Now showing items 21-40 of 297

  • Verdivurdering av Spitsbergen Travel AS 

   Kristiansen, Øystein; Karlsen, Knut Martin (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne mastergradsoppgaven er utført med det formål å gjennomføre en verdivurdering av Spitsbergen Travel AS. Oppgaven starter med utredning om bakgrunnen for problemstillingen og problemdefinisjon. Vi presenterer Spitsbergen Travel AS, historien bak selskapet og selskapet slik det fremstår i dag. Vi beskriver deretter den metodiske tilnærmingen og den teoretiske referanserammen vi har valgt for ...
  • Separasjon mellom eiere og ledelse - nærmere belyst med innsyn i Målselv Utvikling AS 

   Hald, Hanne Holsbø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Denne utredningen kartlegger hva en separasjon mellom eierne og ledelsen av et selskap innebærer, samt ulike verktøy som egner seg for å handtere separasjonens følger. Temaet separasjon mellom eierskap og ledelse har vært aktuelt siden den gang aksjeselskap ble en vanlig etableringsform, men med økt aktualitet det siste tiåret. Den viktigste teorien en kjenner til for å forklare fenomenet er prinsipal- ...
  • Lokal tilpasning av et måleverktøy for butikk-kvalitet i Tromsø 

   Mathisen, Line (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06)
   Målinger av service kvalitet, eller butikk-kvalitet, har vært mye diskutert fordi det ikke er utviklet et globalt måleverktøy som ivaretar de ulike egenskaper og faktorer ved å handel i butikk. Et av de mest kjente og mye omtalte måleverktøy, for målinger av service kvalitet, er SERVQUAL. SERVQUAL har vist seg problematisk å bruke som et globalt måleverktøy, men er den ofte brukt ved utvikling av ...
  • Dagligvareshopping – plikt eller fornøyelse? : en studie av dagligvarekunder i Tromsø 

   Nilsen, Fredrik Stellander; Wien, Anders Hauge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-06-05)
   Målet med denne studien var å få en forståelse for hva som driver kunder i Tromsø til å handle dagligvarer. Mer konkret gikk vår problemstilling ut på å identifisere motiver og følelser for dagligvareshopping, for deretter å bruke disse i en segmenteringsanalyse av dagligvarekunder. Studien tok utgangspunkt i sentrale motivasjonsteorier innen shopping. I et forsøk på å utvide den eksisterende teorien ...
  • Prestasjonsmåling av renovasjonsbransjen tilknyttet husholdningsavfall 

   Dahlberg, Halvor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-08-15)
   Denne studien tar for seg teknisk effektivitet hos norske renovasjonsenheter for innsamling og behandling av husholdningsavfall i 2006. Formålet med studien er å finne de mest teknisk effektive renovasjonsenhetene for innsamling og behandling av husholdningsavfall, de mest effektive justert for uavhengige forklaringsvariabler og undersøke om det finnes statistisk signifikant forskjell mellom ...
  • Butikkattributter - og viktigheten av disse mellom forskjellige butikkonsepter 

   Pedersen, Ronald (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-03)
   Dagligvarehandelen i Norge er en svært konkurranse utsatt bransje. Derfor er det viktig å gjøre seg så attraktiv som mulig for kundene. Det har vist seg at butikkattributter kan være med på å påvirke hvor kundene velger å gjøre sine innkjøp. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å finne ut om det er forskjell på vurdering av butikkattributter mellom to forskjellige konsept innenfor dagligvarebutikker. ...
  • Kvalitet på banktjenester : årsaker til kunders vurderinger og valg av bank 

   Martinsen, Ida (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Formålet med oppgaven var å undersøke årsaker for bankkunders vurderinger og valg, med særskilt fokus på bytteatferd. Problemstilling: ”Hvilke årsaker påvirker kunders vurdering, intensjoner, valg og ønske om å bytte bank?” Jeg valgte å benytte dybdeintervjuer for å ha muligheten til å få frem mest mulig informasjon om kundenes vurderinger og valg i banksammenheng. Det ble benyttet et utvalg på ...
  • Venturekapital i Nord-Norge : en analyse av tre tidligfase investeringsfond 

   Mannsverk, Trond; Johansen, Rune Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Oppgaven forsøker å sette søkelyset på venturekapital som investeringsform innenfor Nord-Norge som region. Dette gjøres gjennom å foreta en analyse av tre utvalgte tidligfase investeringsfond – Såkorn Invest Nord i Bodø, Norinnova i Tromsø og Origo Kapital i Alta. Denne analysen ser på fondenes verdiskaping for eierne sine – en verdiskaping som deles inn i to elementer; finansiell avkastning og ...
  • IFRS & virkelig verdi : veien mot et internasjonalt regnskapsregime 

   Frantzen, Inger Lise Staven; Mathisen, Stine Margrethe (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Fra og med 1. januar 2005 måtte alle børsnoterte foretak som følge av EØS-avtalen avlegge konsernregnskapet etter IFRS. Dette er et regnskapsregime som skiller seg fra det norske på flere områder, men den utstrakte bruken av virkelig verdi som måleattributt i IFRS er kanskje den største forskjellen mellom de to regimene. Studien ser på de vesentligste forskjellene mellom NGAAP og IFRS og hvilke ...
  • Prestasjonsanalyse av norske aksjefond : 1983-2008 

   Schjefstad, Trine (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-05-15)
   Denne oppgaven er en analyse av samtlige norske aksjefond som har eksistert, fra de første ble etablert i 1982. Med utgangspunkt i daglige NAV ble fondene analysert med OSEBX som referanseindeks. Analysen avdekket at i løpet av perioden 1983-2008 var det 55% av de aktivt forvaltede fondene som hadde utkonkurrert OSEBX. Likevel var det bare 4 av 86 fond som hadde statistisk signifikant meravkastning, ...
  • En effektivitetsanalyse av laksefisknæringen i perioden 2001-2006 ved bruk av DEA og Malmquistindeks 

   Tollefsen, Linda Marie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06)
   Oppdrett av laks i Norge er verdimessig en av de største eksportvarene i landet. I 2007 ble det solgt i overkant av 820 000 tonn laks og ørret til en verdi av 17 milliarder kroner. Laksefisknæringen har vært styrt av staten gjennom konsesjoner og reglement for drift av oppdrett helt siden starten av 70-tallet. Dette lovverket har gjennomgått mange endringer for best mulig å sikre en lønnsom næring ...
  • Differensiering av norsk laks : identifisering og analyse av mulige dimensjoner 

   Samuelsen, Sissel Haukebø (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-02)
   Norsk laksenæring har i all hovedsak vært drevet av en volumstrategi hvor det skapes verdier gjennom økt effektiv drift, lave produksjonskostnader og vekst i volum. Norsk laks blir av den grunn betraktet som homogene standardvarer hvor pris er den viktigste konkurransevariabelen. Gjennom å utvikle mer bearbeide produkter er det mulig for bedrifter å kreve høyere pris på laksen, samt oppnå en mer ...
  • Anvendelse av teorien om planlagt adferd for kartlegging av drivere og barrierer ved e-handel 

   Nordahl, Håvard (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-06-05)
   Denne oppgaven har til hensikt å kartlegge hvilke faktorer som kan forklare intensjonen til å handle på internett. Dette innebærer spørsmål omkring hvordan forbrukerne vurderer de ulike egenskapene og konsekvensene ved e-handel, hvilke av disse egenskapene og konsekvensene som er viktige, hvilke som er motiver og hvilke som sees på som barrierer for å handle på internett. Det teoretiske utgangspunktet ...
  • Immaterielle eiendeler : norsk praksis i forhold til IAS 38 : regnskapsmessig behandling av utgifter til egne forsknings- og utviklingsaktiviteter 

   Figenschou, Benedikte (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-08-07)
   Studien omhandler norsk regnskapspraksis i ved egenutvikling av immaterielle eiendeler materialisert via egne forsknings og utviklingsaktiviteter. Studien gjennomgår norsk regnskapspraksis sett opp mot den internasjonale regnskapsstandarden IAS 38. Studien gjennomgår definisjonskriterier og kriterier for balanseføring. I studien har jeg benyttet to casebedrifter, hver av dem anvender ulik regnskapsprakis ...
  • Merkevareverdi - en studie av hvilke faktorer som påvirker konsumentens oppfatning av merkevareverdien til butikkens egne- og produsenteide merker 

   Teibakk, Elvine Mølmen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2009-11-15)
   Denne oppgaven har som formål å vise sammenhengen mellom ulike faktorer som forklarer merkevareverdi. Utgangspunkt for oppgaven er artiklene til Yoo et al (2000), Netemeyer et al(2004) og Keller (2002), som gir en innføring i hvilke merkeelementer som har betydning for merkevareverdi. Selv om interessen er stor for temaet er det gjort lite forskning på hvilke markedsaktiviteter som bygger merkevareverdi. ...
  • Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? 

   Segtnan, Astrid Antonsen (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Året 2006 var starten på finansiell uro i verden. Den hadde sitt frembrudd i økonomien i USA og spredte seg fort til andre økonomier. Den store investeringsbanken Lehman Brothers som hadde store aktiviteter i Europa og Asia gikk konkurs i 2008. Dette førte til stor usikkerhet i pengemarkedet og det var starten på den finansielle uroen. Utlånsrentene økte til både bedrifter og privatpersoner. Kronekursen ...
  • Forvaltning av oljefondet : investeringsforholdet mellom aksjer og obligasjoner på lang sikt 

   Tveiten, Lars Foss (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Som en følge av finanskrisen som inntok verden i 2008, har forvaltningen av fondet vært oppe til diskusjon. Enkelte mener at fondet er i for stor grad risikoeksponert, og mener at fondet bør investere mer penger i tryggere aktiva. Denne oppgaven tar opp denne problemstillingen og analyserer hva som på lang sikt er en optimal fordeling mellom aksjer og obligasjoner. Oppgaven ser også på hva som ...
  • Intellektuell kapital 

   Johansen, Camilla (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Intellektuell kapital er et begrep som blir stadig viktigere for selskaper, og som har blitt mye omtalt i løpet av de siste tiårene. Andelen av kunnskapsintensive bedrifter har i løpet av de siste tiårene vokst kraftig, og mange bedrifters virksomhet er i dag avhengig intellektuell kapital og menneskers kompetanse. Stadig flere bedrifter innser derfor hvor viktig det er å ta vare på og utvikle den ...
  • Verdivurdering av KGS Systemer AS 

   Guttormsen, Heidi Marlen; Sørensen, Monica (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Formålet med denne masteroppgaven er å gjøre en verdivurdering av KGS Systemer AS. KGS er et høyteknologifirma som ble etablert i 1987 av Kjell Sundfær. Idéen bak selskapet var å utvikle løsninger for elektronisk måleutstyr med basis i datamaskiner. Sundfær arbeidet i sin egen kjeller som eneste ansatt, frem til etterspørselen økte i 1995. Da ansatte han tre medarbeidere, og lokaliserte KGS i ...
  • Anvendelse av teori om vertikale restriksjoner for å kartlegge alternative forklaringer på Apples disitribusjonsstrategi av iPhone og dens effekter på mobilmarkedet 

   Johansen, Tove Maria (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2010-05)
   Bakgrunnen for oppgaven er hvordan Apple introduserte sin smarttelefon iPhone i mobilmarkedet ved å tegne såkalte eneforhandleravtaler med kun en mobiloperatør i hvert land. Eneforhandleravtaler har vært, og er fortsatt, en uvanlig måte for samarbeid mellom mobilprodusenter og operatører. Begrunnelsen fra Apple var at de ønsket å sikre kvalitet i forhandlerleddet. Hovedformålet med oppgaven er å ...