Now showing items 16-35 of 42

  • Hindutva, Hindunasjonalisme og Bharatiya Janata Party : en tekstanalyse av bjp.org 

   Myreng, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   Hindunasjonalisme er et fenomen som har vært forsket på av forskere fra mange av de samfunnsvitenskapelige feltene, her for eksempel Statsvitenskap, Sosiologi, Antropologi og Religionsvitenskap eller Religionshistorie. I denne oppgaven har jeg sett nærmere på det politiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP), og hvordan de på sin hjemmeside www.bjp.org presenterer seg selv og sin hindunasjonalisme ...
  • Independent Scientology. How Ron's Org and Dror Center schismed out of the Church of Scientology 

   Hellesøy, Kjersti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-17)
   This thesis is about Ron’s Org and Dror Center, two independent Scientology groups. They schismed away from the Church of Scientology at different times and under different circumstances. Ron’s Org is the older of the two, and are spread over large parts of the world, with their main activity focused on Europe. I have visited the headquarter in Switzerland and some of the many Ron’s Orgs in Moscow, ...
  • Indigeniteter og religiøsiteter på museer i Ecuador 

   Haldorsen, Ingvild Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2018-05-19)
   This study explores how museums in Ecuador exhibit indigeneities and religiosities or religion. It analyses how the exhibits produce particular expressions and conceptualizations of "indigenous religion(s)". I conducted fieldwork in Ecuador in January and February 2017, and again for eight days in October 2017. I visited 26 different museums, some of them several times. During my visits, I observed ...
  • Islam i Tromsø: en begynnelse på en historie 

   Bratsvedal, Ine Rolseth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-21)
   This thesis looks at how different people’s practices, surroundings and networks have shaped different expressions of Islam in Tromsø, from 1981 when the first Muslims arrived until March 2013. It is based on fieldwork consisting of interviews, participation in social events and the gathering of documents, including earlier research, newspapers and archive material. This is an attempt to write an ...
  • Itral Imple : en studie av artikulasjoner av livity 

   Rognmo, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-10)
   The main question posed in this thesis is how livity is articulated by a group of Rastafaris who refer to themselves as “Itral Imple”. They are all connected to the University of the West Indies in Mona, Jamaica. The methods I use are fieldwork and interviews. The theoretical perspective is articulation theory, a theory that looks at the diversity of ideas and practices in a movement rather than ...
  • Jesu forkynnelse om himmelriket. Såmannen som liknelse og teologisk polemikk i Matt 13:3-23. 

   Sæterbø, Jill Yvonne Kjølaas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-02)
   Himmelriket og Guds rike er begreper som står sentralt i Det nye testamente (NT) og i Jesu forkynnelse. Jesus forkynte ofte om himmelriket og Guds rike i liknelser, og denne masteroppgaven har himmelrikeliknelsen om Såmannen i Matt 13:3-9, samt tolkningen av den samme liknelsen (Matt 13:18-23), som sitt utgangspunkt for eksegetisk arbeid og drøfting. Som del av innledningen til det eksegetiske ...
  • Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige i Nord-Norge 

   Aanderbakk, Marianne Bodin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-09)
   Det er skrevet mye om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige (SDH), men ikke om mormonere i Nord-Norge. Ved hjelp av intervjuer gjort med tolv medlemmer fra Bodø, Narvik og Tromsø, to misjonærer og tre grenspresidenter har jeg sett på deres forhold til misjonering og til deres egne misjonærer, og på deres opprettholdelse av tilhørighet og tro. Til å bearbeide og analysere de innsamlede dataene ...
  • Jesus som barn i to legender 

   Bergan, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-15)
   Denne masteroppgaven i religionsvitenskap er en tekstanalyse av to legender; ”Barnet fra Betlehem” av Selma Lagerlöf og ”Da Jesubarnet kom til tussefolket i Stormyrhammeren” av Regine Normann. Den teoretiske tilnærmingen til oppgaven er bruken av narratologi, muntlighetstrekk og intertekstualitet. Hver av legendene analyseres også tematisk. Til slutt blir det foretatt en komparasjon av de to legendene ...
  • Kampen for den nordiske rases overlevelse. Bruken av den norrøne mytologien innenfor Vigrid 

   Tveito, Lill-Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Masteropppgaven tar for seg på hvilken måte organisasjonen Vigrid bruker den norrøne mytologien til å konstruere en religiøs identitet for gruppen som helhet og dens medlemmer. I forhold til struktur har det vært viktig å se på hva slags myter er det snakk om, hvordan disse presenteres, og i hvilke sammenhenger mytene inngår. Utover dette er det snakk om en tolkning av den norrøne mytologiens funksjon ...
  • Koiuranaiishi : en studie av en japansk kjærlighetsrite 

   Bakke, Fritz Hintringer (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-06)
   Avhandlingen er basert på et feltarbeid utført over 3 måneder i Jishu jinja i Kyoto. Jeg fokuserer på besøkendes rituelle praksis tilknyttet en japansk kjærlighetsrite ved navn koiuranaiishi. Ved feltdata innhentet gjennom intervju og observasjon søker jeg å forstå hvordan unge japanere utfører og tenker rundt riten. Mitt analytiske perspektiv er hovedsakelig performanceteoretisk og jeg har benyttet ...
  • Mellom Luther og Læstadius : sjølvstendiggjøringa av Lyngen-læstadianismen 1900-1948 

   Andreassen, Bengt-Ove (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2001)
  • Muslimske identiteter i Tromsø 

   Molaug, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009)
   Muslim identities in Tromsø This thesis explores how seven Muslims in Tromsø understand different frames and conditions for their various Muslim identities. Seven interviews, analyzed and compared using Thomas A. Tweeds Crossing and Dwelling: A Theory of Religion (2006), illuminates how each orient themselves as Muslims in and according to different times and spaces. The interviews are done with ...
  • Oss og De andre. En analyse av de andres betydning i norrøn religion 

   Andersen, Anine Therese (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-05)
   Hovedgruppene av vesener i norrøn religion regnes for å være guder og jotner, som henholdsvis representerer ordens og kaosmaktene i det norrøne kosmos. I de norrøne mytene kjemper gudene en kamp mot jotnene for å opprettholde orden, og for å bekjempe ragnarok og verdens undergang. Jotnene representerer de eldste vesener i kosmos, men æsene (æser og vaner utgjør gudegruppen) stammer fra det samme ...
  • Over veien : en romlig analyse av relasjoner mellom Walton Breck Christ Church og Anfield Stadium 

   Sollid, Brynjar Labugt (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06)
   Based on four months of fieldwork in Liverpool, this ethnographic thesis looks at relations between Walton Breck Christ Church (WBCC) and Anfield Stadium. WBCC, a part of the Church of England, is situated just across the road from the home stadium of Liverpool FC. Because of the geographical proximity, a number of relations occur. The stadium is the cornerstone business in the neighbourhood, and ...
  • Religion og rusomsorg : en studie av ansatte og frivillige i Kristiansand Blå Kors-forening og på Borgestadklinikken avdeling Loland 

   Sigvaldsen, Tina Østerud (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-07)
   This thesis explores how religion is expressed by employees and voluntary personnel affiliated with The Blue Cross during two months the summer of 2011. The question I try to answer is “how is religion expressed in the operations and activities of the Blue Cross in the municipalities of Kristiansand and Vennesla in the summer of 2011?” The Blue Cross is a Christian organization engaged in treatment ...
  • Religiøsitet og lokalitet. Embetsblikk på periferiens Norge 

   Andersen, Silja (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-13)
   Temaet for oppgaven er en prestekone og en prest sine blikk på Sør-Varanger-samfunnet henholdsvis på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Det geografiske, kulturelle og sosiale rammeverket er lokalisert til Sør-Varanger, Norges grenseområde mot Russland og Finland. Sør-Varanger sees som periferi i forhold til et nasjonalt perspektiv, der nasjonsbygging og fornorskning sto sentralt som ...
  • Res Gestae Divi Augusti kap. 34, en myteteoretisk analyse 

   Gjølstad, Njål P. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   En studie av kap. 34 i tekstsamlingen Res Gestae Divi Augusti – Den hellige Augustus’ prestasjoner (RG). Jeg analyserer RG 34 i lys av religionsforskeren Bruce Lincolns myteteori om myte som ideologi i narrativ form, slik han presenterer den i boken Theorizing Myth fra 1999. Jeg har i avhandlingen benyttet meg av denne teorien i et forsøk på å belyse den nye statsmakten, principatet, som vokste frem ...
  • Ritualteori og det moderne : magiens forfall og gjenoppståelse i nyere teorier om ritual 

   Aanestad, Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Dette er en oppgave om ritualteori. Fokuset vil være på hvordan teoriene fremstiller ritual som studieobjekt, og særlig hvordan de ser på ritualers virkning. Dette er interessant fordi Europas moderne historie er preget av et syn på ritualer som særlig virkningsløse og primitive, og som en motsats til det opplyste samfunnet hvor vitenskap og rasjonalitet rådet. Etterkrigstiden har utfordret mange ...
  • Satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur 

   Forsberg, Kim (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Denne avhandlingen tar for seg satanisk symbolbruk i norsk Black metal-kultur. Fokuset dreier seg rundt hvordan aktører erverver religiøse symboler og terminologi inn i sine musikalske konsepter, og hvordan de selv benytter og forstår denne symbolbruken. Det trekkes paralleller mellom grunnverdier i LaVey-satanisme og Black metal-kultur, med fokus på elementer som individorientering og antikonven ...
  • Se i nåde til meg - syndige menneske : om syndsbekjennelsens plass i liturgien 

   Angell, May Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-19)
   ”Syndsbekjennelsen skal ut av gudstjenesten.” Det er et av forslagene fra arbeidet med liturgireform i Den norske kirke. I 2010 skal en gudstjenesteliturgi være ferdig. Kirkens liturgi knytter dagens kirke tilbake til oldkirken ved at flere av leddene har sin opprinnelse der og oppleves som umistelige for kirken. På den andre siden anses det som viktig at liturgien kommuniserer med samtidens mennesker. ...