Now showing items 1-20 of 65

  • Effektar av oksygenovermetting og total gassovermetting på vekst, helse og mottakelegheit for klassisk vibriose hjå juvenil torsk (Gadus morhua). 

   Lysne, Hege (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-04-12)
   Fisk som oppheld seg i gassovermetta vatn kan utvikla gassblæresykje. I landbasert oppdrett er problemet ofte overmetting av nitrogen. Ved bruk av oksygeneringsanlegg der oksygengassen ikkje erstattar nitrogen, kan hyperbarisk oksygenovermetting oppstå. Det vil seia at både oksygenmettinga og den totale gassmettinga i vatnet overstig 100 %. I slike tilfelle kan oksygengassen forårsaka gassblæresykje. ...
  • Parasitter hos oppdrettstorsk i Nord-Norge 

   Strøm, Monika (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   I dette studiet ble forekomsten av parasitter hos oppdrettstorsk fra lokaliteter med ulike miljøforhold sammenlignet. Totalt 80 torsk ble undersøkt fordelt på tre lokaliteter i henholdsvis Storfjorden, Balsfjorden og Ørnfjorden i Troms fylke i Nord-Norge i perioden juli/august 2004. På grunn av varierende abiotiske og biotiske forhold ble det forventet å finne ulike forekomster av parasitter hos ...
  • Transkripsjon av komplementfaktor tre (C3) og komplementfaktor sju (C7) i atlantisk laks (Salmo salar L.) etter vaksinering mot Aeromonas salmonicida og infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV) 

   Gaard, Torstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Den sekskomponents vaksinen som i dag er vanlig på atlantisk laks (Salmo salar L.) i norsk fiskeoppdrett gir forskjellig beskyttelse mot de respektive sykdommene. Spesielt dårlig er beskyttelsen mot infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV). Komplementsystemet regnes som en svært viktig del av immunforsvaret hos teleoster (beinfisk), og det er foreslått at et bedre utviklet komplementsystem kompanserer ...
  • Expression of pro-inflammatory cytokines in Atlantic salmon (Salmo salar) after intraperitoneal injection of PLGA [Poly(D-L-lactide-co-glycolic) acid] particles 

   Myren, Stine Mari (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-07-06)
   Vaccines in aquaculture are heading into the 21st century facing old challenges with new possibilities. Fish die each year as a result of inefficient vaccination against intracellular pathogens e.g. infectious pancreatic necrosis virus (IPNV). A successful prophylactic strategy to combat viral diseases like IPN in fish farming depend both on innate immune responses, like cytokines and natural killer ...
  • In vitro eksponering av torsketarm : histologiske og bakteriologiske forandringer som følge av eksponering av Carnobacterium maltaromaticum og Vibrio anguillarum 

   Løvmo, Lisbeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke om baktarm og fermenteringskammer hos torsk kan være infeksjonsvei for Vibrio anguillarum. Videre skal en forsøke å påvise om en probiotisk bakterie, Carnobacterium maltaromaticum kan begrense eventuelle skader som V. anguillarum påfører tarmen. Det er kjørt 5. ulike behandlingsregimer med tre fisk i hver gruppe. For å redusere antall forsøksdyr er det ...
  • Antimikrobiell aktivitet i skinn hos fisk 

   Singdahlsen, Janitha Ormøy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Dagens samfunn er i stadig utvikling, og det oppstår stadig nye utfordringer, både i for av sykdommer, samt i form av måter å finne nye medikamenter på. Dette har resultert i at man må gå nye veier for å finne kilder for nye farmaka. Her er det marine miljøet mest sannsynlig en stor kilde, og det er uante muligheter der for å finne akkurat det som trengs. En måte å utvinne disse nye stoffene på, ...
  • PLGA nanopartikler som vaksinebærere 

   Sævareid, Karina Lundvang (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
   Fiskeoppdrett er i dag en av Norges største og viktigste eksportnæringer. Dette er en suksesshistorie som ikke ville vært mulig uten vaksiner. Etter gjennombruddet med utviklingen av velfungerende vaksiner mot sentrale sykdommer på 80- og 90- tallet har ekspansjonen i næringen vært enorm og det sjøsettes i dag over 200 millioner smolt årlig. Men selv om de fleste bakteriesykdommer hos laksefisk i ...
  • Parasittsamfunn hos sjøørret (Salmo trutta L.) i Hardanger og Steigen 

   Dalen, Christian (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Parasittsamfunnene hos sjøørret (Salmo trutta) fisket i sjø i Hardanger og Steigen ble undersøkt vinter, sommer og høst med hensyn på om det var ulikheter mellom parasittsamfunnene, og endringer i samfunnene mellom de ulike årstidene. Totalt ble det registrert 14 parasittarter og parasittgrupper, der ni var marine og fem var fra ferskvann. De marine parasittsamfunnene var svært like hos sjøørret i ...
  • Forekomst av lakselus Lepeophtheirus salmonis (Krøyer) hos anadrom laksefisk i to nordlige fjordsystemer med og uten oppdrett 

   Næs, Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05)
   Sammendrag Forekomsten av lakselus (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) på vill sjøørret (Salmo trutta L.,), vill sjørøye (Salvelinus alpinus L.,) og laksesmolt (Salmo salar L.,) i burforsøk ble undersøkt i den oppdrettsintensive Altafjorden og den oppdrettsfrie Porsangerfjorden. Innsamling av data fant sted i de to respektive fjordene i juli til august 2010. Infeksjonen av lakselus på villfisken ...
  • Polymere partikler som vaksinebærere i atlantisk laks (Salmo salar): en studie av antistoffrespons og depoteffekt ved bruk av partikler med ulik størrelse, molekylvekt og L:G forhold. 

   Grip, Jostein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-06-14)
   Sammendrag Partikler av polymerene poly (lactide-co-glycolide) acid (PLGA) og poly (lactide) acid (PLA) har vist seg å være effektive som adjuvanter/antigendepot i musemodeller, hvor de bidrar til å fremprovosere en robust og vedvarende antistoffrespons. Fremdeles er PLGA/PLA-partiklenes egenskaper som adjuvans i atlantisk laks lite kjent. Målet med dette studiet var å sammenlikne depotegenskapen ...
  • Utvikling av molekylær vaksinestrategi for atlantisk laks mot ekstra- og intracellulære patogener 

   Sekkenes, Hege Jørstad; Slettjord, Tiril Hoffstrøm (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-05-15)
   DNA-vaksiner har vist seg meget effektive mot enkelte virussykdommer – som for eksempel mot infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) og viral hemoragisk septikemi (VHS). Beskyttelsen er mest sannsynlig mediert av antistoffer og cytotoksisk antiviral respons. Det er også vist at antistoffer er viktig i beskyttelse mot ekstracellulære bakterier (for eksempel Vibrio sp.), mens både cytotoksiske og ...
  • Antiviral effekt av type I interferon hos atlantisk laks (Salmo salar L.) mot infeksiøs lakseanemi virus 

   Holand, Jenni Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-08-29)
   Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en virussykdom som har innvirkning på, og fører til tap i den norske lakseoppdrettsindustrien. Det å kjenne til hvordan det influensaliknende infeksiøs lakseanemi viruset (ILAV) virker på laksens celler, og hvordan laksens immunforsvar fungerer for å hemme en infeksjon, er viktig for å kunne gjøre noe med denne sykdommen. Interferonsystemet spiller en viktig rolle ...
  • Effekter av infeksjon med lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill smolt av laks (Salmo salar L.) og ørret (Salmo trutta L.) 

   Andreassen, Kristoffer Berglund (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   En metodikk for fangst, transport og gjennomføring av individforsøk på laboratoriet med naturlig lakselusinfisert vill smolt av laks og ørret ble utviklet. Effektene av luseinfeksjon ble deretter undersøkt på individnivå i to adskilte forsøk (ett med laksesmolt og ett med ørretsmolt). Her ble lusas effekt på fiskens vekst, appetitt, fysiologi og overlevelse undersøkt. Intensiteten av lus ble registrert ...
  • Induksjon av antivirale gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) ved intramuskulær injeksjon av ekspresjonsplasmid for interferon c (IFNc) 

   Robertsen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-15)
   Virusinfeksjoner utgjør lakseoppdrettsnæringens største sykdomsproblem på landsbasis og forårsaker årlig store tap i form av dødelighet, redusert tilvekst, samt reduksjon i fiskehelse og - velferd. Dette til tross for omfattende smitteforebyggende tiltak og vaksinasjon. Interferonsystemet spiller en nøkkelrolle i det medfødte antivirale forsvaret hos pattedyr, hvor alarmproteinet interferon (IFN) ...
  • Studier av Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) i Atlantisk laks (Salmo salar L.). Effekter av Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPNV) og vaksinasjon på utviklingen av HSMB in vivo, og etablering av primærkultur av hjerteceller for dyrking av Piscine reovirus (PRV) in vitro. 

   Moan, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-30)
   Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) og infeksiøs pankreasnekrose (IPN) er utbredte sykdommer i norsk lakseoppdrett. IPN er forårsaket av Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPNV) og HSMB er assosiert med tilstedeværelse av Piscine reovirus (PRV). Utbrudd av HSMB i oppdrettslaks er ofte observert like i etterkant av et IPN utbrudd, men hvordan en IPNV infeksjon påvirker utviklingen av HSMB er ...
  • Antimikrobielle forbindelser i marine makroalger 

   Wiik, Sandra Danielsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-15)
   Marin bioprospektering er definert som letingen etter og karakterisering av nye bioaktive forbindelser fra havets ressurser med hensikt å benytte denne kunnskapen kommersielt til utvikling av medisiner, helsekost eller stoffer med annen anvendelse. Verdenshavene dekker 70 % av jordas overflate, og innehar en enorm biodiversistet som er lite utforsket. Det er i dag et behov for å identifisere nye ...
  • Urinsyre som adjuvans i fiskevaksiner 

   Langhelle, Bjarte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-12-15)
   Vaksinering av fisk er ansett som den sikreste og mest kostnadseffektive strategien for å forebygge smittsomme sykdommer. Dagens vaksiner er dessverre lite effektive mot intracellulære patogener og kan være gjenstand for bivirkninger av ulik grad. Det er derfor nødvendig å utvikle nye og bedre vaksiner. En måte å gjøre dette på, er å prøve ut nye adjuvanser med potensial til å øke immunogeniteten ...
  • Betydning av stress ved badevaksinering av lakseyngel mot Yersiniose (Yersinia ruckeri) 

   Sørflaten, Anniken Malene Frantzen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-12-15)
   Yersiniose (rødmunnsyke) skyldes bakterien Yersinia ruckeri, og utbrudd av sykdommen er ofte forbundet med stress. De fleste tilfellene av Yersiniose blir påvist i settefiskfasen. Et av de beste forebyggende tiltakene mot sykdommen er vaksinering. Det er ikke praktisk å vaksinere små fisk, og derfor er immersjonsvaksienring det beste alternativet. I dette prosjektet utførte vi et forsøk der små ...
  • SOCS-proteiner i laksens antivirale forsvar - til nytte for virus eller vert? 

   Joensen, Lisbeth Lindenskov (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Virussykdommer er en stor utfordring for dagens oppdrettsnæring, samtidig som virus og sykdom utgjør et stort problem ut fra et fiskehelseperspektiv. Forebyggende tiltak er i dag det beste redskapet for å bekjempe fiskesykdommer, og all settefisk i Norge vaksineres rutinemessig før utsett. Utfordringen so næringen har med virussykdommer viser likevel at vaksinene som finnes mot virus ikke er effektive ...
  • Functional feed for Atlantic salmon (Salmo salar L.). Effect on gastrointestinal tract during parr-smolt transformation and susceptibility to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) 

   Johansson, Gunhild Seljehaug (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-05-15)
   Atlantic salmon (Salmo salar L.) aquaculture is a relatively new industry in Norway, dating back to the 1960s. It has since then developed in to a profitable industry. Continuous improvement of hygiene control, knowledge of fish nutrition and health has been important for this development. Fish nutrition is a research field that has been increasingly focused on partly due to more use of plant raw ...