• Prestasjonsmåling av Volvoforhandlerne i Norge. En DEA analyse basert på kundetilfredshet og finansiell prestasjon 

   Angeltvedt, Halvor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-15)
   I denne oppgaven analyseres ytelsen til Volvo forhandlerne i Norge for årene 2002, 2003 og 2004 ved hjelp av DEA metoden. Ytelsen måles i kundetilfredshet og finansiell prestasjon. I tillegg søkes det å belyse noen viktige ...
  • Effektivitet og produktivitet i norsk matfisknæring for perioden 1996-2003 målt ved bruk av DEA og MPI 

   Lagesen, Marte Punsvik; Sørensen, Helén Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-15)
   I denne oppgaven analyseres effektivitet og produktivitetsutviklingen i norsk matfisknæring i perioden 1996-2003. Produksjonen av laks og ørret har økt betraktelig de siste tiårene. En best mulig utnyttelse av innsatsfaktorene ...
  • Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional/-sentralenettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 

   Berglund, Rune Sandmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-01)
   Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regulerer kraftselskapenes monopolvirksomhet (kraftoverføring) gjennom en såkalt inntektsrammeregulering. Inntektsrammeregulering går i grove trekk ut på å sette et tak på hvor ...
  • Verdivurdering av Quality Hotel Saga 

   Schjølberg, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-15)
   Denne mastergradsoppgaven er en verdivurdering av Quality Hotel Saga. Formålet er å verdsette bedriften med basis i framtidig inntjening. Det er brukt historiske regnskapstall for å kunne predikere hva framtidig inntjening ...
  • Behandling av usikkerhet. Vitenskap eller kunst? 

   Jacobsen, Natalia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Arbeidet tar i sitt utgangspunkt forholdet mellom to distinkte og separate kategorier: risiko og usikkerhet, som John Maynard Keynes og Frank Knight analyserte i sine pioner - arbeider om dette forholdet. Deretter ...
  • Effektivitetsanalyse av børsnoterte norske sparebanker 

   Dimmen, Carina; Nybø, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Denne studien analyserer effektiviteten til norske børsnoterte sparebanker i perioden 1998-2005. Det er den første studien som analyserer effektiviteten til børsnoterte sparebanker som utsteder grunnfondsbevis. Det er i ...
  • Ledelse av intellektuell kapital 

   Pedersen, Bjørn Christian; Øye, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Denne oppgaven har fokus på intellektuell kapital og hvordan man kan lede denne type ressurser. Intellektuell kapital er et omfattende fagområde som ikke er ferdig utviklet. I denne oppgaven skal vi gjennomføre intervjuer ...
  • Lederlønningene - rettferdige eller ikke? 

   Pedersen, Morten Rye; Wilhelmsen, Alf Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Stadig flere artikler i store, anerkjente internasjonale aviser som Financial Times og tidsskrifter som The Economist, tar for seg problemstillinger rundt lederlønninger og de økende forskjellene mellom fattig og rik. I ...
  • Utvikling av en balansert målstyringsmodell 

   Henriksen, Veronica Lillestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Tema for denne oppgaven er balansert målstyring. Balansert målstyring ble introdusert av David Norton og Robert Kaplan i en artikkel i Harvard Business Review i 1992. Denne artikkelen fortalte at ledelsen trenger mer enn ...
  • Verdivurdering av Biotec Pharmacon ASA med støtte i realopsjoner 

   Pedersen, Kai-Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Temaet for denne masterutredningen er verdsettelse. Jeg har verdivurdert Biotec Pharmacon ASA til kroner 80,20 per aksje. Verdiestimatet er funnet ved hjelp av både en tradisjonell regnskapsbasert analyse, og en analyse ...
  • Effektivitetsmåling over tid. En analyse av Troms Kraft Nett AS og norske kraftnettselskaper ved bruk av Malmquist-indeksen 

   Pettersen, Bjørn Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   I denne oppgaven analyseres produktiviteten til norske kraftnettselskaper, hvor Troms Kraft Nett AS er hovedanalyseenhet. Ved å analysere produktiviteten til et selskap, studeres effektivitetsutviklingen over tid. ...
  • Corporate social responsibility 

   Iversen, Geir-Henning; Johansen, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Dagens bedrifter måles ikke bare etter deres økonomiske bunnlinje, men også etter hvordan de opptrer i samfunnet. Dette har ført til at foretakenes sosiale ansvar (Corporate Social Responsibility) har kommet mer og mer i ...
  • Nytteverdi av balansert målstyring som styringssystem i offentlig sektor - Lenvik kommune 

   Steen, Lene; Olsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Det har skjedd store omveltninger og omstruktureringer i offentlig sektor i senere tid, både i Norge og i utlandet. Endringene karakteriseres blant annet ved flatere organisasjonsstrukturer, delegering av ansvar og myndighet, ...
  • Daglig leder og styret 

   Strøm, Jon Torger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Økt fokus på Corporate Governance i de siste årene har tvunget selskaper og myndigheter og andre interessenter til å se på hvordan det er mulig å oppnå det som er god Corporate Governance. Dette fokuset er kommet etter ...
  • Intellektuell Kapital 

   Svendsen, Svein Tore; Johannessen, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Temaet Intellektuell Kapital (IK) har de siste tiårene vokst frem med bakgrunn i at bedrifter og organisasjoner har observert en stor differanse mellom bokført kapital og børsverdi/markedsverdi. Dette kan ha en sammenheng ...
  • Varsling 

   Karlsen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Varsling (eller Whistleblowing) blir i mange tilfeller sammenlignet med tysting, sladring og angiveri. Dette har ført til at mange arbeidstakere som har varslet om kritikkverdige forhold i selskapet de jobber i, har møtt ...
  • Analyse av kostnadseffektivitet i norsk oppdrett av laks og ørret i 2006 : en analyse av matfiskdelen i verdikjeden ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA) 

   Kjeldsen, Ragnar Helge; Larsen, Ken-Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppdrett av laks og ørret har i løpet av noen få tiår utviklet seg til å bli en av landets viktigste eksportartikler. Verdien av solgt norsk oppdrettsfisk var i 2006 på 17,5 milliarder kroner. Oppdrettsnæringen har vært ...
  • Verdsetting av Nord-Senja Fiskeindustri AS 

   Øverås, Espen Ditløvsen; Karlstad, Terje André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I 1972 ble Nord-Senja Fiskeindustri AS etablert i Botnhamn av tre lokale gründere. De første tolv årene drev selskapet innefor konvensjonell fiskeindustri med saltfiskproduksjon som sin primæraktivitet, men i 1984 valgte ...
  • Effektivitetsanalyse av norsk matfisknæring for 2006, med benchmarking av Lerøy Aurora AS 

   Hansen, Thomas Lindstrøm; Hansen, Terje-Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne oppgaven har vi utført en effektivitetsanalyse av norsk matfisknæring for året 2006. Vi har sett nærmere på Lerøy Aurora AS og fulgt bedriften gjennom analysen. I effektivitetsanalysen har vi fokusert på gjennomsnittlig ...
  • Intellektuell kapital 

   Pedersen, Hege; Nyland, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   De siste tiårene har interessen og forståelsen for hvor viktig immaterielle ressurser er for organisasjoners virksomhet økt. Intellektuell kapital er svært forskjellig fra fysisk og finansiell kapital, og må derfor styres ...