Now showing items 1-1 of 1

    • Starttidspunktet for foreldelse av entreprenørens krav på kontraktsvederlag 

      Ingebrigtsen, Daniel Bendiktsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-04)
      Oppgaven er en analyse og en vurdering av Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2013 s. 1476. Høyesterett tok i nevnte dom stilling til hvordan foreldelsesloven § 3 nr. 1 skulle anvendes på den entrepriserettslige vederlagsordningen etter NS 8405. I forlengelsen av analysen foretas det en vurdering av avgjørelsens konsekvenser for entrepriseforhold som er regulert av NS 8405.