Now showing items 21-40 of 502

  • Brukermedvirkning - rehabilitering - slagpasienter : fysioterapeuters erfaringer fra samhandling med eldre slagpasienter 

   Sørheim, Katy Anita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   This master’s thesis concentrates on patient-participation in rehabilitation of elderly stroke patients, and it is a qualitative study based on in-depth interviews with three experienced physiotherapists. The objective of this study is to illuminate the patient-participation of elderly stroke patients. It is also an aim to stimulate into reflections on problems within this field of practice and thus ...
  • ”Helheten er utfordrende”: en kvalitativ studie om yrkesutøvelsen til radiografer som arbeider med intervensjon 

   Lindgård, Laila (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Denne kvalitative studien omhandler fagutøvelsen til radiografer som arbeider innenfor fagområdet intervensjonsradiologi. Feltarbeid og kvalitativt forskningsintervju har ligget til grunn for få bedre innsikt og forståelse av det radiograffaglige arbeidet som utføres innenfor denne spesialiserte virksomheten. Intervensjonsradiologi er en stadig voksende medisinsk gren som har til hensikt å behandle ...
  • En studie av sammenhenger mellom sykefravær, indikasjoner på utbrenthet og opplevde belastninger i arbeidssituasjonen blant pleie- og omsorgspersonalet i sykehjemmene i en kommune 

   Sjølie, Berit Mosseng (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Formål med studien: Formålet med denne undersøkelsen var å undersøke om belastningene arbeidstakeren stilles overfor i omsorgsarbeidet i sykehjem påvirker deres sykefravær, med tanke på om kravene i arbeidet kan være av en slik karakter at arbeidstakeren opplever stress og står i fare for å bli utbrent. Metode: Studien har tverrsnittsdesign, der et postet spørreskjema er brukt som forskningsstrategi ...
  • Hvilke erfaringer legger sykepleiere til grunn for egen kompetanseheving innen fagfeltet demens og hvordan forstå disse erfaringene? 

   Grongstad, Marta (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Mastergradsoppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på en fenomenologisk hermeneutisk tilnærming. Studiens empiri er erfaringer som sykepleiere har gjort seg i møte med personer med demenssykdom. Disse erfaringene har hatt betydning for sykepleiernes valg av videreutdanning innen fagfeltet demens. Erfaringene har sykepleierne formidlet til meg som forsker gjennom skriftlige fortellinger og ...
  • ”Det skulle bygges i markan, for markafolket skulle være i lag.”: om å få bo der man hører til. Hverdagsliv i omsorgsbolig - om å kjenne seg hjemme. 

   Elvebakk, Tone (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   I nordre Nordland og Sør-Troms ligger de markasamiske bygdene i dalganger og eider opp mot fjellet. Ved sjøkanten ligger kommunesentra og bygder, hovedsaklig bebodd av nordmenn. Markasamene stammer fra reindriftsnomadene som vandret mellom sommer- og vinterbeite i Sverige og Norge, og som tidlig på 1800-tallet etablerte seg i markebygdene. Fra 1960-tallet og frem til i dag har det vært fremmet ...
  • Møte mellom flyktninger og helsevesenet 

   Øseth, Heidi (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-10-23)
   Sammendrag Bakgrunnen for denne masteroppgave er å prøve å forstå hvordan møtefeltet mellom allmennleger og flyktningpasienter oppleves for partene. Det å se på hvordan kommunikasjonen fungerer, og hvilke utfordringer de står overfor hverandre i samhandlingen. Jeg anlegger et hermeneutisk perspektiv. Som er mitt teoretiske verktøy gjennom oppgaven. Der jeg velger hermeneutiker Hans-Georg Gadamer. ...
  • "Vi spekulerer ikke i smerte" : en studie om sykepleieres erfaringer fra smertevurdering til pasienter med alvorlig demens og språkvansker. 

   Jenssen, Gunn-Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11)
   Studien fokuserer på sykepleiernes arbeid med pasienter som har en alvorlig demenssykdom og som i tillegg har mistet sin språklige kommunikasjonsevne. På grunn av bedre medisinske behandlingsmetoder lever vi lenger i Norge i dag enn tidligere. Forekomsten av demens er stigende med økende alder og dermed også antall personer med en demenssykdom. Formålet med studien er å få fram sykepleienes erfaringer ...
  • I ensomheten sin verden 

   Nyvoll, Hanna Ragnhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-11-30)
   Bakgrunnen for å gå i gang med denne studien er min arbeidserfaring fra et psykoseteam i en voksenpsykiatrisk poliklinikk. Gjennom arbeidet i dette teamet erfarte jeg at det kunne være en utfordring å få etablert kontakt med personer som kunne være i ferd med å utvikle psykose. Som regel gjaldt det unge mennesker, og i de fleste situasjonene var det pårørende som var bekymret for dem. Personen selv ...
  • Sykdom, hverdagsliv og identitet :en fenomenologisk tilnærming for forståelsen av hverdagsliv ved Parkinson sykdom 

   Gabrielsen, Ellen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-22)
   Denne masteroppgaven er basert på en fenomenologisk tilnærming med kvalitative intervjuer av fem personer med Parkinson sykdom. Prosjektet har til hensikt å gi en dypere forståelse av hvordan hverdagslivet erfares av personer med sykdommen. I følge informantene påvirkes de både når det gjelder kroppsopplevelse, sosial interaksjon og opprettholdelse av hverdagslivets aktiviteter. I første del av ...
  • En studie av erfarne vernepleieres erfaringer ved tilrettelegging av bo – og tjenestetilbudet til mennesker med Downs syndrom som rammes av Alzheimers sykdom. 

   Johansen, Ann-Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-12-31)
   Tema i denne oppgaven er aldring og utviklingshemning. Fire erfarne vernepleiere er intervjuet om deres erfaringer og utfordringer ved tilrettelegging av bo – og tjenestetilbudet til mennesker med Downs syndrom som rammes av Alzheimers sykdom. Undersøkelsen er gjort i en vertskommune hvor man har lang erfaring med alternative boformer til denne gruppen. Materialet er fortolket i lys av en ...
  • Operasjonssykepleie ved Troms og Tromsø Sykhus, 1895 - 1974 

   Lockertsen, Jan-Thore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Operasjonssykepleie har en lang historie ved sykehuset i Tromsø. Men denne historia er i liten grad blitt fortalt og synliggjort. Hensikten med denne oppgaven har vært å belyse en del av operasjonssykepleierens historie i tidsrommet 1895 – 1974. Den moderne kirurgi, bygd på aseptiske teknikker og anestesi, vokste frem i siste halvdel av det nittende århundre. For sykehuset i Tromsø skjedde omlegginga ...
  • Omstilling til resultatenhetsmodellen : avdelingsleders erfaring med endring i egen funksjon 

   Solvoll, Grete Solvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Pleie- og omsorgssektoren i kommunene står overfor store utfordringer med hensyn til nye krav om effektivitet og kvalitet på tjenestene. Videre har den kommunale forvaltningen blitt kritisert for å ha vært regelstyrt (”byråkratiske”) og sentralstyrt (”hierarkiske”) med liten evne til å omstille seg med endrede krav og forventninger fra befolkningen. For å håndtere utfordringene har mange kommuner i ...
  • Nedsatt initiativ etter hjerneslag : en sykepleiefaglig utfordring? 

   Larsen, Christin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05)
   Bakgrunn: Nyere forskning viser at tidlig og aktiv rehabilitering etter hjerneslag forbedrer sjansene til å gjenvinne tapt funskjon etter hjerneslag. Forskning viser også at det er viktig med motivasjon, hyppig trening, og at treningen foregår over tid. Depresjon og nedsatt motivasjon preger imidlertid mange pasienter den første tiden etter hjerneslaget. Dette kan ha betydning for rehabilitering ...
  • Fagutvikling for kreftsykepleiere i pleiepraksis : en studie av hva kreftsykepleiere forstår med fagutvikling, hva det betyr for dem og hvordan de opplever at det prioriteres og tilrettelegges for det i pleiepraksis. 

   Fagerjord, Britt Elin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppsummering Mastergradsoppgaven med tema fagutvikling for kreftsykepleiere i pleiepraksis, er en kvalitativ studie som baserer seg på en hermeneutisk tilnærming. Fagutvikling er en betegnelse som brukes mye av sykepleiere. Begreper som kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid rommer også fagutvikling. Studiens empiri er erfaringer kreftsykepleiere har knyttet til fagutvikling i egen pleiepraksis. ...
  • Fire enslige eldres erfariger og opplevelser med å bo i omsorgsbolig : en kvalitativ studie basert på intervju. 

   Horn, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Studien tar for seg hverdagslivet for fire, enslige eldre som bor i omsorgsboliger, og belyser deres erfaringer og fortellinger rundt dette. Oppgaven er delt inn i fire tema som går noe i hverandre. Det første temaet omhandler omsorgsboligen som hjem, felleskap og tilhørighet. Det andre temaet tar for seg trivsel og trygghet. Tema nr. tre omhandler aktivitet, og til sist kommer temaet om ensomhet. Studien ...
  • Se meg! Kompetanse om barn i risikosituasjoner i Tromsø kommunes barnehager 

   Wilhelmsen, Bente Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-01)
   Med utgangspunkt i problemstillingen: "Hvordan vurderer ledere i barnehagen sin kompetanse når det gjelder å identifisere og melde bekymring til barnevernet, samt hvilke forhold meldes?", ønsket jeg å belyse kompetanse med hensyn til barn i risikosituasjoner. I tillegg ønsket jeg å undersøke hvilke kompetansehevende tiltak ledere eventuelt mener er nødvendig. Barna jeg omtaler i oppgaven er barn i ...
  • "I sinn og skinn" - psykisk helse og fysisk aktivitet 

   Bremnes, Ann Merete Jensen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-01)
   Bakgrunn: Det fysiske aktivitetsnivået reduseres fra barn til ungdom, og flere unge rapporterer symptomer som kan tyde på psykiske vansker. Det er dokumentert en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og god psykisk helse i flere studier blant voksne, men blant barn og unge er denne sammenhengen mindre studert. Formålet med studien var å undersøke og beskrive sammenhenger mellom ulike indikatorer ...
  • Masteroppgave om brukermedvirkning i konfliktfylte barnevernssaker 

   Gregersen, Lene Hanssen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-12)
   Sammendrag Tema for min masteroppgave er: ”Å forstå brukermedvirkning i konfliktfylte barnevernssaker – perspektiver fra barnevern, brukerorganisasjoner og barneombud.” Mitt ønske er å studere hva ulike parter legger i begrep som brukermedvirkning, og at en sak er konfliktfylt. Jeg vil også belyse når brukermedvirkning oppfattes som viktig og realistisk av partene, og hvordan de mener ...
  • Helsesøstrars erfarenhet med det alkoholförebyggende arbete i ungdomsskolan 

   Sørum, Pia Åhgren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-02)
   This thesis is about the experience in alcoholpreventive work of Public Health Nurse in secondary school.This project is completed through a qualitative study, using four Public Health Nurses as informants. The informants have through semistructured interviews contributed with their experiences and I have used a hermeneutic approach to bring out new insight. New insights are highlighted in the ...
  • ”Det samme, på en annen måte” : hjemmeteledialyse – etablering av en ny helsetjeneste 

   Silsand, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Sammendrag Tema for denne masterstudie er etablering av telemedisinsk helsetjeneste til pasienter med hjemmedialyse. Hensikten med studien er å beskrive og diskutere hvilke utfordringer dialysesykepleierne kan komme til å møte ved etablering av denne tjenesten. Studien har en kvalitativ tilnærming, og det empiriske materiale er samlet gjennom intervju av fire erfarne dialysesykepleiere. ...