Now showing items 77-96 of 169

  • Jávohuvvá ja ealáska : davvisámegielagiid demografiija ja buolvvaidgaskasaš sirdáseapmi Norggas ja Suomas 

   Rasmussen, Torkel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-05)
   Dán dutkamušas guorahalan davvisámegiela etnolingvisttalaš ceavzinnávccaid (ethno-lingvistic vitality) Norggas ja Suomas 2000-logu álggus. Diakronalaččat guorahalan davvisámegielagiid ja davvisámi álbmoga demografiija 1860-2000 Norggas ja 1900-2003 Suomas. Dasa lassin guorahalan davvisámegiela buolvvaidgaskasaš sirdáseami 2000-logu álggus ja dan sirdáseami eavttuid. Geavahan kvantitatiiva dutkanvuogi ...
  • "Jæi sier æ, eg". Språklige strategier blant ungdommer på Svalbard 

   Granberg, Lene Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   Formålet med denne sosiolingvistiske studien var å undersøke hvordan ungdom på Svalbard snakker. Det er interessant fordi Svalbard ikke har noen lokal dialekt. Språksamfunnet på øygruppen kjennetegnes i stedet av dialektal variasjon. Den norske befolkningen på Svalbard kommer fra hele Norge, og den gjennomsnittlige botiden er kort. Hvordan orienterer man seg i dette omskiftelige miljøet som ung ...
  • "Ka faen det e for slags jævla ugla det der?" : en sosiolingvistisk undersøkelse av kjønnforskjeller i bruk av banning hos åtte Tromsøungdommer 

   Nilsen, Inger-Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Det eksisterer en stereotypi i Norge om at gutter og jenter banner på forskjellige måter. Denne stereotypien har jeg undersøkt ved hjelp av lydopptak av åtte informanter; fire gutter og fire jenter i Tromsø. Lydopptakene består av ei gruppe med gutter, ei gruppe med jenter og ei blandet gruppe. Jeg har undersøkt både ordvalg, mengde banning og banneordenes funksjon i ytringer.Jeg har fokusert spesielt ...
  • Kasus i russisk : en empirisk undersøkelse av førsteårsstudenters mestring av kasus 

   Olsen, Hilde Oline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-25)
  • Kognitive metaforer i stortingsmeldinger om høgre utdanning 

   Bartnes, Asbjørn Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-05-13)
   Oppgava er todelt. I den teoretiske delen presenteres utviklinga av metaforteorien fra ei retorikkorientert klassisk tilnærming til etableringa av en kognitiv metaforteori. Funksjonen kognitive metaforer har som struktureringsprinsipp for språket, drøftes i forhold til det språklige relativitetsprinsippet (Sapir/Whorf-hypotesen). I analysedelen anvendes den kognitive metaforteorien på tre ...
  • Konstrainter og analogier i det norske trykksystemet 

   Johnsen, Odd Egil (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-07-09)
   Det norske språket kjennetegnes av stor variasjonen i plassering av trykk på ordnivå, noe som kan tilskrives den høye frekvensen av lånord, hovedsaklig fra engelsk, tysk, gresk, latin og fransk. Siden lånordene oftest er trykklagt i samsvar med trykkreglene i långiverspråket, er det vanskelig å favne hele det norske vokabularet i en uniform synkron beskrivelse. I nyere analyser benyttes gjerne ...
  • Kvinnenavn i Nord-Norge og Agder på 1800-tallet. Forskjeller i navnetilfanget 

   Fagerheim, Sissel Johanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-04-04)
   Oppgaven "Kvinnenavn i Nord-Norge og Agder - forskjeller i navnetilfanget" går ut på å undersøke navnetilfanget blant kvinner i de to landsdelene. Jeg har bl.a. undersøkt i hvilken grad kulturimpulser fra omverdenen, religiøs tilknytning og geografisk plassering har hatt innvirkning på navngivningen. Oppgaven omfatter perioden 1800-1900, og det metodiske fundamentet er markørnavnmetoden. Denne går ...
  • La "verdad histórica" y estrategias de comunicación: Un análisis crítico del discurso político de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa 

   Pedersen, Ove Mikal (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-17)
   Este trabajo propone un análisis crítico de la comunicación del gobierno mexicano sobre los homicidios y la desaparición forzada de estudiantes en Iguala, México, conocido como el Caso Ayotzinapa o el Caso Igualala. Se analiza la comunicación de tres políticos, representantes del gobierno en cuestión, utilizando los modelos de comunicación elaborados por Bühler, Jakobson y Fairclough. Estos análisis ...
  • La construction se faire + infinitif 

   Schei, Ida Martine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Ce mémoire prend en compte la construction se faire + infinitif (désormais SFI) et ses côtés sémantico-pragmatiques. Nous allons étudier ses domaines d’emplois et ses particularités. L’explication habituelle de la construction SFI est qu’elle s’emploie typiquement dans les actions qui sont désagréables ou violentes pour le sujet. Le but du mémoire est de résoudre la complexité de la construction ...
  • La creación de la identidad en el discurso político. Un análisis cualitativo del uso de la metáfora y los marcos en el discurso político inaugural de Podemos 

   Robertsen, Karine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-15)
   RESUMEN Esta tesis consiste en una investigación exploratoria lingüística de cómo se define la identidad de un partido a través de su discurso público y sus símbolos lingüísticos, para transmitir un marco cognitivo que defina su ideología. El contenido incluye un análisis detallado del discurso de la Puerta del Sol en Madrid el 31 de enero, 2015, el discurso inaugural del partido español Podemos. ...
  • La didáctica de los contenidos gramaticales en el aula de lengua extranjera. Un estudio sobre el indefinido en español. 

   Fossgård, Synne Aanes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-18)
   Avhandlingen omhandler undervisningsmetoder i spansk grammatikk når et nytt tema presenteres. Dette har jeg utført i praksis i en 10-klasse på en ungdomsskole. Ettersom temaet er pretérito indefinido, presenterer jeg fire ulike undervisningstimer og innholdet i disse. Samtidig tar jeg også sikte på hvordan man kan gjennomføre formativ vurdering, eller underveisvurdering, samtidig som man underviser. ...
  • La enseñanza de 'ser' y 'estar' en español como lengua extranjera: desafíos y métodos 

   Opphus, Berit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   I denne avhandlingen har jeg tatt for meg de spanske verbene ‘ser’ og ‘estar’ i et didaktisk perspektiv. Begge verbene tilsvarer det norske ‘å være’, men bruken av dem avhenger av kontekst for å kunne gi reell mening. I forbindelse med denne oppgaven har jeg gjennomført ulike undervisningsopplegg for å lære elever i en 10.klasse (spansk nivå 1) hovedforskjellene på disse verbene og grunnleggende ...
  • La enseñanza de ser y estar: un análisis de errores 

   Pettersen, Victoria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-14)
   Denne oppgaven fokuserer på kontrasten mellom verbene ‘ser’ og ‘estar’ på spansk, som begge tilsvarer det norske verbet ‘å være’. Målet med oppgaven er å anvende feilanalysemetodikken med et didaktisk perspektiv for å identifisere utfordringer norske elever står overfor når de skal lære seg kontrastene mellom disse verbene. Med utgangspunkt i resultatene av to prøver utført på en norsk ungdomsskole, ...
  • La enseñanza del imperfecto y del indefinido en español como lengua extranjera: métodos y retos 

   Engen, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   In this thesis, I research the Spanish simple past, which differs from both Norwegian and English. The simple past in Spanish has two different tenses, préterito imperfecto and préterito indefinido, and the meaning of the predicate and its sentence can change because of the used tense. Teaching Spanish as a second language can therefore produce challenges, since the Norwegian and English language ...
  • La enseñanza del presente de subjuntivo en español. Un análisis de errores aplicado a hablantes noruegos 

   Olsen, Tonje Aasjord (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-03)
   Formålet med denne masteroppgaven er å anvende en “feilanalysemetodikk” i et feltstudie som refererer til bruken av konjunktiv blant norske studenter som har spansk som tredjespråk. Feilanalysemetodikken er en metodikk for å identifisere, beskrive, klassifisere og forklare de feilhandlinger studentene gjør ved bruk av konjunktiv, med det endelige målet å foreslå konkrete intervensjonsaktiviteter for ...
  • La enseñanza del pretérito perfecto y del pretérito indefinido en la escuela noruega: desafíos y métodos 

   Kristjansson, Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-12)
   I denne masteravhandlinga har jeg tatt for meg induktiv og deduktiv tilnærming til to verbformer i spansk språk, indefinido og perfecto. Gjennom å stille spørsmål ved det vi ofte forbinder med klassisk grammatikkundervisning, som innebærer at læreren leder store deler av timen, har jeg gjort undersøkelser om hvorvidt en mer induktiv tilnærming til fagstoffet kunne gi tilsvarende eller bedre resultater. ...
  • La imagen de los homosexuales en la cultura española. Un estudio lexicográfico en diccionarios españoles a través de la historia 

   Henriksen, Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-12)
   I denne oppgaven belyses synet på homofile i det spanske samfunnet gjennom historien i et leksikografisk perspektiv. Med ulike spanske ordbøker som analyseverktøy, studerer jeg alle definisjonene jeg har funnet dokumentert, fra 1500-tallet og opp til i dag av sju ulike ord som blir brukt for å omtale homofile i Spania. Av de forskjellige typene konnotasjoner knyttet til hvert av ordene i ulike ...
  • La imagen del Pueblo Gitano a través del léxico. Lexicografía y sociolingüística. 

   Munoz Cayuela, Victor Manuel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
   I denne masteroppgaven studerer jeg hvordan spanske ordbøker definerer ord som brukes for å omtale sigøynere som folkegruppe i det spanske språket. Videre gjør jeg en leksikografisk og sosiolingvistisk studie om ord som brukes i Øst-Andalucia som kommer fra Caló-språket. I begge studiene ser jeg på hvilke konnotasjoner de utvalgte ordene har og i hvilken sosial situasjon de brukes. Studiet baserer ...
  • La integración de los contenidos pragmáticos en el aula de ELE 

   Gjerløw, Torill (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-09-03)
   For å få med seg alle nyansene i et fremmedspråk som spansk, er det viktig å kjenne til og å forstå effekten av de ulike grammatikalske, språklige, kontekstuelle, sosiale og diskursive mekanismene som gjør seg gjeldende i kommunikasjonssituasjonen. Målsetningene i læreplanverket for grunnskolen og den videregående skolen tar høyde for dette, med det er en kjensgjerning at den grammatiske/leksikale ...
  • La relación entre el catalán y el castellano: estudio sobre las actitudes lingüísticas en hablantes bilingües de Cataluña 

   Gulstad-Kristiansen, Hannah (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-13)
   On November 9th 2014 a consultation, also known as the Catalan independence referendum, took place in Catalonia, Spain. It was a non-binding vote on the political future of Catalonia, held by its Government (Generalitat de Catalunya). Language, which in Catalonia is Catalan in its national form, plays a great role when we talk about the nationalism that exists in Catalonia. The aim of this master ...