Now showing items 14-33 of 58

  • Econometrics versus the Bookmakers. An econometric approach to sports betting 

   Hansen, Sindre Michael (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-01)
   Bruk av økonometri for å estimere sannsynligheter for ulike utfall i fotballkamper, over en Premier League sesong. Lager en modell basert på Bradley-Terry. Resultatet av estimeringene testes deretter ved å sammenligne med historisk odds satt av ulike spilltilbydere, og anvendes for hypotetiske innsatser. Modellen viser profitt.
  • The economic potential for closed cage fish farming and the total economic value of the wild salmon stock. A literature review 

   Pedersen, Christ Ulrik Alterskjær (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-06-22)
   The aquaculture industry has been in rapid development in the last decades. Norwegian Atlantic salmon farming has proven to be an efficient and fast growing industry. Being able to develop and utilize open net-pens on the Norwegian coastline has been a key factor for the industry. However, the open net-pen technology are facing problems with external environmental effects. These environmental problems ...
  • Electric vehicles in Norway: a cost-benefit analysis 

   Johnsen, Truls J. (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-31)
   This research looks at the socioeconomic effects between the procurement and use of an electric vehicle compared to a conventional vehicle under today´s policy measures. In order to get a sufficient comparison between electric and vehicles the cost-benefit analysis was chosen. The cost-benefit analysis was done in three separate scenarios, where each scenario included different variables. This was ...
  • En etterspørselsanalyse av laksemarkedet i EU. Med et spesielt blikk på lakseavtalen mellom Norge og EU 

   Thyholdt, Sverre Braathen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Denne oppgaven er en etterspørselsanalyse av laksemarkedet i EU, hvor spesielt effekten av lakseavtalen mellom EU og Norge blir analysert. For å estimere effekten er det blitt brukt tre forskjellige AIDS (almost ideal demand system) modeller. Den første modellen behandler lakseavtalen som en dummyvariabel. Dummyvariabelen er en skiftvariabel som viser skiftene i etterspørselskurven lakseavtalen ...
  • En nytte- kostnadsanalyse av den mulige "flerbruksveien" i Lyngen 

   Sæther, Marit Slåen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-11-15)
   Denne oppgaven utfører en nytte- kostnadsanalyse av en mulig skogsvei til flerbruk i Lyngen. Flere av økosystemtjenestene i området vil kunne påvirkes av en mulig vei, og disse tjenestene blir forsøkt beskrevet, og tallfestes der det er mulig. På nyttesiden er det rekreasjonsverdi og innsparinger i terrengtransport som er de største prissatte komponentene. Investeringskostnader og vedlikeholdskostnader ...
  • En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst 

   Lunde, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Formålet med denne oppgaven er å sammenligne to teorier for økonomisk vekst i regioner. På den ene siden har jeg en keynesiansk tilnærming hvor jeg har benyttet en modell utledet av Thirlwall (1980). Thirlwalls modell fokuserer på etterspørselen etter eksportvarer som kilde til økonomisk vekst, hvor tilbudet i markedet tilpasser seg etterspørselen. Jeg har supplert med teori fra blant annet Kaldor ...
  • An Essay on the Significance of Economic Growth and Inequality on Human Welfare 

   Jacobsen, Martin Iver (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-12-22)
   When the twenty-first century began there had over several decades been developed a dominant political discourse where economic growth was the overarching objective of public policy and with the terms of that discourse reflecting a significantly changed acceptance for the market mechanism as the primary way to achieve that end. Moreover, a significant degree of inequality was not only seen as an ...
  • The Fairtrade value chain : the impact of ethical consumers in the North on producers and communities in the South 

   Myhr, Sindre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-30)
   In this thesis, the value chain for Fairtrade labeled goods is examined from ethical consumers in the north to producer organizations in the south. From there, the analysis studies how the income can be shared between producers, stakeholders and communities in different scenarios. Profit functions are used in a principal-agent setting to analyze participation constraints as well as incentive ...
  • FoU – konkurranse og FoU – samarbeid, insentiver og gjennomføringsevne 

   Olsen, Leif Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan insentivene til å investere i forskning og utvikling (FoU) påvirkes av markedseffekter, og eksterne effekter i et horisontalt marked med et homogent produkt. FoU – samarbeid kan være en metode for å overkomme kostnadsbarrierer, usikkerhet, og bidra til effektiv utnyttelse av resurser gjennom å unngå duplisering av innsats. Asymmetri mellom bedrifter, kostnader ...
  • The future of Norwegian milk Production. An investment analysis of dairy farms 

   Romsaas, Ingrid (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-31)
   This master thesis examines the dairy industry in Norway. Since World War 2 the total number of farms and farmers has decreased. Even though the dairy sector is developing and becoming more efficient, the milk production has stagnated and led to an increase in import of dairy products. To maintain the political goals; spread settlement, preserving the cultural landscape and food security, the ...
  • Ghanaian Oil Production; A look at the future prospects for the Ghanaian population, government and businesses 

   Holst-Sverresvold, Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2013-05-29)
   Ghana started their oil production in 2010. I am looking at the prospects for the Ghanaian population into the future, what they may expect. With respect to African experiences with rich natural resources, we have seen several situations where they can get caught up in the resource curse. This have several reasons, and I have tried to look at some key factors and compare these with the current ...
  • Horisontale fusjoner og innovasjon 

   Halvorsen, Knut-Åge Vargren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg en horisontal fusjon mellom 2 bedrifter i et marked med homogene produkter. Hensikten med oppgaven er å se om nivået på FoU (Forskning og Utvikling) blir påvirket av den endrede konkurransesituasjonen i markedet som en fusjon vil medføre. Modellen som ligger til grunn for analysen er hentet fra Halmenschalger (2004). Modellen er en Cournout-modell med 3 bedrifter og homogene ...
  • Hvordan kan en frittstående bedrift være konkurransedyktig i forhold til kjedene? 

   Rossebø, Tove Margareth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-06)
   Denne oppgaven skal ta opp ulike faktorer for hvordan en frittstående bedrift kan være konkurransedyktig i forhold til kjedene. Ryktet til bedriften vil være en av de viktigste faktorene som bidrar til dette. Samtidig er service og garanti også med på å bygge opp ryktet. Hvordan dette ryktet oppnås, er først og fremst avhengig av bedriftens valg av kvalitet til produktene. Jeg har brukt en hovedmodell ...
  • Hvordan påvirker humankapital økonomisk vekst? : en teoretisk og empirisk analyse 

   Akselsen, Lin Kristin Bjørk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-26)
   Humankapital synes å ha en klar positiv effekt for den økonomiske velstandsutviklingen i et land. Gjennom teori om utdanning, humankapital og økonomisk vekst, og datasett for viktige forklaringsvariabler som befolkningsvekst, investeringsrate og humankapital for 22 OECD-land, har jeg funnet at det er en solid sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst innen disse landene. Jeg trekker inn teori ...
  • Import demand elasticities for farmed salmon in the European Union and United States. 

   Lodhi, Mohsin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-29)
   This research has been conducted to investigate the demand structure of farmed salmon in EU and US markets between 2002 and 2014, and moreover to find the impact of the financial crisis on the demand for farmed salmon. The analysis includes 155 monthly observations from January 2002 to November 2014 in respect of the quantity and value of farmed fresh and frozen salmon exported from Norway, Chile ...
  • In which way can the Break-Even Requirement benefit European football? A theoretical study of the contest model 

   Uglebakken, Erik Hernæs (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   The background of the introduction of the Break-Even Requirement (BER) by UEFA is the huge funding from rich owners and the significant debt of many professional European clubs. With the BER, the clubs gradually being forced to live within their means. Meaning that clubs cannot use more money than they earn. The purpose of this thesis is to find an answer on the question. To investigate the effects ...
  • Incentives for international environmental co-operation : the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol 

   Mikkelsen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-08)
   In this thesis I have taken a broad view on international environmental co-operation; What are the incentives, obstacles and ways to enhance participation and compliance with international environmental agreements. I have also looked at a more specific issue; The implementation of the “flexible mechanisms” of the Kyoto Protocol, and particularly joint implementation projects between an investor ...
  • Innovation in Small-Sized High-Growth Firms. A study of Norwegian Gazelle Firms 

   Thorbjørnsen, Ragnhild Nilssen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-11-30)
   This thesis studies innovation within 280 small-sized high-growth firms in Norway, with a main focus on the relationship between firm size, customer knowledge and innovative activity. Innovation is a present and future need for Norway. A study of the innovative activity within the high-growth firms is done by applying a Probit and a Tobit Type I model for corner solutions. It is found that firm size ...
  • Kjøpermakt og vannsengeffekt 

   Anderson, Fridtjof (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan en horisontal fusjon mellom forhandlere i urelaterte markeder kan styrke disse forhandlernes kjøpermakt i møtet med en dominant produsent. Dette kan føre til at prisene disse forhandlerne betaler for innsatsfaktorene reduseres. Videre blir det vist hvordan dette kan føre til at kjøpergruppens uavhengige konkurrenter sine innkjøpspriser settes opp. Dette fenomenet ...
  • Labor market programs in Norway. Do labor market programs improve the job prospects for individuals with reduced working ability? An evaluation. 

   Hauan, Espen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-05-26)
   An econometric framework, anchored in the literature, is used to evaluate the effect of Norwegian labor market programs. In Norway, the social benefits can roughly be divided into: unemployment benefits, sickness benefits, work assessment allowance (WAA) and disability pension. Receivers of WAA are individuals that has been declared with reduced working ability because of physical/mental/social ...