Johanna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   The present thesis looks at the distributed performance format in light of an emerging document model. It focuses on the possible use of a document model with artistic documentation. It starts out with an overview of the background for this thesis, introducing the institutional connections, and a short overview of distributed performance. The there's a short sub-chapter on terminology, defining and ...
  • Would not bigger be better? : some reflections on aspects of the business models of Open Access publishing 

   Frantsvåg, Jan Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   While Open Access publishing is beneficial to science, it is not beneficial to perform Open Access publishing in an inefficient way. I have here tried to study some aspects of how OA publishing works with a view to find out if it is organised efficiently. Both when it comes to uptake of advertising as a source of income, and how it is exploited; and when it comes to how the OA publishing industry ...
  • "[...]given proper motivation, almost anyone will believe almost anything" : troverdighet, forfalskninger og dokumenter. 

   Wiese, Yngvild Marie Kaarbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Å vurdere troverdighet, og å stole på andre aktører er en så selvsagt del av vårt hverdagsliv at vi ofte ikke tenker over alle de situasjonene som krever at vi stoler på eksperter. For at vi igjen skal bli oppmerksomme på disse tillitsforholdene, må det ofte oppstå en tillitskrise. Ulike typer svindler og forfalskninger er eksempler på slike tillitskriser, og krisen som oppstod i kjølvannet av Bernie ...
  • Digitalisering av Friis' ”Ethnographisk kart over Finmarken” 

   Csipa, Antal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Jeg belyser i denne oppgaven hvordan digitalisering av Friis’ Etnografiske Kart over Finnmarken kan være gjennomførbar, for at kartbrukere skal kunne tolke ustandardiserte tegn på en hensiktsmessig måte. I en praktisk del diskuterer jeg den beste metoden for en vellykket digitalisering, når det gjelder filformater og valg av teknologi. Jeg identifiserer de ustandardiserte tegnene som Friis ...
  • Byens oase? Biblioteket som lokalsamfunnssenter og opplevelsessenter i den digitale tid: en casestudie av et norsk småbybibliotek 

   Einarsen, Petra Guldal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-05)
   Med utgangspunkt i en casestudie av Hammerfest folkebibliotek undersøker denne masteroppgaven sammenhengen mellom den digitale samfunnsutviklingen og bruken av folkebibliotek. Målet med casestudien er å undersøke hvordan den i økende grad digitale hverdagen påvirker bruken av folkebiblioteket, og hvorvidt biblioteket som sosial møteplass og et sted som tilbyr kulturelle opplevelser er viktige aspekter ...
  • Moving Towards Automatic Classification: Experiments Using Latent Semantic Indexing and Fiction in a Public Library Context 

   MacLaren, Nora (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-09)
   As we transition from physical to digital library collections, our classification systems need to change as well. But how is this to be done? Focusing on public libraries, this thesis examines how Latent Semantic Indexing could serve as the basis of an automatic classification of fiction using full text and the vector space model. Library patrons are the ultimate judges of any new system of shelf ...
  • Arkiv til folket. Arkivformidling ved Statsarkivet i Tromsø 

   Walsø, Vilde Christoffersen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-14)
   I denne masteroppgaven tar jeg for meg arkivinstitusjoners formidlingsarbeid. Målet er å undersøke hvorfor arkivinstitusjoner driver med arkivformidling, hvilke formidlingsformer og midler de bruker i dette arbeidet, og hvem som er formidlingens målgrupper. Oppgavens analyse er basert på litteratur om arkivformidling, og mine erfaringer med formidlingsaktiviteter fra feltarbeid ved Statsarkivet i ...
  • Facebook, dokumenter og virkeligheten. Et teoretisk perspektiv på dokumentutvikling 

   Mikalsen, Lill-Iren Gabrielsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Oppgaven tar for seg dokumentbegrepet utvikling, fra tidligste kjente betydning til de dokumenter vi finner i Facebook i dag. Gjennom analyser av eksempler fra et utvalg offentlige institusjoners Facebooksider og institusjonenes bruk av dokumenter innenfor Facebook, ser vi på hvordan den utbredte bruken av sosiale medier kan påvirke vår oppfatning av dokumenter og virkeligheten.
  • Tromsø biblioteks utvikling sett i lys av nasjonale og nordiske forhold. Et historisk-institusjonelt perspektiv 

   Storvik, Kirsten Fausa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-31)
   Ved å se på situasjonen i Sverige, Danmark og Finland synliggjøres forklaringen på hvorfor norske bibliotek har sakket akterut i etterkrigstida. Dette gjøres for bedre forståelse av Tromsø biblioteks utvikling. Forklaringsfaktorene for bibliotekutviklingen på 1900-tallet kommer tydeligere fram ved å ta i bruk institusjonell teori. Gjennom ekvilibrium-modellen kommer det som er karakteristisk for ...
  • From parallelogram to tower? Texts-Contexts-Paratexts. A Study of the Hamsun Center in a document theory perspective 

   Faaland, Maryline Sinniger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-10-27)
   The focus of attention of this thesis is the paratext (Genette, Seuils, 1987). In Paratexts: Thresholds of Interpretation (1997) Genette advances his theory on the role of paratexts in the elaboration of a book. He shows how “every context serves as a paratext” and foresees in the end that the concept can be extended to other forms of artistic expression than the written text. The construction built ...
  • Elektronisk vs. papir. Hvordan bruker studenter de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek? 

   Danielsen, Anette (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   Denne oppgaven ser nærmere på hvordan studenter bruker de elektroniske ressursene til det akademiske bibliotek, sammenlignet med bruken av papirdokumenter. Det er viktig å øke bevisstheten og kunnskapen om dette, siden e-ressursene er relativt nye i biblioteket. Når nye medier inkluderes i biblioteksamlingene er det interessant og viktig å se på hvordan de blir brukt av studentene. I den sammenheng ...
  • Folden som analysekategori innen dokumentasjonsvitenskapen 

   Johansen, Ingvild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Denne oppgaven tar for seg skapelsen av ny teori innen dokumentasjonsvitenskapen, med utgangspunkt i boken The Fold: Leibniz and the Baroque av Gilles Deleuze. Det er brukt tre dokumenteksempler i en analysedel som danner det empiriske grunnlaget for den sammenlignende analysen, konklusjonen forteller om denne analysekategorien tilfører noe nytt innen dokumnetasjonsvitenskapen.
  • Kunnskapsdeling og læring i en kunnskapsbedrift. En kvalitativ studie av læringsprosesser i Global Maritime 

   Haug, Ida Olsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   Med utgangspunkt i en kvalitativ casestudie tar denne masteroppgaven for seg uformelle og formelle læringsprosesser i kunnskapsbedriften Global Maritime. Målet med oppgaven er å se på hvordan uformell og formell læring utspiller seg i bedriften og hvordan bedriften lærer best. Funnene fra denne studien baserer seg på intervju, observasjon og dokumentstudier og avdekker læringsprosesser som selvstyrt ...