Now showing items 1-20 of 558

  • ”Korthuset” : sykepleieres erfaringer med elektronisk sykepleiedokumentasjon i egen praksis. 

   Blix, Bodil Hansen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005)
   Denne mastergradsoppgaven tar utgangspunkt i følgende tema: Sykepleieres erfaringer med elektronisk sykepleiedokumentasjon (ESD) i egen praksis. Betydningen av nytt dokumentasjonsverktøy for utveksling og utvikling av kunnskap i praksis. Arbeidet tar utgangspunkt i halvstrukturerte intervju med seks sykepleiere som bruker ESD i sin praksis. Tema for intervjuene er sykepleiernes egne erfaringer med ...
  • Å høyra meir enn dei fleste. Forståande perspektiv på levd erfaring av å høyra stemmer og lydar. 

   Kalhovde, Anne Martha (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2005-08)
   Hovudtema i denne hovudfagsoppgåva er levd erfaring av å høyra stemmer og lydar som einskilde menneske er åleine om å erfare. Omgrepet 'personleg erfarte stemmer og lydar' vert introdusert. Omgrepet viser til at høyrselsfenomena sitt særpreg er knytt til at dei berre kan høyrast av den som erfarar dei, at dei vert erfart som ikkje-meg, og at dei er forma gjennom livet til den som erfarer dei.
  • "I stretch my knees and I bend my toes ...". En observasjonsstudie av konduktive praksissituasjoner 

   Bårdsen, Åse (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-08-30)
   Hensikten med denne oppgaven er å bidra til større innsikt i konduktiv opplæring som praksisform. Med utgangspunkt i observasjon av aktiviteter, virkemidler og samhandling setter oppgaven fokus på sammenhengen mellom barns deltagelse, og læring og utvikling hos førskolebarn med cerebral parese. Konduktiv opplæring, også kalt Petø-metoden, ble utviklet i Ungarn i årene etter 2. verdenskrig, og ...
  • Formidling av fysioterapikunnskap og praktisk kunnskap etter undersøkelse av et barn. En kvalitativ undersøkelse av erfarne barnefysioterapeuters verbalisering av kunnskaper i intervju og i skriftlige fysioterapirapporter. 

   Ytreberg, Beate (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-09-01)
   Hensikten med denne kvalitative studien var å få en større forståelse av hva barnefysioterapeuter verbaliserer kunnskap om etter en undersøkelse av et barn, og hvilke aspekter ved fysioterapeutens praksiskunnskap som kommer til uttrykk i skriftlig og muntlig formidling. Studiens datamateriale består av skrift og tale om praksis: Intervju med tre erfarne barnefysioterapeuter samt fysioterapirapport ...
  • Et nettverk av førstehjelpere i det minelagte Nord-Irak. Et spørsmål om liv eller død. 

   Edvardsen, Odd (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11-08)
   Etter krigen mellom Iran og Irak var grenseområdene i det kurdiske Nord-Irak et av verdens verste mineområder. Tvangsevakuerte landsbyboere kom tilbake til en minelagt slagmark. Skade- og dødstallene var høye og det var lange transportveier til nærmeste medisinske hjelpetilbud. Den norske hjelpeorganisasjonen Trauma Care Foundation,TCF (se ordliste) startet i 1996 et opplæringsprogram av førstehjelpere ...
  • ’In gille huma’. De tause rommene i samtalen : samiske fortellinger om kreft 

   Dagsvold, Inger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-11-11)
   Dette mastergradsarbeidet handler om hvordan man kan forstå det å ha kreftsykdom ut fra hvordan sykdommen snakkes, eller ikke snakkes om i samiske samfunn. Det er i dagens kreftomsorg et sterkt fokus på å hjelpe de som rammes av kreft til å mestre krisen dette kan oppleves som. Samtale; det å snakke om og sette ord på følelser, tanker og reaksjoner anses som den viktigste metoden i krisebearbeidingen. ...
  • Sykepleierens tilgang til det smertefulle hos det svært fortidligfødte barnet 

   Landsem, Inger Pauline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-03-12)
   Tema for denne masteroppgaven er hvordan sykepleiere gjenkjenner noe som smertefullt hos det svært fortidligfødte barnet som behandles i neonatale intensivavdelinger. Studien fokuserer på sykepleiernes arbeid med de nyfødte barn som er yngre enn 28 svangerskapsuker. Disse barnas overlevelsesmuligheter har økt betydelig de siste 20 årene. I samme tidsperiode har det hersket stor usikkerhet i ...
  • Formidling av hjelpemiddel i kommunen. Korleis resonnerer ergoterapeuten i kartleggingssituasjonen? 

   Gramstad, Astrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-03-30)
   Formidling av tekniske hjelpemiddel er ei stor og viktig arbeidsoppgåve for ergoterapeutar som arbeider i kommunehelsetenesta, men til trass for dette er temaet etter måten lite diskutert i ergoterapifagkrinsar. Forsking på temaet har retta seg mot brukaren si oppleving av å ha og å få eit tekniske hjelpemiddel og utfordringar som fagutøvarane møter ved formidling av tekniske hjelpemidel. Ut i frå ...
  • Kodeverk i sykepleiedokumentasjonen - ja takk? 

   Øien, Lisa (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   This master thesis presents the arguments a few nursing leaders give – for using nursing classification systems, others – for not using the same systems. Their arguments are then debated up against the ongoing theoretical and political debate regarding the same subject – use of nursing classifications. The classification systems presented in this thesis are NANDA (North American Nursing Diagnoses ...
  • Å mestre livet når noen dør : en studie av sammenhengen mellom gamle gravferdsritual fra Nord-Norge, kulturelt helsefremmende mestring og sorgarbeid 

   Hansen, Leif Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Bakgrunnen for denne studien har vært et ønske om å aktualisere mer kunnskap om sammenhengen mellom gamle gravferdsritual og deres innflytelse på folks helse i forbindelse med sorg og sorgarbeid. Det empiriske materialet består av etnografiske narrativer basert på intervju og samtaler med eldre mennesker fra to bygdesamfunn henholdsvis nord og sør i Troms fylke, i tilegg til noen gamle post ...
  • Om å leve et litt annerledes liv : en kvalitativ studie av tre kvinners hverdag med multippel sklerose 

   Kuosa, Kirsti (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Denne hovedfagsoppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på en fenomenologisk og hermeneutisk vitenskapsteoretisk tilnærming med forankring i Maurice Merleau-Ponty sin kroppsfilosofi. Empirien bygger seg på tre intervjuer av kvinner med multippel sklerose. Kvinnene er i alder av 40-60 år. De har hatt sykdommen i over 20 år og har som følge av den fått ulik grad av funksjonshemning. En av ...
  • Sykepleiere med lese- og skrivevansker : en studie av sykepleiernes erfaringer av å ha lese- og skrivevansker 

   Larsen, Bjørg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Denne oppgaven er en studie av erfaringer med å ha lese- og skrivevansker som utøvende sykepleier. Det finnes flere sykepleiere i vårt helsevesen som har lese- og skrivevansker og jeg ønsker med dette å få fram hvordan det kan oppleves. Bakgrunnen for at jeg valgte å gjøre undersøkelse av temaet, var at jeg ønsket å vite noe om hva det innebærer å ha lese- og skrivevansker i arbeidet som sykepleier. ...
  • Skjerming - ei tvitydig omsorg : kva kan vere best muleg skjerming for personar i psykotisk krise? 

   Wergeland, Nina Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-11)
   Dette hovudfagarbeidet handlar om skjerming, eit miljøterapeutisk tiltak innan psykiatrisk behandling, som er svært inngripande i pasientane sitt tilvære og som oftast vert gjennomført ved bruk av tvang. Skjerming er eit svært utfordande tiltak å gjennomføre for pleiarane, og set krav til kunnskap og erfaring på dette området. Eg har ut frå problemstillinga: ”Kva kan vere best muleg skjerming for ...
  • ICF i rehabilitering : forståelse og bruk 

   Høyem, Audhild (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-10)
   ”Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse” (ICF) kan forstås og brukes på ulike måter i rehabilitering. Dette er en kvalitativ studie med både en teoretisk og en empirisk tilnærming. Den har et bredt fokus på ICF der mange og ulike problemstillinger løftes fram. I oppgavens første del diskuteres begrepene rehabilitering, funksjonshemming og klassifisering. Så følger en ...
  • Å bli ergoterapeut : Dannelse av faglig identitet i ergoterapeututdanningen. 

   Nymo, Astrid Vekve (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-01-29)
   Å være student på en ergoterapeututdanning innebærer å tilegne seg og utvikle kompetanse i ergoterapi. Det handler om etter hvert å oppleve seg kompetent til å starte en yrkeskarriere som ergoterapeut. Det handler om å inneha en opplevd identitet i form av trygghet på egen kompetanse, innsikt i faget og opplevelse av tilhørighet til faggruppen ergoterapeuter. Forskning på opplevelse av faglig ...
  • En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem 

   Pedersen, Inger-Lise (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-02-26)
   Tittel: En kvalitativ studie av tre norske sykepleieres opplevelser og erfaringer fra møte med samiske pasienter med demenssykdom og som bor i sykehjem. Jeg kommer fra en kommune som tilhører samisk språklovsområde, og var ferdig utdannet sykepleier i Tromsø¸ i 1998. Gjennom mitt arbeid som sykepleier ved det kommunale sykehjemmet, har jeg truffet mange pasienter med samisk bakgrunn. De samiske ...
  • På hvilken måte opplever sykepleierstudenter at sykepleierutdanningen påvirker deres holdninger til å velge ”den gamle kroppen” som interesseområde og den kommunale eldreomsorgen som fremtidig arbeidsplass? 

   Bruun, Stine Gjessing (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05)
   Abstract In the coming years an increasing share of the Norwegian population will be elderly. In 2050 it is assumed to be between 1,1 and 1, 4 million Norwegians over 67 years of age. This is approximately twice as many as today. The growth in the number of elderly leads to increased responsibilities on the Public Health Services. This requires more healthcare workers in all parts of the Public ...
  • Kritikken av behaviorismen : en atferdsanalytiker og en kritiker sine oppfatninger om atferdsanalysens tilnærming til vitenskap 

   Sparby, Linn Ebeltoft (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-06)
   Bakgrunn Det rettes omfattende filosofisk begrunnet kritikk mot behaviorismen og atferdsanalyse. Atferdsanalysen kritiseres for positivisme/scientisme, mekanisme, determinisme og dualisme. Atferdsanalyse og den øvrige, tradisjonelle psykologien tar på grunnleggende ulike måter sikte på å studere og redegjøre for menneskers handlinger. Dette manifesteres eksempelvis i at forskningsstrategier og ...
  • "Veien blir jo så smal etter kvært": en studie av levd erfaring av å leve med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) 

   Lindgren, Sari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-16)
   Formålet med denne mastergradsoppaven er gjennom fenomenologisk tilnærming å få en dypere forståelse av erfaringer med å leve med alvorlig Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Farmakologisk behandling kan bedre og lindre symptomer, men kan ikke hindre at sykdommen utvikler seg. KOLS er ofte assosiert med akutt forverring (exacerbasjoner) av symptomer. Dette kan bli livstruende og pasienten kan få ...
  • Å skrive dagbok til intensivpasienten: betydning for intensivsykepleierens fagutøvelse 

   Kvande, Monica Evelyn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-19)
   SAMMENDRAG Tema for studien er ”Å skrive dagbok til intensivpasienten – betydning for intensivsykepleierens fagutøvelse”. Intensivpasientene gjennomlever en tid med fremmede sanseinntrykk og endringer i kroppen. Det er en veksel mellom klare og uklare minner fra tiden som intensivpasient, og forunderlig og til dels uforståelige erfaringer viser seg ofte å dominere pasienters fortellinger fra ...