Now showing items 132-151 of 168

  • Prepositional Phrase Attachment Ambiguities in German. A Cross-Dialectal Experimental Study 

   Pilsbacher, Anna Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   This thesis addresses the production and perception of sentences with ambiguous prepositional phrase attachment in Standard German. In the first part of the study, an informed native speaker produced prosodically disambiguated sentences, which were analysed acoustically for disambiguation cues. In the second part, these sentences were then presented in a perception test where respondents were asked ...
  • Prestigio y afectividad. Estudio sobre las actitudes lingüísticas de las Islas Canarias 

   Saavedra, Julio César Déniz (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-10-30)
   Language attitudes among Spanish speakers in the Canary Islands vary. We can understand the position of the spanish vary of the Canary Islands through parameters such as gender, social class and age. These factors influence the way in which ‘the speaker’ may perceive or interpret the canarian vary. As with other Spanish speaking countries such as America there are many similarities. Although, ...
  • Production of articles and monosyllabic prepositions in early child English : a prosodic account 

   Maksimova, Irina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-01)
   Children tend to omit functional categories in early language. The present thesis considers the production of such function words as articles and monosyllabic prepositions in child English. The analysis is conducted within a framework of the prosodic account. The development of early articles has received a lot of attention in the literature, while monosyllabic prepositions have not been discussed ...
  • Psycholinguistic evidence for allomorphy in Russian semelfactives = Психолингвистические данные об алломорфии в русских семельфактивах 

   Makarova, Anastasia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-20)
   The Russian language is famous for having verbal Aspects, as Comrie puts it, “different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation” (1976: 3). Traditionally, Russian verbs are considered to occur in pairs of Perfective and Imperfective verbs. Apart from the pairs, for many verbs there are other related verbs (Aktionsarten). These verbs are mostly derived from Imperfectives by ...
  • Retroflex suffixation in Beijing dialect 

   Liu, Zhiyin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-31)
   The aim of this thesis is to explore the phonological opacity of the retroflex suffixation in Beijing Dialect. The retroflex suffixation contains a series of phonetic variables in the main syllable and a phonological opacity. With respect to the former analysis of a phonological approach, there arises variable issues in divergence, including the underlying form of the retroflex suffix, the underlying ...
  • Retroflexion in Norwegian 

   Solhaug, Tor Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-11-15)
   This thesis deals with the class of retroflex segments in Norwegian, their phonological status and their distribution with respect to prosodic categories. There is no general consensus regarding the phonological status of the retroflexes: some phonologists posit them as underlying segments while others take them to be clusters of rhotics and coronals underlyingly. The former view is shown to be ...
  • Russian aspectual prefixes O, OB and OBO : a case study of allomorphy 

   Baydimirova, Anna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-06-14)
   The thesis presents a study of the nontrivial interface of morphology, phonology and semantics found in the distribution of three Russian aspectual prefixes O, OB and OBO. These prefixes can be semantically identical when occur in the forms of the same paradigm (e.g. obo-drat’.INF. vs. ob-deru.1 PERSON.SG.FUT. ‘flay’), but can also carry strikingly different meanings that even yield minimal pairs ...
  • Så du det ikke? Objektsveksling av det med nominale og ikke-nominale antesedenter 

   Johnsen, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-10-31)
   Denne masteroppgaven omhandler objektsveksling av den pronominale anaforen det med nominale og ikke-nominale antesedenter. Objektsveksling i fastlandskandinaviske språk går ut på at bestemte trykksvake pronominale objekter veksler på tvers av negasjon og eventuelle adverb i en setning. Dette vil si at objektene flytter til en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Den pronominale anaforen det kan ...
  • Segment interactions in autism 

   Tamasi, Katalin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   The thesis presents preliminary findings of a project concerning segment interactions as found in the speech of six children diagnosed with autistic spectrum disorder. The purpose of this thesis is threefold: (1) to provide an overview of linguistically, especially phonologically relevant findings in the autism literature, (2) to contribute to the field of autistic phonology with the field work and ...
  • The semantics of the so-called “empty” prefix вы- in natural perfective verbs in the Russian language 

   Pozolotina, Tatiana Mikhailovna (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-10)
   The present work investigates the semantics of the Russian prefix вы- in so-called natural perfective verbs. Traditionally it is considered that prefixes of natural perfective verbs do not change the meaning of the base verb and thus do not have lexical meaning, i.e. they are “empty”. The only meaning they are supposed to have is the meaning “to bring an action to the end”, which is claimed to be a ...
  • Språk på flyttefot : en studie av språket til fem svensker bosatt i Norge med drøfting av kodeveksling og akkomodasjon 

   Sandbakk, Liv (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-20)
   Formålet er å se nærmere på svenskers språk i Norge, og å prøve å forstå ulike former for og ulik grad av tilpassing til norske språkforhold som svensker som har bodd i Norge over tid, gjør bruk av. Problemstillingen er å finne ut i hvilken grad og på hvilken måte et lite utvalg svenske innflyttere til Norge tilpasser seg norsk språk ved å se etter norvagismer i deres naturlige muntlige språk. Som ...
  • ’Sproget i fare’. Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk 

   Nordmo, Jorun (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003-06-16)
   Oppgaven handler, som oppgaveteksten antyder, om Knut Hamsuns syn på språkbruk og språkpolitikk. Hamsun er selvfølgelig mest kjent som forfatter, men han skrev en lang rekke artikler hvor han ga uttrykk for sitt syn på språk- og språkforhold i samtida. Spesielt var han opptatt av landsmålets framgang, og han engasjerte seg sterkt på motstandernes side i debatten om samnorsk-idéen. Jeg har spesielt ...
  • Stadnamnlån : fonologi og ortografi i lydlig lånte stadnamn med eit oversyn over fonologien i norsk på Skibotn og i Kvenangsbotn 

   Pedersen, Aud-Kirsti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1989-01)
   I språkvitskapen er stadnamngransking ein gammal fagdisiplin. Hovudtyngda av arbeidet innom disiplinen har lege på tolking av stadnamn. Tolking av stadnamn er likevel berre ein av mange tilnærmingsmåtar til stadnamngranskinga. I fleirspråklige område kjem det til nye dimensjonar ved stadnamna som namnegranskaren må ta omsyn til. I dette arbeidet er føremålet å greie ut ymse sider ved stadnamn som ...
  • Stress-epenthesis interaction and defect-driven rules 

   Strycharczuk, Patrycja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-14)
   This thesis is concerned with the interaction of two phenomena: vowel epenthesis and stress assignment. Vowels are potential targets for stress, and they count for determining the stress window in systems where stress is grammaticaly predictable. Epenthetic vowels, however, are often exceptional in this respect. There is an array of languages where epenthetic vowels shun stress, or in some other way ...
  • Systemisk funksjonell lingvistikk til bruk i kreativ skriving i grunnskolen 

   Hermansen, Anne-Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-02)
   Målsettinga for denne oppgaven var å finne muligheter til systematisk opplæring av enkeltelevene i kreativ skriving, spesielt noveller, i skolen. Valget falt på en meningsbasert lingvistisk tilnærming med et funksjonelt språksyn i bunnen. Dette sammenholdes med "Læreplanen av 1997", som er de rammene skolens innhold og undervisning hviler på. Videre så jeg på lærebøkene for ett klassetrinn i ...
  • "Søringer" på vandring i nord. En sosiokulturell-lingvistisk studie av språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø 

   Jorung, Sandra Skaflem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-11-15)
   Det å flytte utløser refleksjoner om språk, sted, identitet og tilhørighet, og denne masteroppgava retter søkelyset mot disse refleksjonene. Formålet med denne sosiokulturell-lingvistiske studien er nærmere bestemt å utforske hvordan en flytteprosess påvirker oppfatninger om språklig identitet og tilhørighet hos fire flyttere fra Oslo til Tromsø. Mens tidligere sosiolingvistiske studier har studert ...
  • Teaching English to minority language students in Norwegian schools. A small-scale study on challenges teachers face who teach English to minority language students in Norwegian schools 

   Fagerli, Jostein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-15)
   Denne studien undersøker om det finnes problemer og utfordringer unike for situasjonen for lærere som underviser engelsk for minoritetsspråklige elever i norsk skole. Studien sammenligner også hvordan disse problemene og utfordringene oppfattes av lærere som underviser engelsk til minoritetsspråklige elever i innføringsklasser mot hvordan de oppfattes av lærere som underviser engelsk til minoritetsspråklig ...
  • Tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk 

   Sørensen, Christer Engen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   Masteroppgaven omhandler tilegnelsen av subjekts- og objektsveksling hos voksne andrespråksinnlærere av norsk. Subjekts- og objektsveksling går ut på at bestemte pronominelle subjekter og objekter veksler på tvers av negasjon og adverb, slik at disse forekommer i en posisjon til venstre for negasjon/adverb. Vekslinga av disse er forbundet med hvordan disse er realisert (DP/pronomen) og informasjonsstruktur: ...
  • To shape the world for the better : an analysis of metaphors in the speeches of Barack Obama 

   Lesz, Barbara (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Barack Obama was elected the 44th president of the United States in probably one of the hardest periods for his country. The U.S. was fighting with one of the worst economic crises in its history and, additionally, waged two unpopular wars that had shattered its reputation as the moral champion of the democratic countries. Obama brought hope in the lives of many. He was a contrast to his predecessor, ...
  • Trykkplasseringen i russiske substantiver innlånt fra engelsk 

   Hagan, Erlend (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2003)