Now showing items 106-125 of 169

  • Los verbos mudables Una investigación acerca de la relación entre aspecto y significado en predicados estativos 

   Andreassen, Gjermund Arnold (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-09-10)
   I denne oppgaven studeres de språklige forhold i spansk som må gjelde for at et tilstandsverb (estado) skal forvandles til å være et begivenhetsverb (logro) når det opptrer i tid-aspekt-formen indefinido. a. `Sabe la noticia` (estado) – ` Vite nyheten` (tilstand) b. `Supo la noticia`(logro) – `Fikk vite nyheten` (begivenhet) I studien sammenliknes to kategorier tilstandsverb i spansk gjennom ...
  • "Man kan jo ikke si chill'an bæstemor" : språklig variasjon på Lyngseidet 

   Eriksen, Ann-Tove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2004-02-13)
  • Mellom Blåbjøllbakken og Pompeij. Stadnamn, minne og identitet i Tor Jonssons poesi 

   Evensen, Astrid Sann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   This thesis deals with the meaning of place names in poetry, especially in the poetry of the norwegian poet Tor Jonsson. It is a common view among many scholars that names have no sense or only a minimal sense, and that their meaning is mostly to refer to certain objects. In this thesis the author argues the view that place names often have a great amount of meaning attached to them. The meaning ...
  • Minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing. En kvalitativ studie av litteraturens potensiale i norskundervisningen 

   Ellingsen, Tonje Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-20)
   Sammendrag Denne kvalitative studien tar for seg minoritetsspråklige elevers møte med litteraturlesing i norskfaget, og er en mastergradsoppgave i norskdidaktikk. Hensikten med studien er å undersøke hvordan man kan arbeide med litteratur på flere måter og nivåer i norskfaget hos minoritetsspråklige elever. For å finne nærmere ut om dette spennende temaet, har jeg formulert følgende problemstilling: ...
  • Modal-dependence and naturalness in phonology: confronting the ontogenetic question 

   Collins, Joe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
   Phonologists have long debated the role of phonetics in phonological theories. A key point in this debate is whether or not phonological computation is to be regarded as modally-independent, that is, whether or not facts about the articulatory and perceptual organs are regarded as external to the phonology. This dissertation argues for a form of grounded phonology, by drawing on findings in ...
  • ”Mon val vuorrástuvam duoinna nuortasámegielain” : Ufuohta ja Oarje Romssa suopmana gullevašvuohta davvisámegillii ja julevsámegillii 

   Eriksen, Ardis Evelyn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppgaven er knyttet til den samiske dialekten i Ofoten og Sør-Troms, hva som har påvirket denne dialekten opp gjennom tidene og hvilke påvirkningsfaktorer som har formet språksituasjonen. Oppgaven gjør også rede for rammene og vilkårene for samisk språk i området, og hvordan bruken har utviklet seg i løpet av 1900-tallet. Dialekten i Ofoten og Sør-Troms er den sørligste og vestligste dialekten av ...
  • Motivation, proficiency and textbook differences in two upper secondary school English classes 

   Feka, Adrian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-10-31)
   This thesis compares the motivation and English proficiency differences between two English classes at the upper secondary school level in Norway. One of the classes is a General Studies class with 25 students while the other is a Building and Construction class with 13 students. The two textbooks used in these classes are also compared and analyzed to see if the differences found correlate with any ...
  • "My kjedelige grena i ol ass". Stilistisk variasjon i en gruppechat på Facebook 

   Lande, Thor Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-30)
   Denne sosiolingvistiske studien av computer-mediated communication (CMC) tar utgangspunkt i 4945 meldinger postet i løpet av et halvt år i en gruppechat på Facebook. Chatten har ni mannlige deltagere i midten av tjueårene, inkludert undertegnede. Studien representerer den brukerorienterte tradisjonen i CMC-forskningen, og forfekter synet om at språkbruk på og utenfor nettet bør studeres i sammenheng. ...
  • n, l, t og d : en komparativ studie av palataler versus postalveolarer i Alta-dialekten 

   Sætermo, Monica Simonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11)
   Med dette mastergradsprosjektet har jeg tatt for meg palatal versus postalveolar realisering av de opphavlig lange dentalene/alveolarene n, l, t og d i Alta-dialekten. Jeg har undersøkt dette språktrekket blant seks 14–15-åringer, seks 40–50-åringer og seks 80–90-åringer fra tre ulike deler av bygdebyen: Bossekop, Elvebakken og Kronstad. Undersøkelsen viser at de språklige variablene n, l, t og d ...
  • Nasjonsrelaterte stedsnavn på Svalbard : hvilke nasjoner har satt flest spor etter seg? 

   Ulvang, Oddvar Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-10-29)
   Temaet for denne avhandlingen er nasjonshegemoniet innen stedsnavn på Svalbard, et norsk område med et areal på størrelse med Nordland og Troms fylker til sammen. Her har mange forskjellige nasjoner satt spor etter seg i stedsnavna i forbindelse med vitenskaps- og fangstekspedisjoner. Svalbard ble i 1925 en del av Norge, men før dette har nordmenn, svensker, russere, briter, tyskere, hollendere og ...
  • Navneskikker i Lyngen på 1800-tallet : en undersøkelse av navngiving i et språkkontaktområde i et etnisk og religiøst perspektiv 

   Letto, Torill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Lyngen kommune i Nord - Troms er interessant i et etnisk perspektiv i.o.m møtet mellom kvener, samer og nordmenn. Språkvitenskapen har påvist at møtet mellom folkegruppene har satt spor i talemålet i området. Jeg ønsket å undersøke om dette flerkulturelle møtet har vært av betydning også i forhold til navngiving. Undersøkelsen min har karakter av en komparativ analyse av navngivingspraksisen mellom ...
  • Noen trekk ved fornavnsskikken i Saltdal - med vekt på 1800-tallet 

   Nilsen, Janne Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-12-13)
   Avhandlingen omhandler fornavn, navnestatistikk, 1800-tallet, Saltdal, moten med bibelske navn rundt år 2000
  • Norsk skolepolitikk overfor kvenene 1720-1996 

   Seppola, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-06)
   Oppgaven forteller som tittelen sier om skolesituasjonen for kvenene fra de eldste tider og fram til i dag. Lest som en helhet gir den en samlet oversikt over den kvenske kultursituasjonen. Den forteller oss hvem kvenene er, og gir en oversikt over bruken av kvensk før og nå. Ikke bare over geografiske områder, men også en oversikt over hvilke domener av samfunnet kvensk brukes og har vært ...
  • Norsk språkvitenskap i perioden 1965 - 1995 

   Tveter, Evy Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-31)
   Denne oppgaven ser på utviklingen i språkvitenskapen i Norge i perioden 1965 - 1995. Fokus er på overgangen mellom historisk-komparativ språkvitenskap, strukturalisme og generativ grammatikk, og forholdet mellom disse. Det blir tatt utgangspunkt i vitenskapsteoretikeren Larry Laudan og hans teorier om vitenskapelig utvikling.
  • The null subject stage and children's referential choice: a case study of an English-speaking monolingual 

   Heravi Karimouy, Mitra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-14)
   This thesis explores the null subject phenomenon in English-speaking monolingual children by taking a closer look at the effect of discourse-pragmatic features on the realization of subject arguments in the speech of an English-speaking child. For that purpose, first the three dominant approaches in the literature, namely grammatical, performance and discourse-pragmatic accounts, are reviewed. Then, ...
  • Nynorsk som sidemål: En holdningsstudie blant elever og norsklærere på ungdomstrinnet 

   Karstad, Ann Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-02)
   Denne studien tar for seg holdninger til nynorsk som sidemål blant elever på tiende trinn og deres norsklærere i Tromsø. Ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser og intervjuer har jeg undersøkt utbredelsen og mangfoldet av ulike meninger til skriftspråket nynorsk generelt, og sidemålsundervisningen spesielt. Spørreundersøkelsene ble også gjennomført blant et mindre utvalg elever og lærere i Indre ...
  • Object-sharing as symmetric sharing : predicate clefting and serial verb constructions in Kusaal 

   Abubakari, Hasiyatu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   This research investigates object-sharing in Serial Verb Constructions in Kusaal, a Gur language spoken in Ghana. In an attempt to investigate whether the object in object sharing SVCs in the said language can be said to be symmetrically shared as in the case of Dagaare, (Hiraiwa and Bodomo 2008), it is observed that the object in object sharing SVCs interacts with Predicate Cleft Constructions in ...
  • Objevta sadje ja struktuvrra indikatijva gárgadisájn 

   Mikkelsen, Inga Lill Sigga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Dutkamus giehtadallá objevta sajev ja struktuvrav julevsáme indikatijva gárgadisájn. Julevsámegielan le muhtem mærráj friddja báhkogárges ja danen de le tjanádum iehpevissesvuohta objevta vuodosadjáj. Dát dutkamus tjuottjot julevsámebáhkogárges le rievddamin SOV vuodobáhkogárggás SVO vuodobáhkogárggáj. Duodden de dutkamus guoradallá objevtaj struktuvrav Minimalisssta prográmmajn vuodon.
  • "Oh bloody hell sir æ åsså tar æ av mæ kappa". En undersøkelse av engelske innslag i rollespill 

   Andersen, Pia Høgmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   I de siste femti årene har engelsk befestet sin stilling som globalt språk og rådende lingua franca i store deler av verden. Samtidig har engelsk påvirkning på norsk språk og kultur vært svært stor. Nordmenn møter i dag engelsk språk og kultur på nesten alle områder av hverdagslivet og i samfunnet. Mange vil hevde at dette utgjør en trussel mot norsk språk. Formålet med denne avhandlingen er å bidra ...
  • On the English alternation that/Ø in complement clauses: An historical approach 

   Vilches, Claudio Alberto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-16)
   Abstract Motivated by the fact that the English alternation that/Ø does not yet have a principled account, in spite of more than five decades of research, this thesis will explore the implications of a series of historical linguistic aspects of its development in subordinate structures. Thus, by introducing a new approach to this topic, this study attempts to trace and chart the development of the ...