Now showing items 61-80 of 168

  • Genitiv 2 i moderne russisk 

   Bockelie, Øyvind (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Genitiv 2 er maskuliner av første deklinasjon entall som tar u-endelse i genitiv. Det er langt fra alle ord som kan ta genitiv 2 og en kan forstå det som et unntak fra regelen om a-endelse i genitiv. Allikevel kan en ofte møte genitiv 2 i russisk. Mastergradsoppgaven er en empirisk undersøkelse som tar utgangspunkt i det ulike grammatikker hevder. Undersøkelse av faktisk bruk er gjort i internettkorpuset ...
  • Genus i tromsødialekten. En komparativ sosiolingvistisk undersøkelse fra to områder i byen. 

   Alsos, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-17)
   I denne mastergradsoppgaven har jeg undersøkt genussystemet i Tromsø-dialekten fra et sosiolingvistisk perspektiv. Hovedmålet har vært å finne ut om det skjer en språkendring der femininum svekkes. I tillegg ville jeg finne ut om det finnes geografisk variasjon mellom to områder i Tromsø: Kvaløysletta og Tromsøya, og dessuten om det stemmer at kvinner er pådrivere i en eventuell endringsprosess. Jeg ...
  • Gieldda- ja darjjisámegiela : frekventatiiva, kontinuatiiva ja momentána vearbasuorggádusat 

   Paltto, Kirsi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Dán váldofágabarggus mun guorahalan gieldda- ja darjjisámegiela frekventatiiva, kontinuatiiva ja momentána vearbasuorggádusaid aspektuála iešvuođaid ja buohtastahtán daid ruoššagiela vearbbaid aspeaktaiešvuođaiguin. Ruoššagielashan aspeakta lea giellaoahpalaš kategoriija, nu ahte ruoššagielat olmmoš ferte vearbbaid geavahettiinis dábálaččat válljet geavahago son imperfektiiva- vai perfektiivavearbba. ...
  • Giella buolvvas bulvii : gáivuona sámegiela morfologiija guorahallan 

   Antonsen, Lene (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Oppgaven tar for seg morfologiske trekk knyttet til substantiv og pronomen i Kåfjordsamisk. Undersøkelsen har hovedvekt på variasjon og endring, men ser også til nærliggende dialekter og språkhistorie. Informantene er fra tre bygder i Kåfjord og er født mellom ca. 1855-1980 og er delt inn i fire generasjoner. I løpet av denne perioden har bruken av samisk endret seg veldig ved at språket brukes ...
  • Grammatiske transformasjoner av russiske gerundier ved oversetting til norsk 

   Jakobsen, Svetlana P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-13)
   Russisk gerundium (деепричастие) er en særegen verbal form som ikke har noe sidestykke i det norske språk. Når man oversetter tekster fra russisk, må man omformulere gerundier slik at oversettelsen blir ekvivalent. Dette vil si at man, foruten om det leksikalske og stilistiske, også må kunne ved hjelp av morfologiske former og syntaktiske konstruksjoner som finnes i målspråket (norsk), overføre den ...
  • Hedmarksdialekten i dag. En undersøkelse av språk og språklige motiv hos 12 ungdommer fra bygd og by på Hedmarken. 

   Holland, Ann Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001-05-31)
   I denne avhandlinga har jeg forsøkt å gi en beskrivelse av språket til tolv ungdommer fra Hedmarken og antyde mulige motiv bak de ulike språklige valgene de har gjort. Utgangspunktet er kvalitativt, men jeg har benyttet en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metodeprinsipper. Jeg har lagt vekt på å drøfte metode og hvilke konsekvenser valg av metode får for de ulike delene av en språklig ...
  • Hiatus resolution in Mexican Spanish. An optimality-theoretic approach 

   Rivera, Rubén Roberto Peralta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-16)
   The goal of this thesis deals with an examination regarding the range of phonological processes regarding the resolutions of different types of hiatus contexts in different morphosyntactic environments. This thesis embraces the examination of the hiatuses in word margins where the vowel /a/ occupies the position as V1 or V2, and interacts with the rest of the vowels of the Spanish system /e i o u/. ...
  • ‘I will’ vs. ‘Yes, we can’. A rhetorical analysis of the political speeches of George W. Bush and Barack Obama during their election periods, with emphasis on their choice of metaphor 

   Alves-Wold, Aline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-04-26)
   Even though signs of one of the worst American financial crises were already apparent by the end of the first presidential term of the Republican candidate George W. Bush, he managed to be reelected for a second term, and it can be argued that Bush’s rhetoric, which relied heavily on his famous ‘war on terror’, has contributed to his reelection. When the Democratic candidate Barack Obama was elected ...
  • In support of the full access full transfer hypothesis : evidence from error patterns in the second language acquisition of English articles 

   Jiang, Yueqiu (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-12)
   The English article system is complicated for L2 learners. Article errors usually happen in L2 article acquisition. Article errors are not random. The two main error patterns are article overuse and article omission. This thesis argues that the Full Access Full Transfer hypothesis (FAFT) can account for these article errors. The Fluctuation Hypothesis is proposed to address article overuse in L2 ...
  • In Support of the Full Transfer Hypothesis: The realization of Direct Objects in the Sentence Production of Russian L2 Learners of English 

   Tipkova, Karina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Russian L2 learners of English have to deal with a language which differs significantly from their L1 and thus they can be expected to use transfer. English and Russian use different strategies of marking definiteness/givenness. In the Russian language it is common that the sentence elements which represent given information move into the preverbal position. Russian can also mark givenness through ...
  • Infinitiiva davvisámegiela syntávssas minimalismma teoriija vuođul 

   Partapuoli, Marja K. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-14)
   Dán čállosis geahčan movt infinitiiva doaibmá davvisámegiel syntávssas. Čilgen infinitiivvaid minimalismma teoriijja vuođul. Go lean minimalismma teoriija geahččan, de lea mu váldogáldun leamašan Adger (2004) Core syntax. A mimimalist approach. Geahčan dušše daid osiid minimalismma teoriijas, main lea mearkkašupmi mu bargui. Geahčan álggus infinitiivvaid mat leat modálavearbbaide komplemeantan, ja ...
  • The infinitival particle and phrase in Italian and English 

   Scannicchio, Grazia (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2016-05-16)
   The thesis is based upon a study of the infinitival particle and phrase in Italian and English. The main core of this study is to offer a comparison between these two languages in relation to the infinitival clause. Within this research, I consider syntactical issues such as Raising and ECM constructions in relation to the infinitival phrase in Italian and English, and to the structural difference ...
  • Information packaging in Dagbani 

   Issah, Samuel Alhassan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-07-16)
   This research investigates information structuring in Dagbani, a Gur language spoken in Ghana. It is claimed that the particles ka, n and la are very central in information packaging in Dagbani. I claim that whilst the post verbal particle la, marks background on the linguistic material that precedes it and new information on what follows it (where the background does not have to be presupposed and ...
  • The interplay of synonymy and polysemy : the case of arrojar, echar, lanzar and tirar 

   Skallman, Emma (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   The knowledge associated with lexical items can be seen as including relations of meaning across words and relations of meaning within a single word. Words that share a similarity of meaning are said to be synonyms. A word that has multiple meanings is termed polysemous. This study focuses on a set of Spanish verbs that exhibit both these features: arrojar, echar, lanzar and tirar (all can be glossed ...
  • Investigating the Beliefs on English Grammar Instruction among Norwegian Students and Teachers in High School. The beliefs of Norwegian L2 learners of English on grammar instruction, and the correlation between grammar knowledge and learner beliefs 

   Johansen, Camilla Baumann (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-15)
   The objectives of the present study were to gain insight into the beliefs of high-level English second language (ESL) students and teachers from a Norwegian high school on grammar instruction as well as to investigate if grammar knowledge had an influence on these beliefs. To do this, a questionnaire was designed to measure the participants’ preferred grammar instructional method out of the four ...
  • Jávohuvvá ja ealáska : davvisámegielagiid demografiija ja buolvvaidgaskasaš sirdáseapmi Norggas ja Suomas 

   Rasmussen, Torkel (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-05)
   Dán dutkamušas guorahalan davvisámegiela etnolingvisttalaš ceavzinnávccaid (ethno-lingvistic vitality) Norggas ja Suomas 2000-logu álggus. Diakronalaččat guorahalan davvisámegielagiid ja davvisámi álbmoga demografiija 1860-2000 Norggas ja 1900-2003 Suomas. Dasa lassin guorahalan davvisámegiela buolvvaidgaskasaš sirdáseami 2000-logu álggus ja dan sirdáseami eavttuid. Geavahan kvantitatiiva dutkanvuogi ...
  • "Jæi sier æ, eg". Språklige strategier blant ungdommer på Svalbard 

   Granberg, Lene Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-11)
   Formålet med denne sosiolingvistiske studien var å undersøke hvordan ungdom på Svalbard snakker. Det er interessant fordi Svalbard ikke har noen lokal dialekt. Språksamfunnet på øygruppen kjennetegnes i stedet av dialektal variasjon. Den norske befolkningen på Svalbard kommer fra hele Norge, og den gjennomsnittlige botiden er kort. Hvordan orienterer man seg i dette omskiftelige miljøet som ung ...
  • "Ka faen det e for slags jævla ugla det der?" : en sosiolingvistisk undersøkelse av kjønnforskjeller i bruk av banning hos åtte Tromsøungdommer 

   Nilsen, Inger-Christine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-14)
   Det eksisterer en stereotypi i Norge om at gutter og jenter banner på forskjellige måter. Denne stereotypien har jeg undersøkt ved hjelp av lydopptak av åtte informanter; fire gutter og fire jenter i Tromsø. Lydopptakene består av ei gruppe med gutter, ei gruppe med jenter og ei blandet gruppe. Jeg har undersøkt både ordvalg, mengde banning og banneordenes funksjon i ytringer.Jeg har fokusert spesielt ...
  • Kasus i russisk : en empirisk undersøkelse av førsteårsstudenters mestring av kasus 

   Olsen, Hilde Oline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-25)
  • Kognitive metaforer i stortingsmeldinger om høgre utdanning 

   Bartnes, Asbjørn Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2002-05-13)
   Oppgava er todelt. I den teoretiske delen presenteres utviklinga av metaforteorien fra ei retorikkorientert klassisk tilnærming til etableringa av en kognitiv metaforteori. Funksjonen kognitive metaforer har som struktureringsprinsipp for språket, drøftes i forhold til det språklige relativitetsprinsippet (Sapir/Whorf-hypotesen). I analysedelen anvendes den kognitive metaforteorien på tre ...