Now showing items 1-20 of 387

  • Prestasjonsmåling av Volvoforhandlerne i Norge. En DEA analyse basert på kundetilfredshet og finansiell prestasjon 

   Angeltvedt, Halvor (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-15)
   I denne oppgaven analyseres ytelsen til Volvo forhandlerne i Norge for årene 2002, 2003 og 2004 ved hjelp av DEA metoden. Ytelsen måles i kundetilfredshet og finansiell prestasjon. I tillegg søkes det å belyse noen viktige spørsmål. Hva forklarer spredningen i kundetilfredshet? Er det en sammenheng mellom kundetilfredshet og finansiell prestasjon? Og hvilke forhandlere bør brukes som benchmark for ...
  • Effektivitet og produktivitet i norsk matfisknæring for perioden 1996-2003 målt ved bruk av DEA og MPI 

   Lagesen, Marte Punsvik; Sørensen, Helén Marita (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-05-15)
   I denne oppgaven analyseres effektivitet og produktivitetsutviklingen i norsk matfisknæring i perioden 1996-2003. Produksjonen av laks og ørret har økt betraktelig de siste tiårene. En best mulig utnyttelse av innsatsfaktorene øker produktiviteten ved at produksjonskostnadene synker. For å oppnå et reelt mål på effektivitet og produktivitet for bransjen er det viktig å ta hensyn til alle faktorer ...
  • Effektivitetsanalyse av distribusjonsnettet og regional/-sentralenettet til Troms Kraft Nett AS basert på inntektsrammereguleringsmodell foreslått innført i 2007 

   Berglund, Rune Sandmo (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-01)
   Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regulerer kraftselskapenes monopolvirksomhet (kraftoverføring) gjennom en såkalt inntektsrammeregulering. Inntektsrammeregulering går i grove trekk ut på å sette et tak på hvor mye den enkelte nettvirksomheten kan kreve inn på nettleie fra sine kunder. NVE har foreslått at fra 2007 skal 40 % av inntektsrammen beregnes på bakgrunn av nettvirksomhetenes ...
  • Verdivurdering av Quality Hotel Saga 

   Schjølberg, Tommy (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2006-12-15)
   Denne mastergradsoppgaven er en verdivurdering av Quality Hotel Saga. Formålet er å verdsette bedriften med basis i framtidig inntjening. Det er brukt historiske regnskapstall for å kunne predikere hva framtidig inntjening vil bli. Oppgaven er bygd opp rundt en regnskapsmessig analyse og en strategisk analyse. I all hovedsak er det totalkapitalmetoden som er benyttet, men også andre metoder er brukt ...
  • Effektivitetsanalyse av børsnoterte norske sparebanker 

   Dimmen, Carina; Nybø, Fredrik (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Denne studien analyserer effektiviteten til norske børsnoterte sparebanker i perioden 1998-2005. Det er den første studien som analyserer effektiviteten til børsnoterte sparebanker som utsteder grunnfondsbevis. Det er i tillegg utført to litteraturstudier, der den ene ser på tidligere effektivitetsstudier av banker i Norge, og den andre ser på tidligere studier av sammenhengen mellom effektivitet ...
  • Behandling av usikkerhet. Vitenskap eller kunst? 

   Jacobsen, Natalia (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007)
   Arbeidet tar i sitt utgangspunkt forholdet mellom to distinkte og separate kategorier: risiko og usikkerhet, som John Maynard Keynes og Frank Knight analyserte i sine pioner - arbeider om dette forholdet. Deretter blir moderne finansteori gjennomgått for å se hvordan usikkerheten behandles. For deretter å se på to prominente kritikkers syn på finansteorien sin empiriske gyldighet og ...
  • Lederlønningene - rettferdige eller ikke? 

   Pedersen, Morten Rye; Wilhelmsen, Alf Petter (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Stadig flere artikler i store, anerkjente internasjonale aviser som Financial Times og tidsskrifter som The Economist, tar for seg problemstillinger rundt lederlønninger og de økende forskjellene mellom fattig og rik. I Norge verserte det en debatt i media rundt årsskiftet 2006/2007 angående de raskt økende lønningene til toppsjefene. De store børsnoterte selskapene, spesielt der staten er storaksjonær, ...
  • Ledelse av intellektuell kapital 

   Pedersen, Bjørn Christian; Øye, Bjørnar (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Denne oppgaven har fokus på intellektuell kapital og hvordan man kan lede denne type ressurser. Intellektuell kapital er et omfattende fagområde som ikke er ferdig utviklet. I denne oppgaven skal vi gjennomføre intervjuer med to selskaper, og sette fokus på hva de forstår med intellektuell kapital. Studien bygger ellers på sekundærlitteratur, som har hjulpet oss med å få et innblikk i hva intellektuell ...
  • Utvikling av en balansert målstyringsmodell 

   Henriksen, Veronica Lillestad (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05)
   Tema for denne oppgaven er balansert målstyring. Balansert målstyring ble introdusert av David Norton og Robert Kaplan i en artikkel i Harvard Business Review i 1992. Denne artikkelen fortalte at ledelsen trenger mer enn finansielle styringsparametere for å lede et selskap, og at det er viktig å kunne styre mot fremtiden isteden for å konsentrere seg om det som har skjedd. Dette krever større kunnskap ...
  • Nytteverdi av balansert målstyring som styringssystem i offentlig sektor - Lenvik kommune 

   Steen, Lene; Olsen, Elisabeth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Det har skjedd store omveltninger og omstruktureringer i offentlig sektor i senere tid, både i Norge og i utlandet. Endringene karakteriseres blant annet ved flatere organisasjonsstrukturer, delegering av ansvar og myndighet, rammebudsjettering, og effektivitets- og kvalitetsmåling. Disse momentene stiller store krav til systemer for internstyring både med tanke på måling og kontroll av kommunens ...
  • Corporate social responsibility 

   Iversen, Geir-Henning; Johansen, Thomas (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Dagens bedrifter måles ikke bare etter deres økonomiske bunnlinje, men også etter hvordan de opptrer i samfunnet. Dette har ført til at foretakenes sosiale ansvar (Corporate Social Responsibility) har kommet mer og mer i fokus de senere årene, og bedriftene ønsker derfor ikke bare å innfri eiernes interesser, men også øvrige interessenters interesser. Mye av litteraturen rundt CSR baserer seg på ...
  • Effektivitetsmåling over tid. En analyse av Troms Kraft Nett AS og norske kraftnettselskaper ved bruk av Malmquist-indeksen 

   Pettersen, Bjørn Inge (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   I denne oppgaven analyseres produktiviteten til norske kraftnettselskaper, hvor Troms Kraft Nett AS er hovedanalyseenhet. Ved å analysere produktiviteten til et selskap, studeres effektivitetsutviklingen over tid. Datamaterialet jeg anvender for produktivitetsstudien, er for tidsperioden 2001 – 2004. Analysen utføres for distribusjonsnettet for seg og samlet for regional- og sentralnettet. Jeg ...
  • Verdivurdering av Biotec Pharmacon ASA med støtte i realopsjoner 

   Pedersen, Kai-Morten (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Temaet for denne masterutredningen er verdsettelse. Jeg har verdivurdert Biotec Pharmacon ASA til kroner 80,20 per aksje. Verdiestimatet er funnet ved hjelp av både en tradisjonell regnskapsbasert analyse, og en analyse basert på realopsjoner. Utredningen begynner med å presentere Biotec Pharmacon og bransjen selskapet tilhører. Deretter presenterer jeg teori og fremgangsmåte for verdsettelsen. ...
  • Daglig leder og styret 

   Strøm, Jon Torger (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-05-15)
   Økt fokus på Corporate Governance i de siste årene har tvunget selskaper og myndigheter og andre interessenter til å se på hvordan det er mulig å oppnå det som er god Corporate Governance. Dette fokuset er kommet etter flere større skandaler i verden, skandaler av den proporsjon at de har klart å velte hele selskaper overende, dette er selskaper av som Enron, Parmelat og Finance Credit. Et av ...
  • Intellektuell Kapital 

   Svendsen, Svein Tore; Johannessen, Kenneth (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2007-11-15)
   Temaet Intellektuell Kapital (IK) har de siste tiårene vokst frem med bakgrunn i at bedrifter og organisasjoner har observert en stor differanse mellom bokført kapital og børsverdi/markedsverdi. Dette kan ha en sammenheng med at man ser en stadig endring i industrien, og en sterk økning av kunnskapskapital som de fremste verdidrivere for bedrifter. I denne oppgaven ser vi på viktigheten av måling ...
  • Effektivitetsanalyse av norsk matfisknæring for 2006, med benchmarking av Lerøy Aurora AS 

   Hansen, Thomas Lindstrøm; Hansen, Terje-Andre (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I denne oppgaven har vi utført en effektivitetsanalyse av norsk matfisknæring for året 2006. Vi har sett nærmere på Lerøy Aurora AS og fulgt bedriften gjennom analysen. I effektivitetsanalysen har vi fokusert på gjennomsnittlig bransjeeffektivitet, både total- og teknisk effektivitet. Vi har videre studert betydningen av hvilken skala bedriftene opererer i. I etterkant av effektivitetsanalysen har ...
  • Analyse av kostnadseffektivitet i norsk oppdrett av laks og ørret i 2006 : en analyse av matfiskdelen i verdikjeden ved bruk av Data Envelopment Analysis (DEA) 

   Kjeldsen, Ragnar Helge; Larsen, Ken-Tore (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Oppdrett av laks og ørret har i løpet av noen få tiår utviklet seg til å bli en av landets viktigste eksportartikler. Verdien av solgt norsk oppdrettsfisk var i 2006 på 17,5 milliarder kroner. Oppdrettsnæringen har vært lønnsom siden 2004, etter noen dårlige år i starten av dette tiåret. Selv om lønnsomheten i en næring er god, kan det være aktuelt å måle effektiviteten. Norske oppdrettere konkurrerer ...
  • Verdsetting av Nord-Senja Fiskeindustri AS 

   Øverås, Espen Ditløvsen; Karlstad, Terje André (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   I 1972 ble Nord-Senja Fiskeindustri AS etablert i Botnhamn av tre lokale gründere. De første tolv årene drev selskapet innefor konvensjonell fiskeindustri med saltfiskproduksjon som sin primæraktivitet, men i 1984 valgte de å gå inn i oppdrettsnæringen. Oppdrettsvirksomheten skulle i utgangspunktet være en sekundæraktivitet for selskapet, men ble de kommende årene stadig viktigere da marginene i ...
  • Varsling 

   Karlsen, Marianne (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   Varsling (eller Whistleblowing) blir i mange tilfeller sammenlignet med tysting, sladring og angiveri. Dette har ført til at mange arbeidstakere som har varslet om kritikkverdige forhold i selskapet de jobber i, har møtt stor motstand i form av oppsigelser, suspensjoner, endring av arbeidsoppgaver og lignende. Varslerne Kari Breirem og Per-Yngve Monsen fra henholdsvis Tønne-saken og Siemens-skandalen ...
  • Intellektuell kapital 

   Pedersen, Hege; Nyland, Julie (Master thesis; Mastergradsoppgave, 2008-05-15)
   De siste tiårene har interessen og forståelsen for hvor viktig immaterielle ressurser er for organisasjoners virksomhet økt. Intellektuell kapital er svært forskjellig fra fysisk og finansiell kapital, og må derfor styres på en helt annen måte. I denne oppgaven ønsker vi å sette oss inn i begrepet intellektuell kapital og se på hvilke modeller og rapporteringsverktøy som brukes i denne sammenhengen. ...