Now showing items 116-135 of 169

  • Navneskikker i Lyngen på 1800-tallet : en undersøkelse av navngiving i et språkkontaktområde i et etnisk og religiøst perspektiv 

   Letto, Torill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Lyngen kommune i Nord - Troms er interessant i et etnisk perspektiv i.o.m møtet mellom kvener, samer og nordmenn. Språkvitenskapen har påvist at møtet mellom folkegruppene har satt spor i talemålet i området. Jeg ønsket å undersøke om dette flerkulturelle møtet har vært av betydning også i forhold til navngiving. Undersøkelsen min har karakter av en komparativ analyse av navngivingspraksisen mellom ...
  • Noen trekk ved fornavnsskikken i Saltdal - med vekt på 1800-tallet 

   Nilsen, Janne Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-12-13)
   Avhandlingen omhandler fornavn, navnestatistikk, 1800-tallet, Saltdal, moten med bibelske navn rundt år 2000
  • Norsk skolepolitikk overfor kvenene 1720-1996 

   Seppola, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1996-06)
   Oppgaven forteller som tittelen sier om skolesituasjonen for kvenene fra de eldste tider og fram til i dag. Lest som en helhet gir den en samlet oversikt over den kvenske kultursituasjonen. Den forteller oss hvem kvenene er, og gir en oversikt over bruken av kvensk før og nå. Ikke bare over geografiske områder, men også en oversikt over hvilke domener av samfunnet kvensk brukes og har vært ...
  • Norsk språkvitenskap i perioden 1965 - 1995 

   Tveter, Evy Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-31)
   Denne oppgaven ser på utviklingen i språkvitenskapen i Norge i perioden 1965 - 1995. Fokus er på overgangen mellom historisk-komparativ språkvitenskap, strukturalisme og generativ grammatikk, og forholdet mellom disse. Det blir tatt utgangspunkt i vitenskapsteoretikeren Larry Laudan og hans teorier om vitenskapelig utvikling.
  • The null subject stage and children's referential choice: a case study of an English-speaking monolingual 

   Heravi Karimouy, Mitra (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-14)
   This thesis explores the null subject phenomenon in English-speaking monolingual children by taking a closer look at the effect of discourse-pragmatic features on the realization of subject arguments in the speech of an English-speaking child. For that purpose, first the three dominant approaches in the literature, namely grammatical, performance and discourse-pragmatic accounts, are reviewed. Then, ...
  • Nynorsk som sidemål: En holdningsstudie blant elever og norsklærere på ungdomstrinnet 

   Karstad, Ann Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-02)
   Denne studien tar for seg holdninger til nynorsk som sidemål blant elever på tiende trinn og deres norsklærere i Tromsø. Ved hjelp av spørreskjemaundersøkelser og intervjuer har jeg undersøkt utbredelsen og mangfoldet av ulike meninger til skriftspråket nynorsk generelt, og sidemålsundervisningen spesielt. Spørreundersøkelsene ble også gjennomført blant et mindre utvalg elever og lærere i Indre ...
  • Object-sharing as symmetric sharing : predicate clefting and serial verb constructions in Kusaal 

   Abubakari, Hasiyatu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   This research investigates object-sharing in Serial Verb Constructions in Kusaal, a Gur language spoken in Ghana. In an attempt to investigate whether the object in object sharing SVCs in the said language can be said to be symmetrically shared as in the case of Dagaare, (Hiraiwa and Bodomo 2008), it is observed that the object in object sharing SVCs interacts with Predicate Cleft Constructions in ...
  • Objevta sadje ja struktuvrra indikatijva gárgadisájn 

   Mikkelsen, Inga Lill Sigga (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Dutkamus giehtadallá objevta sajev ja struktuvrav julevsáme indikatijva gárgadisájn. Julevsámegielan le muhtem mærráj friddja báhkogárges ja danen de le tjanádum iehpevissesvuohta objevta vuodosadjáj. Dát dutkamus tjuottjot julevsámebáhkogárges le rievddamin SOV vuodobáhkogárggás SVO vuodobáhkogárggáj. Duodden de dutkamus guoradallá objevtaj struktuvrav Minimalisssta prográmmajn vuodon.
  • "Oh bloody hell sir æ åsså tar æ av mæ kappa". En undersøkelse av engelske innslag i rollespill 

   Andersen, Pia Høgmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   I de siste femti årene har engelsk befestet sin stilling som globalt språk og rådende lingua franca i store deler av verden. Samtidig har engelsk påvirkning på norsk språk og kultur vært svært stor. Nordmenn møter i dag engelsk språk og kultur på nesten alle områder av hverdagslivet og i samfunnet. Mange vil hevde at dette utgjør en trussel mot norsk språk. Formålet med denne avhandlingen er å bidra ...
  • On the English alternation that/Ø in complement clauses: An historical approach 

   Vilches, Claudio Alberto (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-16)
   Abstract Motivated by the fact that the English alternation that/Ø does not yet have a principled account, in spite of more than five decades of research, this thesis will explore the implications of a series of historical linguistic aspects of its development in subordinate structures. Thus, by introducing a new approach to this topic, this study attempts to trace and chart the development of the ...
  • An optimality theoretic analysis of ESL coda acquisition by Vietnamese learners 

   Vu, Hoang Yen Thi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-11-17)
   This thesis is a case study of Optimality Theory (OT) analysis in English second language (hereafter, ESL) coda acquisition. OT can contribute to account for conflicts of constraint rankings in areas of interlanguage development. In this case study of ESL Vietnamese, OT is applied into the previous studies on coda production to account for rates of production types, asymmetry between onset and coda ...
  • Optimality theory and other theories of the mind : a system architecture comparison 

   Mikalsen, Karl-Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-01)
   In this thesis Optimality Theory is described in as non-linguistic terms as possible with the goal of making it possible to compare it to other theories of the mind, especially with regards to GEN, CON and EVAL. GEN is the generator of output candidates, CON are the available constraints and EVAL is a structure that evaluates the constraints based on some criteria. Connectionism, Motivational ...
  • Peer Assessment in EFL Classrooms. A Qualitative Approach to Implementing Peer Assessment in Oral Communicative Learning Activities in EFL Classrooms 

   Perander, Hauk Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-11-01)
   This study investigated if any of the reported benefits related to peer assessment in writing could be transferred to oral EFL learning strategies. The study, despite a lack of control groups, sheds light on several aspects which influences peer assessment. The results indicated that the participants benefited from peer modelling and increased self-regulation due to assessing peers, rather than the ...
  • The Phonology and Morphology of Spanish Hypocoristics 

   Sanz Álvarez, Javier (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-15)
   This study sets out to explain the typological gaps and the asymmetric phonological and morphological behaviors observed in the most common types of Spanish hypocoristics. These type of nicknames are divided in three main categories, left-anchored, stress anchored and reduplicative truncated forms, which can be exemplified by the three more common nicknames of the female name Elena: Ele would be the ...
  • The Phonology of Flapping in Norwegian Function Words. A prosodic analysis of Norwegian clitics 

   Lehn, Magnus (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   The phonological process of flapping in Norwegian is the process in which an underlying voiced alveolar stop /d/ in a function word surfaces as the voiced postalveolar tap /ɾ/. The majority of the data used for this paper is from Urban Eastern Norwegian (UEN), which is a group of dialects from the south-eastern region of Norway, although similar processes and forms of flapping occur in a wide variety ...
  • Popularitetsutviklinga for fornavn i Sør-Troms 1820-1910 (bibelske navn, moveringer og nordiske navn) 

   Nilsen, Truls (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-10-31)
   I denne avhandlinga har jeg undersøkt popularitetsutviklinga for fornavn i Sør-Troms i perioden 1820-1910. Fokuset har jeg lagt på de tre mest interessante navnekategoriene som en kan finne i denne perioden: de bibelske navnene, moveringene og de nordiske navnene. Undersøkelsen er basert på folketellingene i 1865, 1900 og 1910, og jeg undersøker både kvinnenavn og mannsnavn. De bibelske fornavnene ...
  • Predikoivat funktiot ensimmäisessä kainunkielisessä romaanissa 

   Voronov, Mihail (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-04)
   Tutkielmani tavoitteena on deskriptio kainun eli kveenin kielen predikoivista funktioista. Työ on tapaustutkimus: kuvaus perustuu toistaiseksi ainoaan laajaan kainun kielellä kirjoitettuun teokseen, porsankilaisen Alf Nilsen-Børsskogin vuonna 2004 ilmestyneeseen romaaniin Kuosuvaaran takana. Osoitan tutkimuksessa, että kainun kielen predikoivat funktiot eli predikatiivi ja predikatiiviadverbiaalit ...
  • Prepositional Phrase Attachment Ambiguities in German. A Cross-Dialectal Experimental Study 

   Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis addresses the production and perception of sentences with ambiguous prepositional phrase attachment in Standard German. In the first part of the study, an informed native speaker produced prosodically disambiguated sentences, which were analysed acoustically for disambiguation cues. In the second part, these sentences were then presented in a perception test where respondents were asked ...
  • Prestigio y afectividad. Estudio sobre las actitudes lingüísticas de las Islas Canarias 

   Saavedra, Julio César Déniz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-30)
   Language attitudes among Spanish speakers in the Canary Islands vary. We can understand the position of the spanish vary of the Canary Islands through parameters such as gender, social class and age. These factors influence the way in which ‘the speaker’ may perceive or interpret the canarian vary. As with other Spanish speaking countries such as America there are many similarities. Although, ...
  • Production of articles and monosyllabic prepositions in early child English : a prosodic account 

   Maksimova, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   Children tend to omit functional categories in early language. The present thesis considers the production of such function words as articles and monosyllabic prepositions in child English. The analysis is conducted within a framework of the prosodic account. The development of early articles has received a lot of attention in the literature, while monosyllabic prepositions have not been discussed ...