• Theories and tests for bubbles 

   Larsen, Espen Sirnes (Master thesis; Mastergradsoppgave, 1997)
  • Incentives for international environmental co-operation : the flexible mechanisms of the Kyoto Protocol 

   Mikkelsen, Eirik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2000-08)
   In this thesis I have taken a broad view on international environmental co-operation; What are the incentives, obstacles and ways to enhance participation and compliance with international environmental agreements. I have also looked at a more specific issue; The implementation of the “flexible mechanisms” of the Kyoto Protocol, and particularly joint implementation projects between an investor ...
  • "Påvirket "Science"-saken etterspørselen etter fersk laks i EU" 

   Wiesener, Anders (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-20)
   Oppgaven undersøker om ettervirkningene fra Science-saken reduserte errerspørselen etter fersk laks i EU. Analysen bygger på EUs importkvote fra Norge, Storbritannia, Færøyene, Chile og Canada, samt en medieindex som måler antall artikler publisert med negativ omtale vedrørende giftstoffer i laks i perioden etter Science-saken. For å estimere effekten fra den negative medieomtalen brukes en utvidet ...
  • "Å miste dei beste hovuda". Verknader av hjerneflukt for u-land 

   Refsdal, Åsne Skjelbred (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Den nye hjernefluktlitteraturen legg eit teoretisk grunnlag for at det ved høve til migrasjon kan bli ein positiv auke i humankapitalnivået og at eit u-land kan oppleve ein fordelaktig hjerneflukt (beneficial brain drain). Ein føreset at det er høgare avkasting av utdanning i mottakarlanda (i-land) enn sendarlandet (u-land) ved at likevektslønna i i-land er høgare. Dette gjer at fleire menneske vil ...
  • En etterspørselsanalyse av laksemarkedet i EU. Med et spesielt blikk på lakseavtalen mellom Norge og EU 

   Thyholdt, Sverre Braathen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Denne oppgaven er en etterspørselsanalyse av laksemarkedet i EU, hvor spesielt effekten av lakseavtalen mellom EU og Norge blir analysert. For å estimere effekten er det blitt brukt tre forskjellige AIDS (almost ideal demand system) modeller. Den første modellen behandler lakseavtalen som en dummyvariabel. Dummyvariabelen er en skiftvariabel som viser skiftene i etterspørselskurven lakseavtalen ...
  • Kjøpermakt og vannsengeffekt 

   Anderson, Fridtjof (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan en horisontal fusjon mellom forhandlere i urelaterte markeder kan styrke disse forhandlernes kjøpermakt i møtet med en dominant produsent. Dette kan føre til at prisene disse forhandlerne betaler for innsatsfaktorene reduseres. Videre blir det vist hvordan dette kan føre til at kjøpergruppens uavhengige konkurrenter sine innkjøpspriser settes opp. Dette fenomenet ...
  • Bidrar FoU til dannelsen av næringsklynger? 

   Berg, Kristin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Diskusjonen i denne oppgaven går ut på hvorvidt FoU samarbeid mellom forskningsintensive bedrifter bidrar til å skape vekstkraftige næringsklynger. Jeg ser på dette gjennom en enkel oligopolmodell bestående av to like bedrifter som foretar strategivalg angående FoU og produksjonskvantum. Beslutningsprosessen illustreres som et tretrinnsspill hvor bedriftene først velger om de vil samarbeide om FoU ...
  • Representativt demokrati med mulighet for korrigering 

   Olaussen, Nanstein (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06)
   Representativt demokrati med mulighet for korrigering er enda et forsøk på å løse de problemer dagens demokrati synes å ha. Den er ment å kunne korrigere eventuelle avvik i meninger mellom representantene og deres respektive velgere på en effektiv måte ved bruk av kommunikasjonsteknologi. Siden korrigeringen er hemmelig og inneholder budsjettbetingelser, kan "bedre" voteringsprosedyrer tas i bruk, ...
  • Ny regioninndeling av Norge. En kvantitativ økonomisk analyse 

   Ballo, Solveig (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-06-01)
   Tema i denne avhandlingen er, i tilknytning til den pågående offentlige diskusjonen, alternative regioninndelinger av Norge. Regjeringen ser for seg flere mulige løsninger: Dagens fylker med kanskje små endringer og en mellommodell med middels antall regioner eller landsdelsregioner (St.mld. 14: 2006 - 2007). Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er det en naturlig forlengelse av dette offentlige ...
  • Hvordan påvirker humankapital økonomisk vekst? : en teoretisk og empirisk analyse 

   Akselsen, Lin Kristin Bjørk (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-26)
   Humankapital synes å ha en klar positiv effekt for den økonomiske velstandsutviklingen i et land. Gjennom teori om utdanning, humankapital og økonomisk vekst, og datasett for viktige forklaringsvariabler som befolkningsvekst, investeringsrate og humankapital for 22 OECD-land, har jeg funnet at det er en solid sammenheng mellom utdanning og økonomisk vekst innen disse landene. Jeg trekker inn teori ...
  • Hvordan kan en frittstående bedrift være konkurransedyktig i forhold til kjedene? 

   Rossebø, Tove Margareth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-12-06)
   Denne oppgaven skal ta opp ulike faktorer for hvordan en frittstående bedrift kan være konkurransedyktig i forhold til kjedene. Ryktet til bedriften vil være en av de viktigste faktorene som bidrar til dette. Samtidig er service og garanti også med på å bygge opp ryktet. Hvordan dette ryktet oppnås, er først og fremst avhengig av bedriftens valg av kvalitet til produktene. Jeg har brukt en hovedmodell ...
  • Subsidiering av forskning og utvikling 

   Nilsen, Laila Berg (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppgaven tar for seg hvilken innvirkning myndighetenes mål for subsidiering av vekstbedrifter har for valg av subsidieringsrate og samfunnsøkonomisk velferd. Jeg skiller mellom tre mål: maksimering av velferd, maksimering av forskning og utvikling, og et tallfestet mål på FoU-nivået (Lisboa-strategien). Det antas to bedrifter som samarbeider om forskning og utvikling. Modellen kan tolkes som å gjelde ...
  • En sammenligning av økonomiske teorier for regional vekst 

   Lunde, Grethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Formålet med denne oppgaven er å sammenligne to teorier for økonomisk vekst i regioner. På den ene siden har jeg en keynesiansk tilnærming hvor jeg har benyttet en modell utledet av Thirlwall (1980). Thirlwalls modell fokuserer på etterspørselen etter eksportvarer som kilde til økonomisk vekst, hvor tilbudet i markedet tilpasser seg etterspørselen. Jeg har supplert med teori fra blant annet Kaldor ...
  • Horisontale fusjoner og innovasjon 

   Halvorsen, Knut-Åge Vargren (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne oppgaven tar for seg en horisontal fusjon mellom 2 bedrifter i et marked med homogene produkter. Hensikten med oppgaven er å se om nivået på FoU (Forskning og Utvikling) blir påvirket av den endrede konkurransesituasjonen i markedet som en fusjon vil medføre. Modellen som ligger til grunn for analysen er hentet fra Halmenschalger (2004). Modellen er en Cournout-modell med 3 bedrifter og homogene ...
  • Risikopremier i norske renter 

   Hansen, Arne Hugo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010)
   Denne oppgaven tar opp forskjeller i renter i ulike renteinstrumenter, kalt for risikopremier. Risiko som i hovedsak kan knyttes til usikkerhet om fremtidig renteutvikling. Gjennom teori og undersøkelse som finnes i finanslitteraturen og egne undersøkelser er det grunnlag for å konkludere med tilstedeværelse av risikopremier i terminrenter. Derav vil i tillegg til forventninger til fremtidig rentenivå ...
  • Patentering og innovasjon 

   Brækkan, Eivind Hestvik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-03)
   Denne oppgaven tar for seg innovasjon og patentering. I oppgaven blir det tatt for seg ulike hensikter som ligger bak bruken av patenter som virkemiddel for innovasjon, og ulike årsaker til forskjeller i innovasjonsnivå og patenteringsaktivitet blant innovative aktører. Det blir fokusert på samfunnsøkonomiske effekter av patenter, med et særlig fokus på hvordan patenter kan sies å henge sammen med ...
  • FoU – konkurranse og FoU – samarbeid, insentiver og gjennomføringsevne 

   Olsen, Leif Roger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   Denne oppgaven tar for seg hvordan insentivene til å investere i forskning og utvikling (FoU) påvirkes av markedseffekter, og eksterne effekter i et horisontalt marked med et homogent produkt. FoU – samarbeid kan være en metode for å overkomme kostnadsbarrierer, usikkerhet, og bidra til effektiv utnyttelse av resurser gjennom å unngå duplisering av innsats. Asymmetri mellom bedrifter, kostnader ...
  • Norges boligmarked : en makroøkonometrisk prisvurdering 

   Simensen, Erik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05-18)
   "[I]f the reason that the price is high today is only because investors believe that the selling price will be high tomorrow – when “fundamental” factors do not seem to justify such a price – then a bubble exists." – Stiglitz (1990) Med utgangspunkt i bobledefinisjonen til Stiglitz setter denne oppgaven seg fore å vurdere boligprisnivået i Norge over perioden 1985:1 – 2009:4. Ved å estimere den ...
  • Ulike kredittinstitusjoners utforming av kredittkontrakter i rurale markeder 

   Pettersen, Ingrid Kristine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-09)
   Denne oppgaven tar for seg manglende tilgang på kreditt blant rurale låntakere i utviklingsland. Årsaken er problemer knyttet til asymmetrisk informasjon og hånhevelsesproblemer. Alle utlånere har behov for sikkerhet for å kunne tilby kreditt. Pant er et eksempel på dette. I modelleringne blir det derfor vist hvordan pant kan redusere kredittrasjoneringen. Derimot er pant en mangelvare blant de aller ...
  • Resultatbasert forskningsfinansiering i universitets- og høgskolesektoren : virkninger av insentiver? 

   Pedersen, Eli Margrete (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2011-05-15)
   I problemstillingen har jeg sett på produksjonsvirkninger av endringer i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler, nærmere avgrenset til virkning av resultatbasert omfordeling i forskningsproduksjonen. Oppgaven er konsentrert om sammenhengen mellom incentivordninger på institutt/forskernivå og vitenskapelig produksjon, og eventuelt andre faktorer som påvirker output. Teoretisk grunnlag ...