Now showing items 1-20 of 85

  • Adrian Jacobsen, fra polarkulden og inn i varmen? : en biografisk beretning om etnografen, eventyreren og polarpioneren Norge glemte 

   Holiman, Kirsten Katharina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-06-19)
   Denne masteroppgaven er en biografisk fremstilling av Johan Adrian Jacobsen fra Risøya. Man får et innblikk i hans mange ekspedisjoner, og hans forbindelser til Carl Hagenbeck i Hamburg og Adolf Bastian ved Det etnografiske museum i Berlin.
  • Arbeiderkvinner i Sulis. Arbeid og livsvilkår i det tidlige og det etablerte industrisamfunnet. Ca. 1900 og ca. 1930. 

   Evjen, Bjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1987-08-01)
   Oppgaven har som mål å belyse arbeiderkvinners hverdag på det ensidige industristedet Sulitjelma (Sulis), og endringer i perioden 1900 til 1930. Fire kvinnegrupper er valgt ut: kokkene, skeiderskene, hushjelpene og husmødrene. Skeiderskenes arbeidsoppgave var å skille malmklumpene ut fra gråsteinen som kom ut av gruva. Arbeiderkvinnenes arbeid og livsvilkår blir sett i relieff til endringene i ...
  • "At straffis paa deris hals". Kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len mellom 1610 og 1660 

   Figenschau, Børge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-29)
   Dette er den første undersøkelsen av kriminalitetsutviklingen i Vardøhus len på 1600-tallet. Formålet med undersøkelsen er kartlegging av kriminaliteten i Vardøhus len samt vise endringer i kriminalitetsbildet i løpet av en periode på 50 år. Undersøkelsen bygger på tingbøker og sakefallslister fra lensregnskapet. Dette er et unikt kildemateriale som ikke har vært mye brukt i historiske undersøkelser
  • Å skape historie : et essay om historisk bevissthet 

   Kristensen, Ivar Andreas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Dette essayet handler om hva det vil si å skape historie. Det tar for seg hvordan forestillingen om en stor sammenhengende historie (den europeiske historien, eller historien overhodet ) oppstod sammen med en ny forståelse av hva det vil si å skape historie; hva som har kjennetegnet denne nye eller ”moderne” historieforståelsen, og hvordan den vil kunne affekteres hvis forestillingen om den store ...
  • Åkerbruk og fedrift i Altafjorden på 1800-tallet : produksjon og konsum 

   Drivenes, Einar-Arne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1975)
   Denne oppgaven er et forsøk på å beskrive utvikling og struktur innen jordbruket i et fjorddistrikt i Finnmark på 1800-tallet. Oppgaven er et forsøk på å konkretisere hva jordbruket (åkerdrift, fedrift) betydde for menneskene som levde her på 1800-tallet. Konklusjonen er at jordbruket i Alta og Talvik dekket opp til 1/3 del av det daglige kaloribehovet i Alta og Talvik på 1860-tallet
  • Åse tunanlegg i tid og rom. Tunanlegget i lys av tingsted-hypotesen 

   Ijtsma, Dorothée Helena (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2018-11-08)
   Denne oppgaven tar for seg tunanlegg i lys av tingsted-hypotesen, med et særfokus på den sosio-politiske konteksten til tunanlegget på Åse (Andøy kommune, Nordland). I oppgaven settes de nordnorske tunanleggene i en kontekstuell ramme, og Tingets plass i et lagdelt samfunn diskuteres. I denne diskusjonen står sosio-politiske endringer sentralt. Tinginstitusjonen bandt mennesker sammen i et sosialt, ...
  • Beroligelses- og avskjermingsaspektet i støpeskjeen? Utviklingen av de selvpålagte restriksjonene innen norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk 1970–1999 

   Dramstad, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2021-05-31)
   Temaet for denne masteravhandlingen er anvendelse, utvikling og tilpasninger/justeringer av de selvpålagte restriksjonene på alliert/utenlandsk militær virksomhet på norsk territorium i fredstid. Oppgaven strekker seg gjennom andre halvdel av den kalde krigen fra ca. 1970 og frem til rundt årtusenskiftet, da revisjonene hadde funnet en ny forankring. Avslutningen av den kalde krigens bipolare ...
  • Between Heaven and Hell: The role of the clergy in the witchcraft prosecutions in Finnmark, 1620-1692 

   Hegsvold Sørlie, Haakon (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2020-05-25)
   This dissertation investigates the role of the clergymen in Finnmark in the witchcraft prosecutions that took place in the region from 1620–1692. The dissertation builds on a large amount of primary evidence from both judicial and ecclesiastical archives. The topic is approached through a qualitative critical contextual reading of the sources, this strong basis in the sources enables an investigation ...
  • Bjarkøy-ættas etterkommere: ca. 1250 - 1605. Arv eiendomsoverføring og ekteskap 

   Johnsen, Astrid Marie Mellem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-22)
   Oppgaven er en gjennomgang av arv, eiendomsoverføring og ekteskap, blant Bjarkøy-ættas etterkommere, i perioden 1250 - 1605. Slektsnettverket i oppgaven var gjennom store deler av perioden de aller rikeste og mektigste i landet, med et godskompleks som kun ble overgått av kongens i størrelse. Hvilke motiver lå til grunn for inngåelsen av ekteskap? Hvilke avtaler ble inngått i forhold til giftermålene, ...
  • De Charybdi Septentrionali : kontinuitet og endring i forestillinger om Moskstraumen fra 1539 til omkring 1900 

   Lockert, Sigri Skjegstad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-15)
   Denne oppgaven omhandler Nord-Norges mest kjente naturfenomen i middelalderen; Moskstraumen. Her ser jeg på forestillinger om strømmen fra 1539 til omtrent 1900, og drøfter hvorfor og hvordan disse oppsto. Forestillingene gikk fra å være et havsvelg, til en malstrøm og til den tidevannstrømmen fenomenet er i dag. Norden var på 1500-tallet ukjent for det lærde Europa. Dermed ble de første ...
  • Cinaedus: Seksualmoral i seinrepublikken og tidlig keisertid 

   Krogsæter, Tor-Ivar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-27)
   Avhandlinga søker å finne svar på spørsmålet «Hvordan endret romernes syn på seksualitet seg i løpet av den tidlige keisertida, fra seinrepublikken til de første århundrene av prinsipatet?» ved å studere lovarbeid og litteratur i den aktuelle perioden og om vi kan se tendenser til endring i disse. Bakgrunnen for dette spørsmålet, ligger i keiser Augustus’ morallover «lēx Iūlia dē marītandīs ōrdinibus» ...
  • Da Lucifer kom til Vardøhus. En undersøkelse av demonologiske idéers utbredelse i Finnmark i forhold til resten av landet 

   Stave, Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-11-01)
   På 1500- og 1600-tallet bredte det seg en storstilt trolldomsforfølgelse gjennom Europa. I overkant av 100 000 mennesker - majoriteten kvinner - ble formelt anklaget for å være trollfolk, og rundt 50 000 mistet livet på grunn av det. Norge var intet unntak og vi kjenner til minst 767 prosesser med 300 dødsfall til følge. Spesielt Finnmark ble hardt rammet, der hele 138 prosesser førte til 91 dødsfall. ...
  • Den store rovviltkrigen : en undersøkelse av Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af Andet Vildt (1845) 

   Richardsen, Karl Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05)
   Oppgaven tar for seg utryddelseskampanjen mot rovviltet i Norge. Denne krigen mot "unyttige" og "skadelige" dyr, ble for alvor satt i gang med Lov om Udrydding af Rovdyr og om Freding af Andet Vildt fra 1845. Lovens/rovviltkrigens bakgrunn, begrunnelser og konsekvenser blir utredet. Hovedformålet er å belyse den bakenforliggende ideologien (natursynet), som medførte at det å sette i gang denne ...
  • Den undersjøiske fjellhylle : konsolideringen av den norske kontinentalsokkel 1982-2007. 

   Ulleland, Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   Hvordan kontinentalsokkelen i de norske nærområdene har blitt lagt inn under norsk jurisdiksjon siden introduksjonen av den moderne havretten i 1982. Bakgrunn, prosess og aktører.
  • "Die Selbstzerstörung der EU durch den Beitritt der Türkei" : moderne politiske forestillinger om Tyrkia, med et historiografisk tilbakeblikk 

   Bakke, Erlend Albrigtsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-27)
   Denne avhandlingen tar utgangspunkt i et nåtidig og aktuelt fenomen. Kjernen i avhandlingen er to parallelle tyske samfunnsdebatter. Den første handler om staten Tyrkias politiske plass i Europa, kort sagt om Tyrkia er klar for EU-medlemsskap og bør bli tatt opp som nytt EU- land. Den andre debatten handler om innvandringen og integrasjonen av særlig muslimske tilflyttere i Tyskland. Den første ...
  • An dinem willigen armute : det apostoliske liv hos Hadewijch fra Brabant og Mechthild fra Magdeburg 

   Karlstrøm, Lena (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-12-13)
   Denne oppgaven handler først og fremst om hva to kvinnelige mystikere, Hadewijch fra Brabant og Mechthild fra Magdeburg, på 1200-tallet skrev angående vita apostolica, et religiøst ideal basert på Jesus og apostlenes liv. Hovedpoenget i vita apostolica, eller det apostoliske liv, var frivillig fattigdom, og dette konseptet influerte mange i høymiddelalderens Europa. Det førte også til endringer både ...
  • Dølgsmålssaker i Nord-Norge 1710-1797: Evig skam eller bøddelens øks? : i lys av rettsystemets utvikling og humanisering 

   Kjellstrup, Iselin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-14)
   Oppgaven tar for seg dølgsmålsproblematikken i 1700- tallets Nord- Norge. Gjennom studiet av dølgsmålssaker for denne perioden får man se hvilke tendenser og utviklingstrekk som 1700- tallet representerte vedrørende dølgsmålssaker. Oppgaven tar for seg de forskjellige forordninger som gjorde seg gjeldende med henblikk på denne problematikken, og prøver å sette dette inn i en kontekst. Gjennom de ...
  • The economy of Norwegian towns c. 1250-1350. A comparative study of the economic functions of towns in Norway, Denmark and England. 

   Gundersen, Olav Elias (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-22)
   The aim of this thesis is to explain why differences arose between Norwegian, Danish and English towns with regard to their economic functions. Norwegian towns did not develop a sizeable production of commodities for the rural hinterland, something Danish and English towns did, of which the textile industry in small English towns is a prime example. This production contributed to the growth of towns ...
  • Ei tjenestejente, to prester og ett spøkelse : en undersøkelse av trosforestillinger, rettspraksis og resepsjonshistorie i Nille-saken fra Steigen 1687–88 

   Dalen, Ingebjørg Aamlid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   Den 16. desember 1687 ble tjenestejenta Nille Jensdatter henrettet for fødsel i dølgsmål i Steigen, Nordland. Hun hadde blitt anklaget for et angivelig barnedrap 14 år tidligere. Det spesielle ved denne saken, i ettertid kjent som Nille-saken, er at det var et angivelig spøkelse som først anklaget henne for spedbarnsdrap. Spøkelsets fremtoning innebefattet alt fra banking, skraping og slag. Dette ...