Now showing items 1-20 of 1120

  • Kontinentalsokkelretten i Norges nordområder - Anvendelsen av Svalbardtraktaten på kontinentalsokkelen utenfor Svalbards territorialfarvann 

   Lillefloth, Lars Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Havretten, som er en del av folkeretten, har hatt en sterk utvikling i de siste tiårene. Begreper som kontinentalsokkel og økonomisk sone har fått et juridisk innhold. For en kyststat som Norge, er utviklingen innenfor havretten av stor betydning. Den norske stat er stadig sterkere bundet av den internasjonale rettsorden, og vi har forpliktet oss gjennom mange konvensjoner og traktater. Begrepet ...
  • Domstolens rett og plikt til å drive materiell prosessledelse i dispositive saker 

   Osnes, Anett Beatrix (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-02)
   Avhandlingen behandler en del av spørsmålene rundt domstolens forhold til partenes prosesshandlinger i sivile saker. Det spørres for det første hvorvidt retten har en adgang til å drive materiell prosessledelse. Spørsmålet søkes besvart ved en gjennomgang av de sentrale hensyn med særlig fokus på hovedhensynene, nemlig hensynet til en materielt riktig avgjørelse og hensynet til rettens nøytralitet ...
  • Nødrett som rettsgrunnlag for forvaltningens faktiske handlinger og rettslige beslutninger 

   Hovde, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-06-23)
   Forvaltningens virkemidler for samfunnsmessig styring kan ha ulik form og bygge på ulikt rettskildegrunnlag. Tema for denne oppgaven er forvaltningens adgang til å foreta rettslige beslutninger og faktiske handlinger på nødrettsgrunnlag, med særlig vekt på oppfyllelsen av legalitetsprinsippets krav til rettskildefundament ved slike forvaltningstiltak. Bakgrunnen for et slikt perspektivvalg ...
  • Den strafferettslige særreaksjonen forvaring 

   Foshaug, Bente (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-15)
   Avhandlingen tar for seg straffereaksjonen forvaring. Forvaring er en av tre strafferettslige særreaksjoner som trådte i kraft i januar 2002. Særreaksjonen kan gis i stedet for fengselsstraff når visse vilkår er oppfylt. Tanken bak forvaringsinstituttet er å beskytte samfunnet mot de særlig farlige lovbryterne, og i motsetning til fengselsstraff er derfor forvaring en tidsubestemt straffereaksjon. ...
  • Statsstøttereglene og offentlige tjenester. Om statens forhold til hurtigruteselskapene 

   Simonsen, Kristin Dahlin (Mastergradsoppgave; Master thesis, 2006-12-15)
   Rettsvitenskap. EØS-reglene om statsstøtte i forhold til offentlige tjenester. Redegjørelse for gjeldende rett. Illustrasjon: Statens forhold til hurtigruteselskapene. Sjøtransporttjenester og etterfølgende forhold (fusjon og nettolønn)
  • Menneskehandel til prostitusjonsformål 

   Hansen, Linn Rognli (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Menneskehandel synes å utgjøre den nest største illegale økonomien i verden, og bare i Europa blir ca 500.000 unge jenter og kvinner ofre for menneskehandel hvert år. Også Norge er berørt av denne type illegal virksomhet, og oppgaven tar i hovedsak for seg vår strafferettslige regulering av fenomenet.
  • Hva skal til for at en rådighetsinnskrenkning skal gi grunnlag for erstatning etter prinsippet i Grunnlovens § 105? 

   Hustad, Kirsten Reinert (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Sammendrag. Oppgaven omhandler erstatningsspørmålet ved rådighetsinnskrenkninger i de ulovfestede tilfellene. En rådighetsinnskrenkning vil si at myndighetene regulerer fast eiendom slik at eier mister bruksretter. Utgangspunktet er at eier ikke får erstatning for dette. Dette ut fra hensynet til myndighetenes behov for å kunne regulere fast eiendom for å ivareta allmennhetens behov og ...
  • Misforholdsbegrensing av utbedringsplikten i bustadoppføringslova §32 

   Jakobsen, Bjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Tema for avhandlingen er begrensning av entreprenørens plikt til å rette en mangel når rettingen vil volde urimelig kostnad eller ulempe jfr § 32 første ledd i lov nr 43/1997 bustadoppføringslova (buopfl). I rettslitteraturen omtales dette gjerne som misforholdsbegrensning.
  • Samme straffbare forhold. Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 

   Steinsvik, Amund Hol (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-02)
   Hva som skal anses som samme straffbare forhold, representerer et klassisk straffeprosessuelt problem, og går som en rød tråd gjennom hele straffeprosessen. Grensedragningen reiser spørsmål om hvordan forholdets identitet skal fastlegges. Tradisjonelt har denne identitetsproblematikken i norsk straffeprosess vært knyttet til spørsmålet om domstolens kompetanse til å fravike tiltalebeslutningen i ...
  • Prompt release. Et dykk ned i havrettskonvensjonens forsøk på å balansere motparters interesser, og ITLOS kompetanse til å avgjøre tvister på området. 

   Mengkrogen, Frank Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Når situasjonen er slik at en kyststat holder tilbake fartøy som flagger til en annen nasjon, vil fartøyets flaggstat ofte søke fartøyet frigitt. Det finnes mange folkerettslige metoder som kan bidra til at fartøy blir frigitte. Avhandlingen tar sikte på å drøfte problemstillinger som reiser seg når fartøy kreves frigitt etter bestemmelsene om prompt release i FNs havrettskonvensjon. Prompt release ...
  • "En presentasjon av aksjelovens § 3-8" : livets rett eller overflødig papirarbeid 

   Snellingen, Magnus Nordøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Presentasjon av aksjelovens § 3-8 med endringer av 1.1.2007. Vurdering av behovet for bestemmelsen ved siden av aksjelovens øvrige regler.
  • Erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen 

   Samuelsen, Jørgen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Temaet for denne masteroppgaven er erstatningsansvaret for trakassering på arbeidsplassen. I denne sammenheng vil erstatningsvilkårene bli belyst, spesielt de forskjellige erstatningsgrunnlag. Videre vil oppgaven belyse hva som ligger i trakasseringsbegrepet og herunder hva som skal til for at en står overfor trakassering. I korthet vil så enkelte andre problemstillinger ved trakassering bli ...
  • Ileggelse av besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a : en analyse av bestemmelsen. 

   Bernhardsen, Hanne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Tema for oppgaven er besøksforbud etter strpl. § 222 a. Påtalemyndigheten har anledning til, med hjemmel i strpl § 222 a, å forby en person å oppholde seg på et bestemt sted eller forfølge, besøke eller på annet vis kontakte en bestemt person dersom nærmere angitte vilkår er oppfylt. Oppgaven er en redegjørelse av innholdet i bestemmelsen om besøksforbud.
  • Avvik mellom eierskap og kontroll i ASA, med fokus på stemmeretten 

   Olsen, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Temaet er knyttet til maktutøvelse på generalforsamlingen i allmennaksjeselskaper. Generalforsamlingen er eiernes organ, og den øverste myndigheten i selskapet. Det handler om hvem som skal være i posisjon til å være med på å ta beslutninger. Utgangspunktet er likhetsprinsippet i asal. § 4-1. Aksjonærer skal likebehandles. Videre bestemmer asal. § 5-4 første ledd at hver aksje har en stemme. I ...
  • Seksuell omgang med mindreårige : en analyse av straffeloven §§ 195 og 196 

   Kyllo, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12)
   Tema for avhandlingen er seksuell omgang med mindreårige. De sentrale bestemmelsene som regulerer dette er straffeloven §§ 195 og 196. Avhandlingen er en analyse av disse bestemmelsene. Grunnet Norges inkorporasjon av EMK må norske domstoler se hen til reglene i konvensjonen ved praktiseringen av norske rettsregler. I relasjon til §§ 195 og 196 har uskyldspresumsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2 stor ...
  • Barn og unge med atferdsproblemer : politiets og barnevernets roller og samarbeid etatene imellom 

   Fuglem, Marit (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-15)
   Temaet i oppgaven var å se på hvilken myndighet politiet og barnevernet, sammen og hver for seg, har til å gripe inn overfor og til å hjelpe barn og unge med atferdsproblemer. Politi og barneverntjeneste får på to ulike måter kjennskap til barnets atferdsproblemer. Mens politiet møter barnet ute i det offentlige rom etter å ha begått en straffbar handling, møter barneverntjenesten barnet i hjemmet. ...
  • Ettervern i barnevernet 

   Aasterud, Unn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-15)
   Avhandlingen sier noe om rettstilstanden til ungdom mellom 18-23 år i barnevernet. Problemstillingen er som følgende: "Hvordan er retten til å få hjelp i medhold til barnevernloven etter fylte 18 år?"
  • Barn under 14 år som vitner i straffesaker 

   Sandnes, Inger Uleberg; Wormdal, Mari Ekrem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Tema er barn under 14 år som vitner i straffesaker. Avhørsmetodene dommeravhør og observasjon, jf. straffeprosessloven § 239 gjennomgås med fokus på om barnets beste, og barnets, og siktedes rettssikkerhet ivaretas godt nok. Sentrale emner er blant annet reglene om formaning av barnet, to ukers fristen, lovens krav til avhørspersonen, herunder krav om særlig skikkethet, reglene om lyd - og videoopptak ...
  • Nye rettigheter for fornærmede i straffeprosessen : i konflikt med tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6? 

   Haugen, Monica Eidem (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Våren 2006 ble NOU 2006:10 ”Fornærmede i straffeprosessen – nytt perspektiv og nye rettigheter” fremmet. Utredningen inneholder forslag til lovendringer som bedre ivaretar fornærmedes interesser i straffeprosessen. Tema for oppgaven er å finne om de foreslåtte rettighetene for fornærmede kan komme i konflikt med tiltaltes rettigheter etter EMK artikkel 6. Forslag om kortere frister for avholdelse ...
  • Arbeidsgivers plikt til å avstå fra gjengjeldelse etter arbeidstakers varsling 

   Hugdal, Carina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-17)
   Tidligere hadde arbeidsmiljøloven ingen bestemmelser om arbeidstakers rett til å varsle. Arbeids- og inkluderingsdepartementet fremmet i den forbindelse våren 2006 et forslag om regulering av ytringsfriheten i arbeidsforhold, herunder varsling. Forslaget om vern mot gjengjeldelse for arbeidstaker som på en lojal måte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten, var ment å kodifisere gjeldende ...