Now showing items 40-59 of 66

  • Norges boligmarked : en makroøkonometrisk prisvurdering 

   Simensen, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   "[I]f the reason that the price is high today is only because investors believe that the selling price will be high tomorrow – when “fundamental” factors do not seem to justify such a price – then a bubble exists." – Stiglitz (1990) Med utgangspunkt i bobledefinisjonen til Stiglitz setter denne oppgaven seg fore å vurdere boligprisnivået i Norge over perioden 1985:1 – 2009:4. Ved å estimere den ...
  • Norway the odd country. The fear of Dutch disease, a democratic problem. 

   Mbanmbaane, Joseph-Annaelle (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-12-07)
   The impressive increase of Norwegian national wealth since the 1970s is mainly attributable to endowment in natural resource and the well-working of institutions. This work highlights how in addition of the traditional man-made capital, human capital, and natural capital, the Norwegian model, relies greatly on a particular type capital that is not explicitly enough mentioned in economics, namely the ...
  • Ny regioninndeling av Norge. En kvantitativ økonomisk analyse 

   Ballo, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-01)
   Tema i denne avhandlingen er, i tilknytning til den pågående offentlige diskusjonen, alternative regioninndelinger av Norge. Regjeringen ser for seg flere mulige løsninger: Dagens fylker med kanskje små endringer og en mellommodell med middels antall regioner eller landsdelsregioner (St.mld. 14: 2006 - 2007). Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er det en naturlig forlengelse av dette offentlige ...
  • Patentering og innovasjon 

   Brækkan, Eivind Hestvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-03)
   Denne oppgaven tar for seg innovasjon og patentering. I oppgaven blir det tatt for seg ulike hensikter som ligger bak bruken av patenter som virkemiddel for innovasjon, og ulike årsaker til forskjeller i innovasjonsnivå og patenteringsaktivitet blant innovative aktører. Det blir fokusert på samfunnsøkonomiske effekter av patenter, med et særlig fokus på hvordan patenter kan sies å henge sammen med ...
  • "Påvirket "Science"-saken etterspørselen etter fersk laks i EU" 

   Wiesener, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-20)
   Oppgaven undersøker om ettervirkningene fra Science-saken reduserte errerspørselen etter fersk laks i EU. Analysen bygger på EUs importkvote fra Norge, Storbritannia, Færøyene, Chile og Canada, samt en medieindex som måler antall artikler publisert med negativ omtale vedrørende giftstoffer i laks i perioden etter Science-saken. For å estimere effekten fra den negative medieomtalen brukes en utvidet ...
  • Price Determination in Coffee Market: The Impact of Supply and Demand Shifts 

   Ssenkaaba, John (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-30)
   Coffee market prices have been unstable over time. Determining the relative impact of supply and demand shift on price is a subject of discussion in this thesis. I use an index approach that was first introduced by Marsh (2003) to estimate the annual shifts in demand and supply for the periods from 2005 to 2017. This approach gives estimates to change in demand and supply of a given commodity which ...
  • Price structure in football clubs. A theoretical approach using two-sided market models 

   Jørgensen, Bjørn Harald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-02-16)
   Football (also known as soccer) is by far the most popular sport in the world with several billion fans worldwide. In this thesis the focus will be on two different sides of a football club, spectators and advertisers (sponsors). These two sides have fundamentally different incentives why they want to associate with a football club; the spectators have emotional incentives, while the advertisers ...
  • Production Planning in Fisheries Under Uncertainty. Stochastic Optimization and Scenario Generation - A Case Study 

   Larsson, Marius Runningen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2016-05-31)
   Uncertainty in the value chain of fisheries exists and as a result, a production model taking uncertainty into account is important for such a business to be efficient. A way to better plan under uncertain conditions is through the use of stochastic programming. The literature for which this is applied to fisheries is limited. Constructing, testing, and evaluating such a model's applications for a ...
  • Regional verdiskaping : mangfold eller spesialisering? 

   Karlstad, Malin Anitadatter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-11-30)
   Oppgaven drøfter klyngefenomenet med et fokus på eksternaliteter. Et skille presenteres mellom de geografisk betingede Jacobs urbaniserings eksternaliteter mellom sektorer, og Marshalls lokaliserings eksternaliteter internt for sektorer. Identifisering av de ulike typene klyngeeksternalitetert blir drøftet ved hjelp av teoretisk modellering og eksemplifiserer ved en empirisk tilnærming. Videre ...
  • The Relationship Between Education and Health in Russia. Does Younger School Enrollment Improve Health Outcomes in Adulthood? 

   Jensen, Marius Johan (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2020-05-29)
   This thesis investigates the causal relationship between schooling and health outcomes in adulthood. It attempts to clarify if younger enrollment in the Russian primary school improved health later in life. Research on causal inferences in social processes and public services is important because it can give policy makers information on how to allocate resources more efficiently and more equitably. ...
  • Renewable energy policy Comparison between EU and China - An empirical analysis with experience curve on EU and Chinese Solar industry 

   Gao, Jiabin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2014-06-06)
   The renewable energy sources (RES) has been largely adopted in the world, especially European Union and it has become the main market for wind energy and solar photovoltaic energy. With the stimulation impact from the Feed-in tariffs (FIT), the Solar PV market blowout since 2004. However, even tough with the stimulation of support schemes, the solar energy is still beyond publics bearing. The ...
  • Representativt demokrati med mulighet for korrigering 

   Olaussen, Nanstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Representativt demokrati med mulighet for korrigering er enda et forsøk på å løse de problemer dagens demokrati synes å ha. Den er ment å kunne korrigere eventuelle avvik i meninger mellom representantene og deres respektive velgere på en effektiv måte ved bruk av kommunikasjonsteknologi. Siden korrigeringen er hemmelig og inneholder budsjettbetingelser, kan "bedre" voteringsprosedyrer tas i bruk, ...
  • Resultatbasert forskningsfinansiering i universitets- og høgskolesektoren : virkninger av insentiver? 

   Pedersen, Eli Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   I problemstillingen har jeg sett på produksjonsvirkninger av endringer i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, nærmere avgrenset til virkning av resultatbasert omfordeling i forskningsproduksjonen. Oppgaven er konsentrert om sammenhengen mellom incentivordninger på institutt/forskernivå og vitenskapelig produksjon, og eventuelt andre faktorer som påvirker output. Teoretisk grunnlag ...
  • Risikopremier i norske renter 

   Hansen, Arne Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010)
   Denne oppgaven tar opp forskjeller i renter i ulike renteinstrumenter, kalt for risikopremier. Risiko som i hovedsak kan knyttes til usikkerhet om fremtidig renteutvikling. Gjennom teori og undersøkelse som finnes i finanslitteraturen og egne undersøkelser er det grunnlag for å konkludere med tilstedeværelse av risikopremier i terminrenter. Derav vil i tillegg til forventninger til fremtidig rentenivå ...
  • The Search for Social Status and Risk Taking Behavior. Evaluating the possible link between positional preferences and social comparison, social identity and risk taking behavior in avalanche terrain 

   Skjeldås, Maria Karoline (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-05-31)
   Avalanche seminars are well attended in Norway, but despite this people are still caught by avalanches every year. Skiers and snowboarders counts for many of the victims, and the majority of accidents take place in steep terrain. Many of the victims had sufficient amount of knowledge about venturing in avalanche terrain, but still did not respond to signs of hazard. This thesis has taken a closer ...
  • Sentrum og periferi : Dixit-Stiglitz-Krugman modellen 

   Haugslett, Åge Torbjørn (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2012-04)
   SAMMENDRAG Primærkilden for denne masteroppgaven er; Fujita, Masahisa – Krugman, Paul og Venables, Antony J: ”The Spatial Economy ”, The MIT Press 1999. Den grunnleggende 2x2x2 Dixit-Stiglitz-Krugman modellen for monopolistisk konkurranse, med 14 koplede likninger, er utviklet ved bruk av gitte data og Dixit-Stiglitz funksjonen – og én optimering. I primærkilden brukes to optimeringer. Fra denne ...
  • Seriously, do you have an iPhone too? Survey evidence of positional goods 

   Fernández Garcia, Carla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2017-08-31)
   Independent of nationality, age, social class, the culture or the customs, the mobile phone has become, in a short period of time, as the most popular medium of communication chosen by humans. In little more than ten years it has become an essential element for the great majority of the population. The purpose of this paper is to investigate if the mobile phones as highly positional as other status ...
  • Sickness absence in Troms County. Trends and risk factors 

   Chekanova, Ekaterina (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2019-05-31)
   This thesis examines the dynamics of the sickness absence in Troms county. High level of sickness absence in Norway causes substantial costs for sick pay scheme and replacement workers likewise significant reduction in productivity. Awareness of the trends of sickness absence and the risk factors which increase the likelihood of sick leave contributes to the establishment of proper policies aimed ...
  • State Ownership. The history, risk review and historical performance of the Norwegian state portfolio from 2003-2014 

   Ånesen, Ørjan Mikkelsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2015-06-01)
   The purpose of this thesis was to test whether there was a significant difference in the risk adjusted returns for the state portfolio, measured against the Norwegian market index or an alternative investment in the global stock market for the period 2003-2014. The Norwegian government has an extensive ownership. The companies they own accounts for almost 1/3 of the value of all the stocks on the ...
  • Subsidiering av forskning og utvikling 

   Nilsen, Laila Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven tar for seg hvilken innvirkning myndighetenes mål for subsidiering av vekstbedrifter har for valg av subsidieringsrate og samfunnsøkonomisk velferd. Jeg skiller mellom tre mål: maksimering av velferd, maksimering av forskning og utvikling, og et tallfestet mål på FoU-nivået (Lisboa-strategien). Det antas to bedrifter som samarbeider om forskning og utvikling. Modellen kan tolkes som å gjelde ...